Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОподаткування фізичних осіб
Читайте также:
  1. Б. Правосуб'єктність фізичних осіб
  2. Датчики фізичних величин та пристрої на основі решітчастих елементів введення-виведення
  3. Деякі історичні аспекти виникнення одиниць вимірювання фізичних величин
  4. Елементи системи оподаткування
  5. Елементи системи оподаткування. Класифікація податків
  6. За якою групою балансових рахунків здійснюється бухгалтерський облік «процентні витрати за коштами фізичних осіб»?
  7. Загальні засади правового статусу фізичних осіб як суб'єктів МПП
  8. І. Класична теорія оподаткування
  9. Імовірність. Середні значення фізичних величин. Функція розподілу
  10. Класифікація фізичних вправ

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямі ИОДХГКИ Прибутковий податок із громадки
Податок на шеружпме майно громадян
Податок на эемжю
Податок на промисел
Податок із власників травагортакх засобів
Непрямі податки Мито
Інші податки та збори Державне мита
Збір до пенсійного фонду
Місцеві податки і збори
Збір за забруднення навкоязпнвъого саредовшп»

Таблиця 22

Система оподаткування в Україні*

 

і
Збори в державні цільові фонди
Пенсійний фон*
Фонд социившого страхувавші
Державами іююнатіияЙ фонд
Фонд дня здійснення заходів з «гаданії наслідків чорнобильської катастрофи та сошаямого захисту васеяеши


Міжнародне оподаткування

На підставі класифікації, поданої в табл.2.2, в нашій країні сформувалася податкова система, яка охоплює як юридичних осіб (тобто підприємства, шахти, комерційні організації, банки і т.п.), так і фізичних осіб (тобто всіх дорослих мешканців). Вона містить у собі також збори до державних цільових фондів, які за своїм економічним змістом близькі чи рівнозначні податкам.

У рамках вищенаведеної системи сформовано структуру по­даткових надходжень до консолідованого бюджету України (табл.2.3).

Таблиця 2.3 Структура податкових надходжень до консолідованого бюджету

України, %

 

 

 

 
Доходи
Загальнодержавні податки і збори 98,2 98,2 98,4 99,1 99,2 99,2
У тому числі            
Податок на додану вартість 25,8 25,1 30,1 20,6 21,7 21,8
Податок на прибуток 19,7' 19,7 24,6 14,7 19,6 16,2
Прибутковий податок із громадян 12,3 13,7 20,4 15,5 16,7
Акцизний збір 4,5 5,4 7,2 4,8 5,4 6,1
Плата за землю 3,9 3,4 4,4 2,9 2,8 2,7
Інші податки і збори 32,0 30,6 11,7 40,6 33,0 33,4
Місцеві податки і збори 1,8 1,8 1,6 0,9 0,8 0,8

Джерело: [7, с.55].В Україні за минулі 10 років сформовано податкову систему, яка за складом і структурою в цілому наближається до тієї, яка існує в європейських країнах. Але вона ще дуже далека від доско­налості. Податковий тягар на підприємця усе ще великий, а роз­поділ прибуткового і непрямих податків серед різних верств насе­лення ще не цілком відповідає ідеалам соціальної справедливості.

Податкова система — це живий організм, який перебуває в стані безупинного зростання, розвитку і відновлення. Наступним


Розділ 1. Вступ до курсу «Міжнародне оподаткування»

важливим кроком на шляху створення податкової системи буде прийняття Податкового кодексу України. *

В цілому розвиток податкової системи намічено в ньому за основними напрямами: уніфікація податків, лібералізація (скоро­чення ставок), заохочення підприємництва.

У проекті Кодексу передбачається, насамперед, зменшити кількість загальнодержавних і місцевих податків, зборів і обов'яз­кових платежів з 35 до 23. Загальна сума податків і зборів не по­винна перевищувати 30% внутрішнього валового продукту (ВВП). Проект Податкового кодексу розширить коло платників податків за рахунок скасування пільг і різного виду винятків.У проекті Податкового кодексу планується оптимізувати податкові ставки. Податок на прибуток пропонується знизити з 30% до 25%, зменшити оподаткування доходів фізичних осіб.

Не обходять зміни і ПДВ. Його планується стягувати один раз із кінцевого споживача. При цьому його ставка повинна бути знижена з 20% до 18%. Пропонується цілком позбутися поняття критичного імпорту і припинити практику звільнення імпортних товарів за цією ознакою від сплати ПДВ. Скасовується також ну­льова ставка ПДВ з продажу в Україні імпортованих вугілля, електроенергії, газу. Це повинно спонукати споживача до поси­лення економії енергоресурсів, застосування енергозберігаючих технологій.

Разом з тим проект Податкового кодексу передбачає підви­щити роль і значення місцевих податків. У червні 2001 року депу­тати Верховної Ради України, відклавши на невизначений термін прийняття Податкового кодексу, прийняли Бюджетний кодекс, який чітко визначає перелік джерел, яМ наповнюють місцеві бюд­жети [5, с.41 — 44]. Частина податкових зборів, які раніше цілком перераховувалися до загальнодержавного бюджету, тепер зали-іпається в розпорядженні регіонів. В результаті величина місцевих бюджетів істотно зросла, хоча як і раніше залишається недостатнь­ою, оскільки не покриває цілий ряд нагальних потреб у соціальній гфері та в утриманні комунального господарства.

* Проект Концепції Податкового кодексу України: дивДодаток №13.

** У іранці 2003 року Верховна Рада України ухвалила Закон про прибутковий

ннлиток з фізичних осібв розмірі 13%. Закон вступив у силу 1.01.2004 р.


 
Міжнародне оподаткування
Розділ 1. Вступ до курсу «Міжнародне оподаткування»


 


З прийняттям Бюджетного кодексу України необхідність якнайшвидшого прийняття нашими законодавцями Податкового кодексу ще більше зросла. Податковий кодекс повинен остаточно встановити розмежувальну лінію між місцевими і загальнодер­жавними податками, забезпечити їм стабільність і відповідність світовим стандартам.

З прийняттям Податкового кодексу процес удосконалюван­ня податкового законодавства в нашій країні буде продовжений. Зокрема, уявляється доцільним диференціювати ставки податку на додану вартість між окремими групами товарів у залежності від "їхньої соціальної значимості, як це робиться в інших країнах, наприклад у Франції.

Необхідні також гнучкі закони, які стимулюють інвес­тиційну активність підприємств, особливо пов'язану з інно­ваціями, податкові пільги, які заохочують збільшення зайнятості, особливо в регіонах з масовим безробіттям, і навпаки, посилене оподаткування галузей, які забруднюють навколишнє середовище.

При удосконалюванні податкової системи України не мож­на залишити поза увагою, що суть такого реформування й удоско­налювання не може зводитися тільки до зниження податкових ставок. Рівень існуючого оподаткування в нашій країні має свої об'єктивні межі, які визначаються історично сформованою систе­мою витрат бюджету. Адже зараз бюджет залишається чи не єди­ним джерелом фінансування соціально-культурної сфери. Такі бюджетні витрати виробляються в даний час за наймінімальнішими нормативами надання соціальних послуг, то­му подальше скорочення витрат бюджету з цією метою може призвести до зовсім непередбачених соціальних наслідків.

Усе це потребує величезних зусиль з боку науково-дослідних та інших державних установ з визначення загального обсягу і раціональної структури бюджетних витрат на всіх рівнях влади. Досягти цього можна тільки на основі науково розробленої концепції державного регулювання, в якШ встанов­лені межі і форми державного втручання в економічне життя країни, визначені масштаби інвестиційної діяльності держави, законодавчо встановлені її зобов'язання, пов'язані із соціальним забезпеченням громадян.


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 4; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты