Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаУДК 658.612:621
 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

 

1 С. Е. Андреев, Перов В. В. Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. – М.: Недра, 1986.

2 В. Л. Егоров Обогащение полезных ископаемых. – М.: Недра, 1986.

3 О. С. Богданов Справочник по обогащению руд. – М.: Недра, 1972.

4 К. А. Разумов Проектирование обогатительных фабрик. – М.: Недра, 1980.

5 Е. С. Серго Дробление, измельчение и грохочение полезных ископаемых. – М.: Недра, 1985.

6 Д. М. Юделев. Смазка оборудования обогатительных фабрик. – М.: Недра, 1984.

7 Б. С. Кривцов Техника безопасности на агломерационных и обогатительных фабриках. – М.: Недра, 1983.

 

Донбаська державна машинобудівна академія

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До дипломного проектування

 

для студентів напряму підготовки 6.050101

«Комп’ютерні науки»

усіх форм навчання

 

 

   
  Затверджено на засіданні методичної ради Протокол № від 2012

Краматорськ 2012


УДК 658.612:621

 

Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Укл.: О.Ф. Тарасов, П.І. Сагайда, М.П. Богдан, В.Р. Дементій. - Краматорськ: ДДМА, 2012. - 36 с.

 

Методичні вказівки визначають вимоги до змісту, об'єму, порядку виконання, оформлення та захисту у державній екзаменаційній комісії (ДЕК) дипломних робіт, містять рекомендації щодо підготовки пояснювальної записки та графічної частини дипломних робіт, які розробляються студентами напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки».

 

 

Укладачі: О.Ф. Тарасов, проф.,

П.І. Сагайда, доц.,

М.П. Богдан, ст. викл.

В.Р. Дементій, доц.

 

Відповідальний за випуск О.Ф. Тарасов, проф.

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП............................................................................................................

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.........................................................................

1.1 Вимоги до дипломної роботи і мета дипломного проектування...

1.2 Тематика дипломних робіт............................................................1.3 Послідовність, організація і контроль дипломування..................

2 ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ.......................................................

2.1 Аналіз завдання і добір інформаційних матеріалів......................

2.2 Об'єм і структура дипломної роботи............................................

2.3 Зміст матеріалів розрахунково-пояснювальної записки і графічних матеріалів, методичні рекомендації щодо їхнього виконання. Загальна частина

2.3.1 Аналіз стану питання ..................................................................

2.3.1.1 Аналіз системи, що автоматизується у заданій предметній області, напрямків її розвитку, бізнес-процесів, принципів моделювання........................

2.3.1.2 Аналіз аналогів ПК, сучасних інформаційних технологій, засобів розробки програмного забезпечення...................................................................

2.3.2 Розробка математичної моделі об'єкта моделювання або проектування

2.3.3 Постановка задач дослідницької частини роботи......................

2.3.4 Розробка технічного завдання на створення програмного комплексу

2.3.5 Розробка засобів моделювання предметної області .................2.3.5.1 Розробка логічної моделі ПМК для моделювання.................

2.3.5.2 Розробка фізичної моделі проекту ПК. Модульна структура ПК

2.3.5.3 Види забезпечення функціонування ПК .................................

2.4 Спеціальна частина дипломної роботи ........................................

2.4.1 Структура і функціональне призначення окремих модулів ПК..

2.4.2 Результати поглибленої розробки окремих модулів ................

2.4.3 Окремі види забезпечення роботи ПК: інформаційне або інше

2.4.4 Елементи інтерфейсу ПК ............................................................

2.4.5 Результати дослідження..............................................................

2.5 Економічна частина та охорона праці...........................................

2.6 Загальні висновки...........................................................................

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ І ГРАФІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ..........................................................................

3.1 Правила оформлення текстової частини.......................................

3.2 Правила оформлення графічної частини......................................

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ...................

ВСТУП

Дипломне проектування - заключний і самий відповідальний етап процесу підготовки майбутнього молодого інженера з кваліфікацією бакалавра. Дипломна робота - це випускна самостійна завершена кваліфікаційна робота, яка присвячена вирішенню важливих задач щодо автоматизації об'єктів заданої предметної області на основі сучасних інформаційних технологій. Вирішення завдання відбувається шляхом аналізу актуальних питань предметної області, математичного моделювання об'єктів або процесів за допомогою сучасних інформаційних технологій та розробки необхідного програмного забезпечення.Виконання дипломної роботи показує зрілість студента як бакалавра, що відбувся, у області комп’ютерних наук. Рівень розробки демонструє можливість студента творчо застосувати придбані знання й уміння при самостійному виконанні конкретного комплексного індивідуального завдання.

Державна екзаменаційна комісія в результаті публічного захисту роботи вирішує питання про присвоєння випускнику кваліфікації «бакалавр». Таким чином, Державна екзаменаційна комісія (ДЕК), відповідно до чинного законодавства України, здійснює Державну атестацію спеціалістів - це встановлення відповідності рівня отриманої ними підготовки вимогам «Освітньо-кваліфікаційної характеристики» та «Освітньо-професійної програми» напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки».


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты