Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
Читайте также:
  1. А. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. Взаємодія клітин в імунній відповіді. Роль окремих клітин імунної системи. Антигенрепрезентуючі клітини, Т- та В-лімфоцити. Інтерлейкіни.
  3. Відповіді Клірика Острозького на листи Іпатія Потея 1598 та 1599 рр.
  4. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  7. Г) всі відповіді вірні.
  8. Г) всі відповіді вірні.
  9. Додаток ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

3.1.За тлумаченням Канта, право є сукупність умов, за допомогою
яких свавілля однієї особи збігається із свавіллям іншої під кутом зору за­
гального закону свободи і запобігає юридичним конфліктам у суспільстві.

3.2. І.Кант вважав, що право призначене регулювати зовнішню сферу
поведінки людини, її вчинки. А мораль охоплює сферу суб'єктивних моти­
вів поведінки людини, її думки, внутрішній світ, переживання та емоції.


 
3.3.Істинне завдання права І.Кант вбачав у гарантуванні моралі такого
соціального простору, в якому мала б змогу вільно реалізовуватися свобода
індивіда. Досягти цієї мети право зможе за умови, коли воно буде загаль­
нообов'язковим і впроваджуватиметься силою примусу.

3.4. Походження держави І.Кант розглядав як акт договору між людь­
ми, що укладався з метою взаємної вигоди.

3.5. В основу характеристики права Кант поклав три категорії: природ­
не право; позитивне право; справедливість.

3.6. І.Кант вважав, що приватне право регулює відносини людей сто­
совно власності, а публічне - відносини між громадянами, об'єднаними в
державу.

3.7.1. Кант вважав демократичною ту форму правління, де влада побу­дована за принципом поділу її на законодавчу і виконавчу.

3.8. Не заперечуючи державного громадянства, Кант обгрунтував ідею
"всесвітнього громадянства", захищаючи право вибору людиною місця
перебування чи проживання в будь-якій державі світу.

3.9. Державно-правова концепція Гегеля являла собою поєднання пла-
тонівсько-арістотелівських поглядів на державу як субстанцію і цілісний
організм з християнським вченням щодо визнання індивідуальних прав і
свобод, рівності всіх перед законом.

 

3.10.У своїх філософських поглядах на державу Гегель визначив три
фази в історії розвитку людської цивілізації: східну, античну та германо-
християнську.

3.11.Гегель відстоював конституційну монархію, засновану на прин­
ципі поділу властей.

3.12.В уяві Гегеля, громадянське суспільство являло собою опосеред­
ковану через працю систему потреб, яка грунтувалась на принципі пану­
вання приватної власності і на загальній формальній рівності людей.

3.13.За ученням Гегеля, дійсна свобода особи полягає в усвідомленні
індивідумом того, що він є часткою субстанційної держави, а його призна­
чення - підпорядкувати свої особисті інтереси та вчинки державно-
організованому народу (нації).3.14.Фіхте вважав, що для запобігання зловживанням з боку держави
слід створити вищу контрольну інстанцію-ефорат, який повинен признача­
тися народом, стояти над державою і володіти правом забороняти незакон­
ні дії влади.

3.15.На думку Фіхте, правопорушень у державі буде значно менше,
коли закони, які ухвалюються державою, міститимуть такі гарантії свобо­
ди, що їх кожна особа сприйматиме як особисті.

3.16.Фіхте відводив приватній власності панівне місце у своїй ідеаль­
ній державі, розуміючи під нею не всяку власність, а таку, яка створена
особистою працею людини. Приватну власність на землю він заперечував.


 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты