Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаКонтрольна робота № 23
Читайте также:
  1. IV. Практична робота
  2. V. ПРАКТИЧНА РОБОТА
  3. WORK. APPLYING FOR A JOB. РОБОТА. ЗВЕРНЕННЯ ПО РОБОТУ.
  4. Аналитическая, контрольная и арбитражная пробы.
  5. Внутрішня енергія. Кількість теплоти. Робота в термодинаміці
  6. Две проблемы с роботами
  7. Диагностирующая контрольная работа
  8. Домашнее задание (ДЗ), Контрольная работа (КР) № 1 для студентов дневной и вечерней формы обучения и для студентов заочной формы обучения
  9. Електрорушійна сила джерела струму. Закон Ома для повного кола. Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца
  10. Залікова контрольна робота

Тема: Страхування майна фізичних осіб

1.Економічна необхідність і значення страхування май­на громадян.

2.Види послуг страхових компаній громадян — власникам майна та їхня характеристика.

3.Страхування майна фізичних осіб в Україні та напрями його удосконалення.

Література

1, 4, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 63.

•Контрольна робота № 24

Тема: Страхування будівель, які належать громадянам

1.Економічна необхідність та розвиток страхування будівель, які належать громадянам.

2.Умови страхування. Порядок укладення і обслуговування страхової угоди.

3.Стан, проблеми та перспективи розвитку страхування буді­вель, які належать громадянам в Україні.

Література

1, 4, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 63.

•Контрольна робота № 25

Тема: Страхування домашнього майна громадян

1.Економічна необхідність, сутність та значення страхування домаш­нього майна громадян.

2.Умови страхування домашнього майна громадян.

3.Оцінка сучасного стану та існуючих проблем страхування домашнього майна громадян в Україні.

Література

1, 4, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 63.

• Контрольна робота № 26

Тема: Страхування засобів транспорту, які належать громадянам

1.Економічна необхідність і розвиток страхування засобів транспорту, які належать громадянам.

2.Організація роботи страхової компанії щодо страхування транспортних засобів громадян. Умови страхування.

3.Досвід страхування засобів транспорту громадян в зарубіж­них країнах та оцінка можливості його використання в Україні.

 

Література

1, 4, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 63.

•Контрольна робота № 27

Тема: Страхування цивільної відповідальності

1.Необхідність, сутність і значення страхування цивільної відповідаль­ності.

2.Форми та види страхування.

3.Сучасний стан і напрями удосконалення страхування циві­льної відповідальності в Україні.

Література

1, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 63.

• Контрольна робота № 28
Тема: Страхування цивільно-правової відповідальності власниківназемних транспортних засобів

1.Економічна необхідність, сутність і розвиток страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів.

2.Форми страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні та їх характеристика.

3.Проблеми і перспективи страхування цивільно-правової відпові­дальності власників наземних транспортних засобів в Україні.

Література

1, 4,7, 8, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 63.

•Контрольна робота № 29

Тема: Міжнародна система страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів «Зелена картка»

1.Виникнення та розвиток Міжнародної системи страхування цивільної відповідальності автовласників «Зелена картка».

2.Особливості укладення і обслуговування договорів цивільної відповідальності автовласників.

3.Роль Моторного транспортного страхового бюро України у здійсненні страхування цивільної відповідальності автовласників.

Література

1, 4, 7, 8, 15, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 63.

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТЗ НАУКИ «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Виконання контрольної роботи є складовою самостійної роботи студента з науки «Страхові послуги». За результатами написання контрольної роботи можна зробити висновок про рівень засвоєння студентом теоретичних і практичних навичок за цією наукою.

Студенти виконують контрольну роботу за пропонованою нижче тематикою. Тема роботи розкривається послідовно за складеним планом. До кожної теми контрольної роботи наводиться приклад плану, яким можна скористатися.

У процесі написання контрольної роботи студенту рекомендується вивчити законодавчі акти, які регулюють страхові відносини учасників страхування, літературу з проблемних питань обраної теми. Для цього після кожної теми контрольної роботи наведено відповідний перелік джерел інформації. Повний перелік літератури наведено в кінці цих методичних матеріалів.

Контрольна робота повинна містити такі складові: зміст (план), основна частина, висновки з проведеного дослідження і список використаних джерел.

У вступі (до 2 сторінок) обґрунтовується актуальність обраної теми, зазначаються мета і завдання контрольної роботи.

Вагомості роботі надає використання відповідних матеріалів з практики роботи страхової компанії. Ці матеріали потрібно оформити у вигляді таблиць, графіків, діаграм і обов’язково їх проаналізувати.

У процесі написання контрольної роботи для підтвердження власних думок студенти наводять цитати, статистичні дані (не менш ніж за 3 роки). На запозичену з літературних джерел інформацію обов’язково слід робити посилання, наводячи в квадратних дужках порядковий номер джерела у списку використаної літератури та номери сторінок, з яких узято інформацію.У кінці контрольної роботи подаються висновки і пропозиції щодо вирішення проблем, розглянутих у роботі.

Список використаної літератури обов’язково зазначається у такій послідовності: законодавчі акти; інструкції та нормативні акти; монографії і підручники з фахової літератури, статті в періодичних видання, статистичні матеріали.

Контрольна робота виконується українською мовою на комп’ютері, на стандартних аркушах паперу (формату А4) з однієї сторони листа, зброшурованих в теку. Робота друкується в Word 6.0 (7.0) for Windows, Розміри полів: верхнє і нижнє — 20 мм, праве — 10 мм, ліве — 25 мм. Тип шрифту — Times New Roman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал — 1,5. Номер сторінки — внизу, по центру сторінки. Всі сторінки мають бути пронумеровані. Обсяг роботи не повинен бути меншим ніж 20 і більшим ніж 25 друкованих сторінок.

При написанні роботи використовується науковий стиль із дотриманням усталених термінів. Не допускається використання спрощеного або публіцистичного стилю, чи надто складних словесних конструкцій, відступів від загальноприйнятої термінології.

На початку контрольної роботи вміщується титульний аркуш за встановленою формою. На наступній сторінці зазначається план роботи з вказівкою початкових сторінок кожного питання. На останній сторінці контрольної роботи сту­дент ставить свій підпис та дату закінчення її виконання.

Контрольна робота перевіряється викладачем від кафедри, який роботи висновок про можливість допуску її захисту, виставляє попередню оцінку. Остаточна оцінка контрольної роботи виставляється після її обов»язкового захисту. Передбачено, що загальна оцінка за контрольну роботу складається з двох частин : за якість виконання контрольної роботи- 5 балів (0; 3; 4; 5) і за її захист- 10 балів (0; 6; 8; 10).

Оцінка домашньої письмової роботи здійснюється наступним чином.

а) 5 балів - студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені питання; демонструє здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та узагальнення; здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання;використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання;демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників;

б) 4 бали- студент дає обґрунтовані й теоретично правильні відповіді на поставлені питання; демонструє здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та узагальнення; здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання;використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання;демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників, але допускає окремі неточності;

в)3 бали - студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені незначні помилки у формулюванні термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати;

питання викладене недостатньо глибоко, в занадто стислій формі;

г) 0 балів - студент не відповідає на поставлене питання або відповідає неправильно. У відповіді відсутні необхідні докази та аргументи. Зроблені висновки не відповідають загально визначеним, є помилковими. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає смислу питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Відповідь є повністю ідентичною тексту підручника чи конспекту або повністю ідентичною відповіді іншого студента на це ж саме питання.

Студенти денної і заочної форм навчання можуть виконати курсову роботу з науки «Страхування» за такою тематикою (може бути уточнена):

1. Класифікація страхових послуг і проблеми її удосконалення.

2.Страхова послуга і дослідження попиту на неї.

3.Маркетинг в страхуванні та його значення.

4.Організація реалізації страхових послуг.

5.Реклама та її роль в реалізації страхових послуг.

6.Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг.

7.Розвиток системи страхових послуг в умовах монополії держави на ведення страхової справи.

8.Стан і розвиток системи страхових послуг в умовах рин­кових відносин.

9.Форми надання страхових послуг фізичним та юридичним особам.

10.Контроль за реалізацією страхових послуг.

11.Основи побудови тарифів у майновому страхуванні.

12.Страхування майна сільськогосподарських підприємств як економічний важіль в забезпеченні стабільності сільськогоспо­дарського виробництва.

13.Роль страхування в розвитку агропромислового комплексу.

. 14.Страхування тварин сільськогосподарських підприємств.

15.Страхування будівель та іншого майна сільськогосподар­ських підприємств.

16.Добровільне страхування майна сільськогосподарських під­приємств.

17.Страхування майна промислових підприємств та основні напрями його удосконалення.

18.Страхування майна від вогню та інших ризиків.

19. Страхування технічних ризиків.

20. Страхування будівельно-монтажних ризиків: сутність та перспективи розвитку в Україні.

21. Комплексне страхування підприємств (пакетне).

22.Страхування відповідальності підприємств та основні напрями його удосконалення.

23.Страхування відповідальності товаровиробників за якість продукції.

24.Страхування відповідальності підприємств за забруднення довкілля.

25. Страхування вантажів (вид транспорту за вибором студента).

26Страхування ризиків під час морських перевезень.

27.Страхування ризиків під час перевезень автомобільним транспортом.

28.Морське страхування.

29.Автотранспортне страхування.

30.Страхування ризиків під час перевезень авіаційним транс­портом.

31.Космічне страхування.

32.Страхування засобів водного транспорту.

33.Страхування кредит­них ризиків.

34.Страхування банківських ризиків.

35.Страхування банківських кредитів.

36.Страхування товарних і споживчих кредитів.

37.Страхування фінансових ризиків.

38.Депозитне страхування в Україні: сутність, проблеми та перспективи розвитку.

39.Проблеми і шляхи удосконалення страхування май­на громадян.

40.Страхування будівель, які належать громадянам.

41.Страхування тварин, які належать громадянам.

42.Страхування засобів транспорту, які належать громадянам.

43.Страхування особистої власності громадян та етапи його розвитку.

44.Особисте страхування та його місце в системі страхового захисту громадян.

45.Основні етапи розвитку особистого страхування в Україні.

46.Основи визначення тарифних ставок в страхуванні життя.

47.Місце і роль страхування життя в системі особистого стра­хування.

48.Страхування здоров'я громадян.

49.Страховий захист життя і здоров'я дітей.

50.Страховий захист осіб літнього віку.

51.Страхування пенсій.

52.Змішане страхування життя та його розвиток.

53.Індивідуальне страхування громадян від нещасних випадків.

54.Обов'язкове страхування громадян від нещасних випадків.

55.Колективне страхування громадян від нещасних випадків.

56.Страхування від нещасних випадків в Україні і його розвиток

57.Добровільне страхування громадян від нещасних випадків.

58.Медичне страхування та проблеми його розвитку в Україні.

59.Медичне страхування: необхідність, сутність, значення.

60.Добровільне медичне страхування та його значення.

61.Обов'язкове медичне страхування та його значення.

62.Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів.

63.Страхування професійної відповідальності.

64.Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транс­портних засобів в Україні.

65.Міжнародна система страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів.

66.Страховий захист осіб, які від'їжджають за кордон.

67.Перестрахування та його роль в стабілізації страхового ринку.

68.Механізм здійснення перестраховувальних операцій.

69.Сучасний стан та проблеми забезпечення страховим захис­том громадян.

70.Сучасний стан та проблеми забезпечення страховим захис­том юридичних осіб.

71.Страховий ринок України та проблеми його удосконалення.

72.Страхові послуги в умовах страхового ринку України: оцінка сучасного стану та існуючих проблем.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

З ДИСЦИПЛІНИ «СТРАХОВІ ПОСЛУГИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ

ВСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ

Відповідно до навчального плану написання курсової роботи по дисципліні «Страхові послуги» студент обирає за бажанням.

Виконання курсової роботи є важливим складовим елементом самос­тійної роботи студентів й сприяє глибокому засвоєнню окремих питань те­орії і практики страхування.

Курсова робота — це самостійна праця сту­дента, на підставі якої можна зробити висновок про якість за­своєння ним теоретичних, методичних та практичних питань дисципліни «Страхові послуги».

Студент повинен розкрити тему курсової роботи в певній логічній послідовності, відповідно до узгодженого з науковим керівником плану роботи.

Свою роботу студенту необхідно пов'язати з останніми рішен­нями уряду в галузі економічної і страхової політики, показати знання інструктивних матеріалів, нормативних актів, літератури з проблемних питань даної теми, висловити і обґрунтувати свою точку зору на ту чи іншу проблему теоретичного чи практичного значення. Для цього треба уважно вивчити рекомендовані в цій методичній розробці літературні джерела, чинний інструктивний матеріал, ознайомитися з публікаціями із спеціальної літератури та публікаціями, вміщеними у періодичних виданнях.

Курсова робота складається із вступу, основної частини (відповідно до рекомендованого плану), висновків і списку використаної літератури.

У вступі (2-3 сторінки) обґрунтовується актуальність теми, показується її місце в сучасних дослідженнях, формулюються мета і завдання курсової роботи, визначаються предмет і об’єкт дослідження, вказуються матеріали, на основі яких виконана робота, розкривається її структура і дається коротка характеристика.

Під час виконання контрольної роботи обов’язково повинен бути використаний статистичний матеріал, який підтверджує важливість досліджу­ваних питань. Якість курсової роботи підвищує використання відповідних матеріалів з практики роботи страхової компанії.

Ці матеріали треба оформити у вигляді таблиць, графіків, діа­грам. Представлені в курсовій роботі таблиці і графічний матеріал мають бути наочними і зруч­ними для читання, а також відповідним чином оформлені, мати окрему нумерацію та назву, одиниці виміру або масштаб, поси­лання на джерело(а) та проаналізовані.

Одиниці виміру наведених в таблиці показників (не менше, ніж за 2 роки), якщо вони загальні для всіх, необхідно вказати у заголовку, а якщо ні – у відповідній графі.

Якщо таблиці або графічний матеріал мають великий розмір, то необхідно подати їх у додатках в кінці роботи.

У заключній частині роботи (висновки) підбивається підсумок дослідження, подаються в узагальненому вигляді висновки та обґрунтовані пропозиції студента щодо проблем, піднятих у проце­сі розробки теми роботи.

Після додатків, якщо вони є, подається список використаної літератури у такій послідовності: законодавчі акти; інструкції та нормативні акти; спеціальна література; статті в періодичних ви­даннях; статистичні збірники та звітні матеріали.

Курсова робота оформлюється на стандартних аркушах паперу, зброшурованих в теку. Всі сторінки мають бути пронумеровані. Обсяг роботи не повинен перевищувати 30 друкованих сторінок. Якщо робота не друкується, вона повинна бути написана розбірливо.

На початку курсової роботи вміщується титульний аркуш за встановленою формою (додаток 1). На наступній сторінці зазна­чаються тема та план роботи з вказівкою початкових сторінок кожного розділу. На останній сторінці курсової роботи сту­дент ставить свій підпис та дату закінчення її виконання.

Курсова робота перевіряється науковим керівником. У його рецензії дається загальна характеристика роботи, зазначаються відповідність її змісту і плану, ступінь розкриття плану, проілюстрованість (наявність таблиць, схем), якість оформлення, недоліки, робиться висновок про можливість допуску до захисту, виставляється попередня оцінка. Остаточна оцінка курсової роботи виставляється після її захисту.

 

9 ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ( для студентів денної і заочної форм навчання)

Підсумковий контроль знань студентів денної і заочноїнавчання здійснюється за екзаменаційними білетами, які включають 5 завдань, з яких: 2 завдання – теоретичні питання, 1завдання - задача і 2 завдання - тестові завдання.

 

Зразок екзаменаційного білету

1.Заява про страхування : форма подання, зміст, значення.

2.Обов'язкове страхування громадян від нещасних випадків: необхідність і сутність.

3. Задача

Власник автомобіля нової марки застрахував свою відповідальність перед третіми особами за договором страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів у страховій компанії, яка має відповідну ліцензію. Страхувальник має стаж водія до одного року, тому страховик уклав договір страхування за найвищою тарифною ставкою -2% до страхової суми.

Страхувальник сплатив одноразовим внеском страховий платіж у сумі 2,0 тис. грн. Визначити розмір страхової суми, на яку був укладений договір страхування

4. Тестове завдання

1. 3міст договору страхування :

а) регламентується законодавством;

б) визначається за згодою сторін;

в) вірно "а" і "б".

2. При укладенні договору страхування додаткової пенсії враховується щодо страхувальника:

а) стан здоров'я;

б) вік;

в) стаж роботи.

3. Страхова компанія здійснює виплату за договором індивідуального страхування громадян від нещасних випадків:

а)тільки готівкою;

б)безготівково;

в)готівкою або безготівково.

4.Договір добровільного медичного страхування може бути:

а)індивідуальним;

б)колективним;

в)лише індивідуальним.

5.Яке майно підприємств не приймається на страхування?

а)грошові кошти (готівка);

б)готова продукція, інвентар, сировина;

в)деревина під час сплаву.

5.Тестове завдання.

1. Страхова послуга - :

а) належить до складу фінансових послуг;

б) не належить до складу фінансових послуг, має специфічний статус;

в) має чітке законодавче визначення у вітчизняному законодавстві.

2. Андеррайтинг- це:

а) процес оцінювання розмірів збитків та страхового відшкодування;

б) процес оцінювання пропозиції страхувальника щодо прийняття ризику на страхування;

в) процес визначення страхової суми за договором страхування.

3. За договором страхування життя страхова сума визначається:

а) страховиком;

б) тільки страхувальником;

в) за домовленістю між страховиком і страхувальником.

4.Страховим захистом за стандартним полісом страхування від вогню покриваються такі об”єкти:

а) бухгалтерські документи;

б) будівлі і споруди;

в) готівка.

5.Страхування електронного обладнання проводиться на випадок:

а) пожежі;

б) короткого замикання;

в) спрацювання в процесі експлуатації.

 

 

10. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV (зі змінами та доповненнями). / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.dfp.gov.ua

2. Повітряний кодекс України від 19.05.2011 № 3393-VI / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.zakon.rada.gov.ua

3. Кодекс торговельного мореплавства України від 23.05.1995 № 176/95-ВР (зі змінами та доповненнями) / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.zakon.rada.gov.ua

4. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” від 4 жовтня 2001 р. №2745-ІІІ (зі змінами та доповненнями). / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.zakon.rada.gov.ua

5. Закон України "Про недержавне пенсійне страхування" від 09.07.2003 № 1057-IV (зі змінами та доповненнями). / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.zakon.rada.gov.ua

6. Закон України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" від 12.07.2001 № 2664-III (зі змінами та доповненнями). / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.zakon.rada.gov.ua

7. Закон України "Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" від 01 липня 2004 р. № 1961-ІV (зі змінами та доповненнями). / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.zakon.rada.gov.ua

8. Положення про особливості укладання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Затв. Держфінпослуг від 11 квітня 2006 р.№ 5619 / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.dfp.gov.ua

9. Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. Затв. Постановою КМ України від 14 серпня 1996 р. N 959 (зі змінами та доповненнями). / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.zakon.rada.gov.ua

10. Порядок і правила обов’язкового страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків. Затв. постановою КМ України від 23 квітня 2003 р. № 590 ). / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.zakon.rada.gov.ua

11. Порядок і правила обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності або іншому законному володінні зброю. Затв. постановою КМ України від 29 березня 2002 р., № 402 / [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.zakon.rada.gov.ua

12. Порядок і правила обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів. Затв. постановою КМ України від 1 червня 2002 р. N 733 // Урядовий кур’єр. – 2002. № 115, 26 червня.

13. Порядок і правила обов’язкового страхування відповідальності власників собак. Затв. постановою КМ України 9 липня 2002 р., № 944 // Урядовий кур’єр. 2002. – 17 липня. Порядок і правила обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації. Затв. постановою КМ України № 1535 від 12 жовтня 2002 року. // [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.dfp.gov.ua

14. Порядок і правила обов’язкового авіаційного страхування цивільної авіації. Затв. постановою КМ України № 1535 від 12 жовтня 2002 року. // [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.dfp.gov.ua

15. Про деякі питання здійснення обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів: Затв. Держфінпослуг від 09 липня 2010 р., № 566 // [Електронний ресурс] // Режим доступу до матеріалів: www.dfp.gov.ua

16. Страхування: [підручник] / керівник авт. кол. і наук. ред. С.С.Осадець.- [вид.3-тє, без змін] . - К.: КНЕУ, 2006.- 599 с.

17. Страхові послуги: [підручник] / [С.С.Осадець, Т.М.Артюх, О.О.Гаманкова та ін.]: кер. авт. кол. й наук. ред. проф. Осадець С.С. і доц. Т.М.Артюх. - К.: КНЕУ, 2007.- 464 с.

18. Страхові послуги: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. диск. – 2-ге вид., доп. і перероб. / Т.М.Артюх, О.О.Гаманкова, Т.Д.Кривошлик [та ін]; за заг. ред.. Т.М. Артюх. – К.: КНЕУ, 2009.- 147 с.

 


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 37; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.055 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты