Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВимоги до дипломної роботи і мета дипломного проектування
Читайте также:
  1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
  2. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  3. Автоматичне регулювання режиму роботи очисного комбайна 1Г405.
  4. Аналіз прийомів організації групової роботи школярів на уроці
  5. Апаратні засоби роботи з відео
  6. Аспекти роботи над зв'язним мовленням
  7. АСТРАЛЬНАЯ РОБОТИЗАЦИЯ.
  8. Безопасность функционирования автоматизированных и роботизированных производств
  9. Вивчення літературних джерел та написання курсової роботи
  10. ВИДИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ. ВИМОГИ ДО ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ.

 

Виконання дипломної роботи показує зрілість студента як бакалавра, що відбувся, у конкретній області науки і техніки. Рівень розробки демонструє можливість студента творчо застосувати придбані знання й уміння при самостійному виконанні конкретного комплексного індивідуального завдання. За всі прийняті в дипломній роботі рішення, за слушність усіх приведених фактичних даних відповідає тільки автор дипломної роботи.

Вимоги до рівня виконання дипломної роботи випливають із «Галузевого стандарту вищої освіти України з напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» [1].

У «Галузевому стандарті» вказано, що на державну атестацію виносяться наступні блоки змістовних модулів:

- 2.02.02 – теорія графів, автоматів та мов (дисципліна «Дискретна математика»);

- 2.03.02 – математична статистика (дисципліна «Дискретна математика»);

- 2.04.02 – фундаментальні алгоритми та їх побудова (дисципліна «Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика»);

- 2.05.01 – методи лінійної та нелінійної алгебри (дисципліна «Чисельні методи»);

- 2.05.02 – методи розв’язання диференціальних та інтегральних рівнянь (дисципліна «Чисельні методи»);

- 2.05.04 – методи наближення функцій (дисципліна «Чисельні методи»);

- 2.06.01 – лінійне та нелінійне програмування (дисципліна «Математичні методи дослідження операцій);

- 2.06.02 – дискретне та стохастичне програмування (дисципліна «Математичні методи дослідження операцій);

- 2.06.03 – методи оптимізації (дисципліна «Математичні методи дослідження операцій»);

- 2.07.02 – моделі, методи та алгоритми прийняття рішень (дисципліна «Теорія прийняття рішень»);

- 2.07.02 – теорія ігор (дисципліна «Теорія прийняття рішень»);

- 3.01.02 – структура даних і алгоритми (дисципліна «Алгоритмізація та програмування»);

- 3.02.01 – об’єктно-орієнтований аналіз та проектування (дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування»);

- 3.02.02 – технологія ООП (дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування»);

- 3.02.03 – обробка виключень і бібліотеки класів (дисципліна «Об’єктно-орієнтоване програмування»);

- 3.03.04 – мережеві, багатопроцесорні операційні системи та захист інформації (дисципліна «Операційні системи»);- 3.04.01 – моделювання даних (дисципліна «Організація баз даних та знань»);

- 3.04.02 – мови запитів (дисципліна «Організація баз даних та знань»);

- 3.04.03 – проектування та захист баз даних (дисципліна «Організація баз даних та знань»);

- 3.05.01 – основи інтелектуального аналізу даних (дисципліна «Інтелектуальний аналіз даних»);

- 3.05.04 – методи класифікації та прогнозування (дисципліна «Інтелектуальний аналіз даних»);

- 3.05.06 – OLAP і Data Mining (дисципліна «Інтелектуальний аналіз даних»);

- 3.06.02 – веб-програмування (дисципліна «Веб-технології та веб-дизайн»);

- 3.06.03 – основи XML (дисципліна «Веб-технології та веб-дизайн»);

- 3.07.02 – методи створення компонентів (дисципліна «Крос-платформне програмування»);

- 3.07.03 – архітектура та проектування компонентних систем (дисципліна «Крос-платформне програмування»);

- 3.08.02 – методи та засоби розробки ПЗ (дисципліна «Технологія творення програмних продуктів»);

- 3.08.03 – вимоги замовника та якість ПЗ (дисципліна «Технологія творення програмних продуктів»);

- 3.08.04 – документування та маркетинг ПЗ (дисципліна «Технологія творення програмних продуктів»);- 3.10.03 – CASE-технології (дисципліна «Технології комп’ютерного проектування»);

- 3.11.02 – Системний аналіз бізнес-процесів об’єктів комп’ютеризації (дисципліна «Системний аналіз»);

- 3.12.01 – безпека і захист даних (дисципліна «Технології захисту інформації»);

- 3.13.02 – паралельні обчислювальні методи (дисципліна «Технології розподілених систем і паралельних обчислень»);

- 3.14.02 – імітаційне моделювання (дисципліна «Моделювання систем»);

- 3.15.01 – життєвий цикл продукту (дисципліна «Управління ІТ-проектами»);

- 3.15.02 – методологія проектного менеджменту (дисципліна «Управління ІТ-проектами»);

- 3.15.03 – моделювання бізнес-процесів (дисципліна «Управління ІТ-проектами»);

- 3.15.04 – групова динаміка та соціальні комунікації (дисципліна «Управління ІТ-проектами»);

- 3.16.01 – підходи, принципи та технології проектування ІС (дисципліна «Проектування інформаційних систем»);

- 3.16.02 – інструментальні засоби, шаблони, стандарти проектування (дисципліна «Проектування інформаційних систем»);

 

Виконана і подана в ДЕК дипломна робота повинна показати спроможність його автора:

- самостійно та творчо підходити до виявлення проблем у даній предметній області, постановці мети і задач проектування програмного забезпечення (ПЗ) для моделювання, дослідження, автоматизації діяльності у предметній області, що задана;

- кваліфіковано здійснювати літературний і патентний пошук, включаючи ресурси Internet, проводити порівняльний аналіз технічних рішень;

- розробляти математичні моделі об'єктів предметної області;

- застосовувати сучасний математичний апарат, інформаційні технології і комплекс програмно-технічних засобів автоматизованого проектування при виконанні елементів наукових досліджень і інженерних розрахунків;- розробляти логічну і фізичну моделі досліджуваної системи на основі сучасних діаграмних методик, інформаційних технологій із застосуванням сучасних програмних методів і CASE - засобів;

- використовувати при створенні програмних продуктів технології розробки експертних систем, елементи штучного інтелекту;

- показувати новизну і перспективність розроблених програм, баз даних, оригінальних устроїв, вузлів і елементів об'єкта проектування;

- технічно грамотно викладати зміст свого дипломної роботи в пояснювальній записці та у графічних матеріалах, що прикладаються до неї;

- виконувати вимоги Держстандартів щодо побудови, викладу й оформлення текстових, програмних і графічних документів;

- проводити техніко-економічне обгрунтування прийнятих рішень;

- забезпечувати вимоги техніки безпеки та охорони праці в процесі розробки та експлуатації програмного забезпечення;

- аргументовано і технічно грамотно захищати прийняті рішення.

Кінцевою метою дипломної роботи є:

- систематизація, поглиблення і закріплення теоретичних і практичних знань за напрямом шляхом використання їх при рішенні конкретних інженерних, науково-технічних, виробничих, організаційних і економічних задач;

- закріплення практичних навичок і умінь ведення самостійної науково-дослідної і проектної роботи з використанням сучасного технологічного процесу розробки ПЗ;

- оцінка ступеня підготовленості випускника до самостійної інженерної роботи у галузі інформаційних технологій.

Ця мета може бути досягнута тільки в тому випадку, якщо дипломна робота виконана на основі твердого засвоєння всієї суми знань навчальної програми за напрямом і поглибленого вивчення і аналізу науково-технічної, патентної і нормативної літератури в процесі виконання дипломної роботи у заданій предметній області.

 


Дата добавления: 2015-01-05; просмотров: 39; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.011 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты