Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Налаштовування учнів на урок і саморегуляції педагогічної діяльності на початковому етапі спілкування з учнями
Елементи педагогічної технології, які слід відпрацювати: а) встанов­лення особистісного контакту з учнями на початку спілкування; б) зосе­редження їхньої уваги на темі і завданнях уроку; в) формування когні-тивної установки; г) зорієнтування учнів на діалог, співпрацю з учителем під час уроку.

Розвиток педагогічного мислення студентів: розуміння педагогічних функцій власної діяльності на початковому етапі уроку; визначення педагогічних завдань і надзавдання своєї діяльності; аргументація доціль­ності засобів їх досягнення; передбачення можливих бар'єрів у спілку­ванні з учнями на початку уроку та обґрунтування засобів запобігання їм; прогнозування наслідків своєї діяльності; визначення шляхів про­фесійного самовдосконалення.


Формування професійних умінь: орієнтування в ситуації спілкуван­ня, вибору доцільної моделі поведінки, зміст у діяльності; гідної пре­зентації в умовах публічної діяльності; створення ситуації діалогу в навчанні; активізації уваги учнів, налаштовування їх на розв'язання пізнавальних завдань; здійснення рефлексивного керування пізнаваль­ною діяльністю учнів; оволодіння технікою психологічної саморегуляції в процесі професійної діяльності.

Цю роботу слід виконувати за такою схемою:

1. Захист студентами, які моделюватимуть ситуації початку уроку,
своїх творчих розробок (домашня робота). Розкриття власного педаго­
гічного задуму щодо конструювання взаємодії з учнями (визначення
функцій, завдань і надзавдання педагогічної діяльності; мотивація ви­
бору засобів їх розв'язання; бажана емоційно-психологічна атмосфера
початкового етапу уроку, його темпоритм, доцільність педагогічної по­
зиції, дистанції спілкування; результат, що прогнозується).

2. Моделювання педагогічної діяльності вчителя в ситуаціях почат­
ку уроку (творча робота двох-трьох студентів — залежно від умов
проведення заняття).

3. Відповіді студентів — виконавців ролі вчителя на запитання, що
виникли під час перегляду; уточнення мети і завдань творчих задумів,
аргументація власних дій і поведінки. Обмін думками, поглядами на
природу і мету педагогічної діяльності.

4. Аналіз студентами — виконавцями власної діяльності особливостей
свого психологічного стану під час моделювання. Орієнтовна схема са­
моаналізу: що вдалося реалізувати із задуманого, а що — ні? чому? чи
змінив би щось у своєму задумі? яких умінь із психологічної саморегуляції
потребує професійна діяльність учителя? чи зумів розподілити свою ува­
гу і чи бачив реакцію слухачів на свої дії, чи враховував її? чи вдалося
дотриматися самоконтролю? наскільки доцільними були мовлення та не-
вербальна поведінка? чи допомогло це мені встановити особистісний кон­
такт з аудиторією? чи спрямував слухачів на активну пізнавальну діяль­
ність? що має стати предметом мого професійного самовдосконалення?

5. Підсумковий аналіз викладача, коригування поведінки і діяль­
ності студентів. Визначення напрямів професійного самовдосконален­
ня; рекомендації щодо добору засобів роботи над собою, виконання
вправ із психотехніки, техніки мовлення, організації самотренінгу.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 77; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты