Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ. 3.1.Поширення реформаційних ідей в українських землях було пов'я­ зане з антифеодальною національно-визвольною боротьбою проти поляків
Читайте также:
  1. А. ТЕСТИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  2. Взаємодія клітин в імунній відповіді. Роль окремих клітин імунної системи. Антигенрепрезентуючі клітини, Т- та В-лімфоцити. Інтерлейкіни.
  3. Відповіді Клірика Острозького на листи Іпатія Потея 1598 та 1599 рр.
  4. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  5. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  6. ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  7. Г) всі відповіді вірні.
  8. Г) всі відповіді вірні.
  9. Додаток ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

3.1.Поширення реформаційних ідей в українських землях було пов'я­
зане з антифеодальною національно-визвольною боротьбою проти поляків,
покатоличенням і ополяченням українців. Це виявлялося у демократичному
тлумаченні Біблії, у критиці верхівки православного духовенства, яка піш­
ла на утворення церковної унії, у вимозі громадянської рівності.

3.2. Політичним ідеалом С Оріховського-Роксолана була освічена мо­
нархія, обмежена законом.


 

3.3. Свою державно-правову концепцію державного устрою України
Й. Верещинський побудував на основі козацької держави у формі князівст­
ва з васальною залежністю віл Польщі.

3.4. Основними аспектами концепції І. Вишенського про "істинну
церкву" були: а) ідея соборності церкви (українського суспільства); б) рів­
ність людей у церковно-релігійному і суспільно-політичному житті; в) до­
мінування духовної влади над світською.

3.5. У своїй мотивації верховенства влади православної церкви П. Мо­
гила виходив з того, що Україна була позбавлена власної державності, пра­
вославна церква переслідувалась, а влада польської адміністрації була чу­
жою для українців.

3.6. Історична заслуга І. Мазепи полягає в тому, що він першим сміли­
во підняв ідею незалежної Української національної держави на рівень за­
гальнонаціональної мети.

3.7. Конституція передбачає поділ влади на три гілки: законодавча відво­
дилась Генеральній раді; виконавча - гетьманові; судова - Генеральному суду.

3.8. Суспільно-політичним ідеалом Григорія Сковороди була республі­
ка, в якій була б відсутня майнова нерівність і гноблення, панували б зако­
ни, які гарантували рівні права громадян та умови для чесної праці.

3.9. Невідомий автор трактату "Історія русів" вважав найбільшою цін­
ністю для українського народу незалежну національну державу.


МОДУЛЬ 5. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ІДЕОЛОГІЯ ЛІБЕРАЛЬНОГО ТА ДЕМОКРАТИЧНОГО РУХІВ В УКРАЇНІ

Зміст дидактичної одиниці

Становлення ліберального і демократичного напрямів політичної і пра­вової думки в Україні. Ідея національно-соціального визволення українсько­го народу в творчості радикальної течії українства. Політична програма Ки-рило-Мефодіївського товариства. Політичне вчення Миколи Костомарова. Вчення про обмежену монархію та державний устрій України Г. Андрузь-кого. Погляди на державу і право Михайла Драгоманова, Сергія Подолинсь-кого. Ідея федеративного устрою слов'янства Остапа Терлецького.Література

Андрусяк Т. Шлях до свободи(Михайло Драгоманов про права люди­ни).-Львів, 1998.

Драгоманов М. Чудацькі думки про національну справу// Історія філо­софії України: Хрестоматія. - К., 1993.

Драгоманов М. Вибране. - К., 1991.

Драгоманівський збірник „Вільна спілка та сучасний конституціона­лізм." (за ред. Т. Андрусяка). -Львів, 1996.

Костомаров М. Закон Божий (Книга буття українського народу). - К. 1991.

Крестовская Н.Н., Цвиркун А.Ф. История политических и правовых учений. Курс лекций. - Харьков, 2002.

Мірошниченко М., Мірошниченко В. Історія вчень про державу і пра­во.-К., 2001.

Українське державотворення. Словник-довідник. - К., 1997.

Шупьженко Ф.П. Андрусяк ТТ. Історія політичних і правових вчень. Навчальний посібник . - К., 2002.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 7; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты