Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Діагностування рівня теоретичної підготовленості: усвідомлення сутності монологу і діалогу на уроці
Обговоренню головних теоретичних положень може передувати те­стова перевірка підготовленості студентів до роботи на занятті Наведі­мо один із варіантів


Завдання 1.Визначте, які з поданих нижче характеристик стосують­ся уроку-монологу, які — уроку-діалогу Доберіть відповіді до кожного з них у вигляді цифри + букви

1 Сенс уроку

а) в засвоєнні досвіду через осмислення власних проблем,

б) в оволодінні знаннями-моделями

2 Початок уроку

а) як завдання, сприйняте всіма дітьми, що потребує розв'язання,

б) як переосмислення завдання уроку через усвідомлення проблеми
для себе

3 Загальний шлях уроку

а) виконання типових дій з опертям на модель, розмірковування в
одному напрямі,

б) виконання розумових експериментів кожним, пошук індивідуаль­
них розв'язків, міркування різними способами в пошуках сенсу

4 Позиція вчителя

а) переважно вислуховує, допомагає побачити суперечності, аналізувати,

б) переважно інформує і дотримується одного можливого способу
розв'язання проблеми

5 Результат уроку у свідомості учня

а) «Я зрозумів», «Було цікаво…»,

б) «Я для себе зрозумів…», «Виявляється…»

Відповідь подайте у вигляді запису «Урок-монолог їж, 2х », «Урок-діалог »

Завдання 2.На прикладі однієї з тем уроку, вибраної вами, стисло розкрийте, як ви розумієте відмінність уроку-монологу від уроку-діа­логу стосовно характеристик початку уроку або загального шляху уро­ку, проілюструвавши 2аб або 3аб

Завдання 3.Розкрийте зміст понять, дібравши відповідні визначен­ня Одне з понять не має відповідника Дайте йому визначення само­стійно Одне з визначень не стосується наведених понять, вкажіть, який термін воно розкриває

1 Монолог а) мобілізація вчителем (за допомогою спеціальних засобів)

2 Діалог інтелектуальних, моральних і фізичних сил учнів на досягнен-

3 Діалог ня конкретних завдань навчання і виховання,
педагогічний б) внутрішній механізм контакту, засадовим для якого є пси-

4 Активіза- хічне явище «зараження», зумовлене здатністю педагога ство-
ція навчання рювати систему образних бачень, що збуджує емоційну реак-

5 Персоні цію слухача,

фікація в) різновид усного мовлення, що характеризується висловлюван-

змісту по- ням однієї людини, розгорнутістю цього висловлювання, враху-

відомлення ванням реакції слухачів,

г) дія у педагогічному процесі, яка дає кожному партнерові у
спілкуванні можливість для самовираження,

д) розмова між двома особами, обмін смислом у спілкуванні


Відповідь подайте у вигляді чотирьох пар: цифра + буква та двох упорядкованих пар: поняття + визначення, що не відповідають одне одному у запропонованій системі.


Поделиться:

Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 96; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты