Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ БЕТОННИХ, АРМАТУРНИХ І ОПАЛУБНИХ РОБОТАХ
Читайте также:
  1. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
  2. Аналіз небезпеки підприємства
  3. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  4. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  5. Виконуючи роботу, необхідно дотримуватись правил техніки безпеки та протипожежної безпеки !!!
  6. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  7. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях
  8. Вимоги безпеки перед початком роботи
  9. Вимоги безпеки перед початком роботи
  10. Вимоги безпеки під час виконання роботи

Бетонні та залізобетонні роботи проводять відпо­відно до затвердженого ПВР. Матеріали, що викори­стовуються для приготування бетонних сумішей, шкідливо діють на організм людини, спричинюючи зах­ворювання шкіри. Крім того, при обробці і транспор­туванні цементу та інших в'яжучих створюється знач­на кількість пилу, що небезпечно діє на органи дихання. Окремі механізми для цих робіт створюють значний шум, який негативно впливає на органи слу­ху і нервову систему працюючих.

Збагачення інертних матеріалів та приготування бетонних сумішей нині проводять в основному механі­зовано на центральних бетонних заводах. Проте на деяких будовах суміші готують на приоб'єктних механі­зованих бетонозмішувальних установках.

Робітників, які виконують бетонні роботи, забезпе­чують спецодягом, окулярами і респіраторами.

Арматуру для залізобетонних робіт нині заготов­ляють і обробляють переважно в добре оснащених При невеликих обсягах арматурних робіт армату­ру заготовляють у майстернях, оснащених механіз­мами і верстатами. Для безпеки виконання робіт основні операції в цих майстернях відділяють від дру­горядних, а верстати розставляють так, щоб виключи­ти перехрестя потоків арматури та розворот стрижнів для обробки другого кінця.

Виконуючи роботи, пов'язані із заготовкою арма­тури, місця для її розмотування та виправлення обго­роджують. Для попередження розлітання відрізків ар­матури передбачають спеціальні пристрої . Між двосторонніми верстатами вста­новлюють запобіжну сітку заввишки 1 м. Заготовле­ну арматуру складають у відведених для цього спеці­альних місцях.

Під час виконання робіт, пов'язаних з натягнен­ням арматури, потрібно у місцях переходу працюючих робити захисні огорожі заввишки не менш як 1,8 м. Устаткування для натягнення арматури обладнують сигналізацією, що приводиться в дію при включенні приводу. У місцях, де заготовлюється арматура, не по­винні перебувати люди ближче ніж за 1 м від арма­турних стержнів.

Елементи каркасів арматури пакетують, врахову­ючи умови піднімання, складування і транспортуван­ня їх до місця монтажу.

Конструкції опалубки для вкладання арматури і бетонної суміші у монолітні конструкції будівель по­винні бути надійними. Опалубні роботи складаються із встановлення підтримувальних риштувань, виготов­лення опалубки та її монтажу. Опалубку, підтримувальні риштування, а також робочі настили викону­ють відповідно до ПВР і робочих креслень.При бетонуванні опалубка несе значні наванта­ження, тому опорні її частини (стояки, підкладки) по­трібно встановлювати на надійній основі, щоб не до­пустити до осідання забетонованих конструкцій.

Часто опалубку виготовляють і поставляють у виг­ляді великих елементів разом з арматурними карка­сами, що є просторовими конструкціями. У цих випадках монтаж опалубки, а також влаштування підтримувальних риштувань виконують, додержуючи всіх вимог техніки безпеки, що належать до монтажних робіт. При проведенні опалубних робіт індустріаль­ними методами затрачають менше зусиль, оскільки виконують менше побічних операцій.

Опалубку з готових елементів збирають так, щоб під час подання монтажним механізмом наступного елемента не пошкоджувались раніше встановлені кон­струкції чи їхні частини. При встановленні елементів опалубки в кілька ярусів кожний наступний ярус слід установлювати після закріплення нижнього. На опа­лубці не повинно бути обладнання і матеріалів, не передбачених ПВР, а на настилі опалубки — людей, які безпосередньо не беруть участі у проведенні робіт. Розбирають опалубку (після досягнення бетоном за­даної міцності) з дозволу виконроба, а особливо відпо­відальних конструкцій (за переліком, встановленим проектом) — з дозволу головного інженера.Перед бетонуванням конструкцій кожної зміни пе­ревіряють стан опалубки, помостів, огорож і драбин.4 Виявлені недоліки ліквідують до початку виконання робіт. Бункери та інші посудини для подання бетону до місць укладання обладнують справними затвора­ми з замками, що запобігають зайвому вивантажен­ню суміші. Переміщувати бункер можна тільки при закритому затворі, а відстань між ним і вкладеним бетоном не повинна перевищувати 1 м.

Розбирати опалубку можна після того, як бетон на­бере необхідної стійкості. Для цього повинні бути відсутні навантаження і дефект у роботі, а також вжиті заходи проти падіння елементів опалубки і обвален­ня риштувань.

При ущільненні бетонної суміші електровібрато­рами перевіряють їхню надійність і вживають заходів щодо захисту від ураження електричним струмом. Під час роботи потрібно стежити за надійністю кріплен­ня самого вібратора. Не можна проводити з вібрато­ром, який працює, будь-які операції. Переміщують його тільки за допомогою гнучких тяг, категорично забороняється переміщувати його за струмопровідні шлан­ги. Вібратори виключають через кожні ЗО...35 хв. для охолодження, а також під час перерв чи при пере­ході на інше місце роботи.

При електропрогріванні зону електропрогрівання обгороджують, роблять світлову сигналізацію і знаки безпеки, встановлюють круглодобовий нагляд елект­ромонтерів. Для прогрівання застосовують тільки ізо­льовані гнучкі кабелі. Відкриту арматуру залізобетон­них конструкцій заземлюють.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ АНТИСЕПТУВАННІ,


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 321; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.017 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты