Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 3.1.Вчені-мислителі XVI-XVII ст
Читайте также:
  1. А. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. Взаємодія клітин в імунній відповіді. Роль окремих клітин імунної системи. Антигенрепрезентуючі клітини, Т- та В-лімфоцити. Інтерлейкіни.
  3. Відповіді Клірика Острозького на листи Іпатія Потея 1598 та 1599 рр.
  4. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  7. Г) всі відповіді вірні.
  8. Г) всі відповіді вірні.
  9. Додаток ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

3.1.Вчені-мислителі XVI-XVII ст. відійшли від попереднього образу
людини-творця, перетворивши її на "людину-гвинтик", людину як частину
природи. Політичні відносини розглядались як природні процеси, які можна
спостерігати та вивчати. Заперечувався будь-який вплив надприродних сил.

3.2. Апологетика мислителями цього часу інтересів середнього класу
власників полягала у зосередженні їхньої уваги навколо окремого індивіда,
його інтересів та уподобань. Панівним стало твердження: суспільство ство­
рене для людини, а не людина для суспільства (в т.ч. і для держави).

3.3. Панівними теоріями були теорія природного права і суспільного
договору.

3.4. Право, за Гроцієм, є сумою соціальних норм, які забезпечують на­
лежний порядоку суспільстві, об'єднаному на основі добровільної угоди.

3.5. Т. Гобс визначав такі три моменти становлення держави як полі­
тичного організму:природний стан, перехід до держави, державний стан.

3.6. Т. Гобс був прихильником монархічної форми правління.

3.7. Основоположним моментом у вченні Т.Гоббса про право була ак­
сіома про природну рівність людей у суспільстві.

3.8. Новизна ідей про державу і право Б.Спінози полягала в тому, що
він одним з перших здійснив системний аналіз демократії як форми реалі­
зації людиною потреби свободи.

3.9. Держава, на думку Б.Спінози, є добровільним об'єднанням людей, яке
виникає на основі суспільного договору, метою якого є дійсно свобода людини.

 

3.10.На думку Спінози, найкраще забезпечує свободу людини демок­
ратична форма правління.

3.11.Д.Локк поділяв державну владу на три гілки: законодавчу, вико­
навчу та федеративну.


МОДУЛЬ 3. ДЕРЖАВНО-ПРАВОВІ КОНЦЕПЦІЇ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОСВІТНИЦТВА.

Зміст дидактичної одиниці

Загальна характеристика вчень про державу і право доби Просвітницт­ва. Політико-правова концепція Вольтера. Теорія поділу влад Монтеск'є, державно-правові погляди Жан-Жака Руссо, французьких матеріалістів-енциклопедистів. Ідеї і державно-правові вчення в Італії XVIII століття.

Література

Азаркин Н. Монтескье. - М., 1988.

Баскин М. Монтескье. - М., 1965.

История политических и правовых учений (под ред. В Нерсесянца). -М., 2003.

Мірошниченко М., Мірошниченко.В. Історія вчень про державу і пра­во. -К.,2001.Монтескье Ш. О духе законов // Антология мировой философии: Сб. филос. Текстов, Т 1, ч 2. - К., 1991.

Политические учения: история и современность. Домарксистская по­литическая мысль. - М., 1976.

Руссо Ж.-Ж. Об общественном договоре, или принципы политическо­го права // Антология мировой философии ,Т 1,4 2.- К., 1991.

Себайн Г., Торсон Т. Історія політичної думки. - К., 1997.

Шульженко Ф., Наум М. Історія вчень про державу і право. - К., 1997.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.074 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты