:

Koncepcja cyklu ewolucji miejscowości turystycznej
:
  1. Koncepcja przestrzeni turystycznej
  2. Koncepcja regionu turystycznego

Spośród różnych koncepcji poświęconych rozwojowi obszarów i miejscowości turystycznych, w których szczególną rolę gra zagospodarowanie turystyczne, niewątpliwie największym uznaniem cieszy się zaproponowana przez R. W. Butlera koncepcja cyklu rozwoju miejscowości turystycznej

 

Koncepcja opiera się na założeniu, że obszary turystyczne ulegają ciągłej dynamice i zmianom na skutek działania czynników, takich jak: preferencje i potrzeby turystów, stopniowe pogarszanie i zastępowanie jednych przedsiębiorstw i urządzeń innymi oraz przekształcenia (a nawet zanik) oryginalnych atrakcji, tak przyrodniczych, jak i kulturowych, dzięki którym dany obszar zyskał początkową popularność

 

Cechy charakterystyczne dla poszczególnych faz w modelu cyklu ewolucji obszaru turystycznego według R. W. Butlera

 

Faza w cyklu Cechy
Eksploracji (exploration stage) mała liczba turystów indywidualne podróże duży kontakt: turysta społecznośd lokalna brak zagospodarowania i usług turystycznych brak wpływu turystów na gospodarcze i społeczne życie mieszkaoców
Wprowadzenia (involvement stage) punktowe zagospodarowanie duży kontakt: turysta społecznośd lokalna drobne reklamy skierowane do turystów
Rozwoju (development stage) stopniowo zanika lokalna przedsiębiorczośd pojawienie się dużych zewnętrznych inwestorów (głównie związanych z usługami hotelarskimi) liczba turystów jest równa liczbie mieszkaoców lub jest od niej większa atrakcje wytwarzane przez człowieka reklamy na obszarach generujących ruch turystyczny planowanie i zagospodarowanie obszaru na szczeblu regionalnym/narodowym institutionalized tourists (według terminologii E. Cohena)
Faza w cyklu Cechy
Konsolidacji (consolidation stage) liczba turystów jest większa od liczby mieszkaoców większa częśd gospodarki związana jest z turystyką w miastach tworzy się tzw. recreational business district powstaje niewiele nowych firm turystycznych mniej dynamiczny wzrost liczby turystów
Stagnacji (stagnation stage) przekroczona pojemnośd turystyczna wyjście z mody, obszar oddzielony od swojego środowiska geograficznego nadwyżka bazy noclegowej częste zmiany własności istniejącego majątku
Upadku (decline stage) obszar przestaje byd konkurencyjny zanikająca funkcja turystyczna zmniejszanie się atrakcyjności obszaru malejący ruch turystyczny przekształcanie się hoteli na domy starości itp.
Odrodzenia (rejuvenation stage) zmiana atrakcji turystycznych, pojawienie się nowego produktu

 
: 2015-01-29; : 152;lektsii.com - . - 2014-2022 . (0.008 .)