Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗавершення розпізнавання
Читайте также:
  1. Альтернатива контрацепції – природні методи розпізнавання днів плідності
  2. Ефективна організація пошуку. На завершення декілька порад щодо користування пошуковими системами.
  3. Завершення української національно-демократичної революції, її наслідки та уроки
  4. Контрацепція та її альтернатива – природні методи розпізнавання днів плідності
  5. На завершення заняття спробуйте підвести його загальні підсумки та зробити висновки, наприклад, шляхом з'ясування, які з розглянутих вище ідей та положень мають сучасне значення.
  6. Різні прийоми завершення уроку
  7. Способи розпізнавання символів.

Розпорядження про закінчення процесу розпізнавання віддає посадова особа, відповідальна за проведення моніторингу спеціально відібраних з цією метою трансакцій. Це робиться на підставі документа, який є причиною повідомлення прокуратури про злочин відмивання грошей чи про відмову від підозр у такому злочині. Документ, який завершує діяльність у рамках розпізна­вання, може мати форму:

• подання, спрямованого в ревізійне відділення банку;

• пропозиції правлінню банку прийняти рішення про повідомлення правоохоронних органів про підозри у відмиванні грошей;

• інформації, адресованої начальнику відділу банку;

• інформації, адресованої начальнику відділу банку про хід моніторингу;

• звіту (за період, наприклад, шість місяців), який включає інформацію про підозри у відмиванні грошей;

• узагальнюючої службової записки, з висновками, які сто­суються обґрунтованих підозр у відмиванні грошей, яке спостерігалося при здійсненні фінансових операцій, із пропозицією прийняти необхідне рішення.

Ці документи потім направляють на розгляд директорові банку, який самостійно чи після обговорення їх з юридичним рад­ником (групи радників) приймає рішення повідомити прокурату­рі про здійснення злочину відмивання грошей чи про поведінку посадових осіб, які ухилялися від такого повідомлення.

Усі документи про спроби відмивання "брудних" грошей у процесі банківської діяльності повинні зберігатися не менше п'яти років, починаючи з першого січня року, який слідує за роком, у якому складений документ, що завершує процедуру роздізнаван-Розділ 3. Офшорні центри і відмивання «брудних» грошей

Міжнародне оподаткування

ня. У випадку відкриття кримінальної справи за фактом відмиван­ня грошей документи, що зберігаються в банку і пов'язані з розпізнаванням, можуть бути використані в ході судового процесу, їх може вимагати і прокурор. У цьому випадку вони будуть важ­ливими доказами. У будь-якому випадку, інформація, отримана в ході банківського розпізнавання, може бути використана з метою:

• надання потрібного напряму слідчим діям, які проводять органи правосуддя;

• дослідження величини і мети використання коштів, прид­баних внаслідок злочину;

• полегшення дій, спрямованих на відшукування злочинно­го прибутку;• доведення кримінальної справи до судового розгляду;

• підрахунку незаконно отриманих доходів;

• полегшення проведення арештів підозрюваних осіб.
Крім того, ці матеріали можуть виявитися корисними для

проведення навчання й інструктажу банківських працівників у галузі розпізнавання сумнівних, нетипових і підозрілих транс­акцій. Вони можуть багаторазово слугувати навчальним ма­теріалом для працівників правоохоронних органів — міліції (поліції) і прокуратури.

І на завершення варто вказати на деякі важливі обстави­ни, не пов'язані безпосередньо з діяльністю комерційних банків, але які впливають на розпізнавання спроб відмивання грошей у банках. Це, насамперед, роль центрального (національного) банку в розробленні рекомендацій щодо кон­кретних заходів для розпізнавання ознак і симптомів цього злочину, якості законодавчих норм, які відносяться до протидії відмиванню грошей у банках, участь державної адміністрації в боротьбі з цим злом і т. ін. Ці обставини можуть безпосередньо впливати на кількість інформації, переданої банками і викори­стовуваної з метою протидії відмиванню грошей. Як приклад можна навести кількісну залежність між присутністю згаданих чинників і надходженням обсягу інформації, переданої бри­танськими банками Розвідувальній службі національного кар­ного розшуку Великій Британії — National Criminal Intelligence Service (мал. 8.1).
Мал. 8.1 Надходження інформації від британських банків до розвідувальної служби національного карного розшуку за 1987-1994 роки Джерело: [ 102, с.52-54]

Вплив на зростання кількості доповідей зробили:

1) прийняття Базельської декларації від 12 грудня 1988 p.;

2) введення кримінальної відповідальності за відмивання "брудних" грошей;

3) видання і розсилання рекомендацій і розпоряджень для банків, які стосуються протидії відмиванню грошей;

4) видання навчальних відеозаписів з матеріалами боротьби з відмиванням грошей;

5) запровадження в дію Директиви Європейського співто­вариства від 10 червня 1991р., присвяченої цій проблемі;

6) введення в дію нового карного законодавства у Великій Британії в 1993 р.

Запитання для самоконтролю:

1. Як збирають збір інформацію щодо розпізнавання „бруд­них" грошей?

2. Що являє собою оброблення інформації щодо розпізна­вання „брудних" грошей?

3. Дайте визначення моніторингу як етапу розпізнавання процедури відмивання „брудних" грошей.

4. Як готуються висновки на підставі оброблення інфор­мації, що стала результатом розпізнавання?


Міжнародне оподаткування


Дата добавления: 2015-04-04; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.025 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты