Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДіагностування рівня теоретичної підготовленості: усвідомлення сутності монологу і діалогу на уроці
Читайте также:
  1. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  2. Антикризові заходи за координаторами та рівнями застосування
  3. Види навчальної діяльності учнів на уроці
  4. Визначення сутності, ролі і місця ризиками в страхуванні
  5. Використання багатоваріантного дискримінантного аналізу порівняно з іншими прогресивними методами передбачення фінансових загроз
  6. Використання рівняння Шредінгера до атома водню. Хвильова функція. Квантові числа
  7. Відома теза екзистенціалізму «Екзистенція передує сутності». Охарактеризуйте співвідношення сутності та та існування людини в творах Ж.-П.Сатра і А. Камю
  8. ВІКОВІ ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНІВ
  9. Гармонічні коливання. Диференціальне рівняння гармонічних коливань та його розв’язок. Амплітуда, фаза, частота, період коливань
  10. Десяткові дроби, їх порівняння, операції над ними. Перетворення десяткових дробів у звичайні та звичайних у десяткові.

Обговоренню головних теоретичних положень може передувати те­стова перевірка підготовленості студентів до роботи на занятті Наведі­мо один із варіантів


Завдання 1.Визначте, які з поданих нижче характеристик стосують­ся уроку-монологу, які — уроку-діалогу Доберіть відповіді до кожного з них у вигляді цифри + букви

1 Сенс уроку

а) в засвоєнні досвіду через осмислення власних проблем,

б) в оволодінні знаннями-моделями

2 Початок уроку

а) як завдання, сприйняте всіма дітьми, що потребує розв'язання,

б) як переосмислення завдання уроку через усвідомлення проблеми
для себе

3 Загальний шлях уроку

а) виконання типових дій з опертям на модель, розмірковування в
одному напрямі,

б) виконання розумових експериментів кожним, пошук індивідуаль­
них розв'язків, міркування різними способами в пошуках сенсу

4 Позиція вчителя

а) переважно вислуховує, допомагає побачити суперечності, аналізувати,

б) переважно інформує і дотримується одного можливого способу
розв'язання проблеми

5 Результат уроку у свідомості учня

а) «Я зрозумів», «Було цікаво…»,

б) «Я для себе зрозумів…», «Виявляється…»

Відповідь подайте у вигляді запису «Урок-монолог їж, 2х », «Урок-діалог »

Завдання 2.На прикладі однієї з тем уроку, вибраної вами, стисло розкрийте, як ви розумієте відмінність уроку-монологу від уроку-діа­логу стосовно характеристик початку уроку або загального шляху уро­ку, проілюструвавши 2аб або 3аб

Завдання 3.Розкрийте зміст понять, дібравши відповідні визначен­ня Одне з понять не має відповідника Дайте йому визначення само­стійно Одне з визначень не стосується наведених понять, вкажіть, який термін воно розкриває

1 Монолог а) мобілізація вчителем (за допомогою спеціальних засобів)

2 Діалог інтелектуальних, моральних і фізичних сил учнів на досягнен-

3 Діалог ня конкретних завдань навчання і виховання,
педагогічний б) внутрішній механізм контакту, засадовим для якого є пси-

4 Активіза- хічне явище «зараження», зумовлене здатністю педагога ство-
ція навчання рювати систему образних бачень, що збуджує емоційну реак-

5 Персоні цію слухача,

фікація в) різновид усного мовлення, що характеризується висловлюван-

змісту по- ням однієї людини, розгорнутістю цього висловлювання, враху-відомлення ванням реакції слухачів,

г) дія у педагогічному процесі, яка дає кожному партнерові у
спілкуванні можливість для самовираження,

д) розмова між двома особами, обмін смислом у спілкуванні


Відповідь подайте у вигляді чотирьох пар: цифра + буква та двох упорядкованих пар: поняття + визначення, що не відповідають одне одному у запропонованій системі.


Дата добавления: 2014-12-30; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты