Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 11. Морське страхування
Читайте также:
  1. А) суб'єкти й об'єкти страхування
  2. Відбір ризиків для страхування
  3. Державне регулювання у сфері страхування
  4. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст
  5. Економічна суть і організація страхування
  6. Електронна база даних з автотранспортного страхування при МТСБУ. Система електронного обміну даними.
  7. Інформаційний супровід договорів у сфері страхування.
  8. Історія розвитку страхування
  9. Класифікація страхування
  10. Класифікація страхування

Необхідність і особливості страхування морських ризиків. Суб'єкти страхування. Клуби взаємного морського страхування. Морське страхове бюро України. Визначення договору морського страхування в Кодексі торгове­льного мореплавання.

Страхування морських суден. Об'єкти страхування. Класифі­кація суден за категоріями ризику. Обсяг відповідальності. Варі­анти страхування. Винятки. Страхова сума. Страховий тариф. Стра­хова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове від­шкодування.

Страхування вантажів, що перевозяться морським транспор­том. Об'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Варіанти стра­хування. Винятки. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Страхування відповідальності власників суден: перед третіми особами, за забруднення державних територіальних вод. Обсяг відповідальності. Винятки. Страхова сума. Страховий тариф. Стра­хова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове від­шкодування.

Страховий захист громадян від нещасних випадків на морському транспорті: членів суднової команди, пасажирів. Форми страхування. Обсяг відповідальності. Винятки. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія та порядок її сплати. Визначення та виплата страхових сум.

Тема 12. Авіаційне страхування

Необхідність та особливості страхування авіаційних ризиків. Суб'єкти страхування. Об'єкти страхування. Законодавча база в авіаційному страхуванні. Авіаційний поліс Ллойда.

Страхування повітряних суден. Форми страхування. Об'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Варіанти страхування. Винятки. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.

Страхування відповідальності власників повітряних суден. Вар­шавська Конвенція (1929 р.). Суб'єкти страхування. Обсяг від­повідальності. Винятки. Страхова сума. Страховий тариф. Стра­хова премія. Строк страхування. Оцінка збитків. Страхове відш­кодування.

Страхування вантажів, що перевозяться авіаційним транспор­том. Суб’єкти і об'єкти страхування. Обсяг відповідальності. Винятки. Строк страху­вання. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Оцінка збитків. Страхове відшкодування.Страховий захист громадян від нещасних випадків на повітряному транспорті. Види страхування та умови їх проведення. Суб’єкти страхування. Форми страхування. Обсяг відповідальності. Винятки. Строк страхування. Страхова сума. Страховий тариф. Страхова премія. Визначення та виплата страхових сум.

Особливості космічного страхування.

Тема 13. Страхування майна і відповідальності громадян

Необхідність і значення страхового захисту майна громадян. Розвиток і сучасний стан страхування особистої власності грома­дян. Види послуг страхових компаній громадянам — власникам майна. Суб'єкти страхування.

Страхування будівель і споруд. Об'єкти страхування. Обсяг страхової відповідальності. Винятки. Страхове забезпечення. Стра­хова оцінка будівель і споруд. Страхова премія. Пільги страху­вальникам. Оцінка збитку. Страхове відшкодування.

Страхування права власності на нерухоме майно.

Страхування тварин у господарствах громадян.

Страхування домашнього майна.

Інші види страхування майна громадян.

Страховий захист від­повідальності громадян перед третіми особами. Види й форми страхування.

Страхування особистої відповідальності власників будівель.Страхування особистої відповідальності власників домашніх тварин.

Страхування професійної та іншої відповідальнос

 

4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ( ПРАКТИЧНИХ) І КОНТАКТНИХ ЗАНЯТЬ

4.1 ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ

(денна форма навчання)

В розділі наведений орієнтовний перелік питань до семінарських занять та орієнтовний зміст практичних занять.

Семінарські заняття проводяться у формі бесіди, обговорення доповідей, дискусій тощо. На практичному занятті детально розглядаються окремі теоретичні положення науки та формується вміння та навички їх практичного застосування шляхом виконання практичних завдань, представлених у формі задач і певних виробничих ситуацій. Специфіка науки “Страхові послуги” робить доцільним поєднання елементів семінарського і практичного заняття в одному занятті. Таке подання є доцільним при розгляді таких тем дисципліни:

3. Страхування життя та пенсій.

4. Страхування від нещасних випадків.

5. Медичне страхування.

6. Страхування майна та відповідальності підприємств.

7. Сільськогосподарське страхування.

8. Страхування технічних ризиків.

9. Страхування фінансово-кредитних ризиків.

10. Автотранспортне страхування.

13. Страхування майна і відповідальності громадян.

 

Тема 1. Страхові послуги та особливості їх реалізації

1.План семінарського заняття

1. Поняття страхової послуги, її необхідність і сутність.

2. Вартість страхової послуги.

3. Маркетинг у страхуванні та його особливості.

4. Характеристика каналів продажу страхових полісів.

5. Страхові посередники та їхні функції.

2. Порядок проведення заняття:

1) Прояснити мету вивчення цієї теми.2) Провести усне опитування з питань поставлених у плані заняття.

3) З’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

4)Дослідити зв’язок питань поставлених в плані цього заняття з питаннями розглянутими при вивчення науки “Страхування”.

5) Провести вибіркову контрольну роботу за питаннями теми.

6) Підвести підсумки проведеного заняття.

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми:

· самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі;

· встановлювати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії учасників ринку страхових послуг України;

· користуватися понятійним апаратом;

· класифікувати страхові послуги відповідно до Генеральної угоди про торгівлю послугами;

· визначати характерні риси страхової послуги та розбіжності між споживчою та міновою вартістю страхової послуги;

· визначати чинники від яких залежить ціна на страхову послугу;

· визначати завдання страхового маркетингу;

· мати уявлення про канали продажу страхових послуг та охарактеризувати їх переваги й вади.

4. Література

Основна: 1, 4, 6, 16, 17, 18.

Додаткова: 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 63.

Тема 2. Порядок укладання та ведення страхової угоди

1. План семінарського заняття

1.Страхова угода та її основні етапи. Обов`язки сторін страхової угоди.

2.Заява про страхування, її значення і зміст.

3.Андеррайтинг та його завдання.

4.Договір страхування і його зміст.

5.Припинення дії договору страхування.

6.Порядок врегулювання претензій страхувальника щодо страхової виплати.

2. Порядок проведення заняття

1)Прояснити мету вивчення цієї теми.

2)Провести усне опитування з питань поставлених у плані заняття.

3)Провести обговорення дискусійних питань: “Як співвідноситься договір страхування і страховий поліс?”, “Чому в Україні не достатньо поширене страхування за допомогою страхових брокерів?”;

4)З’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми;

5)Провести вибіркову контрольну роботу за питаннями теми;

6)Підвести підсумки проведеного заняття.

3.Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми:

· самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі;

· встановлювати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії суб’єктів договору страхування;

· користуватися понятійним апаратом;

· знати особливості етапів страхової угоди;

· знати обов’язки та права страхувальника і страховика за договором страхування;

· визначати розмір страхового платежу за договором страхування.

4. Література

Основна: 1, 4, 16, 17, 18.

Додаткова: 21, 27, 28, 30, 35, 41, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 63.

Тема 3. Страхування життя та пенсій

1. План семінарського заняття

1.Передумови виникнення та особливості страхування життя.

2.Сутність страхування життя.

3.Таблиця смертності та її значення.

4.Поря­док укладання і обслуговування договору страхування життя.

5.Визначення розміру і порядок здійснення страхових виплат при настанні страхового випадку при страхуванні життя.

6.Страхування додаткової пенсії: місце в системі пенсійного страхування, сутність.

2. Порядок проведення заняття

1)Прояснити мету вивчення цієї теми.

2)Провести усне опитування за основними умовами видів страхування життя.

3)З’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

4)Провести обговорення дискусійних питань: “Проблеми та напрями удосконалення страхування життя в Україні”, “Як страховики можуть посилити зацікавленість громадян в укладенні договорів страхування життя?”.

5)Здійснити розрахунок страхового внеску та страхової виплати за договором страхування життя.

6)Провести вибіркову контрольну роботу за питаннями теми.

7)Підвести підсумки проведеного заняття.

3. Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми:

·самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі;

·встановлювати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії суб’єктів договору страхування життя;

·користуватися понятійним апаратом;

·знати особливості порядку укладання та обслуговування договорів страхування життя;

·визначати розмір страхового внеску та страхової виплати за договором страхування життя;

·виявляти проблеми та тенденції розвитку страхування життя;

·критично мислити, генерувати креативні ідеї щодо вирішення проблемних питань страхування життя.

4. Література

Основна: 1, 4, 5, 16, 17, 18.

Додаткова: 21, 27, 28, 30, 35, 36, 41, 47, 50, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 63, 64.

Тема 4. Страхування від нещасних випадків

1. План семінарського заняття

1.Передумови виникнення стра­хування від нещасних випадків.

2.Сутність страхування від нещасних випадків та його особливості.

3.Обов'язкові види страхування від нещасних випадків та їх характеристика.

4.Добровільні види страхування від нещасних випадків: організаційні форми, види страхування.

5.Особливості роботи страхової компанії при прове­денні страхування від нещасних випадків в обов'язковій і добровільній формах.

2. Порядок проведення заняття

1)Прояснити мету вивчення цієї теми.

2)Провести усне опитування щодо основних умов видів страхування від нещасних випадків.

3)Вирішити ситуаційні завдання за видами страхування від нещасних випадків;;

4)Провести обговорення дискусійних питань: “Проблеми та перспективи страхування від нещасних випадків в Україні”, “Як можна страховикам найповніше охопити громадян добровільною формою страхування від нещасних випадків?”.

5)Провести вибіркову контрольну роботу за питаннями теми.

6)З’ясувати рівень засвоєння студентами термінів і понять цієї теми.

7)Підвести підсумки проведеного заняття.

3.Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування цієї теми:

·самостійно знаходити необхідну інформацію в інформаційному полі;

·встановлювати причинно-наслідкові зв’язки взаємодії суб’єктів договору страхування від нещасних випадків;

·користуватися понятійним апаратом;

·знати особливості порядку укладання та обслуговування договорів страхування від нещасних випадків;

·визначати розмір страхового внеску за договором страхування від нещасних випадків;

·виявляти проблеми та тенденції розвитку страхування від нещасних випадків;

·критично мислити, генерувати креативні ідеї щодо вирішення проблемних питань страхування від нещасних випадків.

4. Література

Основна: 1, 4, 9, 16, 17, 18.

Додаткова: 21, 23, 27, 28, 30, 35, 41, 45, 47, 48, 52, 53, 54, 58, 60, 6


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 47; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.019 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты