Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗаочна форма навчання.
Читайте также:
  1. CASE-технология создания информационных систем
  2. CASE-технология создания информационных систем.
  3. E) деформациялар мен сызаттарды болғызбау
  4. E. создания инструментальных программных средств информационных технологий
  5. GIF (Graphics Interchange format – формат графічного обміну).
  6. I. Информационная безопасность Российской Федерации
  7. I. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - ОТ ТЕХНОЛОГИЙ К ИНФОРМАЦИИ
  8. I. При каких условиях эта психологическая информация может стать психодиагностической?
  9. I. Форма на -ıp
  10. I. ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД (К. Маркс, Ф. Энгельс)
СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
заняття Контактні заняття (теми відповідно до робочої програми) Форма занять і контролю Макс. кіл-ть балів
За систематичність і активність роботи на контактних заняттях
1.   Тема 1.Страхові послуги та особливості їх реалізації; Тема 2 .Порядок укладання та ведення страхової угоди. Міні-лекція
Міні-семінар – розгорнута бесіда.дискусія
Тестовий контроль знань
2. Тема3.Страхування життя і пенсій; Тема 6.Страхування майна та відповідальності підприємств   Міні-лекція
Міні-семінар – розгорнута бесіда,дискусія,вирішення ситуаційних завдань
Тестовий контроль знань
3. Тема 9.Страхування фінансово-кредитних ризиків. Тема 10.Автотранспортне страхування Міні-лекція
Міні-семінар –розгорнута бесіда, дискусія,вирішення ситуаційних завдань.
Тестовий контроль знань
 
За виконання модульних (контрольних) завдань  
6. Комплексна аудиторна самостійна контрольна робота Поточний модульний контроль
Усього балів за контактні заняття

 

міжСЕСІЙНИЙ ПЕРІОД
За виконання обов’язкових позааудиторнихіндивідуальних завдань
Види завдань Форма подання Термін подання і реєстрація Форма контролю Макс. кіл-ть балів
Контрольна робота письмова на кафедру Захист і за графіком «Дня заочника»
За виконання індивідуальних робіт (за вибором студента)
1. Огляд наукових публікацій за заданою тематикою 2. Аналітичний звіт за заданою тематикою   письмова на кафедру Обговорення результатів за графіком «Дня заочника»
Усього балів за виконання позааудиторнихіндивідуальних завдань
Разом

7. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З НАУКИ

Навчальним планом підготовки бакалаврів зі спеціальності “Фінанси” (очна і заочна форми навчання) передбачається вивчення науки “Страхові послуги” протягом 8 семестру (денна форма) і 8-9 семестру (заочна форма). Вивчення цієї науки завершується складанням екзамену.

Об’єктом поточного контролю роботи студентів є:- систематичність і активність роботи на семінарських (практичних) і контактних заняттях;

- виконання завдань для самостійного опрацювання;

- виконання модульних завдань.

Поточний контроль роботи студентів спрямований на:

-забезпечення регулярності відвідування семінарських (практичних) і контактних занять;

- мобілізацію студентів до систематичного вивчення програмних матеріалів і глибокого його засвоєння;

- оптимізацію бюджету часу студентів для проведення модульного контролю.

Завданнями поточного контролю є:

- засвоєння студентами програмного матеріалу;

- вироблення навичок проведення розрахункових робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, здатності осмислення змісту теми чи розділу, уміння публічно чи письмово представити певний матеріал.

Порядок оцінювання систематичності та активності роботи студентів на семінарських (практичних) заняттях(денна форма навчання) та на контактних заняттях (заочна форма навчання)

Поточна робота студента денної форми навчання протягом семестру на семінарських і практичних заняттях оцінюється в межах від “0” до “50” балів. При цьому 50 балів розподіляється наступним чином:а) виконання завдань та відповіді на семінарських (практичних заняттях) - 30 балів;

б) виконання завдань для самостійної роботи - 10 балів;

в) виконання модульних робіт-10 балів.

Виходячи з максимальної кількості балів (30) за роботу студентів денної форми навчання під час практичних (семінарських) занять з науки, а також реальної кількості занять, відведених згідно з навчальними планами на даний вид робіт (за виключенням занять для проведення модульних робіт), визначається максимальна кількість балів, яку студент може набрати на одному занятті. При цьому, максимальна кількість балів може диференціюватися залежно від складності матеріалу заняття, навчальних завдань, що пропонуються студентам та різного переліку компетенцій, які повинні сформуватися у студентів під час конкретного заняття. Інформація про кількість балів, яку студент може отримати на занятті викладач повинен довести до студентів на першому лекційному занятті.

Поточна робота студента заочної форми навчання протягом семестру на семінарських і практичних заняттях оцінюється в межах від “0” до “50” балів. При цьому 50 балів розподіляється наступним чином:

-за систематичну та активну роботу на контактних заняттях під час сесії (в тому числі за виконання модульних і контрольних робіт) студент може одержати не більше 23балів;

-за виконання індивідуальних завдань в межсесійний період (в тому числі із застосуванням дистанційних технологій) – може одержати не більше 27 балів.

На кінцеву оцінку результату роботи студента на занятті впливає: якість, повнота відповіді, самостійне і вдале вирішення задач; виступ із короткою доповіддю або доповнення відповіді; участь у дискусії. 

Критерії оцінювання знань на семінарських (практичних) заняттях

(денна форма навчання)

Найвищий бал (відмінно) – студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені питання; демонструє здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні висновки та узагальнення; здатність висловлювати та аргументувати власне ставлення до альтернативних поглядів на певне питання; використовує фактичні та статистичні дані, які підтверджують тези відповіді на питання; правильно розв’язує задачі або без помилок дає відповіді на тестові завдання; демонструє знання законодавчих та нормативних актів України, підручників, посібників, лекційного курсу.

Високий бал (добре) – студент володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені незначні помилки у формулювання термінів і категорій, використанні цифрового матеріалу, посилання на конкретні періоди і дати; допускає незначні помилки у розрахунках задач або відповідях на тестові завдання; питання викладене недостатньо глибоко, в стислій формі.

Середній бал (задовільно) – студент в цілому володіє знанням матеріалу на рівні вимог, наведених вище, але у розкритті змісту питань ним були допущені окремі суттєві помилки у формулюванні термінів і категорій, у розв’язуванні задач або відповідях на тестові завдання, використанні цифрового матеріалу, посиланні на конкретні періоди і дати; питання викладене не глибоко, в занадто стислій формі.

Незадовільно – студент не відповідає на поставлене питання або відповідає неправильно. Відповідь містить зайвий матеріал, що не відповідає смислу питання і свідчить про нездатність студента зрозуміти питання. Невірно розв’язує задачі за темою науки або дає неправильні відповіді на тестові завдання.

При контролі виконань завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: самостійне опрацювання тем у цілому чи окремих питань дисципліни; підготовка комплексів навчальних чи наукових текстів, переклад іноземних текстів, погоджених з викладачем.

Виконання завдань для самостійного опрацювання оцінюється викладачем виходячи з характеру самостійної роботи студента.

Самостійне опрацювання окремих тем і питань науки оцінюється в результаті співбесіди з викладачем під час консультації (позааудиторна робота).

В результаті співбесіди виставляється оцінка, яка може впливати на

результат оцінки систематичності і успішності роботи протягом семестру.

Письмові роботи у вигляді звітів, перекладів оцінюються з огляду на їх зміст та оформлення. Оцінка залежить також від рівня презентації студентом своєї роботи на семінарському (практичному) занятті або при співбесіді з викладачем під час консультації. Оцінка письмової роботи може впливати на результат оцінки систематичності і успішності роботи протягом семестру.

Протягом семестру з науки “Страхові послуги” передбачено проведення двох модульних контролів.

В табл. 4 наведено теми, що відносяться до кожного модуля, терміни і форми його проведення.

Основною формою проміжної перевірки знань студентів є контрольна робота, яка складається з теоретичних питань і тестових завдань по темах даного модуля.

Час виконання контрольної роботи – 2 академічні години. Перездача результатів модульного контролю не передбачається.

 

Таблиця 4

Модулі проміжного контролю, форми і терміни його проведення

з науки “Страхові послуги”(денна форма навчання)

Модулі Теми науки Терміни, місяць, тиждень Форма контролю
І Теоретичні основи. Особисте страхування. (Теми 1, 2, 3, 4, 5 згідно з Тематичним планом дисципліни (науки) . Див. табл. 1.) Після вивчення вказаних тем Контрольна робота
ІІ Майнове страхування. Страхування відповідальності (Теми 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 згідно з Тематичним планом дисципліни (науки) . Див. табл. 1.) Після вивчення вказаних тем Контрольна робота

Структура модульного завдання

Модульне завдання складається з 2х теоретичних питань і 1го тестового завдання, що складається з 5ти тестів.

Зразок модульного завдання (1й модуль)

1.Канали реалізації страхових послуг та їх характеристика.

2.Страхова угода та основні її етапи.

3.Тестове завдання.

1.Страхування життя є:

А) ризиковим;

Б) накопичу вальним;

В) вірно “а” і “б”

2.При укладенні договору страхування додаткової пенсії враховується кредо страхувальника:

А) стан здоров’я;

Б) вік;

В) стан роботи.

3.Хто може бути страхувальником при індивідуальному та комплексному страхуванні від нещасних випадків?

А) юридичні особи;

Б) фізичні особи;

В) вірно “а” і “б”.

4. Суб’єкти обов’язкового медичного страхування – це ...

5. Страхова медична компанія повинна:

А) укласти договір про співробітництво з лікувально-профілактичною установою;

Б) контролювати якість медичних послуг, наданих лікувально-профілактичною установою;

В) лише укласти договори страхування із страхувальниками.

 

Зразок модульного завдання (2й модуль)

1. Страхування урожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень.

2. Страхування будівельно-монтажних ризиків.

3. Тестове завдання.

1.Які втрати враховуються при страхуванні прибутку?

А) прибуток, не отриманий страхувальником;

Б) прибуток, не отриманий контрагентами страхувальника;

В) витрати, які мають змінний характер.

2.Вантаж, що перевозиться автомобілем, приймається на страхування в розмірі:

А) заявленому страхувальником;

Б) ризикової вартості;

В) прибутку, що очікується від реалізації.

3. Позовна давність за договорами морського страхування в Україні становить:

А) три роки;

Б) необмежений термін;

В) два роки;

Г)п’ять років

4. Договір в авіаційному страхуванні може бути укладений:

А) на період одного польоту;

Б) на декілька років з перерахуванням страхової суми, тарифних ставок кожного року;

В) на період регулярних польотів з метою перевезення пасажирів, багажу, вантажів.

5. При знищенні будівлі сума збитку визначається як:

А) дійсна вартість будівлі з урахуванням витрат на її рятування;

Б) ринкова вартість;

В)первісна вартість відновлення знищеної будівлі з урахуванням витрат на її рятування.

Оцінка виконання модульних завдань

Кожний модульний контроль оцінюється від 0 до 5 балів:

“0 балів” – студент відсутній на модульному контролі або на всі завдання дані (або не дані зовсім) неправильні відповіді;

“3 бали” – студент відповів правильно на 1 завдання;

“4 бали” – студент відповів правильно на 2 завдання;

“5 балів” – студент відповів правильно на 3 завдання.

“Правильною” вважається відповідь на теоретичне питання, якщо вона є повною, логічною, має відповідне теоретичне обґрунтування, вірне посилання на законодавчі акти. Разом із цим “правильною” вважається і відповідь, яка має незначні відхилення від вказаних вище вимог. Правильною вважається відповідь на тестове завдання, якщо на 3-5 з 5 тестів були дані вірні відповіді.

У разі невиконання завдань поточного контролю з поважної причини студент має право з дозволу декана скласти їх до останнього практичного (семінарського заняття).

Порядок складання визначає викладач, що веде практичні (семінарські) заняття.

Результати поточного контролю знань студентів вносяться до заліково-екзаменаційної відомості без переведення у 4х бальну шкалу.

Контроль виконання завдань для самостійного опрацювання (денна форма навчання)

Робота студента щодо виконання таких індивідуальних завдань як:

- критичний огляд наукових публікацій за заданою тематикою; аналітичний звіт за заданою тематикою; переклад літературних джерел іншомовного походження за заданою тематикою оцінюється в межах від “0” до “5” балів;

- курсова робота – в межах від 0 балів до 100 балів.

 

8. ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ

Поточний контроль знань студентів-заочників охоплює їх роботу в сесійний і межсесійний період. В сесійний період контролю підлягає робота студентів на контактних заняттях, виконання модульних контрольних робіт, а також індивідуальні завдання, виконані в межсесійний період.

При контролі систематичності та активності роботи на контактних заняттях під час сесії оцінці підлягають:

- рівень знань, продемонстрований у відповідях (виступах) на заняттях (міні-

лекціях, міні-семінарах);

- активність при обговоренні дискусійних (проблемних) питань, що винесені на

контактні заняття,

- правильність виконання розрахункових (практичних або ситуаційних ) завдань;

- правильність виконання тестових завдань.

В межсесійний період студенти заочної форми навчання виконують наступні завдання:

1.Контрольна робота за заданою тематикою (максимальна кількість балів 22 : 10 балів-зміст, 12 балів- обов»язковий захист)

2.Індивідуальна робота за заданою тематикою:

а) огляд наукових публікацій або

б) аналітичний звіт.

Індивідуальна робота оцінюється максимально у 5 балів (5;4;3;0)

Тематика контрольних і індивідуальних робіт заздалегідь уточнюється і розміщується на сайті кафедри страхування.

Контрольна і індивідуальна роботи повинні бути представлені на кафедру страхування своєчасно в паперовому вигляді у відповідності до існуючих вимог.

Студенти заочної форми навчання мають можливість одержати консультацію у викладача для виконання контрольних і індивідуальних робіт під час щотижневих консультацій на кафедрі страхування і днів заочника (графік проведення консультацій буде розміщений на сайті кафедри страхування і на інформаційній дошці кафедри.

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

(для студентів заочної форми навчання)

 

Теми контрольних робіт розподіляються відповідно до початкової літери прізвища сту­дента. Студенти, прізвища яких починаються з букви «А», пишуть роботу № 1; Б — № 2; В — № 3; Г — № 4; Д — № 5; Е – №6; Є – №7; Ж — №8; З — №9; І — №10; И - №11; К- №12; Л — №13;М — №14;Н — №15; О — №16; П — №17; Р — №18; С —№19; Т — №20; У — № 21; Ф — № 22; X — № 23; Ц — № 24; Ч — № 25; Ш — № 26; Щ —№27; Ю - №28; Я — №29.

В окремих випадках за обґрунтованою заявою студента тема контрольної роботи може бути змінена викладачем.

 

• Контрольна робота №1

Тема: Економічна необхідність і сутність страхових послуг

1. Економічна необхідність страхової послуги для фізичних та юридичних осіб.

2. Розвиток системи страхових послуг.

3. Порядок надання страхових послуг страхувальникам.

4. Діюча система страхових послуг в Україні та шляхи її удо­сконалення.

Література

1, 4, 6, 16, 17, 18, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 47, 48, 52, 53, 54, 58, 60, 63.

• Контрольна робота № 2

Тема: Реалізація страхових послуг

1.Канали реалізації страхових послуг, їх характеристика.

2.Страхові посередники та їхні функції.

3.Роль реклами в реалізації страхових послуг.

4.Контроль за реалізацією страхових послуг.

Література

1, 4, 6, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 41, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 63.

• Контрольна робота № З

Тема: Страхові посередники та організація їх діяльності

1. Страхові посередники та їхнє місце на страховому ринку.

2. Роль страхових посередників в реалізації страхових послуг.

3. Страхові посередники в Україні та ефективність їхньої дія­льності.

4.Законодавче забезпечення діяльності страхових посередників в Україні.

Література

1, 4, 16, 17, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41, 47, 48, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 63.

• Контрольна робота № 4

Тема: Особисте страхування і його місце в системі

страхового захисту громадян

1. Економічна необхідність і розвиток особистого страхування.

2. Характеристика форм та видів особистого страхування.

3. Сучасний стан та напрями удосконалення особистого стра­хування в Україні.

Література

1, 4, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 47, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 63, 64.

• Контрольна робота № 5

Тема: Страхування життя

1. Економічна необхідність та значення страхування життя громадян.

2. Види страхування життя та їх характеристика.

3. Організація роботи страхової компанії щодо укладення і обслуговування страхової угоди із страхування життя.

4. Стан страхування життя в Україні та напрями його удосконалення.

Література

1, 4, 5, 16, 17, 18, 21, 27, 28, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 47, 50, 52, 53, 54, 58, 60, 61, 63, 64.

• Контрольна робота № 6

Тема: Страхування від нещасних випадків

1.Необхідність і значення страхування громадян від нещасних випадків. Види страхування.

2.Організація роботи страхової компанії щодо укладення і об­слуговування договорів страхування від нещасних випадків.

3.Стан, проблеми та перспективи розвитку страхування від нещасних випадків в Україні.

Література

1, 4, 9, 16, 17, 18, 21, 23, 27, 28, 30, 32, 35, 38, 41, 45, 47, 48, 52, 53, 54, 58, 60, 63.


Дата добавления: 2015-02-10; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.045 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты