Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорядок розподiлу и списання загальновиробничих витрат
Читайте также:
  1. I. Порядок заполнения формы разрешения на строительство
  2. II. Порядок прохождения испытания
  3. II. Состав, порядок определения баллов оценки качественных критериев и оценки эффективности на основе качественных критериев
  4. III. Состав, порядок определения баллов оценки и весовых коэффициентов количественных критериев и оценки эффективности на основе количественных критериев
  5. IV. Порядок и сроки представления бюджетной и иной отчетности
  6. Quot;Правила оказания услуг общественного питания": понятия, инф-я об услугах, порядок оказания услуг, ответс-ть исполнителя и потребителя за предоставление услуг.
  7. Административно-правовой статус государственных служащих и порядок прохождения ими службы
  8. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
  9. Аммиак (порядок использования, свойства, клиническая картина поражения людей и сельскохозяйственных животных, первая медицинская помощь, защита).
  10. Анализ распределения чистой прибыли: порядок, оценка дивидендной политики и показателей устойчивости экономического роста.

ПЛАНИРОВАНИЕ

1. Розкрити сутність планування. Принципи планування.

2. Методи та горизонти планування.

3. Механізм планування. Сутність SWOT-аналізу.

4. Система планів підприємства. Різновиди планів та їх комплекси.

5. Планування збуту продукції. Цілі й завдання плану реалізації продукції.

6. Дослідження кон'юнктури ринку.

7. Планування асортименту. Оцінка конкурентоспроможності товару.

8. Зміст і порядок розроблення плану виробництва.

9. Планування виробничої програми в натуральному і вартісному вираженні (узагальнюючі показники: валова, чиста, товарна, готова, реалізована продукція).

10. Зміст і завдання оперативно-календарного планування.

11. Системи оперативно-календарного планування.

12. Розроблення оперативних планів виробництва.

13. Визначення поняття “виробнича потужність” (сутність та фактори, що впливають на величину та ступень використання виробничої потужності).

14. Види та показники використання виробничої потужності.

15. Методика розрахунку виробничої потужності в різних типах виробництва.

16. Цілі, завдання і зміст планування матеріально-технічного забезпечення підприємства.

17. Визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах.

18. Дослідження ринку матеріально-сировинних ресурсів та вибір постачальника.

19. Оптимізація обсягів запасів матеріально-технічних ресурсів.

20. Зміст, завдання та технологія планування потреби в персоналі.

21. Мета, завдання та склад коштів на оплату праці.

22. Методи визначення планового фонду заробітної плати.

23. Зміст і завдання фінансового плану

24. Планування потреби у фінансових ресурсах

25. Планування прибутковості підприємства. Баланс доходів і видатків.

26. Планування фінансових показників.

27. Виробничий процес, типи виробництва та методи організації виробництва.

28. Завдання та зміст планування оновлення продукції. Економічна ефективність оновлення продукції.

29. Економічне оцінювання бізнес-планів. Показники ефективності інвестиційних проектів.

30. Структура бізнес-плану. Зміст основних розділів бізнес-плану. Обговорення бізнес-плану, внесення змін. Презентація бізнес-планів.

ЕКОНОМІКА И НОРМУВАННЯ ПРАЦІ

31. Сутність категорії «праця» та її соціально-економічні характеристики.32. Зміст і характер праці. Види праці.

33. Поняття ринку праці, його елементи і функції.

34.Структура і типи ринків праці.

35. Сегментація ринку праці.

36. Населення як суб'єкт соціально-економічних відносин, його якісна характеристика.

37. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів. Відтворення трудових ресурсів.

38. Поняття та види зайнятості.

39. Безробіття і його види.

40. Вартість робочої сили та її структура.

41. Доходи населення і джерела їх формування.

42. Диференціація доходів населення. Поняття і показники рівня життя.

43. Поняття, завдання, функції та методи управління персоналом.

44. Планування, розвиток та оцінювання персоналу.

45. Поняття, зміст і завдання організації праці. Основні напрями організації праці на підприємстві.

46. Поділ і кооперування праці. Організація робочих місць.

47. Трудовий процес і його раціоналізація. Дисципліна праці.

48. Сутність і зміст нормування праці.

49. Режим праці та відпочинку. Робочий час, його склад і структура.

50. Об’єкти нормування праці.

51. Види норм праці.

52. Методи вивчення ефективності використання робочого часу.53. Нормативні матеріали для визначення норм праці. Методи нормування праці.

54. Показники і методи вимірювання продуктивності праці.

55. Соціально-економічна сутність заробітної плати. Функції заробітної плати.

56. Принципи і складові елементи організації оплати праці.

57. Тарифна система та її призначення.

58. Тарифні сітки, їх роль в організації заробітної плати. Тарифні ставки працівників.

59. Відрядна форма оплати праці та її системи.

60. Почасова форма оплати праці та її системи.

Економічний аналіз"

61. Предмет, об’єкти та зв'язок економічного аналізу з іншими дисциплінами.

62. Розкрити значення, завдання аналізу матеріальних активів.

63. Пояснити значення та назвати завдання аналізу витрат на виробництво продукції.

64. Види та методичні прийоми економічного аналізу.

65. Пояснити значення та назвати завдання аналізу витрат на виробництво продукції.

66. Пояснити порядок аналізу загальної суми витрат на виробництво продукції.

67. Аналіз ритмічності виробництва.

68. Вказати особливості оперативного аналізу собівартості продукції.

69. Оформлення результатів економічного аналізу.

70. Пояснити значення та розкрити методику проведення функціонально-вартісного аналізу витрат на виробництво.

71. Класифікація факторів для потреб економічного аналізу.

72. Як визначити резерви зниження собівартості продукції.

73. Загальні підходи до організації економічного аналізу.

74. Назвати завдання і об’єкти аналізу фінансових результатів.

75. Розкрити порядок аналізу обсягів, динаміки та структури фінансових результатів.

76. Поняття та завдання факторного аналізу. Моделювання факторних систем.77. Пояснити особливості факторного аналізу фінансових результатів від різних видів діяльності.

78. Інформаційне-методичне забезпечення економічного аналізу.

79. Розкрити сутність показників рентабельності.

80. Назвати особливості аналізу резервів збільшення прибутку та рентабельності.

81. Аналіз обсягів і структури виробництва та реалізації продукції, резерви їх збільшення.

82. Пояснити порядок аналізу розподілу та використання прибутку.

83. Аналіз якості продукції

84. Як впливає аналіз використання прибутку на фінансовий стан підприємства.

85. Принципи економічного аналізу.

86. Зміст та завдання аналізу виробничої діяльності підприємства. Методи формування.

87. Мета аналізу обґрунтованості завдань з виробництва і продажу продукції. Аналіз попиту.

88. Розкрити значення та завдання аналізу ефективності використання трудових ресурсів.

89. Суть аналізу виконання договірних зобов’язань і реалізації продукції.

90. Охарактеризувати етапи проведення аналізу ефективності використання основних засобів та нематеріальних активів.

ФИНАНСОВИЙ ОБЛІК

1. Облік за міжнародними та національними стандартами.

2. Облік грошових коштів.

3. Облік розрахунків з підзвітними особами.

4. Порядок оформлення службових відряджень.

5. Облік поточних зобов’язань.

6. Облік розрахунків з постачальниками.

7. Облік розрахунків зі страхування.

8. Облік ПДВ.

9. Облік дебіторської заборгованості

10. Облік виробничих запасів.

11. Методи оцінки запасів, їх вибуття

12. Особливості обліку малоцінних швидкозношуваних предметів

13. Облік готової продукції

14. Облік товарів та їх реалізації

15. Класифікація та оцінка основних засобів

16. Облік основнихзасобів

17. Методи амортизації

18. Амортизація основних засобів, її облік

19. Облік нематеріальних активів

20. Облік використання робочого часу

21. Нарахування та відрахування з заробітної плати

22. Розрахунок середньої заробітної плати

23. Облік лікарняних і відпусток

25. Види кредитів. Облік довгострокових кредитів банку

26. Формування та облік статутного капіталу

24.Документальне оформлення виплат заробітної плати

27. Зміни власного капіталу, їх облік

28. Бухгалтерський облік витрат за елементами

29. Класифікація витрат на виробництво

30. Облік загальновиробничих витрат

порядок розподiлу и списання загальновиробничих витрат

32. облік витрат від браку

33.принципи і методи калькуляції

34. облік витрат собівартості продукці

36 . облік доходів

37 . особливості організації бухгалтерського обліку в торгівлі–

38. Поняття і види фінансової звітності

39. Порядок складання фінансової звітності

40. Звіт про фінансові результати

 

УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 27; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты