Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ БЕТОННИХ, АРМАТУРНИХ І ОПАЛУБНИХ РОБОТАХ
Бетонні та залізобетонні роботи проводять відпо­відно до затвердженого ПВР. Матеріали, що викори­стовуються для приготування бетонних сумішей, шкідливо діють на організм людини, спричинюючи зах­ворювання шкіри. Крім того, при обробці і транспор­туванні цементу та інших в'яжучих створюється знач­на кількість пилу, що небезпечно діє на органи дихання. Окремі механізми для цих робіт створюють значний шум, який негативно впливає на органи слу­ху і нервову систему працюючих.

Збагачення інертних матеріалів та приготування бетонних сумішей нині проводять в основному механі­зовано на центральних бетонних заводах. Проте на деяких будовах суміші готують на приоб'єктних механі­зованих бетонозмішувальних установках.

Робітників, які виконують бетонні роботи, забезпе­чують спецодягом, окулярами і респіраторами.

Арматуру для залізобетонних робіт нині заготов­ляють і обробляють переважно в добре оснащених При невеликих обсягах арматурних робіт армату­ру заготовляють у майстернях, оснащених механіз­мами і верстатами. Для безпеки виконання робіт основні операції в цих майстернях відділяють від дру­горядних, а верстати розставляють так, щоб виключи­ти перехрестя потоків арматури та розворот стрижнів для обробки другого кінця.

Виконуючи роботи, пов'язані із заготовкою арма­тури, місця для її розмотування та виправлення обго­роджують. Для попередження розлітання відрізків ар­матури передбачають спеціальні пристрої . Між двосторонніми верстатами вста­новлюють запобіжну сітку заввишки 1 м. Заготовле­ну арматуру складають у відведених для цього спеці­альних місцях.

Під час виконання робіт, пов'язаних з натягнен­ням арматури, потрібно у місцях переходу працюючих робити захисні огорожі заввишки не менш як 1,8 м. Устаткування для натягнення арматури обладнують сигналізацією, що приводиться в дію при включенні приводу. У місцях, де заготовлюється арматура, не по­винні перебувати люди ближче ніж за 1 м від арма­турних стержнів.

Елементи каркасів арматури пакетують, врахову­ючи умови піднімання, складування і транспортуван­ня їх до місця монтажу.

Конструкції опалубки для вкладання арматури і бетонної суміші у монолітні конструкції будівель по­винні бути надійними. Опалубні роботи складаються із встановлення підтримувальних риштувань, виготов­лення опалубки та її монтажу. Опалубку, підтримувальні риштування, а також робочі настили викону­ють відповідно до ПВР і робочих креслень.

При бетонуванні опалубка несе значні наванта­ження, тому опорні її частини (стояки, підкладки) по­трібно встановлювати на надійній основі, щоб не до­пустити до осідання забетонованих конструкцій.

Часто опалубку виготовляють і поставляють у виг­ляді великих елементів разом з арматурними карка­сами, що є просторовими конструкціями. У цих випадках монтаж опалубки, а також влаштування підтримувальних риштувань виконують, додержуючи всіх вимог техніки безпеки, що належать до монтажних робіт. При проведенні опалубних робіт індустріаль­ними методами затрачають менше зусиль, оскільки виконують менше побічних операцій.

Опалубку з готових елементів збирають так, щоб під час подання монтажним механізмом наступного елемента не пошкоджувались раніше встановлені кон­струкції чи їхні частини. При встановленні елементів опалубки в кілька ярусів кожний наступний ярус слід установлювати після закріплення нижнього. На опа­лубці не повинно бути обладнання і матеріалів, не передбачених ПВР, а на настилі опалубки — людей, які безпосередньо не беруть участі у проведенні робіт. Розбирають опалубку (після досягнення бетоном за­даної міцності) з дозволу виконроба, а особливо відпо­відальних конструкцій (за переліком, встановленим проектом) — з дозволу головного інженера.

Перед бетонуванням конструкцій кожної зміни пе­ревіряють стан опалубки, помостів, огорож і драбин.4 Виявлені недоліки ліквідують до початку виконання робіт. Бункери та інші посудини для подання бетону до місць укладання обладнують справними затвора­ми з замками, що запобігають зайвому вивантажен­ню суміші. Переміщувати бункер можна тільки при закритому затворі, а відстань між ним і вкладеним бетоном не повинна перевищувати 1 м.

Розбирати опалубку можна після того, як бетон на­бере необхідної стійкості. Для цього повинні бути відсутні навантаження і дефект у роботі, а також вжиті заходи проти падіння елементів опалубки і обвален­ня риштувань.

При ущільненні бетонної суміші електровібрато­рами перевіряють їхню надійність і вживають заходів щодо захисту від ураження електричним струмом. Під час роботи потрібно стежити за надійністю кріплен­ня самого вібратора. Не можна проводити з вібрато­ром, який працює, будь-які операції. Переміщують його тільки за допомогою гнучких тяг, категорично забороняється переміщувати його за струмопровідні шлан­ги. Вібратори виключають через кожні ЗО...35 хв. для охолодження, а також під час перерв чи при пере­ході на інше місце роботи.

При електропрогріванні зону електропрогрівання обгороджують, роблять світлову сигналізацію і знаки безпеки, встановлюють круглодобовий нагляд елект­ромонтерів. Для прогрівання застосовують тільки ізо­льовані гнучкі кабелі. Відкриту арматуру залізобетон­них конструкцій заземлюють.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ АНТИСЕПТУВАННІ,


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 321; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.037 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты