Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаАнгло-американська школа 4 страница
Читайте также:
  1. D. Қолқа доғасынан 1 страница
  2. D. Қолқа доғасынан 2 страница
  3. D. Қолқа доғасынан 3 страница
  4. D. Қолқа доғасынан 4 страница
  5. D. Қолқа доғасынан 5 страница
  6. D. Қолқа доғасынан 6 страница
  7. D. Қолқа доғасынан 7 страница
  8. D. Қолқа доғасынан 8 страница
  9. D. Қолқа доғасынан 9 страница
  10. Hand-outs 1 страница

102 зарубинецька й черняхівська [30]. Щодо обліку в цих культурах, то точних

відомостей майже немає.

Зверніть увагу на те, що у VII-ІХ ст. відбувається формування ранньофеодальної держави - Київської Русі. Бухгалтерський облік України-Русі IX-XIII ст. за своїм походженням і характером був європейським, але зі значним впливом облікової культури Сходу. Україна-Русь підтримувала різносторонні зв’язки з багатьма країнами, але засвоювала передусім більш розвинену візантійську культуру й через неї – досвід і надбання європейської і східної облікових культур.

Вивчаючи дану тему, зверніть увагу на те, що розвиток обліку на Русі піднявся на новий щабель після прийняття християнства в 988 р. Слід зазначити, що християнство стало ідеологічним підґрунтям феодальних відносин, сприяло входженню України-Русі в європейський культурний простір. Осередками облікової освіти були храми й монастирі, останніх в XIII ст. було 50, 17 із них – у Києві [20]. У монастирях здійснювалась відповідна підготовка людей, які займались обліком. У цей період в Україні переважала проста бухгалтерія, хоча вже почали з'являтись паростки подвійного запису. Облік у монастирях був організований за принципами камеральної бухгалтерії. Об'єктами обліку була готівка, доходи, видатки, а також дебіторська й кредиторська заборгованість.

Зверніть увагу на те, що про розвиток бухгалтерських і юридичних знань свідчить поява збірника законів України-Русі "Руська правда" Я. Мудрого (середина XI ст.). „Руська правда” закріпила недоторканість приватної земельної власності.

Монголо-татарська навала (1237-1241 рр.) на деякий час загальмувала розвиток обліку країни. Період монголо-татарської навали призвів до занепаду Київської держави й перенесення центру східнослов'янської культури до Галицько-Волинського князівства. Змінилися облікові правила, з’явилося подушне оподаткування.


103 Слід зазначити, що українська культура Польсько-Литовської доби є

невід’ємною складовою духовного розвитку Європи в епоху Відродження. У

ці часи в Польщі та Литві почалося культурне піднесення завдяки

поширенню ідей гуманізму, Відродження та Реформації в Європі. Усе це

мало вплив на розвиток української облікової культури. Спираючись на ідеїантропоцентризму й гуманізму, головним предметом обліку вважали

людину.

Кінець XV - перша половина XVII ст. - надзвичайно складний період в історії України-Русі, який характеризується рядом подій, що значно наблизили її облікову культуру з обліком Західної Європи. Особливо на це вплинула Люблінська унія (1569), за якою українські землі стали частиною Речі Посполитою. Після Люблінської унії традиційна освіта в Україні-Русі почала занепадати, кріпосницькій гніт в Україні посилився. Зростала роль латинських шкіл, католицьких навчальних закладів, які були здебільшого закриті для православних. Справу освіти під свою опіку взяли єзуїти, які з'явилися в Польщі в 1560 р. для боротьби з реформацією і які рішуче виступали проти православної церкви.

Детально розгляньте наступні події: заснування Іваном Федоровим друкарні у Львові (1572-1573 рр.), Берестейська церковна унія (1596 р.), що проголосила перехід православної церкви під зверхність папи римського; розвиток науки і вищої школи, заснування Києво-Могилянської колегії (1632 р.); поділ України по Дніпру між Річчю Посполитою та Московською державою (1667 р.), які значно вплинули на формування нових напрямків в розвитку обліку. Слід зазначити, що в ті часи в Європі поширювалася подвійна бухгалтерія, запроваджена італійськими вченими. В Україні також найбільш поширеними працями серед обліковців були добре відомі в Європі праці В. Котрулі „Про торгівлю і досконалого купця” і Л. Пачолі „Про рахунки та записи”. Отже, починаючи з XVI і до середини XVII ст. в Україні переважала італійська бухгалтерія.
104 Зверніть увагу, що ренесансний процес в Україні відбувався під

впливом козацтва, яке виступило в ролі духовного лідера народу, захисника

православної церкви. Основним центром козацтва була Запорозька Січ, яка

була заснована в 1550 р. на Хортиці.

Отже, друга половина XVII - XVIII ст. – період козацько-гетьманської

держави. З’ясуйте те, що розвиток обліку в цей час відбувався за таких

обставин:

- активізація національно-визвольної боротьби українського народу на
чолі з Богданом Хмельницьким проти панування шляхетської Польщі (1648-
1657 рр.);

- створення та існування Української держави та особливого
соціально-політичного устрою на землях Гетьманщини (1648-1782 рр.).

Зверніть увагу на характерні особливості обліку в Запорізькій Січі: детальне й окреме введення спеціальних книг обліку доходів і видатків, обліку касових операцій і матеріальних цінностей, облік козацьких державних фінансів підпорядковувався гетьманові й не відокремлювався від його особистого майна. За часів гетьманства І. Мазепи (1687-1689 рр.) на рівні держави панували ідеї французького обліку, у монастирському господарстві - переважав російський облік.

Найбільші складнощі в обліковій культурі України з’явилась наприкінці XVIII ст., на що суттєво вплинуло зруйнування царськими військами Запорозької Січі (1775 р.) і прийняття указу Катерини II про закріпачення селян Лівобережної України (1783 р.).Слід добре з’ясувати, що наприкінці XVIII ст. українські землі перебували в складі двох імперій – Російської та Австрійської. У складі Австрійської імперії перебували Закарпатська Україна, Східна Галичина й Північна Буковина. Більша частина корінних земель на сході України входила до Росії. Тому на заході України найбільш популярними були ідеї німецької бухгалтерської школи, а на сході - російської. [36]


105 Також слід зазначити, що XVIII ст. увійшло в історію суспільного

життя як епоха Просвітництва. Ідеї, народжені європейською культурою цієї

епохи, поширились і в Україні. Крім просвітництва, на подальший розвиток

обліку вплинули ідеї Великої французької революції та ідеї слов’янського

відродження.

Зверніть увагу, що на формування обліку в XIX ст. вплинув український національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1848-1849 рр.), внаслідок якого була скасована феодальна залежність селян Галичини (1848 р.), Буковини (1849 р.), Закарпаття (1853 р.). Революційні події 1848 р., селянська реформа (1861р.) породили багато прогресивних ідей в обліку: відродження національного обліку, пошук реформаторських течій, початок наукової розробки питань обліку.

У першій половини XX ст. вагомими чинниками подальшого розвитку обліку були такі події: утворення Української Центральної ради (3-4 березня 1917 р.), проголошення незалежності УНР (11 січня 1918 р.), утворення СРСР (30 грудня 1922 р.), голодомор в Україні (1932-1933 р.), початок Другої світової війни (1 вересня 1939 р.). Видатні вчені цього періоду: О.М. Ґалаґан, Р.Я. Вейцман, М.С. Лунський, Г.А. Бахчисарайцев, Ф. Бельмер, О.П. Рудановський, І.Р. Ніколаєв.

Після нападу Німеччини на Радянський Союз і боротьби з гітлерівською Німеччиною (22 червня 1941 р. – 8 жовтня 1944 р.) відбувається відновлення народного господарства, а разом із ним - обліку.

Вивчаючи дану тему, зверніть увагу на те, що етапи розвитку обліку в СРСР із 1945 по 1991 р. детально висвітлені в працях В.А. Маздорова [28], Я.В. Соколова [48-50], Ф.Ф. Бутинця [48]. У цей час значний внесок у розвиток бухгалтерського обліку зробили також П.П. Німчинов, М.Г. Чумаченко, А.Н. Кузьмінський та ін.

Починаючи з 1991 р. у зв’язку із проголошенням Верховною Радою УРСР розпочалося формування національної системи бухгалтерського обліку та пошук незалежних шляхів його розвитку.


106 З 1998 р. в Україні відбулося реформування національної системи

бухгалтерського обліку. Головним завданням реформування системи

бухгалтерського обліку було приведення її відповідно до вимог ринкової

економіки й міжнародних стандартів обліку. Із цією метою в 1998 р. була

затверджена Програма реформування системи бухгалтерського обліку, а

також передбачено її фінансування в 1999-2001 роках. У межах програми був

прийнятий новий план рахунків, нові регістри обліку та форми звітності.

Важливою подією в економіці та обліку України стало прийняття 16 липня 1999 р. Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", відповідно до якого бухгалтерський облік є обов'язковим видом обліку, який здійснюється підприємствами. Крім того, фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Слід з’ясувати, що сучасний етап розвитку обліку передбачає теоретичне обґрунтування нових підходів до застосування існуючих облікових знань. Основне завдання розвитку методології національного бухгалтерського обліку, економічного аналізу й контролю в сучасних умовах глобалізації економіки й реформування вищої професійної бухгалтерської освіти полягає в підвищенні наукового рівня обліку, аналізу й контролю, орієнтації на розвиток науково-пізнавальної, соціальної, інформаційної, контрольної, регулюючої та прогностичної функцій. Подальший розвиток бухгалтерського обліку повинен відбуватися в напрямку постійного перегляду й вдосконалення теоретичних основ обліку з урахуванням найкращих наукових здобутків представників різних національних шкіл обліку.

Тенденції та закономірності розвитку обліку в Україні, а також питання його прогнозування на довгострокову перспективу (до 2025 р.) детально висвітлені в роботі М.С. Пушкаря [45].


107 Сьогодні до провідних вчених з бухгалтерії слід віднести Ф.Ф.

Бутинця, М.Т. Білуху, М.В. Кужельного, В.Г. Лінника, В.В. Сопка, Н.М.

Малюгу, М.С. Пушкаря, М.Я. Дем’яненка, С.Ф. Голова та ін.

7.2. Термінологічний словник

Антропоцентризм- світогляд, за яким людина є центром Всесвіту і метою всіх подій, що відбуваються у світі.

Берестейська Унія– злука католицької церкви та православних єпископій України та Білорусі на умовах визнання католицької догматики про чистилище, походження Духа Святого від Бога-Отця та Бога-Сина, додержання візантійського обряду та юліанського календаря, що була підписана у 1596 р.

Люблінська Унія– угода про об’єднання Польщі й Литви в одну державу – Річ Посполиту, що була підписана 28 червня 1569 р.

Просвітництво– громадський рух, що являв собою невід’ємну складову формування модерної української нації, ставши засобом впливу національної інтелігенції на селянські та робітничі маси шляхом здійснення пропаганди найновіших здобутків світової науки, техніки, культури.

Реформація –соціально-політичний та ідеологічний рух у більшості країн Західної та Центральної Європи XVI ст., спрямований проти католицької церкви. В Україні поширилася з кінця першої половини XVI ст., була направлена також і проти православної церкви.

"Руська правда" –перший давньоруський писаний звід норм світського права, в основі якого лежать правові норми часів панування родоплемінного устрою, виданий Ярославом Мудрим у 1016 р.

7.3. Теми рефератів

1. Розвиток бухгалтерського обліку на західно-українських землях у першій
половині ХХ ст.

2. Історичний процес становлення бухгалтерського обліку в незалежній
Україні.

3. Сучасні напрямки та перспективи розвитку української бухгалтерської

школи.

4. Підготовка бухгалтерських кадрів в Україні.

5. Зарубіжний та український облік в умовах розгортання науково-технічної революції.

7.4. Контрольні питання

1. Які особливості розвитку обліку України-Русі в IX-XIII ст.?

2. Вказати на характерні риси обліку в Запорізькій Січі.

3. Пояснити, форми й методи якої бухгалтерії переважали в обліку України, починаючи з XVI і до середини XVII ст.

4. Які історичні події вплинули на формування обліку України в XVIII ст.?

5. У чому полягали основні напрямки розвитку обліку в XIX ст.?

6. Які основні етапи розвитку бухгалтерського обліку в Україні в ХХ ст.?

7. Перелічити видатних вчених України та зазначити їх внесок у розвиток української бухгалтерської школи в ХХ – XXI ст.

7.5. Тестові завдання для перевірки знань

1. Формування національної системи бухгалтерського обліку в незалежній
Україні розпочалося:

а) у 1999-2001 рр.;

б) у 1945-1991 рр.;

в) починаючи з 1991 р.

2. На розвиток обліку України-Русі в IX-XIII ст. значно вплинули:

а) облікова культура Сходу;

б) облікова культура та мистецтво Європи;

в) облікова культура Японії.

3. Починаючи з XVI до середини XVII ст. в Україні переважала:

а) німецька бухгалтерія;

б) французька бухгалтерія;

в) італійська бухгалтерія.

4. Характерними особливостями обліку в Запорізькій Січі були:


а) детальне й окреме введення спеціальних книг обліку доходів і

видатків, касових операцій і матеріальних цінностей;

б) відокремлення обліку козацьких державних фінансів від особистого
майна гетьмана;

в) складання звіту, що подавався кошовому отаманові та Козацькій
Раді.

5. Факторами, що гальмували розвиток обліку в Україні в різні часи, були
такі історичні події:

а) прийняття христианства (988 р.);

б) монголо-татарська навала (1237-1241р.);

в) національно-визвольний рух на західноукраїнських землях (1848-
1849 рр.);

г) прийняття указу Катерини II про закріпачення селян Лівобережної
України (1783 р.).

6. Облік у монастирях України в XIII ст. був організований за принципами:

а) подвійної бухгалтерії;

б) простої бухгалтерії;

в) камеральної бухгалтерії.

7. В Україні з XVI до середини XVII найбільш поширеними працями серед
обліковців були праці:

а) В. Котрулі „Про торгівлю і досконалого купця” і Л. Пачолі „Про
рахунки та записи”;

б) М. де ла Порта „Керівництво для купця і бухгалтера”; І. Готліба
„Німецька бухгалтерія доступна для господарів або товаришів: за італійським
способом”;

в) А. ді Пієтро „Керівництво для господарів”, А. Граафа „Керівництво
по веденню італійської бухгалтерії”.

8.Сучасними видатними представниками української школи обліку є:

а) Ф.Ф. Бутинець, М.В. Кужельний, М.С. Пушкар, М.Я. Дем’яненко;

б) О.М. Ґалаґан, Р.Я. Вейцман, М.С. Лунський, І.Р. Ніколаєв;


110 в) Я.В. Соколов, Т.М. Малькова, М.С. Помазков, М.І. Баканов.

9. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
був прийнятий:

а) 26 січня 1993 р.;

б) 20 жовтня 1998 р.;

в) 16 липня 1999 р.

10. Пріоритетними напрямками розвитку обліку в Україні є:

а) наближення бухгалтерського й податкового обліку; удосконалення
теоретичних основ обліку з урахуванням найкращих наукових здобутків
вчених світових шкіл обліку;

б) поділ обліку на фінансовий та управлінський; широке використання
нормативного методу обліку витрат; посилення ролі калькуляції в
ціноутворенні; в) використання в обліку високих технологій, включаючи всі
форми комп’ютерних систем, робототехніку та біоінженерію; використання
наукових прогнозів в обліку.

Література

3, 5, 6, 11, 16, 19, 20, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 36-37, 44- 45, 53, 58, 60.


111


Дата добавления: 2015-01-01; просмотров: 37; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.024 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты