Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Блок змістових модулів № 1 / 0,75 кредити
СТИСЛИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Цінні папери і фондовий ринок»

(для студентів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

 

О.С. Поважний

Н.С. Орлова

 

 

СТИСЛИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

з дисципліни «Цінні папери і фондовий ринок»

(для студентів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»)

 

 

  Затверджено на засіданні кафедри «Фінанси» Донецької державної академії управління Міністерства освіти і науки України протокол №1 від 29 серпня 2003 р.

 

Донецьк ДонДАУ 2008


УДК

ББК

 

Поважний О.С., Орлова Н.С. Стислий конспект лекцій з дисципліни «Цінні папери і фондовий ринок» (для студентів усіх спеціальностей денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» / Міністерство освіти і науки України. ДонДАУ. – Донецьк, 2007. – 33 с.

 

ISBN

 

Містить основний зміст тем курсу «Цінні папери і фондовий ринок», їх структуру, головні положення, ключові слова й навчально-методичну літературу.

Розрахований для використання студентами всіх спеціальностей денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».

 

ББК

 

Містить основний зміст тим курсу «Цінні папери та фондовий ринок», їх структуру, головні положення, ключові слова і навчально-методичну літературу.

Розраховано для використання студентами всіх спеціальностей денної та заочної форм навчання освітньо-квалифікаційного рівня «Бакалавр».

 

Рецензенти: д-р екон. наук Ф.Ю. Поклонський

канд. екон. наук, доц. О.В. Гріцак

 

Затверджений і рекомендований до друку на засіданні кафедри фінансів Донецького державного університету управління Міністерства освіти і науки України (протокол №17 від «13» травня 2007 р.).

 

ISBN

 

 


Вступ

 

Ринок цінних паперів в Україні є одним з тих, що найбільш динамічно розвивається. Так, характеризуючи його розвиток, можна відзначити, що відбуваються певні кількісні зрушення (зростає кількість акціонерних товариств, збільшується обсяг випусків цінних паперів), які однак, не завжди ведуть до якісних поліпшень і підвищення ефективності функціонування суб'єктів, що хазяюють, насамперед тому, що вкрай низка частка випусків цінних паперів, спрямованих на залучення коштів. Разом з тим, практично всі суб'єкти господарювання прямо чи побічно взаємозалежні з фондовим ринком чи окремими його структурними елементами. Саме тому діяльність на ньому, і насамперед професійна, вимагає не тільки заглиблених теоретичних знань, але і чіткої орієнтації в законодавчій і нормативній базі, уміння застосовувати на практиці методи і способи оцінки прибутковості цінних паперів, основи їхнього конструювання, організаційні принципи створення професійних учасників фондового ринку.

Предметом курсу «Цінні папери і фондовий ринок»є економічні відносини, які пов'язані з обігом цінних паперів і взаємодією структурних елементів фондового ринку.

Мета курсу –вивчення основ випуску і обігу різних видів цінних паперів, принципів створення і функціонування учасників фондового ринку; вироблення практичних навичок оцінки і вибору найбільш придатних цінних паперів, а також організаційної побудови професійних учасників фондового ринку.

Задача курсу «Цінні папери і фондовий ринок»– вивчити механізм перерозподілу коштів за допомогою випуску і обігу цінних паперів, на основі:

1) розкриття економічної сутності цінних паперів та їх властивостей;

2) аналізу можливості застосування різних видів цінних паперів, у залежності від їх якісних характеристик і обмежень;

3) розгляду основ конструювання цінних паперів;

4) вивчення структури фондового ринку і взаємозв'язків його основних елементів;

5) аналізу діючої нормативно-правової бази;

6) кількісної і якісної характеристики фондового ринку України і їх відповідності світовим тенденціям.

 

Після вивчення курсу студент повинен володіти знаннями і практичними навичками з питань розвитку і функціонування фондового ринку України і його структурних елементів, емісії і обігу цінних паперів, обчислення прибутковості акцій і облігацій.

Блок змістових модулів № 1 / 0,75 кредити

ВИДИ ЦІнних паперів та оСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИПУСКу В УКРАЇНІ

Змістовий модуль 1. Поняття та види цінних паперів (4 годин)

 

1. Поняття та властивості цінних паперів

2. Класифікація цінних паперів

3. Поняття та властивості акцій

4. Поняття та властивості облігацій

5. Ринок похідних цінних паперів

 

Ключові слова: цінні папери, номінальна ціна, ринкова ціна, емісійна ціна, властивості цінних паперів, похідні цінні папери, акція, облігація, опціон, ф’ючерс.

 

Література, що рекомендується

 

1. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок”( Відомості Верховної Ради (ВВР), N 31, 2006 р.

2. Господарський Кодекс України 436-IV від 16.01.2003 р.

3. Цивільний Кодекс України №435-IV від 16.01.2003 р.

4. Кравченко Ю. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах: Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, Эльга, 2003. – 528 с.

 

 

1. Поняття та властивості цінних паперів

 

Відповідно до Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок», цінні папери – документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам.

У цьому визначенні можна виділити такі відмітні ознаки цінних паперів:

а) це грошові документи;

б) підтверджують право володіння чи відносини позики;

в) передбачають виплату доходу у вигляді відсотків чи дивідендів;

г) передбачають можливість передачі грошових і інших прав.

В Україні відповідно до З А К О Н У К Р А Ї Н И „Про цінні папери та фондовий ринок”( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2006, N 31, ст.268 ) законодавства цінні папери за порядком їх розміщення (видачі) поділяються на емісійні та неемісійні можуть випускатися такі цінні папери:

Емісійні цінні папери - цінні папери, що посвідчують однакові права їх власників у межах одного випуску стосовно особи, яка Бере на себе відповідні зобов'язання (емітент).

До емісійних цінних паперів належать:

акції;

облігації підприємств;

облігації місцевих позик;

державні облігації України;

іпотечні сертифікати;

іпотечні облігації;

сертифікати фондів операцій з нерухомістю (далі – сертифікати ФОН);

інвестиційні сертифікати;

казначейські зобов'язання України.

До неемісійних цінних паперів належать:

ощадні (депозитні) сертифікати;

векселі;

заставні.

 

Цінні папери мають номінальну, емісійну і ринкову (чи курсову) ціну.

Номінальна цінамає формальне рахункове значення і використовується при різних розрахунках.

Емісійна ціна– це ціна цінного папера при його продажу в процесі первинного розміщення.

Курсова ціна– формується на вторинному ринку при купівлі-продажу цінних паперів.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-02-09; просмотров: 71; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты