Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЙ семестр
Читайте также:
  1. II курс (1 семестр)
  2. II семестр – срок сдачи контрольных работ до 1 апреля текущего учебного года.
  3. II семестр.
  4. В соответствии с БРС ФГОС-3 итоговая оценка по курсу определяется суммой баллов, полученных за семестр (50 Баллов) и баллов, полученных на экзамене (50 Баллов).
  5. ВТОРОЙ СЕМЕСТР
  6. Для заочной формы обучения, 4 семестр
  7. Для заочной формы обучения, 7 семестр
  8. для студентов I курса (II семестр) на 2014–2015 учебный год
  9. За 2 семестр
  10. Задания для семестровой (контрольной) работы
№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять Максимальна кількість балів
Змістовий модуль № 2
1. Тема 4. Підготовка навчального проекту щодо особливостей видачі і погашення окремих видів кредитів (кредити сільськогосподарським виробникам, контокорентний, овердрафт ний кредит) – аналіз проблем, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності банку та клієнтів Робота в малих творчих групах
2. Тема 4. Підготовка навчального проекту щодо особливостей видачі і погашення окремих видів банківських кредитів (лізинговий, факторинговий, форфейтинговий) – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності банку та клієнтів Робота в малих творчих групах
3. Тема 5. Завчасна підготовка за темою "Операції банків з цінними паперами" Семінар-дискусія
4. Тема 5. Аналіз концепцій та політик банків та кредитних установ небанківського типу щодо операцій з цінними паперами Семінар-розгорнута бесіда
5. Тема 5. Проведення операцій банків та кредитних установ небанківського типу з цінними паперами Міні-кейс
6. Тема 6. Попередня підготовка з питань сутності, класифікації і організації валютних операцій банків Семінар-дискусія
7. Тема 6. Відпрацювання виконання конкретних операцій банків в іноземній валюті Міні-кейс
8. Тема 6. Попередня підготовка з питань проведення ділової гри «Неторговельні операції банків» Ділова гра
9. Тема 7. Попередня підготовка з питань надання банками різних видів послуг Семінар-розгорнута бесіда
10. Тема 7. Відпрацювання виконання конкретних послуг банків Міні-кейс
11. Тема 8. Підготовка навчального проекту щодо організації роботи кредитних спілок – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності кредитних установ небанківського типу Робота в малих творчих групах
12. Тема 8. Підготовка навчального проекту щодо організації роботи ломбардів – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності кредитних установ небанківського типу Робота в малих творчих групах
13. Тема 8. Підготовка навчального проекту щодо організації роботи інших кредитних установ небанківського типу – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності кредитних установ небанківського типу Семінар-розгорнута бесіда
14. Тема 9. Попередня підготовка з питань забезпечення фінансової стійкості банків та кредитних установ небанківського типу Семінар-розгорнута бесіда
15. Тема 9. Управління фінансовою стійкістю банків Семінар-дискусія
16. Тема 9. Відпрацювання виконання окремих операцій банків із забезпечення фінансової стійкості Міні-кейс
17. Тема 9. Попередня підготовка з питань формування резервів для покриття можливих втрат від активних операцій Міні-кейс
18. Тема 9. Відпрацювання виконання окремих операцій щодо забезпечення фінансової стійкості банку Ділова гра
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях 30*
За виконання модульних (контрольних) завдань
Модуль № 2 Написання модульної контрольної роботи
Усього балів за модульний контроль 10*
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
2. Написання реферату (есе)
3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою
4. Написання курсової роботи
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС 50*

* максимальна кількість балів за результатами поточного контролю 7-го семестру не може перевищувати 30 балів. Загальна сума балів за результатами поточного контролю двох семестрів визначається як середньоарифметична за ці семестри

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки "Операції банків та небанківських кредитних установ"

для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит"

спеціалізація «Фінанси»

 

Денна форма навчання

№ семінарського (практичного, лабораторного) заняття Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять Максимальна кількість балів
Змістовий модуль № 1
1. Тема 1. Попередня підготовка з питань діяльності кредитних установ на ринку фінансових послуг Семінар-розгорнута бесіда
2. Тема 2. Відпрацювання виконання конкретних операцій із формування власного капіталу та регулятивного капіталу банку Міні-кейс
3. Тема 2. Відпрацювання виконання конкретних операцій із формування банками залучених та запозичених ресурсів Міні-кейс
4. Тема 3. Підготовка навчального проекту щодо вибору форми безготівкових розрахунків та способу платежу – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності банку та клієнтів Робота в малих творчих групах
5. Тема 3. Підготовка навчального проекту щодо організації банками міжгосподарських розрахунків за окремими формами (платіжними дорученнями, акредитивна, чекова, вексельна, тощо ) – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності Робота в малих творчих групах
6. Тема 3. Підготовка навчального проекту щодо організації касових операцій банків – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності Робота в малих творчих групах
7. Тема 4. Відпрацювання виконання конкретних операцій з організації процесу кредитування в банку Міні-кейс
8. Тема 4. Відпрацювання виконання конкретних операцій з оцінювання кредитоспроможності позичальників Міні-кейс
9. Тема 4. Підготовка навчального проекту щодо особливостей видачі і погашення окремих видів кредитів (споживчий, іпотечний, кредити у сфері вексельного обігу) – аналіз проблем, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності банку та клієнтів Робота в малих творчих групах
10. Тема 4. Підготовка навчального проекту щодо особливостей видачі і погашення окремих видів банківських кредитів (лізинговий, факторинговий, форфейтинговий) – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності банку та клієнтів Робота в малих творчих групах
11. Тема 5. Завчасна підготовка за темою «Операції банків з цінними паперами» Семінар-дискусія
12. Тема 5. Відпрацювання виконання конкретних операцій банків в іноземній валюті Семінар-дискусія
13. Тема 6. Відпрацювання виконання конкретних операцій банків в іноземній валюті Міні-кейс
14. Тема 7. Попередня підготовка з питань надання банками різних видів послуг Семінар-розгорнута бесіда
15. Тема 8. Попередня підготовка з питань організації діяльності кредитних установ небанківського типу Семінар-розгорнута бесіда
16. Тема 8. Підготовка навчального проекту кредитних установ небанківського типу – аналіз проблеми, розроблення концепцій проекту, визначення стандартів діяльності кредитних установ небанківського типу   Робота в малих творчих групах
17. Тема 9. Підготовка, моделювання діяльності банку у сфері забезпечення фінансової стійкості Ділова гра
18. Тема 9. Підготовка, моделювання діяльності банку у сфері забезпечення фінансової стійкості Ділова гра
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях * 60*
За виконання модульних (контрольних) завдань
Модуль № 1   Написання модульної контрольної роботи за темами 1 – 9 включно
Усього балів за модульний контроль
За виконання індивідуальних завдань
Види індивідуальних завдань * *
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою
2. Написання реферату (есе)
3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за ПМК
         

* Максимальна кількість балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях обмежується 60 балами* *За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки "Операції банків та небанківських кредитних установ"

для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит"

спеціалізація «Кредит»

 

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
№ заняття Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми) Форма занять і контролю Макс. кількість балів
За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1.   Підготовка з питань: - теми 1 «Кредитні установи на ринку фінансових послуг» - теми 2 «Операції з формування банківських ресурсів» Установча міні-лекція (конспект) -
Міні-семінар – дискусія та виконання практичних завдань
2. Відпрацювання виконання конкретних операцій по темі 3 «Операції банків з обслуговування грошового обороту» Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – дискусія та виконання практичних завдань
3. Відпрацювання виконання конкретних операцій по темі 4 «Кредитні операції банків» Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – дискусія та виконання практичних завдань
4. Відпрацювання виконання конкретних операцій за темами: - №5 «Операції банків з цінними паперами» - № 6 «Операції банків в іноземній валюті» Міні-лекція (конспект)
Робота в малих групах та виконання практичних завдань
5. Відпрацювання виконання конкретних операцій за темами: - № 7 Операції з надання окремих видів банківських послуг - № 8 «Операції небанківських кредитних установ»   Міні-лекція (конспект)
Робота в малих групах та виконання практичних завдань
6. Попередня підготовка питань та відпрацювання виконання конкретних операцій за темами: - № 9 «Операції банків в іноземній валюті»   Міні-лекція (конспект)  
Виконання практичних завдань
Усього балів за систематичність і активність роботи на контактних заняттях* 20*
За виконання модульних (контрольних) завдань  
13. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота Поточний модульний контроль
Усього балів за контактні заняття
міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань
Види завдань Форма подання   Термін подання і реєстрація Форма контролю Макс. кількість балів
1. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою Електронна або письмова За 2 тижні до початку екзаменаційної сесії на електронну пошту викладача або на кафедру Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
2. Написання реферату (есе) Електронна або письмова За 2 тижні до початку екзаменаційної сесії на електронну пошту викладача або на кафедру Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
3. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою Електронна або письмова За 2 тижні до початку екзаменаційної сесії на електронну пошту викладача або на кафедру Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
Усього балів за виконання індивідуальних завдань Електронна або письмова   Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»  
Разом балів за СРС  
Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань
Разом 50
                   

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача Чуб Павло Михайлович, доцент, к.е.н., e-mail: p.m.chub@gmail.com Ситник Олександр Васильович, ст. викладач, e-mail: Sytnik@meta.ua
Адреса, телефон та режим роботи кафедри вул. Дегтярівська 49-Г, 3-й корпус, аудиторія 045, тел. 455-69-09, з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 18-00 та у день заочника
Адреса, телефон та режим роботи деканату вул. Дегтярівська 49-Г, 3-й корпус університету, ауд.065, тел. 371-62-24, 455-59-90 з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 18-00, та у день заочника

 

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки "Операції банків та небанківських кредитних установ"

для студентів напряму підготовки "Фінанси і кредит"

спеціалізація «Фінанси»

 

Заочна форма навчання

СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
№ заняття Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми) Форма занять і контролю Макс. кількість балів
За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1.   Підготовка з питань: - теми 1 «Кредитні установи на ринку фінансових послуг» - теми 2 «Операції з формування банківських ресурсів» Установча міні-лекція (конспект)  
Міні-семінар – дискусія та виконання практичних завдань
2. Відпрацювання виконання конкретних операцій по темі 3 «Операції банків з обслуговування грошового обороту» Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – дискусія та виконання практичних завдань
3. Відпрацювання виконання конкретних операцій по темі 4 «Кредитні операції банків» Міні-лекція (конспект)
Міні-семінар – дискусія та виконання практичних завдань
4. Відпрацювання виконання конкретних операцій за темами: - №5 «Операції банків з цінними паперами» - № 6 «Операції банків в іноземній валюті» Міні-лекція (конспект)
Робота в малих групах та виконання практичних завдань
5. Відпрацювання виконання конкретних операцій за темами: - № 7 Операції з надання окремих видів банківських послуг - № 8 «Операції небанківських кредитних установ»   Міні-лекція (конспект)
Робота в малих групах та виконання практичних завдань
6. Попередня підготовка питань та відпрацювання виконання конкретних операцій за темами: - № 9 «Операції банків в іноземній валюті»   Міні-лекція (конспект)  
Виконання практичних завдань
Усього балів за систематичність і активність роботи на контактних заняттях* 35*
За виконання модульних (контрольних) завдань  
13. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота Поточний модульний контроль
Усього балів за контактні заняття
міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторних індивідуальних завдань
Види завдань Форма подання   Термін подання і реєстрація Форма контролю Макс. кількість балів
1. Домашнє індивідуальне завдання Письмова За 2 тижні до початку екзаменаційної сесії Захист і обговорення результатів
2. Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою тематикою Електронна або письмова За 2 тижні до початку екзаменаційної сесії на електронну пошту викладача або на кафедру Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
3. Написання реферату (есе) Електронна або письмова За 2 тижні до початку екзаменаційної сесії на електронну пошту викладача або на кафедру Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
4. Аналітичний звіт власних наукових досліджень за відповідною тематикою Електронна або письмова За 2 тижні до початку екзаменаційної сесії на електронну пошту викладача або на кафедру Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
Усього балів за виконання індивідуальних завдань Електронна або письмова   Захист і обговорення результатів за графіком «Дня заочника»  
Разом балів за СРС  
Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань
Разом 100
                   

*За рішенням кафедри студентам, які брали участь у позанавчальній науковій діяльності — в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо — можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10 балів.

Довідкова інформація:

 

ПІБ викладача повністю, посада, вчене звання, електронна адреса викладача Чуб Павло Михайлович, доцент, к.е.н., e-mail: p.m.chub@gmail.com Ситник Олександр Васильович, ст. викладач, e-mail: Sytnik@meta.ua
Адреса, телефон та режим роботи кафедри вул. Дегтярівська 49-Г, 3-й корпус, аудиторія 045, тел. 455-69-09, з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 18-00 та у день заочника
Адреса, телефон та режим роботи деканату вул. Дегтярівська 49-Г, 3-й корпус університету, ауд.065, тел. 371-62-24, 455-59-90 з понеділка по п’ятницю з 08-30 до 18-00, та у день заочника

 

10. порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з науки

10.1. Перелік питань, що охоплює зміст робочої навчальної програми з науки

1. Сутність кредитних установ та їх місце серед фінансових посередників.

2. Банки і небанківські кредитні установи як провідні суб’єкти фінансового посередництва.

3. Фінансова і банківська послуги.

4. Порядок створення та реєстрації небанківських кредитних установ в Україні.

5. Види послуг, які надаються банками і небанківськими кредитними установами.

6. Ринок послуг банківських і небанківських кредитних установ та його регулювання.

7. Порядок ліцензування небанківських кредитних установ в Україні.

8. Порядок ліцензування банківської діяльності в Україні.

9. Банківські операції та їх види

10. Банківські ресурси та їх структура

11. Власний та регулятивний капітал: взаємозв’язок та відмінності

12. Структура, функції та порядок формування власного капіталу банку

13. Структура, роль та порядок формування власного капіталу банку

14. Порядок формування і використання резервного фонду банку

15. Депозитні операції банків

16. Види банківських вкладів і їх економічна характеристика

17. Банківські операції із запозичення ресурсів

18. Запозичення банками ресурсів на міжбанківському ринку

19. Види банківських рахунків та порядок їх відкриття і ведення

20. Способи і форми міжгосподарських безготівкових розрахунків

21. Економічна характеристика розрахунків платіжними дорученнями

22. Особливості використання платіжних вимог-доручень у міжгосподарських безготівкових розрахунках

23. Економічна характеристика чекової форми розрахунків

24. Економічна характеристика акредитивної форми міжгосподарських розрахунків

25. Економічна характеристика міжбанківських розрахунків в Україні

26. Порядок здійснення банками касових операції

27. Організація готівкових грошових розрахунків у національній економіці

28. Платіжні картки, їх види та порядок функціонування

29. Діяльність банків у сфері карткового бізнесу

30. Порядок емісії банківських платіжних карток

31. Види, принципи й умови банківського кредитування

32. Умови кредитної угоди, кредитний договір

33. Оцінка кредитоспроможності позичальника - юридичної особи

34. Оцінка кредитоспроможності позичальника - фізичної особи

35. Форми забезпечення зобов’язань позичальника перед банком

36. Плата за кредит та її диференціація

37. Етапи процесу банківського кредитування

38. Проблемні позички та робота банків з ними

39. Кредитний ризик і методи управління ним

40. Банківський споживчий кредит

41. Особливості банківського кредитування у формі овердрдрафта

42. Особливості кредитування банками сільськогосподарських виробників

43. Особливості банківського кредитування у формі кредитної лінії

44. Іпотечні кредити банків

45. Сутність і види факторингу.

46. Порядок здійснення банками факторингових операцій

47. Довгострокове банківське кредитування

48. Лізингові операції банків

49. Операції банків з векселями

50. Кредитні операції банків у сфері вексельного обігу

51. Комісійні операції банків у сфері вексельного обігу

52. Види діяльності банків на фондовому ринку

53. Емісійні операції банків з цінними паперами

54. Інвестиційні операції банків з цінними паперами

55. Заставні операції банків з цінними паперами

56. Професійна діяльність банків на фондовому ринку

57. Діяльність банків у сфері андерайтингу

58. Сутність та види операцій банків в іноземній валюті.

59. Порядок відкриття та ведення валютних рахунків клієнті

60. Банківський переказ як форма міжнародних розрахунків

61. Розрахунки за допомогою міжнародного документарного інкасо.

62. Розрахунки за допомогою міжнародного документарного акредитиву

63. Неторгівельні операції банків в іноземній валюті

64. Особливості здійснення валютного кредитування

65. Загальна характеристика та види банківських послуг

66. Порядок здійснення банком гарантійних послуг.

67. Довірчі послуги банків.

68. Посередницькі, консультаційні та інформаційні послуги банків

69. Сутність фінансової стійкості та способи її забезпечення

70. Порядок обов’язкового резервування коштів банками України

71. Економічні нормативи, що регулюють капітальну базу банків України: економічна характеристика, порядок розрахунку, вимоги щодо їх дотримання

72. Економічні нормативи, що регулюють ліквідність банку: економічна характеристика, порядок розрахунку, вимоги щодо їх дотримання

73. Економічні нормативи, що регулюють кредитний ризик банку: економічна характеристика, порядок розрахунку, вимоги щодо їх дотримання

74. Валютна позиція банку: сутність, види, порядок управління

75. Формування банками резервів для покриття можливих втрат за активними операціями

76. Прибутковість банку: сутність, способи оцінки та засоби підвищення

77. Управління банківськими ризиками

78. Формування прибутку банку та порядок його розподілу.

79. Сутність та принципи діяльності кредитної спілки.

80. Операції кредитних спілок та їх характеристика.

81. Ломбарди та економіко-правові основи їх діяльності.

82. Порядок видачі кредитів та оформлення застави. Супутні послуги ломбарду.

83. Фінансові компанії: сутність та операції.

 

 

10.2.1. Порядок поточного оцінювання знань студентів для студентів денної форми навчання, що навчаються за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», (спеціалізація “Кредит”)

Поточне оцінювання знань студентів здійснюється за двома напрямами: за обов’язковими та вибірковими видами самостійної роботи студентів.

Поточне обов’язкове оцінювання завдань самостійної роботи студентів з освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” здійснюється за такими об’єктами поточного контролю:

1. Виконання завдань за темою практичного заняття з використанням інноваційних технологій: семінар - розгорнута бесіда, семінар-дискусія, міні-кейс, робота в малих творчих групах, ділова гра (відповідно до карти самостійної роботи студента).

2. Правильність виконання та своєчасність подання на перевірку викладачу домашніх розрахункових завдань для самостійного опрацювання.

3. Правильність виконання модульних контрольних робіт.

10.2.1.1. Контроль виконання завдань за темою практичного (семінарського) заняття протягом семестру

При контролі рівня засвоєння знань, систематичності та активності роботи студента оцінці підлягають:

а) рівень засвоєння знань за темою практичного (семінарського) заняття у ході усних відповідей та експрес-контролю;

б) активність роботи на практичних (семінарських) заняттях (активна участь в роботі малих груп, у мозкових атака та ділових іграх);

в) правильність виконання ситуаційних завдань, кейсів на практичних заняттях;

г) презентація реферату, есе, аналітичного огляду з використанням Power Point.

 

Максимальна оцінка виконання завдань за усіма темами практичних (семінарських) занять протягом семестру складає 30 балів.

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати на одному практичному (семінарському) складає 2 балів.

Оцінювання рівня виконання завдань за темою практичного (семінарського) заняття здійснюється таким чином:

2 бали отримують студенти, які :

· дали розгорнуту та вичерпну відповідь на питання за темою практичного заняття;

· проявили себе явними лідерами в діловій грі, роботі малих груп та інших активних формах проведення практичних занять передбачених картами СРС;

· правильно розв’язали ситуаційне завдання, кейс;

· на високому рівні презентували реферат, есе, аналітичний звіт з використанням Power Point;

· мають 100 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.

1,5 балиотримують студенти, які :

· дали відповідь на питання за темою практичного заняття, яка не є вичерпною, потребує певних доповнень;

· проявили активність в діловій грі, роботі малих груп та інших активних формах проведення практичних занять передбачених картами СРС;

· розв’язали ситуаційне завдання, кейс, але допустили певні неточності чи помилки, що впливають на кінцевий результат;

· мають не менше 90 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.

1 бал отримують студенти, які:

· дали відповідь на питання за темою практичного заняття, яка потребує суттєвих доповнень;

· приймали участь в діловій грі, роботі малих груп та інших активних формах проведення практичних занять передбачених картами СРС;

· розв’язали ситуаційне завдання, кейс, але допустили суттєві неточності чи помилки, що значно викривили кінцевий результат;

· мають не менше 80 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.

0,5 бала отримують студенти, які:

· мають не менше 50 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.

Робота на практичних заняття усіх інших студентів оцінюється в 0 балів.

Перездача заборгованості (пропущене з поважної причини практичне (семінарське) заняття допускається протягом двох тижнів з дня її виникнення).

 

10.2.1.2. Оцінювання виконання студентами домашніх розрахункових завдань для самостійного опрацювання

 

З метою мотивації поточної навчальної роботи студентів, викладач оцінює виконання завдань для самостійного опрацювання. При цьому до обов’язкових видів завдань для самостійного опрацювання відноситься виконання домашніх розрахункових завдань.

Завдання видаються студентам на кожному практичному занятті із числа тих, що наведені за певною темою у «Методичних матеріалах щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів із науки «Операції банків і небанківських кредитних установ», що розміщені на внутрішньо вузівському сайті та «Навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Банківські операції».

Контроль за виконанням ведеться викладачем на кожному наступному практичному занятті. «Ціна» кожного правильно виконаного і своєчасно наданого для перевірки викладачу завдання - 1 бал;

Максимальна кількість балів за виконання домашніх розрахункових завдань на одному практичному занятті –2 балів.

10.2.1.3. Оцінювання виконання студентами модульних контрольних робіт

З метою активізації навчального процесу із врахуванням збільшення питомої ваги самостійної роботи робочим планом передбачено модульну систему проміжного контролю рівня засвоєння програмного матеріалу. Особлива увага при цьому звертається на проміжний контроль матеріалу, який винесений на самостійне вивчення.

Модуль - це частина програми науки, яка складається з пов’язаних між собою у певному співвідношенні теоретичних, емпіричних і практичних компонентів змісту, кожна складова якого оцінюється в балах. Програмний матеріал з науки “ Операції банків і небанківських кредитних установ ” розподіляється на 2 модулі, які охоплюють низку тем програми науки:

Модуль 1 проводиться у 7 семестрі за темами:

ü Кредитні установи на ринку фінансових послуг.

ü Операції з формування банківських ресурсів.

ü Операції банків із обслуговування грошового обороту.

Модуль 2 проводиться у 8 семестрі за темами:

ü Кредитні операції банків.

ü Операції банків з цінними паперами.

ü Операції банків в іноземній валюті.

 

Об’єктами завдань модульного контролю можуть виступати:

а) письмові контрольні роботи;

б) виконання індивідуальних завдань з використанням комп’ютерної програми (“Операційний день банку”, “Електронний андеррайтинг позичальника”).

в) вирішення комплексної аналітичної ситуації (кейсу).

 

Письмова модульна контрольна робота складається з п’яти завдань, які можуть включати теоретичні питання, тести та задачі. Кожне з 5-ти завдань оцінюється за шкалою 2; 1;0:

2 бали виставляється за завдання, якщо студент:

Ø дав правильну і повну відповідь на теоретичне питання;

Ø дав правильне теоретичне обгрунтування; правильний алгоритм розв'язку і правильну арифметичну відповідь на поставлену задачу;

Ø дав правильну відповідь не менше, ніж на 80 % тестів за тестовим завданням.

 

1 бал виставляється за завдання, якщо студент:

Ø дав неповну відповідь на теоретичне питання;

Ø дав неправильне теоретичне обгрунтування, але застосував правильний алгоритм розв'язку і дав правильну арифметичну відповідь на поставлену задачу;

Ø застосував неправильний алгоритм розв'язку, але дав правильне теоретичне обгрунтування і арифметичну відповідь на поставлену задачу;

Ø дав неправильну арифметичну відповідь на поставлену задачу, але дав правильне теоретичне обгрунтування та правильний алгоритм розв'язку задачі;

Ø дав правильну відповідь менше, ніж на 80 % тестів за тестовим завданням.

 

0 балів виставляється за завдання, якщо студент:

Ø не дав відповіді взагалі або дав неправильну відповідь на теоретичне питання;

Ø не розв'язав або неправильно розв'язав задачу (із застосуванням невірної формули чи алгоритму розв'язку, невірне теоретичне обгрунтування);

Ø дав правильну відповідь менше, ніж на 50 % тестів за тестовим завданням.

 

Протягом семестру студенти повинні вирішити одне модульне контрольне завдання.

Максимальна оцінка модульного контрольного завдання – 10 балів.

10.2.1.4. Контроль за виконанням вибіркових видів завдань для самостійного опрацювання

З метою мотивації поточної навчальної та наукової роботи студентів, викладач оцінює виконання завдань для самостійного опрацювання, що пропонуються на вибір студента. Серед вибіркових завдань для самостійного опрацювання оцінці можуть підлягати:

- підготовка та презентація рефератів, есе за заданою тематикою;

- підготовка аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій;

- формування аналітичних звітів із побудовою наочних матеріалів за заданою тематикою.

За підготовку наукових публікацій та участь в наукових студентських конференціях, семінарах, конкурсах наукових робіт, наукових гуртках за рішенням кафедри можуть присуджуватись додаткові бали за поточну успішність, але не більше 10.

Студент за власним бажанням обирає одне чи кілька вибіркових завдань і у встановлений викладачем термін подає карту самостійної роботи безпосередньо викладачу або на кафедру банківської справи.

В якості одного з видів самостійної роботи студент може обрати написання реферату за тематикою, що запропонована в переліку, наведеному в робочій навчальній програмі.

Починаючи роботу над рефератом, студент має ознайомитися з літературою з теми дослідження, ретельно вивчити висвітлення її в підручниках, навчальних посібниках, словниках, економічних журналах і конспекті лекцій. Поради щодо добору літератури можна отримати у викладача, який читає курс лекцій, а також у працівників бібліотеки.

Для написання реферату студент має вивчити нормативні й методичні документи Національного банку України та внутрішні положення банків України, які стосуються теми реферату.

Цитати і статистичні дані, подані в тексті реферату, повинні мати посилання на першоджерела.

Питання реферату слід висвітлювати лаконічно, без повторів і відступів від основної теми. Не треба захаращувати роботу громіздкими таблицями і неузагальненими статистичними даними.

Реферат має включати наступні основні елементи:

Вступ

1. Теоретичні положення теми роботи, зокрема проблемні та дискусійні питання.

2. Аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної системи) на ділянці, яка відповідає темі дослідження.

3. Розробка та обгрунтування рекомендацій щодо покращення окремих сторін діяльності банків або інших об’єктів дослідження.

Висновок

У кінці реферату додається список використаної літератури в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора, повної назви джерела, місця видання, назви видавництва, року видання, кількості сторінок.

Реферат має бути виконаний шрифтом Times New Roman,14, інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення реферату і ставить свій підпис.

Обсяг реферату не повинен перевищувати 15 сторінок.

Вибір студентами в якості вибіркового виду самостійної роботи аналітичних звітів із побудовою наочних матеріалів здійснюється із запропонованого переліку:

У VII семестрі:

1. Ресурсна база банків України

2. Власний капітал банків України

3. Депозитні ресурси банків України

4. Недепозитні ресурси банків України

5. Зобов'язання банків України

6. Міжгосподарські безготівкові розрахунки в Україні

7. Операції банків із платіжними картками

 

У VIII семестрі:

1.Діяльність кредитних спілок в Україні

2.Операції ломбардів

3.Споживче кредитування в Україні

4.Банківське споживче кредитування в Україні

5.Іпотечне кредитування

6.Форми забезпечення банківських кредитів

7.Плата за банківський кредит

8.Кредитний портфель банків України

9.Операції банків з цінними паперами

10.Валютні операції банків

11.Ліквідність банків України

12.Фінансові результати діяльності банків України

13.Дотримання банками економічних нормативів

 

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Фінанси» вибирають теми з обох запропонованих переліків без урахування розподілу за семестрами.

Студент може запропонувати власну тему для формування аналітичного звіту в рамках програми науки «Операції банків і небанківських кредитних установ», але обов'язково узгодити її з викладачем, який здійснює поточний контроль.

Починаючи роботу над аналітичним звітом, студент має ознайомитися з теоретичним аспектом аналітичного дослідження і статистичними даними за обраною темою. Поради щодо добору літератури можна отримати у викладача, який читає курс лекцій, а також у працівників бібліотеки.

Статистичні дані за досліджуваний період (3 – 5 років) мають бути систематизовані і зведені в таблиці, гістограми, діаграми та графіки та самостійно проаналізовані.

Аналітичний звіт має включати наступні основні елементи:

- Вступ

- Аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної системи) на ділянці, яка відповідає темі аналітичного дослідження

- Висновок

- Список використаної літератури

Вимоги до списку використаної літератури такі ж, як і до реферату.

Аналітичний звіт має бути виконаний шрифтом Times New Roman,14, міжрядковий інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Допускається менший шрифт та міжрядковий інтервал для ілюстративного матеріалу. Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис. Аналітичний звіт має бути наданий викладачу у зазначені терміни для перевірки.

Обсяг аналітичного звіту не повинен перевищувати 10 сторінок.

До вибіркових видів самостійної роботи студентів за дисципліною «Операції банків і небанківських кредитних установ» відноситься підготовка аналітичного (критичного) огляду наукових публікацій. Аналітичний огляд наукових публікацій – це самостійний критичний огляд наукових статей із фахових видань за темами, які стосуються одного із напрямів діяльності банків (за вибором студента). Для огляду студент має зробити копії не менше 3-х наукових статей із економічних журналів фахових видань за останні 2-3 роки і надати їх разом з текстовою частиною викладачу у зазначені терміни для перевірки.

Аналітичний огляд має бути виконаний в реферативній формі шрифтом Times New Roman,14, міжрядковий інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Допускається менший шрифт та міжрядковий інтервал для ілюстративного матеріалу. Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення роботи і ставить свій підпис.

Обсяг аналітичного огляду не повинен перевищувати 10 сторінок.

Студенти, які вивчають дисципліну «Операції банків і небанківських кредитних установ» можуть приймати участь у науковій діяльності кафедри банківської справи, що викладає цю дисципліну, та кредитно-економічного факультету в цілому. Вони можуть приймати участь в наукових студентських конференціях, семінарах,наукових гуртках, олімпіадах з даної дисципліни чи спеціальності. Всі ці види наукової діяльності оцінюються і враховуються при підсумковому оцінюванні знань за дисципліною «Операції банків і небанківських кредитних установ».

Оцінювання вибіркових видів самостійної роботи студентів здійснюється в балах за шкалою: 5; 4; 3; 0 балів. Максимальна кількість балівза виконання вибіркових видів самостійної роботи не може перевищувати 5 балів.

5 балівза виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання отримують студенти, які:

· підготували аналітичний звіт за заданою тематикою, графіки таблиці, діаграми, які відображають тенденції останніх років, та інші наочні матеріали та презентували його з використанням Power Point;

· підготували аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (не менше 3-х наукових статей із фахових видань за останні 2-3 роки) за заданою проблематикою;

· підготували реферат, есе, що відповідає усім встановленим вимогам, презентували його на практичному занятті з використанням Power Point;

· підготували і захистили курсову роботу з науки на відмінно.

4 бали за виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання отримують студенти, які:

· підготували реферат, есе, що відповідає усім встановленим вимогам, презентували його на практичному занятті;

· підготували аналітичний звіт за заданою тематикою, але графіки таблиці, діаграми та інші наочні матеріали не відображають тенденції останніх років;

· підготували аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій (але менше 3-х наукових статей або не всі статті із фахових видань або не всі статті за останні 2-3 роки) за заданою проблематикою.

· підготували і захистили курсову роботу з науки на добре.

3 бали за виконання вибіркових завдань для самостійного опрацювання отримують студенти, які:

· підготували реферат, есе, що в основному відповідає встановленим вимогам, презентували на практичному занятті чи захистили в ході індивідуальної співбесіди з викладачем, який здійснює поточний контроль знань студентів, але до презентації чи захисту є суттєві зауваження;

· підготували аналітичний звіт за заданою тематикою, однак, не в динаміці, а в статиці на певну дату, а графіки таблиці, діаграми, та інші наочні матеріали мають суттєві недоліки.

· підготували і захистили курсову роботу з науки на задовільно.

0 балів за виконання завдань для самостійного опрацювання отримують усі решта студентів.

За порушення вимог щодо написання та подання на кафедру окремих вибіркових видів робіт, застосовуються штрафні санкції у формі зменшення балів за:

1. Несвоєчасне подання роботи на кафедру – 2 балів.

2. Неохайне оформлення роботи – 2 балів.

У разі невиконання окремих завдань поточного контролю з об'єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, виконати їх до останнього практичного заняття. Час та порядок складання визначає викладач, що веде практичні заняття.

 

10.2.1.5. Загальна оцінка поточного контролю

Загальна оцінка поточного контролю знань студентів з нормативної науки “Операції банків та небанківських кредитних установ” визначається як сума балів за виконання обов’язкових та вибіркових завдань, але не може бути меншою 0 та не може перевищувати 50 балів.

Оскільки нормативна наука вивчається протягом двох семестрів з підсумковим контролем у формі іспиту, то в загальній підсумковій оцінці враховується середній бал за результатами поточного контролю в двох семестрах, в яких вивчалася наука. При цьому поточна успішність в усіх семестрах оцінюється в діапазоні від 0 до 50 (включно), а результати поточного контролю знань студентів в кожному семестрі фіксуються у відомостіобліку поточної і підсумкової успішності науки.

 

10.2.2. Порядок підсумкового оцінювання знань студентів при підсумковому контролі у формі іспиту

Загальна підсумкова оцінка з нормативної науки «Операції банків і небанківських кредитних установ» для студентів денної форми навчання складається з суми балів за результатами поточного контролю агальна сума балів за результатами поточного контролю визначається як середньоарифметична за два семестри: діапазон від 0 до50 балів включно) та іспиту (діапазон від 0 до 50 балів включно), за умови якщо на іспиті студент набрав 30 і більше балів. При цьому максимальна кількість балів підсумкового оцінювання знань – 100 балів. Якщо студент на іспиті набрав менше 30 балів, то загальна кількість балів підсумкового контролю складається лише з кількості балів за результатами поточного контролю.

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу за системою ECTS

Оцінка за 100- бальною шкалою КНЕУ Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за 4-бальною шкалою
90-100 A 5 (відмінно)
80-89 B 4 (добре)
70-79 C
66-69 D 3 (задовільно)
60-65 E
21-59 FX 2 (незадовільно) з можливістю повторного складання
0-20 F 2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю та іспиту від 21 до 59 балів (з врахуванням 30 і більше балів, що студент набрав на іспиті) після належної підготовки мають право повторно складати іспит за власною заявою.

Студенти, які набрали за результатами поточного контролю та екзамену від 0 до 20 балів ( якщо на іспиті студент набрав менше 30 балів, то результати екзамену не враховуються) зобов'язані написати заяву на повторне вивчення дисципліни на різних формах навчання свого чи іншого факультету і там скласти іспит.

 

ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З НАУКИ “ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ І НЕБАНКІВСЬКИХ КРЕДИТНИХ УСТАНОВ” (для студент

ів денної форми навчання, що навчаються за напрямом підготовки «Фінанси і кредит», спеціалізація “Фінанси”)

Оцінювання знань студентів з науки “Операції банків і небанківських кредитних установ” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю.

Контроль виконання завдань за темою практичного (семінарського) заняття протягом семестру

При контролі рівня засвоєння знань, систематичності та активності роботи студента оцінці підлягають:

а) рівень засвоєння знань за темою практичного (семінарського) заняття у ході усних відповідей та експрес-контролю;

б) активність роботи на практичних (семінарських) заняттях (активна участь в роботі малих груп, у мозкових атака та ділових іграх);

в) правильність виконання ситуаційних завдань, кейсів на практичних заняттях;

г) презентація реферату, есе, аналітичного огляду з використанням Power Point.

 

Максимальна оцінка виконання завдань за усіма темами практичних (семінарських) занять протягом семестру складає 60 балів.

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати на одному практичному (семінарському) складає 4 балів.

Оцінювання рівня виконання завдань за темою практичного (семінарського) заняття здійснюється таким чином:

4 бали отримують студенти, які :

· дали розгорнуту та вичерпну відповідь на питання за темою практичного заняття;

· проявили себе явними лідерами в діловій грі, роботі малих груп та інших активних формах проведення практичних занять передбачених картами СРС;

· правильно розв’язали ситуаційне завдання, кейс;

· на високому рівні презентували реферат, есе, аналітичний звіт з використанням Power Point;

· мають 100 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.

3 балиотримують студенти, які :

· дали відповідь на питання за темою практичного заняття, яка не є вичерпною, потребує певних доповнень;

· проявили активність в діловій грі, роботі малих груп та інших активних формах проведення практичних занять передбачених картами СРС;

· розв’язали ситуаційне завдання, кейс, але допустили певні неточності чи помилки, що впливають на кінцевий результат;

· мають не менше 90 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.

2 бали отримують студенти, які:

· дали відповідь на питання за темою практичного заняття, яка потребує суттєвих доповнень;

· приймали участь в діловій грі, роботі малих груп та інших активних формах проведення практичних занять передбачених картами СРС;

· розв’язали ситуаційне завдання, кейс, але допустили суттєві неточності чи помилки, що значно викривили кінцевий результат;

· мають не менше 80 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.

1 бали отримують студенти, які:

· мають не менше 50 % правильних відповідей на питання експрес - контролю.

Робота на практичних заняття усіх інших студентів оцінюється в 0 балів.

Перездача заборгованості (пропущене з поважної причини практичне (семінарське) заняття допускається протягом двох тижнів з дня її виникнення).

 

Оцінювання виконання студентами домашніх розрахункових завдань для самостійного опрацювання

 

З метою мотивації поточної навчальної роботи студентів, викладач оцінює виконання завдань для самостійного опрацювання. При цьому до обов’язкових видів завдань для самостійного опрацювання відноситься виконання домашніх розрахункових завдань.

Завдання видаються студентам на кожному практичному занятті із числа тих, що наведені за певною темою у «Методичних матеріалах щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів із науки «Операції банків і небанківських кредитних установ», що розміщені на внутрішньо вузівському сайті та «Навчально-методичному посібнику для самостійного вивчення дисципліни «Банківські операції».

Контроль за виконанням ведеться викладачем на кожному наступному практичному занятті. «Ціна» кожного правильно виконаного і своєчасно наданого для перевірки викладачу завдання - 2 бал;

Максимальна кількість балів за виконання домашніх розрахункових завдань на одному практичному занятті –4 балів.

Завдання, об’єкти та порядок поточного та підсумкового контролю знань студентів, що навчаються за спеціалізацією «Фінанси» аналогічний порядку оцінювання викладеному для студентів, що навчаються за спеціалізацією «Кредит», з урахуванням таких особливостей:

1. За програмним матеріалом з науки “ Операції банків і небанківських кредитних установ ” студенти здають один модуль, який охоплює такі теми:

ü Кредитні установи на ринку фінансових послуг.

ü Операції з формування банківських ресурсів.

ü Операції банків із обслуговування грошового обороту.

ü Кредитні операції банків.

Максимальна оцінка модульного контрольного завдання – 20 балів.

2. Реферати, есе, інші вибіркові види робіт студенти, що навчаються за спеціалізацією «Фінанси», вибирають теми з обох запропонованих переліків без урахування розподілу за семестрами.

11. Особливості поточного контролю знань студентів заочної форми навчання

Оцінювання знань студентів заочної форми навчання, котрі вивчають науку “Операції банків і небанківських кредитних установ”, здійснюється з урахуванням результатів за обов’язковими і вибірковими видами самостійної роботи.

Обов’язковими об’єктами поточного контролю студентів заочної форми навчання є домашня письмова робота.

Серед вибіркових завдань для самостійного опрацювання оцінці можуть підлягати:

- підготовка навчальних конспектів лекцій;

- підготовка та презентація рефератів, есе за заданою тематикою;

- формування аналітичних звітів із побудовою наочних матеріалів за заданою тематикою;

- аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій за заданою проблематикою.

Студент за власним бажанням обирає одне чи кілька вибіркових завдань і під час установчої сесії (начитки лекцій) подає карту самостійної роботи на кафедру банківської справи. Після закінчення установчої сесії карта самостійної роботи надається безпосередньо викладачу, який здійснює поточний контроль знань студентів, в дні консультацій.

 

11.1. Вибір студентами заочної форми навчання домашніх письмових робіт

Домашню письмову контрольну роботу за рішенням кафедри студент може виконати у формі виконання розрахункових практичних завдань.

Домашня письмова робота складається із 5-ти завдань із 8-ми запропонованих у таблиці. Завдання домашньої письмової роботи передбачають розв’язок задач з науки, що представлені у п. 2Методичних матеріалів щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з даної науки «Операції банків і небанківських кредитних установ». Викладач, який здійснює поточний контроль знань студентів, може корегувати умови типових задач та конкретизувати їх зміст індивідуально для кожного студента чи для груп студентів.

Студент здійснює вибір 5-ти завдань для домашньої письмової роботи із 8-ми запропонованих у таблиці залежно від початкової літери свого прізвища:

 

Початкова літера прізвища студента Номери типових задач відповідно до номера завдання
А, Б, В, Г
Д, Е, Є, Ж, З, І
К, Л, М, Н
О, П, Р, С
Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я

 

Захист домашніх письмових робіт здійснюється в ході співбесіди з викладачем, який здійснює поточний контроль знань студентів, в міжсесійний період в дні проведення консультацій, а також на практичних заняттях за розкладом сесії до дати проведення екзамену.

11.2. Порядок оцінювання домашньої письмової роботи студентів заочної форми навчання

Домашня письмова робота підлягає перевірці викладачем та захисту у ході співбесіди зі студентом.

Максимальна сума балів поточного оцінювання знань студентів заочної форми навчання за домашню письмову роботу – 30 балів.

За порушення вимог щодо написання та подання на кафедру домашньої письмової роботи застосовуються штрафні санкції у формі зменшення балів за:

1.Несвоєчасне подання роботи на кафедру – 5 балів.

2.Неохайне оформлення роботи – 5 балів.

11.3. Критерії оцінювання домашньої письмової роботи у формі виконання розрахункових завдань для студентів заочної форми навчання

Відповідь за кожне виконане практичне завдання оцінюється у 2 бали, якщо:

· правильна арифметична відповідь на поставлену задачу;

· правильно зазначене теоретичне обгрунтування відповідного розрахунку;

· правильно вказані винятки з зазначеного правила та варіанти його використання в конкретних умовах;

· правильно вказана назва відповідного інструктивного матеріалу, що регулює поставлене практичне завдання;

· зроблені вірні висновки під час відповіді.

 

Відповідь за кожне виконане практичне завдання оцінюється в 1 бал, якщо:

· відносно відповіді на найвищий бал допущено не більше двох порушень із зазначеного переліку;

Відповідь за кожне виконане практичне завдання оцінюється в 0 балів, якщо:

· відносно відповіді на найвищий бал допущено більше двох порушень із зазначеного переліку;

· завдання не виконано студентом.

 

11.4. Вибір студентами заочної форми навчання вибіркових видів самостійної роботи

11.4.1. Вибір студентами заочної форми навчання рефератів, есе як вибіркового виду самостійної роботи

 

В якості одного з видів самостійної роботи студент може обрати написання реферату, есе за тематикою, що запропонована в переліку даної робочої навчальної програми.

Починаючи роботу над рефератом, студент має ознайомитися з літературою з теми дослідження, ретельно вивчити висвітлення її в підручниках, навчальних посібниках, словниках, економічних журналах і конспекті лекцій. Поради щодо добору літератури можна отримати у викладача, який читає курс лекцій, а також у працівників бібліотеки.

Для написання реферату студент має вивчити нормативні й методичні документи Національного банку України та внутрішні положення банків України, які стосуються теми реферату.

Цитати і статистичні дані, подані в тексті реферату, повинні мати посилання на першоджерела.

Питання реферату слід висвітлювати лаконічно, без повторів і відступів від основної теми. Не треба захаращувати роботу громіздкими таблицями і неузагальненими статистичними даними.

Реферат має включати наступні основні елементи:

Вступ

1. Теоретичні положення теми роботи, зокрема проблемні та дискусійні питання.

2. Аналіз діючої практики роботи банків (інших ланок кредитної системи) на ділянці, яка відповідає темі дослідження.

3. Розробка та обгрунтування рекомендацій щодо покращення окремих сторін діяльності банків або інших об’єктів дослідження.

Висновок

У кінці реферату додається список використаної літератури в алфавітному порядку із зазначенням прізвища та ініціалів автора, повної назви джерела, місця видання, назви видавництва, року видання, кількості сторінок.

Реферат має бути виконаний шрифтом Times New Roman,14, інтервал 1,5 без скорочення термінів (крім загально визначених). Сторінки треба пронумерувати й залишити поля для зауважень рецензента. На останній сторінці студент зазначає дату закінчення реферату і ставить свій підпис.

Обсяг реферату не повинен перевищувати 15 сторінок.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.207 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты