Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Навчального матеріалу
Вправа 1.Проаналізуйте кілька варіантів задуму уроку на одну тему (варіант уроків дає викладач, орієнтуючись на фах студентів). Визначте найдоцільніший варіант, який сприятиме створенню ситуації діалогу на уроці; вмотивуйте свій вибір. У кого з учителів, які розробляли ці заду­ми, ви хотіли б повчитися? Чому?

Вправа 2.Ознайомтеся з описом (або відео- чи фонозаписом) уроку вчителя і підготуйте відповіді на такі запитання:

Чи спрямований урок на діалог учителя з учнями?

Які показники дають можливість підтвердити чи заперечити це?

Який характер має спрямування мети уроку, як можна її сформу­лювати?

Чи забезпечується активна пізнавальна позиція учнів у навчанні? Аргументуйте відповідь.


Як можна визначити результати цього уроку (на рівні досягнення мети і надзавдання)?

Чи цікаво вам було б навчатися на цьому уроці?

Вправа 3.Виберіть відповідно до програми і шкільного підручника тему для уроку, який хотіли б провести в школі. Визначте її як тему майбутнього навчального діалогу з учнями-, зробіть аналіз змісту мате­ріалу уроку з таких позицій: а) освітнього, виховного, розвивального потенціалу, який у ньому закладений; б) сприйняття його учнями (ак­туальність, доступність, можливість задовольнити інтереси і потреби, можливі бар'єри сприймання); в) власного сприймання (пошук, за ви­словом К. Станіславського, «манків», новизни сприймання). Сформу­люйте тему свого уроку-діалогу з учнями.

Вправа 4.Проаналізуйте кілька варіантів визначення мети і надзав­дання уроку (варіант дає викладач, враховуючи фах студентів). Ви­значте найдоцільніші, аргументуйте свій вибір. Сформулюйте власне ви­значення мети і надзавдання цих уроків. Умотивуйте свою педагогічну позицію.

Вправа 5.Ситуація: школярі попросили вас розповісти щось цікаве з предмета, який викладаєте. Що ви обрали б для своєї розповіді учням? Прокоментуйте свій вибір. Яким чином ви підтримували б пізна­вальну активність учнів під час розповіді, орієнтували б їх на діалог з учителем (а можливо, і на внутрішній діалог — із собою)?

4. Ділова гра: «Аукціон — презентація авторських варіантів задуму уроку»

Ситуація: творчий семінар молодих педагогів, на якому обгово­рюється питання, як зробити урок цікавим і корисним для учнів. Семі­нар проводиться у формі аукціону, на який подано кілька авторських робіт — розробок задумів уроків. Учасникам аукціону слід запропону­вати версію розв'язання проблеми уроку і проілюструвати свої розду­ми власними прикладами. Захистити власну концепцію уроку.

Для роботи, крім ведучого, обирають групу експертів, які мають роз­робити критерії оцінки виступів і за цими критеріями оцінити педа­гогічну ефективність поданих на аукціон варіантів розробки уроку. Обирають також групу підтримки «Добре око» і групу опонентів «Кри­тичне око» .Завдання для першої групи — знайти в розроб­ках уроків позитивні моменти, обґрунтувати їх доцільність і спрогнозу-вати ефективність у реальній шкільній практиці. Завдання для другої групи — сформулювати запитання для студентів, що висту­пають, які потребували б ґрунтовного роз'яснення своєї професійної позиції в розробці задуму уроку.

Після підведення підсумків аукціону групою експертів найкращі авторські ідеї пропонують для популяризації серед студентів факуль-


тету (форми популяризації — публікація тез, матеріалів у факуль­тетській газеті або часопису, виступи на факультетській олімпіаді, кон­курсах педагогічної майстерності, творчих зустрічах з учителями тощо)


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 91; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты