Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 5. Медичне страхування. Фінансово-економічний факультет
Читайте также:
  1. А) суб'єкти й об'єкти страхування
  2. Відбір ризиків для страхування
  3. Вплив на медичне обладнання
  4. Державне регулювання у сфері страхування
  5. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст
  6. Економічна суть і організація страхування
  7. Електронна база даних з автотранспортного страхування при МТСБУ. Система електронного обміну даними.
  8. Інформаційний супровід договорів у сфері страхування.
  9. Історія розвитку страхування
  10. Класифікація страхування

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Фінансово-економічний факультет

Кафедра страхування

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково –

педагогічної роботи

____________________А.М. Колот

“______”_________________201­­4 р.

Методичні матеріали

щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань з науки (дисципліни)

«СТРАХОВІ ПОСЛУГИ»

для студентів ІV курсу

напрям підготовки 6.030508 “Фінанси і кредит”

спеціалізація “Фінанси”

 

Завідувач кафедри страхування

_________________ О.О. Гаманкова

 

“_______”_________________2014 р.

 

Начальник навчально-

методичного відділу

_______________________Т.В. Гуть

 

“_______”_________________2014 р.

 

Укладачі :

Артюх Т.М., канд. екон. наук, доцент,професор

Кривошлик Т.Д., канд. екон. наук, доцент

 

 

Рецензент

Поддєрьогін А. М., канд. екон. наук, професор

 

ЗМІСТ

1. Вступ

2. Тематичний план

3. Зміст науки за темами

4. Плани семінарських (практичних) і контактних занять[1]

5. Приклади типових завдань, що виносяться на екзамен

6. Карта самостійної роботи студента

7. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань

з науки (дисципліни)

8. Особливості поточного контролю знань студентів

заочної форми навчання

9. Зразок екзаменаційного білета

10.Список рекомендованої літератури

ВСТУП

 

Наука “Страхові послуги” посідає важливе місце серед навчальних предметів, які формують фахівця економічного профілю.

Мета навчальної науки — отримання студентами поглиблених знань щодо змісту та організації роботи страховиків по забезпеченню потреб юридичних осіб і громадян у страхових послугах.

Завдання науки:

- з’ясування об’єктивної необхідності і сутності страхових послуг, що надаються юридичним особам і громадянам;

- засвоєння студентами методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг;

- вивчення умов надання страхових послуг з основних видів особистого, майнового страхування і страхування відповідальності.

В результаті вивчення цієї науки студент повинен мати сучасне уявлення про послуги, що їх пропонують страхові компанії фізичним і юридичним особам в умовах ринкових відносин, вміти використовувати набуті знання в різних ситуаціях.Вивченню науки “Страхові послуги” передує засвоєння науки “Страхування”, яка дає основи, на яких базується ця наука.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАУКИ

Таблиця 1

Тематичний план науки “Страхові послуги”

напрям підготовки – «Фінанси і кредит»

спеціалізація «Фінанси» (6508)

 

(денна форма навчання)

 

№ теми Найменування теми Всього У тому числі
Лекції Семінарські та практичні заняття Індивідуальна робота Підсумковий контроль Самос-тійна робота
1. Страхові послуги та особливості їх реалізації  
2. Порядок укладання та ведення страхової угоди  
3. Страхування життя та пенсій  
4. Страхування від нещасних випадків  
5. Медичне страхування  
- Модуль перший - -   -
6. Страхування майна та відповідальності підприємств  
7. Сільськогосподарське страхування  
8. Страхування технічних ризиків  
9. Страхування фінансово-кредитних ризиків  
10. Автотранспортне страхування  
11. Морське страхування  
12. Авіаційне страхування  
13. Страхування майна і відповідальності громадян  
- Модуль другий - -   -
  Разом

Таблиця 2Тематичний план науки “Страхові послуги”

напрям підготовки – «Фінанси і кредит»

спеціалізація «Фінанси» 6508

 

(заочна форми навчання)

№ теми Найменування теми Всього У тому числі:  
Контактні заняття Індиві-дуальні роботи Підсумковий конт-роль Самос-тійна робота  
1. Страхові послуги та особливості їх реалізації    
2. Порядок укладання та ведення страхової угоди    
3. Страхування життя та пенсій    
4. Страхування від нещасних випадків -    
5. Медичне страхування -    
6. Страхування майна та відповідальності підприємств    
7. Сільськогосподарське страхування -    
8. Страхування технічних ризиків   -    
9. Страхування фінансово-кредитних ризиків    
10. Автотранспортне страхування    
11. Морське страхування -    
12. Авіаційне страхування -    
13. Страхування майна і відповідальності громадян -    
  Разом  
                 

 3. ЗМІСТ НАУКИ ЗА ТЕМАМИ

Тема 1. Страхові послуги та особливості їх реалізації

Страхові послуги як специфічний товар. Ознаки, які характеризують страхову послугу. Економічна необхідність страхових послуг, що надаються громадянам і юридичним особам та розширення їх асортименту.

Служба маркетингу страхової компанії та її функції.

Вивчення й формування попиту на страхові послуги. Система реалізації страхових послуг. Безпосередній продаж: переваги й недоліки. Продаж через посередників: переваги й недоліки. Права і обов’язки страхових посередників. Вимоги законодавства України до страхових посередників.

Роль реклами в реалізації страхових послуг. Види страхової реклами та вимоги до неї.

Контроль з боку страхових компаній і держави за реалізацією страхових послуг.

Тема 2. Порядок укладення та ведення страхової угоди

Етапи проходження страхової угоди: заява про страхування; андеррайтинг; укладання договору страхування; видача полісів, врегулювання вимог страхувальників щодо відшкодування збитків.

Заява про страхування: форма подання, зміст, значення.

Андеррайтинг: оцінка ризику; вирішення питання про прийняття об’єкта на страхування; визначення строку страхування, спеціальних вимог, обсягів і розмірів страхового покриття; франшизи; розрахунок страхової премії. Система страхового забезпечення.

Укладання договору страхування. Страховий поліс як форма договору страхування. Зміст страхового полісу. Страховий сертифікат.

Врегулювання вимог страхувальника щодо відшкодування збитків. Дії страхувальника при настанні страхової події. Дії страховика щодо розслідування характеру і розмірів збитків. Страховий акт (аварійний сертифікат). Порядок страхової виплати. Винятки.

Тема 3. Страхування життя та пенсій

Необхідність і значення страхування життя та пенсій громадян. Особливості страхування. Розвиток і сучасний стан страхування.

Види страхування життя. Змішане страхування життя. Суб’єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Строк страхування. Страхова сума. Одержувачі страхової суми у випадку смерті страхувальника. Порядок визначення і сплати страхових премій. Організація роботи страховика щодо визначення страхових і викупних сум, порядок їх виплати страхувальнику, спадкоємцям або визначеним для цього особам.

Страхування дітей. Страхування до вступу в шлюб. Довічне страхування. Страхування додаткової пенсії.

Тема 4. Страхування від нещасних випадків

Необхідність і значення страхування громадян від не­щасних випадків. Розвиток і сучасний стан страхування. Форми і види страхування.

Обов'язкові види страхування від нещасних випадків. Обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.Суб'єкти страхування. Обсяг страхо­вої відповідальності. Страхова сума. Страхова премія і порядок її сплати. Визначення розміру страхових сум за наслідки нещасних випадків. Одержувачі страхової суми у випадку смерті застрахо­ваного. Відмова страховикау виплаті страхової суми.

Обов’язкове страхування життя і здоров’я спеціалістів ветеринарної медицини.

Обов’язкове страхування спортсменів вищих категорій.

Інші види обов'язкового страхування від нещасних випадків.

Добровіль­ні види страхування від нещасних випадків та умови їх проведення.

Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків. Страхування дітей від нещасних випадків. Колективне страхування працівників від нещасних випадків за рахунок коштів підприємств. Страхування туристів від нещасних випадків.

Інші види добровільного страхування від нещасних випадків.

Тема 5. Медичне страхування

Необхідність, розвиток і сучасний стан медичного страхування. Форми проведення медичного страхування та їх особливості. Суб'єкти страхування і відносини між ними.

Обов'язкове медичне страхування. Обсяг відповідальності стра­ховика. Страхова сума. Порядок визначення розміру страхових премій і порядок їх сплати. Права і обов'язки сторін страхових відносин. Організація роботи страховика, пов'язана з на­станням відповідальності за фактом страхового випадку. Відмова у виплаті.

Добровільне медичне страхування. Договір страхування. Об­сяг відповідальності страховика. Винятки. Строк страхування. Страхова сума. Страхова премія. Порядоквизначення і виплати страхової суми. Відмова у виплаті.

Страхування здоров’я на випадок хвороби. Безперервне страхування здоров’я.

Медичне страхування громадян, які виїжджають за кордон.

Інші види добровільного медичного страхування.

Тема 6. Страхування майна та відповідальності підприємств

Зміст поняття «підприємницькі ризики». Роль страхування у забезпеченні потреб підприємця в страховому захисті. Форми й види страхування.

Страхування майна від вогню. Види полісів страхування майна від вогню. Страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.Основні умови страхування. Суб'єкти страхування. Обсяг відповідальності стра­ховика. Об'єкти страхування, їх оцінка. Винятки. Строк дії дого­вору. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитку. Страхове відшкодування.

Страхування від перерв у виробництві внаслідок знищення або пошкодження застрахованого майна.

Страхування відповідальності товаровиробників за якість про­дукції, що виробляється; за забезпечення зайнятості робочих місць; за забруднення навколишнього природного середовища; страхування професійної відповідальності.

Тема 7. Сільськогосподарське страхування

Економічні завдання страхового захисту в сільському госпо­дарстві. Розвиток і сучасний стан страхування майна виробників сільськогосподарської продукції. Форми й види страхування май­на сільськогосподарських підприємств.

Добровільне страхування врожаю сільськогосподарських куль­тур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарських підприємств всіх форм власності. Суб’єкти і об'єкти страхування. Обсяг стра­хової відповідальності. Характеристика страхових випадків. Стра­хове забезпечення. Визначення вартості врожаю, обчислення й порядок сплати страхових премій. Організація роботи страховика щодо визначення збитків і страхового відшкодування. Визначення факту й причин загибелі (пошкодження) урожаю . Оцінка збитків при загибелі (пошкодженні) врожаю. Страхове відшкодування.

Страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України.

Добровільні види сільськогосподарського страхування.

Страхування сільськогосподарських тварин.

Страхування будівель та іншого майна сільськогосподарських підприємств.

Тема 8. Страхування технічних ризиків

Необхідність і значення страхування технічних ризиків. Види страхування. Страхування будівельно-монтажних робіт. Умови страхування. Суб'єкти страхування. Об'єкти страхування, їх оцінка. Обсяг страхової відповідальності. Винятки. Строк дії договору. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збит­ку. Страхове відшкодування.

Страхування машин від поломок. Умови страхування.

Страхування електронного обладнання. Умови страхування.

Тема 9. Страхування фінансово-кредитних ризиків

Необхідність і значення страхування у фінансово-кредитній сфері. Види страхування фінансово-кредитних ризиків.

Сутність та економічний зміст страхування кредитів. Форми забезпечення кредитів: матеріальна або юридична.

Характеристика основних організаційних форм страхування кредитів. Страхування товарних кредитів. Страхування кредитів під інвестиції. Страхування споживчих кредитів. Стра­хування заставного майна. Стра­хування експортних кредитів.

Характеристика окремих видів страхування кредитних ри­зиків. Страхування відповідальності позичальника за неповернення кредиту. Об'єкт страхування. Обсяг страхової відповідаль­ності. Винятки. Страхова сума. Строк страхування. Страховий тариф. Стра­хова премія. Визначення розміру збитків. Страхове відшкоду­вання.

Страхування ризику неповернення кредиту. Страхування бан­ківських гарантій. Страхування банківських ризиків за Єдиним банківським полісом.

Характеристика окремих видів страхування фінансово-кредитних ризи­ків: страхування прибутку (доходу); страхування депозитів; інші види. Умови страхування.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты