Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаНавчального матеріалу
Читайте также:
  1. IV. Зміст навчального матеріалу
  2. Аналіз зразків монологічного викладу матеріалу
  3. Аналіз зразків організації бесіди під час вивчення нового матеріалу
  4. Викладання нового матеріалу
  5. Добір матеріалу за картиною
  6. Добір матеріалу за текстом
  7. З метою організації діалогу як способу вивчення нового матеріалу
  8. Застосування, токсикологічна характеристика, методи виділення з біологічного матеріалу і методи аналізу похідних п-амінобензойної кислоти
  9. Застосування, токсикологічна характернстика, методи виділення з біологічного матеріалу і методи аналізу похідних фенотіазіну.
  10. Збирання матеріалу на основі спостережень за дійсністю

Вправа 1.Проаналізуйте кілька варіантів задуму уроку на одну тему (варіант уроків дає викладач, орієнтуючись на фах студентів). Визначте найдоцільніший варіант, який сприятиме створенню ситуації діалогу на уроці; вмотивуйте свій вибір. У кого з учителів, які розробляли ці заду­ми, ви хотіли б повчитися? Чому?

Вправа 2.Ознайомтеся з описом (або відео- чи фонозаписом) уроку вчителя і підготуйте відповіді на такі запитання:

Чи спрямований урок на діалог учителя з учнями?

Які показники дають можливість підтвердити чи заперечити це?

Який характер має спрямування мети уроку, як можна її сформу­лювати?

Чи забезпечується активна пізнавальна позиція учнів у навчанні? Аргументуйте відповідь.


Як можна визначити результати цього уроку (на рівні досягнення мети і надзавдання)?

Чи цікаво вам було б навчатися на цьому уроці?

Вправа 3.Виберіть відповідно до програми і шкільного підручника тему для уроку, який хотіли б провести в школі. Визначте її як тему майбутнього навчального діалогу з учнями-, зробіть аналіз змісту мате­ріалу уроку з таких позицій: а) освітнього, виховного, розвивального потенціалу, який у ньому закладений; б) сприйняття його учнями (ак­туальність, доступність, можливість задовольнити інтереси і потреби, можливі бар'єри сприймання); в) власного сприймання (пошук, за ви­словом К. Станіславського, «манків», новизни сприймання). Сформу­люйте тему свого уроку-діалогу з учнями.

Вправа 4.Проаналізуйте кілька варіантів визначення мети і надзав­дання уроку (варіант дає викладач, враховуючи фах студентів). Ви­значте найдоцільніші, аргументуйте свій вибір. Сформулюйте власне ви­значення мети і надзавдання цих уроків. Умотивуйте свою педагогічну позицію.

Вправа 5.Ситуація: школярі попросили вас розповісти щось цікаве з предмета, який викладаєте. Що ви обрали б для своєї розповіді учням? Прокоментуйте свій вибір. Яким чином ви підтримували б пізна­вальну активність учнів під час розповіді, орієнтували б їх на діалог з учителем (а можливо, і на внутрішній діалог — із собою)?

4. Ділова гра: «Аукціон — презентація авторських варіантів задуму уроку»

Ситуація: творчий семінар молодих педагогів, на якому обгово­рюється питання, як зробити урок цікавим і корисним для учнів. Семі­нар проводиться у формі аукціону, на який подано кілька авторських робіт — розробок задумів уроків. Учасникам аукціону слід запропону­вати версію розв'язання проблеми уроку і проілюструвати свої розду­ми власними прикладами. Захистити власну концепцію уроку.Для роботи, крім ведучого, обирають групу експертів, які мають роз­робити критерії оцінки виступів і за цими критеріями оцінити педа­гогічну ефективність поданих на аукціон варіантів розробки уроку. Обирають також групу підтримки «Добре око» і групу опонентів «Кри­тичне око» .Завдання для першої групи — знайти в розроб­ках уроків позитивні моменти, обґрунтувати їх доцільність і спрогнозу-вати ефективність у реальній шкільній практиці. Завдання для другої групи — сформулювати запитання для студентів, що висту­пають, які потребували б ґрунтовного роз'яснення своєї професійної позиції в розробці задуму уроку.

Після підведення підсумків аукціону групою експертів найкращі авторські ідеї пропонують для популяризації серед студентів факуль-


тету (форми популяризації — публікація тез, матеріалів у факуль­тетській газеті або часопису, виступи на факультетській олімпіаді, кон­курсах педагогічної майстерності, творчих зустрічах з учителями тощо)


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты