Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПослідовність, організація і контроль дипломування
Читайте также:
  1. II. Контроль прибутковості.
  2. III. Тестовый контроль знаний
  3. IV-1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1.
  4. Административно-общественный контроль в системе управления охраной труда
  5. Аналитическая, контрольная и арбитражная пробы.
  6. Аудиторський фінансовий контроль
  7. База ГДЗС по ремонту и проверке СИЗОД, контрольный пост ГДЗС
  8. БЕЗПЕЧНА ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ І СКЛАДСЬКИХ РОБІТ
  9. БИГ МАК[74] И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ СОВЕТ
  10. БИЛЕТ 22. Последовательный контроль надежности.

 

Дипломування організує випускаюча кафедра. Дипломні роботи, як правило, виконуються у дисплейних класах кафедри або її філії на АТ "НКМЗ".

Випускаюча кафедра заздалегідь готує перелік перспективних тем для дипломування; підбирає склад керівників дипломного проектування з викладачів, ведучих спеціалістів підприємств, НДІ і КБ; підбирає консультантів з окремих розділів дипломних робіт; забезпечує рецензування виконаних дипломних робіт; організує роботу ДЕК у період захисту; контролює весь хід дипломування від видачі завдання до захисту.

У процесі виконання дипломної роботи можна виділити наступні етапи: підготовчий, основний та заключний.

На підготовчому етапі виконується вибір напряму та теми дипломної роботи. Перед початком переддипломної практики студенту видається завдання на дипломування. На основі вихідних даних завдання студент при проходженні переддипломної практики збирає і систематизує матеріал з вибраної для дипломування теми. Зібрані матеріали частково використовуються при підготовці звіту з переддипломної практики, а більша частина їх надалі є основою для виконання дипломної роботи. Завдання на дипломування і результати проходження практики студент використовує для розробки технічного завдання на дипломування, що погоджується з керівником і приводиться у пояснювальній записці.

Перед початком виконання дипломної роботи студент повинний розробити календарний графік роботи на весь період із вказівкою черговості виконання окремих етапів і після схвалення керівником представити його на затвердження завідуючому випускаючою кафедрою. У цьому графіку повинно бути обов'язково зазначено послідовність і час виконання основних етапів проектування та реалізації програмних засобів (ПЗ), оформлення, розділів основної частини, а також з економіки, охорони праці. Графік повинний бути узгоджений з відповідними кафедрами.

Основний етап починається після захисту звіту про виконання програми переддипломної практики і завершується орієнтовно за два тижні до початку роботи ДЕК. На цьому етапі відбувається безпосереднє виконання випускником, відповідно до календарного план-графіку, завдання, затвердженого завідувачем випускової кафедри, і перевірка матеріалів дипломної роботи керівником та консультантами з окремих розділів. В період основного етапу дипломування студент виконує аналіз предметної області, проектування та розробку необхідного програмного забезпечення, розрахунково-конструкторскі та інші роботи згідно завданню на дипломну роботу, а також графічну частину дипломної роботи.Керівник дипломної роботи проводить консультації з основних розділів, уточнює завдання на дипломування, виконує методичну допомогу дипломнику в оформленні пояснювальної записки і графічної частини, дає рекомендації з добору науково-технічної, патентної, довідкової літератури й інших матеріалів з теми, контролює хід дипломування, складає відгук про виконану дипломну роботу.

Консультанти з окремих розділів дипломної роботи консультують дипломника за своїми розділами, підписують завдання та титульний лист виконаної дипломної роботи.

Студент зобов'язаний відвідувати планові консультації керівника і консультантів. Якщо студент пропустив передбачені розкладом індивідуальні бесіди і консультації без поважних причин при незадовільному відношенні до роботи, то подальша допомога у аналізі матеріалу, що розглядався на цих заняттях і консультаціях, надається викладачем тільки після відповідної письмової заяви студента і дозволу деканату.У процесі дипломування відповідно до графіка проводяться огляди ходу виконання дипломних робіт, на котрих кожний студент звітує перед керівником і завідуючим кафедрою про виконану роботу. Вони фіксують ступінь готовності роботи, відношення студента до роботи і передають відповідні відомості до деканату. Контролюється ступінь готовності роботи та його окремих розділів, розробки програмного забезпечення, оформлення виконаної роботи та графічної частини. Обсяг виконаної роботи повинний складати: 1-й огляд -30-40%, 2-й огляд - 70-80%.

Заключний період дипломування починається приблизно за чотири тижня до початку роботи ДЕК. За цей час дипломник остаточно оформляє пояснювальну записку, графічну частину, презентацію і до зазначеного терміну подає роботу на кафедру, готує доповідь, одержує необхідні підписи консультантів, проходить нормоконтроль. Закінчена дипломна робота, підписана студентом, консультантами та відповідальним за нормоконтроль, подається керівнику не пізніше, ніж за десять днів до дати її планового захисту. Після перегляду і схвалення дипломної роботи керівник підписує його і разом із своїм письмовим відгуком передає завідуючому кафедрою. У відгуку керівника повинна бути подана характеристика виконаної роботи з усіх розділів завдання і пояснювальної записки, відзначені виявлені фахові навички й уміння димпломанта, виконаний аналіз його знань як бакалавра комп’ютерних наук. Завідуючий кафедрою на підставі цих матеріалів вирішує питання з допуску студента до захисту, роблячи про це відповідний запис у пояснювальній записці до дипломної роботи. У випадку, якщо завідуючий кафедрою не вважає за можливе допустити студента до захисту дипломної роботи, питання з допуску до захисту розглядається на засіданні кафедри за участю керівника. Протокол засідання кафедри подається через декана факультету на затвердження ректору академії.Дипломна робота, допущена випускаючою кафедрою до захисту, направляється на рецензію не пізніше, ніж за п'ять днів до захисту роботи. Склад рецензентів затверджується ректором за представленням завідуючого випускаючою кафедрою, узгодженому з деканом.

Рецензент знайомиться з пояснювальною запискою, використаними інформаційними технологіями, розробленими дипломником математичними моделями, програмним забезпеченням і графічною частиною дипломної роботи, складає і підписує рецензію на виконану дипломну роботу, подає рецензію на випускаючу кафедру.

У рецензії повинні бути відображені наступні питання:

- відповідність роботи завданню, актуальність теми дипломної роботи;

- відповідність змісту вимогам, що пред'являються до дипломних робіт;

- правильність застосування методів аналізу і розрахунків, їх глибина і відповідність сучасному рівню розвитку науки і техніки;

- оцінка оригінальності проектних рішень, прийнятих у роботі, обґрунтованість висновків;

- оцінка можливості та ступінь впровадження ПЗ в організаціях, для яких виконувалась розробка;

- оцінка техніко-економічної доцільності прийнятих рішень;

- використання в роботі передових методів організації праці;

- якість оформлення графічної частини і записки до роботи;

- зауваження щодо виконаної роботи;

- загальний висновок про ступінь інженерної та науково-технічної підготовки студента на основі аналізу змісту роботи і особистої бесіди з студентом. У висновку рецензент указує, чи задовольняє виконана робота вимогам, що пред'являються до робіт, а також дає оцінку виконаної роботи.

Підпис рецензента повинен супроводжуватися вказівкою його прізвища, імені, по батькові (повністю), місця роботи і посади.

Керівник роботи надає допомогу в підготовці презентації роботи для його захисту. За декілька днів до захисту в ДЕК керівник дипломної роботи на випускаючій кафедрі організує і проводить попередню апробацію цілком оформленого і підписаного дипломної роботи.

Час, що залишився до захисту, дипломник використовує для усунення недоліків доповіді, відзначених на апробації.

Після підписів керівника, фахівця з нормоконтролю і завідуючого кафедрою вносити виправлення в дипломну роботу забороняється.

Якщо студент не встиг виконати дипломну роботу у встановлені терміни, тоді, розглядаються причини затримки і за рішенням кафедри вирішується питання індивідуально у відповідності з діючими правилами кредитно-модульної системи навчання. Якщо студент відраховується з академії, тоді надалі, за його бажанням, може бути відновлений для закінчення або захисту дипломної роботи.

Керівник та випускаюча кафедра несе відповідальність за актуальність та відповідність теми дипломної роботи спеціальності підготовки студента, а також за керівництво та організацію дипломування.

Контроль і консультації керівника і консультантів дипломної роботи студента не звільняють його від особистої відповідальності за якість виконаного аналізу предметної області, розрахунків, проектування програмних засобів і слушність інших прийнятих рішень, а також від необхідності укластися у встановлені терміни виконання дипломної роботи.

Після захисту пояснювальну записку, програмне забезпечення (ПЗ), графічні й інші матеріали з дипломної роботи в повному обсязі дипломник здає на випускаючу кафедру.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты