Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаТема 11. Морське страхування. 1.На який законодавчий документ необхідно посилатися при укладенні договорів морського страхування в Україні?
Читайте также:
  1. А) суб'єкти й об'єкти страхування
  2. Відбір ризиків для страхування
  3. Державне регулювання у сфері страхування
  4. Договір страхування: поняття, основні умови та його зміст
  5. Економічна суть і організація страхування
  6. Електронна база даних з автотранспортного страхування при МТСБУ. Система електронного обміну даними.
  7. Інформаційний супровід договорів у сфері страхування.
  8. Історія розвитку страхування
  9. Класифікація страхування
  10. Класифікація страхування

1.На який законодавчий документ необхідно посилатися при укладенні договорів морського страхування в Україні?

а)усі питання, що стосуються страхування, визначені Законом України “Про страхування”;

б) законодавчим документом в Україні в галузі морського страхування є Кодекс

торгівельного мореплавства;

в) основоположним документом морського страхування є Закон Великої Британії “Про морське страхування” 1906 року.

2.Страхування морських суден в Україні проводиться:

а) в добровільній формі;

б) обов’язковій формі.

в) тільки в добровільній формі.

3.Позовна давність за договорами морського страхування в Україні становить:

а) три роки;

б) необмежений термін;

в) два роки;

г) п’ять років.

Тема 12. Авіаційне страхування

1.Страхування авіаційних суден - це :

а) страхування каско;

б) страхування карго.

2.Договір в авіаційному страхуванні може бути укладений:

а) на період одного польоту;

б) на декілька років з перерахуванням страхової суми, тарифних ставок кожного року;

в) на період регулярних польотів з метою перевезення пасажирів, багажу, вантажів.

3.Ставки премій по страхуванню авіа суден залежать від таких факторів:

а) кліматичних умов;

б) частоти зльотів і посадок;

в) кваліфікації і досвіду пілотів;

г) регулярності виконання повітряним судном рейсів.

Задача 12.1.

Визначити страхову суму і страховий платіж за обов’язкове страхування відповідальності повітряного перевізника на час виконання польотів у межах України на підставі таких даних:

- кількість пасажирських крісел згідно сертифіката повітряного судна – 40.

- вантажопідйомність літака стосовно багажу, пошти – 2000 кг.

- страховий тариф – 1 відсоток.

Тема 13. Страхування майна і відповідальності громадян

1.За договором страхування домашнього майна можна застрахувати:

а) книжки;

б) кімнатні рослини;

в) дискети;

г) гараж.

2.При знищенні будівлі сума збитку визначається як :

а) дійсна вартість будівлі з урахуванням витрат з її рятування;

б) ринкова вартість;

в)первісна вартість відновлення знищеної будівлі з урахуванням витрат з її рятування.

3.При настанні страхового випадку страхувальник має:

а) заявити про страховий випадок до компетентних органів;б) скласти страховий акт;

в)одразу після страхового випадку почати відновлювальні роботи;

г) обчислити суму збитку;

д) вжити заходів із запобігання та зменшення збитків.

Задача 13.1.

Внаслідок страхового випадку пошкоджений телевізор. Його вартість в новому стані - 1,8 тис. грн. На день страхового випадку телевізор був зношений на 10 %. Ремонт телевізора склав 250 грн. Визначити суму страхового відшкодування.

Задача 13.2.

Власник автомобіля нової марки застрахував свою відповідальність перед третіми особами за договором страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів у страховій компанії, яка має відповідну ліцензію. Страхувальник має стаж водія до одного року, тому страховик уклав договір страхування за найвищою тарифною ставкою -2% до страхової суми.

Страхувальник сплатив одноразовим внеском страховий платіж у сумі 2,0 тис. грн. Визначити розмір страхової суми, на яку був укладений договір страхування.

Задача 13.3.

У господарстві громадянина сильним вітром повністю зруйнований дах житлового будинку. Його первісна вартість становить – 78,0 тис. грн., знос – 20%. Страхова сума будинку за договором страхування становить 56 тис. грн., страховий тариф – 0,5%, безумовна франшиза – 2,5%.Розрахувати розмір страхового відшкодування, якщо питома вага вартості даху становить 11% від дійсної вартості будинку.

 

6. КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Самостійна робота студентів є однією з форм оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов’язкових навчальних занять час за розкладом.

З метою оволодіння в повному обсязі питаннями програми з науки “Страхові послуги” змінюються підходи до організації самостійної та індивідуальної роботи студентів денної та заочної форм навчання.

На початку вивчення науки “Страхові послуги” кожний студент повинен мати роздрукований документ, що має назву “Картка самостійної роботи студента” ( табл. 3).

Картка самостійної роботи студента включає перелік видів самостійної роботи, форми контролю, терміни їх виконання, бальне оцінювання.

До видів самостійної роботи з цієї науки належать:

- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу;

- вивчення окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опрацювання: - заочна форма навчання:теми: “Страхування від нещасних випадків”, ”Медичне страхування”, ”Сільськогосподарське страхування”, “Страхування технічних ризиків”, “Морське страхування”, “Авіаційне страхування”, Страхування майна і відповідальності громадян”;

- підготовка до виступу на семінарському (контактному) занятті;

- активна участь в обговоренні питань теми;

- виконання тестових завдань;

- вирішення і письмове оформлення задач;

- опрацювання конкретних ситуаційних завдань;

- написання модульного завдання;

- систематика вивченого матеріалу перед екзаменом;- виконання індивідуальних завдань:

1) критичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою;

2) аналітичний звіт за заданою тематикою;

3) переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою

тематикою (денна форма навчання);

4) підготовка контрольних і курсових робіт, доповідей на конференцію

(визначається із науковим керівником і схвалюється кафедрою).

Терміни виконання. Кожний студент при виконанні завдань повинен чітко дотримуватись визначених планових термінів, що вказані в картці самостійної роботи студента.

Таблиця 3

 

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

з науки “Страхові послуги”

для студентів напряму підготовки – «Фінанси і кредит»

спеціалізації «Фінанси» (6508)

Денна форма навчання

№семінар-ського (прак тичн,) заняття Назва теми Форма самостійної роботи студента Види семінарських (практичних, лабораторних) занять Макси- мальна кількість балів
За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
Змістовий модуль № 1
Страхові послуги та особливості їх реалізації Опрацювання лекційного матеріалу і навчальної літератури Семінар-розгорнута бесіда
Страхові послуги та особливості їх реалізації Попередня підготовка з визначених питань Семінар - розгорнута бесіда з обговоренням дискусійних питань
Порядок укладання та ведення страхової угоди Опрацювання лекційного матеріалу і навчальної літератури Семінар-розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних завдань
Страхування життя та пенсій Опрацювання лекційного матеріалу і навчальної літератури Семінар - розгорнута бесіда з обговоренням дискусійних питань
Страхування від нещасних випадків Завчасна підготовка за темою Вирішення ситуаційних завдань, обговорення дискусійних питань
Медичне страхування Опрацювання лекційного матеріалу, попередня підготовка з визначених питань Обговорення дискусійних питань, вирішення ситуаційних завдань
Змістовий модуль № 2
Страхування майна та відповідальності підприємств Опрацювання лекційного матеріалу і навчальної літератури Семінар – розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних завдань
Страхування майна та відповідальності підприємств Підготовка за темою з визначених питань Семінар – вирішення ситуаційних завдань
Сільськогосподарське страхування Опрацювання лекційного матеріалу, розгляд конкретної виробничої ситуації Семінар – розгорнута бесіда, вирішення ситуаційних завдань
Страхування технічних ризиків Опрацювання лекційного матеріалу і навчальної літератури Семінар – розгорнута бесіда 1,5
Страхування фінансово-кредитних ризиків Попередня підготовка з визначених питань Вирішення ситуаційних завдань, обговорення дискусійних питань 1,5
Автотранспортне страхування Опрацювання лекційного матеріалу і навчальної літератури Семінар – розгорнута бесіда, обговорення дискусійних питань
Автотранспортне страхування Опрацювання лекційного матеріалу і навчальної літератури Семінар – вирішення ситуаційних вправ
Морське страхування Попередня підготовка з визначених питань Семінар – розгорнута бесіда з обговоренням дискусійних питань 1,5
Авіаційне страхування Попередня підготовка з визначених питань Семінар – розгорнута бесіда з обговоренням дискусійних питань 1,5
Страхування майна і відповідальності громадян Підготовка за темою з визначених питань Вирішення ситуаційних завдань, обговорення дискусійних питань
Усього балів за роботу на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях
За виконання модульних (контрольних) завдань
Модуль № 1 Написання модульної контрольної роботи
Модуль № 2 Написання модульної контрольної роботи
Усього балів за модульний контроль
За виконання індивідуальних завдань *
Види індивідуальних завдань (студент обирає не більше 2-х завдань упродовж семестру)
1. Критичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою
2. Аналітичний звіт за заданою тематикою
3. Переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою тематикою
Усього балів за виконання індивідуальних завдань
Разом балів за СРС

* Студенти можуть отримати додаткові бали за участь в такій позанавчальній науковій діяльності:

а) підготовка доповіді та участь в науковій студентській олімпіаді або/та конференції – 5 балів (при умові виступу з доповіддю і здобуття призового місця);

б) підготовка та публікація наукової статті – 5 балів.

Таблиця 3.1

Карта самостійної роботи студента

з науки «_Страхові послуги______________________________________»

для студентів напряму підготовки (спеціальності)_Фінанси і кредит, 6508_____ «__Фінанси_____________»

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 46; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.018 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты