Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні поняття. Серед надзвичайних ситуацій особливе місце займають спри­чинені аваріями з викидом PP
Читайте также:
  1. Oсновнi термiни i поняття
  2. Адмін.юстиція: поняття, види та особливості її становлення вУ
  3. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  4. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  5. Біржова угода: смисловий зміст, умови, реєстрація на біржі, основні ознаки.
  6. В основній частині заняття
  7. Введення поняття функції
  8. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  9. Визначити поняття кримiнальноi вiдповiдальностi.
  10. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.

Серед надзвичайних ситуацій особливе місце займають спри­чинені аваріями з викидом PP. Радіоактивне забруднення місце­вості викликає необхідність швидкої евакуації населення, про-


3. Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях

мислових підприємств, проведення дорогих засобів дезактивації місцевості, може призвести до численних жертв і захворювань населення.

В теперішній час аварії на виробництвах з викидом РР мож­ливі на атомних електростанціях (АЕС), підприємствах з виго­товлення ядерного палива, на підприємтствах переробки та захо­ронения відпрацьованого ядерного палива і радіоактивних відходів (усі ці виробництва називаються підприємствами ядер­ного циклу - ПЯЦ), а також у науково-дослідних і проектних установах, які мають ядерні реактори, та на об'єктах транспорту, де використовуються ядерні енергетичні установки.

Найбільшу небезпеку для людини становлять аварії на АЕС.

Міжнародною комісією з атомної енергетики (МАГATE) вста­новлено вісім рівнів небезпеки аварій на АЕС (аналогічно до сей­смічних показників оцінки землетрусу за Ріхтером).

Відлік починається з нульового рівня, куди відносяться події, які не мають істотного значення для безпеки. Рівні з першого по третій — це події чи інциденти незначного, середнього серйозного ступенів. Незначні інциденти називають ще аномаліями. Події з четвертого по сьомий рівні - це вже аварії: в межах АЕС, з ризи­ком для навколишнього середовища, важкі і глобальні.

Перші два рівні не завдають реальної загрози для людей і при­роди. Вони пов'язані лише зі зниженням готовності захисних си­стем енергоблоку. Події третього рівня — це часткова втрата одно­го з елементів глибокоешелонованого захисту чи переопромінен-ня персоналу станції, чи незначний викид радіоактивності, який не перевищує встановлених обмежень, тобто йдеться про потенц­ійну (а не реальну) небезпеку.

Рівні з четвертого по сьомий (аварії) пов'язані з радіоактив­ними викидами і вони можуть бути спричинені пошкодженням реактора. Наприклад, Чорнобильська катастрофа належить до сьомого рівня. Аварія в США на АЕС «Три Майлс Айленд» у 1979 р. — до п'ятого.

Треба підкреслити, що за цією шкалою події оцінюються лише з точки зору ядерної і радіаційної безпеки. А події, не пов'язані з безпекою, класифікують як ті, що поза шкалою.Аварії на АЕС залишаються значним чинником виникнення НС.


Я.І. Бедрш. Безпека життєдіяльності

3.3.2. Основні відмінності аварій на АЕС від ядерних вибухів

Аварії на АЕС мають значні відмінності від ядерних вибухів. Розмір та конфігурація зони зараження

Ядерний вибух триває відносно короткий час. Радіоактивне зараження місцевості відбувається у порівняно вузькому напрям­ку, залежно від сили в момент вибуху вітру. Розмір зони заражен­ня визначається потужністю вибуху та, в основному, швидкості вітру. Розмір такої зони можна прогнозувати.

Аварія на АЕС характеризується більшою тривалістю викидів (залежно від часу ліквідації аварії). За цей час напрямок вітру може змінюватися. Тому розмір і конфігурацію зони практично немож­ливо ні прогнозувати, ні розраховувати (при аварії на ЧАЕС ос­новні викиди тривали 10 днів, викиди меншої інтенсивності - ще 22 дні). Крім того, при аваріях на АЕС виникають дрібнодисперсні аерозолі розміром 0,5-3 мкм, в той час як при ядерному вибуху -великодисперсні розміром понад 60 мкм.

Аерозолі, що виникають під час аварій на АЕС здатні трива­лий час перебувати у зваженому стані та поширюватися під впли­вом вітру на великі відстані. Аерозолі ядерного вибуху переміша­ються з частками ґрунту і порівняно швидко (8-Ю год.) осідають на землю. Ці фактори призводять до того, що зона радіоактивно­го зараження при аваріях на АЕС значно перевищує область зара­ження, що виникає під час ядерного вибуху.При аварії на ЧАЕС створилася зона зараження площею по­над 28 тис. км2, на якій проживає понад 1 млн осіб. Слід радіоак­тивної хмари спостерігався за декілька тисяч кілометрів (Китай, США). Спочатку поширенення радіоактивної хмари відбувалося в західному та північному напрямках, потім у північному, наступні декілька днів - у південному напрямку. Забруднені повітряні маси розповсюдились на значні відстані по території Білорусії, Украї­ни та Росії, а також за межами СРСР. Через 15 днів рівень гамма-фону 5 мР/год. був зафіксований на відстані 50-60 км на захід і 35-40 км на північ від АЕС. У Києві рівень радіації збільшився на декілька десятих мР/год.

Усього в тією чи іншою мірою забрудненими радіонуклідами виявилися 11 областей, в яких проживало 17 млн чоловік. Сліди радіоактивних речовин були виявлені у Швеції, Польщі, Англії та інших країнах.


3. Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях

Радіонуклідний вміст викидів

Атомні електростанції проектувалися та будувалися з висо­кою надійністю. Вчені мали надію отримати джерело електрое­нергії, абсолютно безпечне в експлуатації. Теоретично ймовірність аварій становить 1,7х107 (за розрахунками німецьких вчених), 1,7х106 (за розрахунками шведських вчених).

При всій своїй потенційній небезпеці атомна енергетика еко­логічно чистіша, ніж теплова. Звичайні електростанції у 100 разів більше, ніж атомні, забруднюють навколишнє середовище вики­дами, у тому числі й радіоактивними (ізотопи урану, торію, ка­лію). У вугіллі, наприклад, міститься ізотоп вуглеводню, який при спалюванні надходить в атмосферу. У цілому радіоактивне забруднення від теплових електростанцій значно більше, ніж від атомних.При спалюванні вугілля, нафти, газу щорічно викидається в атмосферу 200-250 млн т попелу та близько 60 млн т сірчистого ангідриду. Щодо розрахунків вчених, то до 2100 р. ці викиди мо­жуть зрости до 1,5 млрд т та 400 млн т відповідно. Сірчистий газ викликає «кислотні дощі», а висока концентрація вуглекислого газу і метану може викликати парниковий ефект та спричинити значне потепління клімату.

Атомні електростанції для людей, які живуть поблизу, ста­новлять ризик - можна отримати дозу опромінення більше 60 мбер за рік. Це, безумовно, небезпечна величина опромінення.

Таким чином, порівняно з традиційними технологіями ви­робництва електроенергії, атомна енергетика дає можливість от­римати чистіше виробництво.

У світі побудовано та функціонує 458 АЕС (1991 p.). Ядерна енергетика забезпечує виробництво 16% світового електропоста­чання (1987 р.). В деяких країнах частка електроенергії, яку ви­робляють АЕС, достатньо велика: Франція - 70%, Бельгія - 67%, Швеція - 50%, Канада - 14,7%, США -16,6%,СРСР - 12% (всі дані 1987-1988 p.).

Практично за час експлуатації АЕС відбулися три значні аварії:

- 1961 р. - в Айдахо-Фолсі (в реакторі відбувся вибух), США;

- 1979 p. - на АЕС «Тримайл-Айленд» у Гарисберзі, США;

- 1986 p. - на Чорнобильській АЕС в Україна.


Я.І. Бедрій. Безпека життєдіяльності

Отже, практично ймовірність аварій на АЕС становить один раз на 10 років. Усього ж за час існування атомної енергетики зареєстровано майже 800 різноманітних подій на АЕС різного сту­пеня з різноманітними наслідками, з викидом радіоактивних ре­човин - 296.

Постраждало від аварій 136675 осіб (Чорнобиль — 135 тисяч осіб), смертельних випадків від радіації - 69 (за іншими даними, лише у Чорнобилі загинуло понад 8 тис. чоловік).

Ядерний вибух характеризується надвеликою швидкістю ре­акції та виникненням спалаху нейтронів величезної активності. Крім того, після вибуху виникають продукти поділу, серед яких більшість - короткоживучі. Пояснюється це тим, що під час ядер­ного вибуху викидаються РР у момент їх утворення.

Ядерні реакції на АЕС мають певні особливості. Ядерним па­ливом на АЕС є уран-238, малозбагачений ураном-235 (на 1 т дво­окису урану-238 додається 20 кг ядерного палива урану-235). Всього в один реактор завантажується 180 т урану.

У ядерних реакторах АЕС процес відбувається тривалий час (роки). На ЧАЕС до моменту аварії реактор експлуатувався май­же три роки. Тому у відпрацьованому паливі міститься більше довгоживучих елементів: плутонію-239, стронцію-90, цезію тощо.

Всі радіонукліди, які при аваріях АЕС можуть забруднити на­вколишнє середовище, умовно розбиваються на три групи:

- благородні гази — ізотопи криптону і ксенону з періодом напіврозпаду від декількох годин до кількох діб;

- леткі речовини - ізотопи йоду, цезію і церію з періодом напіврозпаду (крім цезію) від декількох годин до декількох со­тень діб;

- нелеткі довгоживучі речовини — ізотопи плутонію і строн­цію з періодом напіврозпаду до сотень років.

При аварії на ЧАЕС у викидах із аварійного реактора було виділено 23 основні радіонукліди. Спочатку найбільшу небезпе­ку становив йод-131. Хоча його період напіврозпаду становить менше ніж 8 діб, він дуже активно засвоюється живими організ­мами, потрапляючи всередину з харчовими та накопичуючисьтам.

З часом велику небезпеку почав становити цезій-134 (період напіврозпаду - 2 роки) та цезій-137 (30 років), стронцій-90 (28


3. Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях

років), плутоній-239(20 000 років). Небезпечний вміст цезію у м'ясі овець виявився навіть в Англії через 15 місяців після катас­трофи у Чорнобилі.

Таким чином, вміст радіонуклідів аварійних викидів з реак­торів АЕС характеризується відносно великою кількістю довго-живучих ізотопів.

Зміна активності радіоактивних речовин. Порівняємо актив­ності РР, які виникають під час ядерного вибуху (1 Мт) та аварії ядерного реактора потужністю 1 ГВт (рис. 27).

У перший момент радіоактивність ядерного вибуху приблиз­но у 100 разів вища, ніж РР ядерного реактора. Через декілька діб вони вирівнюються, а потім протягом довгого часу (місяці та роки) радіоактивність РР аварійних викидів з ядерних реакторів істотно перевищує радіоактивність продуктів розпаду ядерного вибуху.

Активність РР, БК

Так, через рік радіоактивність викидів АЕС приблизно у 10 разів, а через 5 років у 100 разів перевищує радіоактивність про­дуктів ядерного вибуху. Відповідно змінюється й рівень радіації зараженої місцевості.

Загалом рівень радіації зменшується згідно з наведеною ниж­че формулою:


Я.І. Бедрій. Безпека життєдіяльності


3. Безпека життєдіяльності в надзвичайних ситуаціях


цезій-137 (ЗО років). Частка ізотопів стронцію-90 і плутонію-239 відносно невелика.

Для аварії на ЧАЕС сумарний вплив основної маси ізотопів буде тривати близько 10 років, після чого рівень радіації визнача­тиметься цезієм-137. Практично у 30 кілометровій зоні рівень радіації становив:

- 1 липня 1986 р. - 6 мР/год;

- 1 липня 1987 р. - 0,6 мР/год;

- 1 липня 1991 р. - 0,26 мР/год;

- у 1996 р. очікується 0,2 мР/год

Можна орієнтовно оцінити, яку дозу опромінення отримає населення внаслідок тривалого проживання на забрудненій місцевості. Людина, яка поселиться у цій зоні, через 10 років після аварії за 60 років життя може отримати таку дозу опромі­нення:

Таким чином, тривале проживання на зараженій після чорно­бильської аварії місцевості буде неможливе й через десятки років (без дезактивації місцевості).

Порівняння наслідків ядерних вибухів і аварій на АЕС пока­зує, що через невеликий проміжок часу після вибуху його на­слідки істотно більші, але іноді завдана шкода від аварій на АЕС зменшується значно повільніше.

3.3.3. Уроки аварій на АЕС


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты