Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПорівняльна характеристика бюджетного та банківського кредитів
Читайте также:
  1. I. Этиологическая характеристика
  2. II. Общая характеристика искусства Древнего Египта, периодизация
  3. III, IV и VI пары черепных нервов. Функциональная характеристика нервов (их ядра, области, образование, топография, ветви, области иннервации).
  4. А Общая характеристика класса Turbellaria.
  5. А) Общая характеристика
  6. А) характеристика стационарного обслуживания
  7. Абсорберы, применяемые для очистки выбросов. Их характеристика и область применения.
  8. Адреномиметические средства прямого действия. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика отдельных препаратов. Применение.
  9. Амплитудно-частотная характеристика, полоса пропускания и затухание
  10. Античная философия (общая характеристика).
Елементи кредитування Бюджетний кредит Банківський кредит
Мета кредиту Передбачає реалізацію публічних завдань і використовується для фінансової підтримки пріоритетних галузей економіки Забезпечує реалізацію приватних інтересів у режимі цивільно-правового регулювання за допомогою диспозитивних методів
Суб’єкти кредитних відносин Кредитором виступає держава, яка надає тимчасово вільні бюджетні кошти суб’єктам економічної діяльності Позичальниками є юридичні та фізичні особи, в той же час, коли кредитуються спеціалізованими установами – банками
Об’єкти кредитних відносин Фінансові ресурси державного та місцевих бюджетів, що передаються кредитором позичальнику на певний термін Частина власного або залученого капіталу банківської установи у формі видачі позик, обліку векселів тощо
Спрямованість кредиту Використовуються для підтримки національного виробника, а також підвищення темпів розвитку економіки Спрямовуються під товари і товарні документи, цінні папери, заставу майна й активів, для інвестицій

Схожість бюджетного та банківського кредитів можна побачити не тільки у спільнокореневому утворенні. По-перше, в обох випадках позиковим відносинам притаманні ознаки фінансів (зокрема, бюджетний і банківський кредити виконують розподільчу та контрольну функції). По-друге, при їх наданні регулюється механізм перерозподілу тимчасово вільних коштів, іншими словами, загальним є об’єкт кредитування (хоча знаходиться на різних рівнях). По-третє, вказані види позик характеризуються наявністю однакових сторін: позичальника і кредитора (певна річ, в їх якості виступають різні суб’єкти). По-четверте, проведене зіставлення бюджетного кредиту з банківським дає змогу визначити спільні принципи, які є універсальними для цих форм позикових відносин (рис. 9.5).

Рис. 9.5. Принципи бюджетного кредитування

Вказані принципи бюджетного кредитування економіки є базовими у фінансовій науці. Натомість в літературних джерелах можна зустріти альтернативні домінанти позикових відносин, зокрема цільове призначення, надійність, прибутковість тощо. Їх зміст тісно переплітається з принципами, поданими на рис. 9.5 і 9.6. Так, цільове призначення позики – головна передумова забезпечення інтересів сторін, яка узгоджується між усіма учасниками кредитних відносин. Надійність бюджетної позики характеризує сукупність умов, які дають змогу кредитору бути впевненим у поверненні боргу, що в певній мірі дублює принцип забезпеченості. Прибутковість кредитних відносин в економіці обумовлює не тільки необхідність повернення позичальником отриманих від держави бюджетних ресурсів, а й оплати їх за використання, що пов’язано з принципом платності.Таким чином, розгляд змісту та принципів побудови бюджетного кредитування економіки дає змогу визначити його як форму фінансування видатків бюджету, що передбачає надання грошових коштів на поворотній і платній основах. Причому суб’єктами позикових відносин найчастіше виступають юридичні особи різних форм власності та видів діяльності, а в окремих випадках – органи місцевого самоврядування. Однак ключовим фактором, який визначає доцільність його надання, є важкий фінансовий стан підприємства або погіршення загальної кон’юнктури ринку. Будучи засобом підтримки життєво важливих для суспільного розвитку галузей економіки, дана форма фінансування видатків бюджету реалізується на преференційних умовах під низькі відсоткові ставки (коливаються в межах 5–15%) і на достатньо великий проміжок часу (від 20–25 та більше років).Рис. 9.6. Загальні принципи надання бюджетних кредитів

Цілком логічним є те, що питання надання кредитів за рахунок бюджетних коштів особливої гостроти набувають у посткризовий період, коли народногосподарський комплекс тільки набирає обертів, а загальна економічна ситуація в країні відзначається надмірним рівнем інфляції, безробіття, дефіциту, внутрішнього та зовнішнього боргу. При цьому використання бюджетних позик має розглядатися як виключна міра. Зокрема, суб’єктами кредитних відносин повинні бути, з одного боку, підприємства стратегічно важливі для економічного розвитку країни, а з іншого – потенційно не привабливі для залучення приватних інвестицій.

В цілому напрями вдосконалення бюджетного кредитування економіки, які разом з поліпшенням інших форм фінансування видатків бюджету визначатимуть пріоритети її розвитку, зводяться до:

— створення на центральному рівні з відповідними осередками в адміністративно-територіальних одиницях спеціалізованих фінансово-кредитних установ, що відатимуть усіма питаннями бюджетних позикових відносин;

— формування загальнонаціональної політики бюджетного кредитування, що визначатиме дії Уряду, міністерств і відомств в сфері управління позичками за рахунок бюджетних коштів;

— прийняття законодавчого акта „Про бюджетне кредитування економіки”, що регламентуватиме питання механізму надання, використання, обслуговування та погашення бюджетних кредитів;

— встановлення нульової та диференційованих розмірів ставок за бюджетними кредитами в залежності від пріоритетів тієї чи іншої галузі економіки та фінансового стану підприємства;— забезпечення повноцінної взаємозаміни окремих бюджетних видатків на економічну діяльність відповідними позиковими ресурсами за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Запропоновані заходи разом з посиленням моніторингу за процесом бюджетного кредитування економіки дадуть змогу забезпечити ефективне використання бюджетних коштів. Однак найголовнішим є те, що вони сприятимуть побудові реального сектору народногосподарського комплексу України, оскільки в повній мірі відповідають фундаментальним домінантам позикових відносин зарубіжних економік сучасного зразка.


Дата добавления: 2014-12-03; просмотров: 29; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты