Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодаткова
Читайте также:
  1. ДОДАТКОВА
  2. Додаткова інформація про діалогове вікно Мастер функций
  3. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  4. ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
  5. Додаткова література: 1
  6. Додаткова література: 10, 13, 14, 19
  7. Додаткова література: 16
  8. Додаткова література: 21, 31
  9. Додаткова література: 21, 31

 

19. Азарченков А.. Страхование кредитных рисков торговых операций // Insurance TOP. – 2008. - № 1. – С. 57- 62.

20. Аналіз світового ринку авіаційного страхування // Страхова справа. - 2002. – № 4. – С. 3-10.

21. Архипов А.П., Гомелля В.Б. Основы страхового дела : Уч. пособие. - М.: "Маркет ДС", 2002. - 409 с.

22. Клапків Ю., Тринчук В. Банкострахування: нові виклики та можливості // Страхова справа.. – 2008. – № 3. – С. 55-59.

23. Бондар О.В., Залєтов О.М., Соболєв А.М. Страхування від нещасних випадків. К.: Міжнародна агенція "Бізон", 2003. – 324 с.

24. Биковська К., Мельников М., Лебедев В. Підстави відмови у виплаті страхового відшкодування за договором морського страхування суден ( Н &М). // Страхова справа. – 2007. № 1 (25). – с. 78-81.

25. Бірюков В.Є., Єфімов Ю.Т., Залєтов О.М., Мюллер П., Расшивалов Д.П. Страхове посередництво: теорія та практика. – К.: Міжнародна агенція "Бізон", 2004. – 416 с.

26. Василенко Л., Тринчук В. Історично-економічні передумови виникнення страхового маркетингу. // Страхова справа. – 2003. - № 1. – с.89-93.

27. Воблый К.Г. Основы экономии страхования. – Репринтне видання. Тернопіль: Економічна думка, 2001. – 238 с.

28. Вовчак О.Д. Страхування: Навчальний посібник. 2-ге видання виправлене. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2005. – 480 с.

29. Дарков В. Роль страхового брокера в авто страхуванні. // Страхова справа. – 2003. - № 1. – с. 77-81.

30. Гаманкова О.О. Ринок страхових послуг України: теорія, методологія, практика: [монографія]/ О.О.Гаманкова. – К.:КНЕУ, 2009.- 283 с.

31. Гаманкова О.О. Страхова послуга як продукт діяльності страхових компаній в умовах ринку / О.О.Гаманкова // Вісник Київського національного університеті ім.. Тараса Шевченка, серія "Економіка", Вип., 104. – К.: КНУ, 2008. – С. 16-20.

32. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Навчальний посібник. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 400с.

33. Гордійчук А.В. Страхування як засіб захисту сільськогосподарських товаровиробників // Економіка АПК. – 2004. - № 2. – с.84-87.

34. Ґудзь О.Є. Проблеми страхування сільськогосподарських ризиків // Економіка АПК. – 2004. - № 1. – С.73-77.35. Залєтов О.М. Страхування UA. Навчальний посібник. – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2003.

36. Залєтов О.М. Убезпечення життя: Монографія. – К.: Міжнародна агенція «БІЗОН», 2006. – 688 с.

37. Зуб Г.І., Ґудзь О.Є Державна політика щодо розвитку страхування сільськогосподарських ризиків // Облік і фінанси в АПК. – 2006. - № 6. – С.83-88.

38. Имущественное страхование: Учебное пособие для вузов / Под ред. С.Л.Ефимова – 2 изд., перераб. и доп.. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 286 с.

39. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків.: Монография.- Тернопіль: Економічна думка, Карт-бланш. – 2002. -570 с.

40. Клюй С. Добровільне страхування врожаю сільськогосподарських культур на основі індексу врожайності // Страхова справа. – 2003. - № 3. – С. 94-99.

41. Манэс А. Основы страхового дела. – М.: Анкил. – 1992. – 114 с.

42. Мазанко Г. Врегулювання та відшкодування збитків по вантажах: досвід компанії Crawford. // Страхова справа. – 2001. - № 4. – С. 64-65.

43. Матвеев А.. Страхование технических рисков как элемент страхования внешнеэкономической деятельносты // Страховое ревю. – 2001. – № 4. – С. 16-19.44. Обов’язкове страхування цивільної відповідальності автовласників. Україна, Росія, ЄС. // Страхова справа. – 2005. - № 1 (17). – С. 46-50.

45. Огляд ринку страхування туристів в Україні// Страхова справа. – 2004. - №1(13).- С.42-59.

46. Окаянюк І., Третяк О. Страхування інвестицій у нерухомість як інструмент мінімізації ризиків учасників у процесі реалізації проектів будівництва // Страхова справа. – 2007. - № 2. – С. 74-81.

47. Основы страховой деятельности: Учебник /Отв. Редактор – д.е.н., проф. Федоровой Т.А. – М.: Изд-во БЕК, 2002. – 749 с.

48. Охріменко О.О. Страховий захист: менеджмент, маркетинг, економіка безпеки (туристське підприємництво): Навчальний посібник. – К.: Міжнародна агенція „BeeZone”, 2005. – 416 с.

49. Паращак О., Лисенко Н. Страхування фінансових ризиків. Страхування кредитних ризиків. // Страхова справа. – 2003. - № 2. – С. 28-37.

50. Сахацький В.Г. Роль та місце страхування життя у системі недержавного пенсійного забезпечення / Страхова справа. – 2005. - № 1 (17). – С. 27.

51. Семенов А. Страхование технических рисков: отечественная практика // Страховое ревю, № 1, 2001, С.19-22.

52. Словарь страховых терминов / Под ред. Е.В.Коломина, В.В.Шахова. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 336 с.

53. Страхование от А до Я / Под ред. Л.И.Корчевской, К.Е.Турбиной. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 624 с.

54. Страхование: Учебник/ Под ред. Т.А. Федоровой, 2 изд. перераб и доп. – М.: Экономисть, 2003. – 875 с.

55. Страхування сільськогосподарської продукції // Облік і фінанси в АПК. – 2006. - № 9-10. – с. 108-110.

56. Сухоруков М.М. Технология продаж страховых продуктов. – Москва. Анкил, 2004. – 136 с.57. Танчик С.С. Особливості страхування сільськогосподарських ризиків в Україні // Вісник аграрної науки. – 2005. - № 5. – С.64-65.

58. Теория и практика страхования. Учеб. пособие / Ред. Турбина К. Е.-М.: Анкил, 2003. – 704 с.

59. Технические виды страхования сегодня // Финансовые услуги. – 2002. - № 3-4. – С. 11-12.

60. Ткаченко Н.В. Страхування. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Ліра-К, 2007. – 270 с.

61. Третьякова Г. Пенсійна страхування як складова частина соціальної відповідальності бізнесу // Страхова справа.. – 2008. – № 3. – С. 50-54.

62. Туровский В. Оговорки Института лондонских страховщиков по страхованию грузов. // Финансовые услуги. – 1997. - № 3. – С. 56-59.

63. Шумелда Я. Страхування. Навчальний посібник. Вид.2-ге, розшир. – К.: Міжнародна агенція «Бізон», 2007. – 384 с.

64. Шумелда Я. Організаційні схеми та економічні механізми страхування життя // Страхова справа. – 2007. - № 3. – С. 52-61.

65. 100 лет техническим видам страхования в Мюнхенском перестраховочном обществе // Страховое ревю, № 12, 2000, С.12-18.

 


[1] перші чотири розділи мають відповідати змісту відповідних розділів робочої навчальної програми науки.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 21; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты