Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодаток. 3.1.Предметом "Історії вчень про державу і право" є історичний про­ цес виникнення теоретичних знань про державу

Читайте также:
  1. Г. Додаток
  2. Додаток
  3. ДОДАТОК
  4. Додаток
  5. Додаток 1
  6. ДОДАТОК 1
  7. Додаток 1. Примірний перелік оснащення виїзної бригади швидкої медичної допомоги
  8. Додаток 11
  9. Додаток 2

ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

3.1.Предметом "Історії вчень про державу і право" є історичний про­
цес виникнення теоретичних знань про державу, право, політику, а також
практика їх втілення в реальну площину життя.

3.2. Стародавньоєгипетськими пам'ятками є "Повчання Птахоте-
na"(XXVII ст. до н.е.) та "Книга мертвих"(ХХУ-ХХІУ ст. до н.е.). Вони
пропагують ідею божественного походження влади і законів, висловлюють
побажання дотримуватись справедливої поведінки і виконання законів,
оскільки антисуспільна поведінка буде засуджена самим богом.

3.3. Ідея брахманізму спрямована на закріплення нормами права і релі­
гійними настановами нерівноправного поділу між представниками різних
суспільних варн. Проголошується ідея законності, невідворотності пока­
рання. Брахмани вважали за потрібне давати правителям поради щодо пи­
тань управління державою, видання законів, здійснення суду.

3.4. Буддисти заперечували божественне начало в державі і суспільстві
і виходили із природнього походження всього у всесвіті.

3.5. У вченні Конфуція романтично-утопічні ідеї стосуються порівнян­
ня держави з великою сім'єю і переоцінки впливу на суспільні відносини
моральних норм і принципів.

3.6. Реакційно-консервативні риси концепції "школи юристів" (фа-цзя)
стосувались можливості застосування превентивного покарання, колектив­
ної відповідальності і принципу об'єктивної осудності.


 
МОДУЛЬ 2. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ ПОГЛЯДИ МИСЛИТЕЛІВ СТАРОДАВНЬОЇ ГРЕЦІЇ

Зміст дидактичної одиниці

Загальна характеристика античних уявлень про державу і право. Полі-тико-правові погляди періоду становлення давньогрецької державності. Платон про ідеальну державу в діалозі "Держава". Класифікація форм дер­жави. Вчення про право та державний устрій в "Законах" Платона.

Політико-правове вчення Арістотеля. Поняття форми та закономірнос­ті розвитку ідеальної держави Арістотеля. Розуміння Арістотелем права і закону. Вчення про державу і права Епікура.

Література

Аристотель. Никомахова этика // Соч. в 4 т. - М., 1983

Аристотель. Политика.// Там же.

Себайн Г., Торсон Т. Історія політичної думки. - К., 1997Материалисты Древней Греции. - М., 1995

Мыслители Греции. От мифа к логике. - М., 1998

Нерсесянц В. Право и закон: из истории правовых учений. - М., 1983

Мірошниченко М.І., Мірошниченко B.I. Історія вчень про державу і право. Навчальний посібник. - К., 2001

Шульженко Ф.П., Андрусяк Т.Г. Історія політичних і правових вчень. Навчальний посібник, 3-є видання, стереотипне. - К., 2002


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 6; Нарушение авторских прав


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Стародавньокитайські вчення про державу і право | МАТЕРІАЛ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ. Розглядаючи політико-правові погляди стародавньогрецьких мислите­лів, слід перш за все мати на увазі
lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2019 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты