Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Аналіз особливостей охорони праці на робочому місці юриста.
 

Змістом розділу є аналіз умов праці на обраному робочому місці - виявлення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і порівняння їх з діючими нормативами, а також кількісна оцінка умов праці.

Об'єктом даного дослідження є Ірпіньський районний суд м. Ірпінь, в якому я працюю секретарем суду, основним законом, який регламентує діяльність суду є закон України «про судоустрій і статус судів».

Згідно до закону України «про судоустрій і статус судів» Ірпіньський районний суду м. Ірпінь входить до системи судів загальної юрисдикції

Ірпіньський районний суд розташований за адресою вул. Мінеральна 7, м. Ірпінь. Напроти суду (12 - 15 метрів) розташована двох смугова автодорога, за судом (на відстані 6 -8 метрів) знаходиться ліс з високих дерев (висота, яких становить 6-10 метрів), з лівого та правого боку приватні будинки (на відстані від суду 10 - 12 метрів). Біля суду немає великих автодоріг, залізничних колій, посадкових смуг для авіатранспорту, виробничих приміщень, високих будівель, місць масового скупчення громадян. Суд має три поверхи, автостоянку для службових автомобілів, загальну площу 450 мІ, кількість працюючих 45 осіб, система опалення газова, вентиляція природна.

Я працюю секретарем суду в загальній канцелярії суду на першому поверсі, загальна кількість працюючих в відділі 2 особи, загальна площа 20 мІ. В приміщенні знаходиться, 2 вікна, 3 столи, 4 стільці, 4 комп’ютери, 1 сканер, 1 принтер, та меблі.

Основним документом, який регулює маю діяльність є посадова інструкція секретаря сулу. Посадова інструкція секретаря Ірпіньського районного суду м. Ірпінь яка встановлює єдині засади діяльності, обсяг посадових обов'язків та основні вимоги щодо їх виконання, права та відповідальність особи, яка займає посаду секретаря суду.

1.1. Секретар суду є посадовою особою апарату суду, статус якої визначається Законом України "Про державну службу";

1.2. Секретар суду призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника апарату суду з дотриманням вимог трудового законодавства та законодавства про державну службу України;

1.3. На посаду секретаря суду призначаються особи, які мають вищу освіту за спеціальністю "Правознавство" або "Правоохоронна діяльність" з освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче молодшого спеціаліста, без вимог до стажу роботи;

1.4. Секретар суду безпосередньо підпорядкований старшому секретарю суду;

1.5. Секретар суду безпосередньо підпорядкованих працівників апарату суду не має, координує роботу службовців апарату суду, які забезпечують роботу канцелярії суду;

1.6. У своїй роботі керується Конституцією України, Цивільним процесуальним, Кримінально-процесуальним та іншими кодексами України Законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", "Про засади запобігання і протидії корупції" та іншими законами України, рішеннями Конституційного Суду України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів, Положенням про Державну судову адміністрацію України, Положенням про територіальні управління державної судової адміністрації, постановами колегії, наказами, інструкціями та рекомендаціями Державної судової адміністрації України та відповідного територіального управління державної судової адміністрації, іншими нормативно-правовими актами та цією посадовою інструкцією.

Секретар суду має такі завдання та обов'язки:

2.1. Ведення первинний облік справ і матеріалів, розгляд яких передбачено процесуальним законодавством;

2.2. Забезпечення зберігання судових справ та інших матеріалів;

2.3. Здійснює розкладку розглянутих справ відповідно присвоєних номерів;

2.4. Веде номенклатурні справи суду;

2.5. Здійснює облік і забезпечує зберігання речових доказів;

2.6. Здійснює підготовку судових справ із скаргами, поданнями для надіслання до судів вищих інстанцій;

2.7. Проводить роботу з оформлення звернення судових рішень до виконання, контролює одержання повідомлень про їх виконання та забезпечує своєчасне приєднання до судових справ;

2.8. Веде контрольні та зведені контрольні виконавчі провадження.

2.9. Здійснює облік виконавчих документів, які передаються для виконання до державної виконавчої служби;

2.10. Проводить перевірку відповідності документів у судових справах опису справи;

2.11. Складає за встановленими формами статистичні звіти про результати розгляду судових справ.;

2.12. Надає пропозиції щодо складання номенклатури справ суду;

2.13. Здійснює підготовку та передачу до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншу документацію канцелярії суду за минулі роки;

2.14. Здійснює прийом громадян, видачу копій судових рішень, інших документів, які зберігаються в канцелярії суду, та судових справ для ознайомлення учасникам судового розгляду відповідно до встановленого порядку;

2.15. Здійснює прийом судових справ та копій фонограм на зберігання до канцелярії суду.

2.16. Доповідає старшому секретарю про дотримання секретарями судових засідань строків передачі справ до канцелярії суду;

2.17. На час тимчасової відсутності старшого секретаря суду за наказом керівника апарату суду виконує його обов'язки.;

2.18. Виконує доручення керівника апарату суду та старшого секретаря суду щодо організації роботи канцелярії суду;

Секретар суду має такі права:

3.1 Користуватися правами і свободами, передбаченими Конституцією України, Законами України "Про державну службу", "Про судоустрій і статус суддів» та іншими актами законодавства;

3.2. На соціально-правовий захист відповідно до свого статусу;

3.3. Уносити пропозиції керівникові апарату суду, старшому секретарю суду щодо покращення умов, удосконалення форм і методів роботи канцелярії суду, забезпечення належної взаємодії з працівниками апарату суду, а також щодо покращення роботи суду в цілому;

3.4. Отримувати від працівників апарату суду необхідну інформацію для виконання своїх завдань та обов'язків;

3.5. Брати участь у нарадах та зборах трудового колективу суду;

Секретар суду відповідно до Кодексу законів про працю України, Законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції" несе відповідальність за порушення трудової дисципліни, неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов'язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця та обмежень, пов'язаних із прийняттям на державну службу та її проходженням.

Одним з поставлених у роботі завдань є розрахунок категорії важкості праці, коефіцієнт умов праці, коефіцієнт безпеки устаткування, оцінка ступеню стомленості і працездатності робітників, для робочого місця юриста.

Таблиця 2.1 Вихідні дані для виконання розрахункового завдання.

Температура повітря в теплий період року Т,оС
Відносна вологість повітря ϕ, %
Рівень шуму L, дБ А
Час його впливу t , год.
Освітленість приміщення,Е, лк
Категорія (точність) зорових робіт. Д
Тривалість зосередженого спостереження, %
Кількість важливих об’єктів спостереження, Об, од.

 

Категорія важкості праці визначається шляхом використання формули і порівнянням отриманих результатів з даними таблиці.

де Хоп – елемент умов праці, який одержав найбільшу оцінку;

- середній бал усіх елементів умов праці крім визначаючого Хоп, що дорівнює ;

- сума всіх елементів крім визначаючого Хоп;

,

За результатами розрахунку і порівняння з даними таблиці визначено бальну інтегральну оцінку важкості праці та категорію праці IV.

IV Роботи, за яких вплив несприятливих (небезпечних та шкідливих) факторів призводить до формування глибшого граничного стану у практично здорових людей. Більшість фізіологічних показників при цьому погіршується, особливо наприкінці робочих періодів (зміни, тижня). Виникає типовий виробничо зумовлений стан перед захворювання і т. ін. Доплата становить 12 -16 %

Коефіцієнт умов праці характеризує відповідність фактичних умов праці до нормативних. При розрахунку коефіцієнта умов праці необхідно брати ті елементи, які можна виразити визначеною числовою величиною та для яких є нормативне значення (освітленість, температура, вологість і швидкість руху повітря, шум, вібрація та ін.). Коефіцієнт умов праці визначається як середньо геометрична величина показників, що характеризують умови праці, за такою формулою:

Завдяки формулі було визначено коефіцієнт умов праці.

Оцінка ступені стомлення та працездатності робітників. Інтегральна бальна оцінка важкості праці Іп дозволяє визначити вплив умов праці на працездатність людини. Для цього спочатку визначається ступінь стомлення в умовних одиницях:

(слід зазначити, що 15,6 та 0,64 - коефіцієнти регресії).

Працездатність людини визначається як величина, протилежна стомленню (в умовних одиницях):

Розрахунок коефіцієнтів безпеки обладнання.

Ÿ Складається список усіх можливих порушень вимог безпеки, пропонованих до даного виду обладнання;

Ÿ Шляхом експертної оцінки визначається важливість кожного з порушень (складається ранжована послідовність порушень);

Ÿ Кожному з порушень привласнюється коефіцієнт вагомості відповідно до ранжованої послідовності, що визначається за допомогою нормувальної функції, при цьому сума усіх вагових коефіцієнтів дорівнює одиниці;

Ÿ оцінюється наявність перелічених порушень для конкретного виробничого обладнання; при цьому варто мати на увазі, що порушенням вважається не тільки відсутність якого-небудь елемента, але і неправильне його виконання;

Ÿ коефіцієнт безпеки конкретного устаткування Кб визначається за формулою:

сума коефіцієнтів вагомості виявлених порушень вимог безпеки для даного обладнання.

Отримані результати необхідно занести в таблицю рангованої послідовності порушень для кожного приміщення окремо.

Таблиця 2.2 Рангова послідовності порушень

Порушення вимог безпеки Оцінка, бал. Коефіцієнт вагомості Коефіцієнт безпеки обладнання, %
Приміщення загальної канцелярії Ірпіньського суду Бальна оцінка Коефіцієнт вагомості Коефіцієнт безпеки обладнання
1 – неправильна організація освітлення робочого місця 0.241 71 %
2 – відсутність захисту від випромінювань; 0.344  
3 – недостатній обсяг приміщення, що припадає на одного працівника; 0.068 78 %
4 – надмірна яскравість екрана; 0.275  
5 – відсутність достатнього місця для розташування ручного маніпулятора і робочих паперів; 0.310  
Разом    

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 87; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты