Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаKoncepcja regionu turystycznego
Читайте также:
  1. Koncepcja cyklu ewolucji miejscowości turystycznej
  2. Koncepcja przestrzeni turystycznej
  3. Związki między podstawowymi rodzajami kształtowania zagospodarowania turystycznego a rozmieszczeniem walorów turystycznych i cechami ruchu turystycznego

Określenie „region”– w odniesieniu do zagadnień związanych z turystyką – pojawiało się już przed II wojną światową w publikacjach S. Leszczyckiego (Liszewski), to jednak jako region turystycznyzdefiniowała go M. I. Mileska, według której jest to obszar o dużych walorach turystycznych, na którym koncentruje się ruch turystyczny

 

Z kolei zdaniem J. Warszyńskiej i A. Jackowskiego „region turystyczny” to „…obszar pełniący funkcję turystyczną na zasadzie pewnej jednorodności cech środowiska geograficznego oraz wewnętrznych powiązań usługowych”

 

Podobnie definiował w jednej ze swoich prac „region turystyczny” S. Liszewski, którego zdaniem „…region turystyczny to taki obszar, który charakteryzuje się atrakcyjnymi walorami turystycznymi, głównie naturalnymi oraz odpowiednim zagospodarowaniem, na którym koncentruje się ruch turystyczny. Ważną cechą określającą każdy region, w tym również turystyczny, jest jego wewnętrzna spójność i powiązania, których intensywność wyznacza granice regionu”

 

T. Lijewski i in. Natomiast definiowali region turystyczny w znacznie krótszy sposób, podając iż „Regionami turystycznymi nazywa się większe obszary o jednakowym typie środowiska geograficznego (np. Wybrzeże, Pojezierze Mazurskie, Karpaty). Wydzielone w ich obrębie mniejsze jednostki nazywa się dla odróżnienia rejonami turystycznymi”

 

Cechy regionu turystycznego uwzględniane w definicjach polskich autorów

 

Elementy regionu Autorzy
  M. I. Mileska (1963) R. Bar, A. Doliński (1974) J. Warszyńska, A. Jackowski (1978) S. Liszewski (2002)
Obszar Granice Walory turystyczne Zagospodarowanie turystyczne Ruch turystyczny Powiązania wewnętrzne Jednośd środowiska Dostępnośd + - + - + - - - + - + + + - - - + - + + - + + + + + + + + + - -

 Wśród licznych autorów zajmujących się teoretycznymi aspektami regionu turystycznego szczególnie interesujące są poglądy S. Liszewskiego, który wyróżnił:

regiony turystyczne w zależności od ich usytuowania (położenia):

− turystyczny region metropolitalny

− turystyczny region peryferyjny

regiony turystyczne w zależności od formy przestrzennej (kształtu):

− turystyczny region węzłowy

− turystyczny region pasmowy

− turystyczne regiony wielkoprzestrzenne

regiony turystyczne w zależności od funkcji ruchu turystycznego:

− turystyczny region wyspecjalizowany

− turystyczny region wielofunkcyjny

 


Дата добавления: 2015-01-29; просмотров: 41; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.012 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты