Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДержавний нагляд за страховою діяльністю
Читайте также:
  1. Відомі вчені, які займались гувернерською діяльністю.
  2. Грошові надходження й витрати зумовлені інвестиційною і фінансовою діяльністю страховика.
  3. Державний борг, його сутність, роль і значення в економіці
  4. Державний брендінг в міжнародних відносинах
  5. Державний бюджет України та його призначення
  6. Державний бюджет. Податки
  7. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
  8. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
  9. ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  10. Державний комітет України по земельних ресурсах як головний орган державного контролю

 

Страховий ринок як частина фінансової сфери є об'єктом дер­жавного регулювання і контролю. Державне регулювання спря­моване на забезпечення формування і розвитку ефективно функціонуючого ринку страхових послуг, створення в Україні не­обхідних умов для діяльності страховиків різноманітних органі­заційно-правових форм, недопущення на страховий ринок спе­кулятивних і фіктивних компаній, що можуть заподіяти шкоду як страховій справі, так і майновим інтересам страхувальників та дотримання вимог законодавства України про страхування.

Головна проблема державного регулювання страхової діяльно­сті — забезпечити наявність у страховика достатнього обсягу кош­тів, за рахунок яких він був би здатний виконати свої зобов'язан­ня перед страхувальниками за будь-яких обставин, тобто забезпе­чити платоспроможність кожного конкретного страховика.

Державне регулювання страхової діяльності здійснюється за допомогою проведення державою спеціальної податкової, тарифної і цінової політики, прийняття окремих законів і нормативних документів.

Система заходів державного регулювання містить:

 
 

 


Єдиний державний реєстр страховиків України — це система збору, обліку, нагромадження та зняття з реєстру даних, що стосу­ються ліцензування страхової діяльності і нагляду за страховою діяльністю страховиків. У Реєстр заносяться дані про страховиків, які одержали ліцензію на здійснення страхової діяльності. Лі­цензія є обов'язковою. Вона видається на проведення конкретних видів страхування і перестрахування.

Основними функціями Уповноваженого органу у справах нагляду за страховою діяльністю є:

1) ведення єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків) та державного реєстру страхових та пере страхових брокерів;

2) видача ліцензій страховикам на здійснення страхової діяльності та проведення перевірок її відповідності виданій ліцензії;

3) видача свідоцтв про включення страхових та перестрахових брокерів до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та проведення перевірки додержання останніми законодавства про посередницьку діяльність їх звітності;

4) проведення перевірок щодо правильності застосування страховиками (перестраховиками) та страховими посередниками законодавства про страхову діяльність і достовірність її звітності;5) розроблення нормативних та методичних документів з питань страхової діяльності, що віднесена до компетенції Уповноваженого органу;

6) узагальнення практики страхової діяльності і посередницької діяльності на страховому ринку, розробка і подання у встановленому порядку пропозицій щодо розвитку і вдосконалення законодавства України про страхову і посередницьку діяльність у страхуванні та перестрахуванні;

7) прийняття у межах своєї компетенції нормативно-правових актів з питань страхової і посередницької діяльності у страхуванні і перестрахуванні;

8) проведення аналізу додержання законодавства об'єднаннями страховиків і страхових посередників;

9) здійснення контролю за платоспроможністю страховиків відповідно до взятих ними страхових зобов'язань перед страхувальниками;

10) забезпечення проведення дослідницько-методологічної роботи з питань страхової і посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні, підвищення ефективності державного нагляду за страховою діяльністю;

11) встановлення правил формування обліку і розміщення страхових резервів та показників звітності;12) проведення і координація у визначеному законодавством порядку навчання, підготовки і перепідготовки кадрів та встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, які проводять діяльність на страховому ринку, організація нарад, семінарів, конференцій з питань страхової діяльності;

13) участь у міжнародному співробітництві у сфері страхування і посередницької діяльності у страхуванні і перестрахуванні; вивчення, узагальнення, поширення світового досвіду; організація виконання міжнародних договорів України з цих питань;

14) здійснення організаційно-методичного забезпечення проведення актуарних розрахунків.

Уповноваженими орган може здійснювати й інші функції, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

Порядок реєстрації та ліцензування визначений у Законі Укра­їни "Про страхування" (від 4 жовтня 2001 р.) та в іншій норма­тивно-законодавчій базі зі страхування.

Від організації державного страхового нагляду, його функціо­нування залежить напрямок розвитку страхової діяльності, її спря­мованість на вирішення економічних проблем у державі, адже стра­хові компанії, збираючи та накопичуючи значні грошові кошти, живлять своїми вкладеннями банківську систему, надають стра­ховий захист великій кількості фізичних та юридичних осіб, мають можливість широкого та довготривалого використання страхових коштів і тим самим вирішувати інвестиційні потреби суб'єктів господарювання.

Виходячи з об’єктивної потреби державного регулювання стра­хування в Україні, держава розробляє напрями концепції форму­вання страхового ринку, складові елементи механізму прямого та опосередкованого впливу держави на економічні та правові взає­мовідносини між страховиками, страхувальниками, посередника­ми, фінансовими інституціями, державними органами.Регулюючий вплив держави на страховий ринок здійснюється також через визначення порядку організації та механізму прове­дення обов'язкових видів страхування.

Важливим напрямом державного регулювання страхової діяль­ності є оподаткування. Склад податків, які сплачуються страхо­виками, визначається Законами України "Про систему оподатку­вання" і "Про оподаткування прибутку підприємств".

Формування, подальший розвиток і вдосконалення держав­ної політики в галузі страхування мають здійснюватися згідно з сучасними потребами, з урахуванням наявних економічних можливостей і згідно з вимогами міжнародних спілок та угод, до яких наша країна приєдналася. Найважливіший напрям вдос­коналення системи державного регулювання страхової діяльно­сті пов'язаний з інтеграцією України до міжнародних організа­цій і спілок.

 

Завдання для самостійного опрацювання:

1. Функції посередників страхового ринку

 

Контрольні запитання:

1. Поняття страхового ринку та його структура.

2. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні.

3. Роль страхування в розвитку підприємництва та життєді­яльності людей

 

 


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 37; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.005 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты