Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Читайте также:
  1. I. Пояснительная записка
  2. Докладная записка
  3. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  4. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  5. Пояснительная записка
  6. Пояснительная записка
  7. Пояснительная записка
  8. Пояснительная записка
  9. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
  10. Пояснительная записка

До написання та оформлення

кваліфікаційних і дипломних робіт з психології

для студентів спеціальності «Практична психологія»

Маріуполь

УДК 159.9:001.891 (076)

ББК 88с

 

Методичні вказівки до написання та оформлення кваліфікаційних і дипломних робіт з психології для студентів спеціальності «Практична психологія» / Укл. к.п.н., доцент Мойсеєнко Р.М., к.психол.н. Вілюжаніна Т.А. - Маріуполь: МДУ, 2012. - 38 с.

 

 

У методичних вказівках викладено загальні вимоги до змісту і оформлення кваліфікаційних робіт бакалавра і спеціаліста, що розроблені на основі державного стандарту і відповідають освітньо-кваліфікаційним характеристикам напряму підготовки 0301 – Соціально-політичні науки спеціальностей 6. 03010301, 7.03010301 – “Практична психологія”. Визначено структура, зміст,вимоги до оформлення, орієнтовна тематика робіт. Додатки містять зразки оформлення титульних аркушів, бібліографічних описів, структурних частин роботи.

Призначені для студентів спеціальності “Практична психологія”.

 

Рецензенти: - к. психол. н., доцент Ільїна Т.Б., к. психол. н. Варава Л.А.

 

 


ЗМІСТ

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.. 4

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ. 4

1. НОРМАТИВНА БАЗА ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.. 4

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РОБІТ ЗА РІВНЯМИ.. 6

2.1. КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА БАКАЛАВРА.. 6

2.2. ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА.. 7

3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ. 8

3.1. ВИБІР ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ. ГРАФІК РОБОТИ.. 8

3.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ.. 10

3.3. БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОШУК.. 10

4. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ (КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ.. 11

4.1. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ (КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ.. 11

4.2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ ДИПЛОМНИХ І КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ. 11

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ (КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ.. 18

5.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ.. 18

5.2. НУМЕРАЦІЯ.. 20

5.3. ТАБЛИЦІ 20

5.4. ІЛЮСТРАЦІЇ 21

5.5. ПОСИЛАННЯ.. 22

5.6. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 23

5.7. ДОДАТКИ.. 24

6. ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ І ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.. 24

6.1. ОСНОВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО ПРЕДСТАВЛЯЮТЬСЯ НА ЗАХИСТ РОБІТ. 24

6.2. ПІДГОТОВКА ДО ВИСТУПУ НА ЗАСІДАННІ ДЕК.. 256.3. ПРОЦЕДУРА ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ (КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ.. 26

ТИПОВІ ПОМИЛКИ В НАПИСАННІ ТА ОФОРМЛЕННІ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ (ДИПЛОМНОЇ) РОБОТИ.. 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 28

ДОДАТКИ.. 29

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Підготовка та захист дипломної (кваліфікаційної) роботи є завершальним етапом навчання студента. Дипломна (кваліфікаційна) робота – це кваліфікаційний документ, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної та практичної підготовки випускника вищого навчального закладу, його готовності до самостійної роботи і приймає рішення про присвоєння кваліфікації та видачу диплома.

Дипломна (кваліфікаційна) робота визначає загальноосвітню та фахову зрілість випускника, його вміння діалектично мислити, творчо застосовувати здобуті знання при розв’язанні актуальних проблем професійної діяльності на заключному етапі підготовки майбутніх психологів у вищому навчальному закладі.

Кваліфікаційна та дипломна роботи є найважливішими формами самостійної роботи студентів, у процесі виконання яких вони набувають вмінь й навичок проведення наукових досліджень. У процесі виконання робіт студенти повинні показати професійну зрілість як фахівця зі спеціальності, загальнонаукову і спеціальну підготовку, вміння діалектично мислити, аналізувати і систематизувати теоретичний та емпіричний матеріал, творчо застосовувати одержані знання до розв'язання конкретних наукових і професійних завдань. Дипломна (кваліфікаційна) робота покликана показати, як студент володіє методикою і технікою виконання експерименту, його вміння аналізувати, узагальнювати і формулювати висновки з результатів дослідження, самостійно працювати з літературними джерелами.Успішне виконання кваліфікаційних та дипломних робіт значною мірою залежить від того, наскільки чітко і правильно студент розуміє основні вимоги щодо їх написання. Ці вимоги відносяться, насамперед, до науково-теоретичного рівня робіт, їх змісту, структури, форми викладання матеріалу, оформлення результатів експерименту, списку літератури, а також їх обсягу. Вимоги до виконання дипломних (кваліфікаційних) робіт окреслені в багатьох наукових та науково-методичних дослідженнях, методичних інструкціях вищих навчальних закладів. Разом з тим, дуже часто спостерігається нерозуміння студентів сутності, завдань, структури написання такої роботи. Крім того, порушуються вимоги до її оформлення, терміни здачі документації, яка необхідна в процесі підготовки. Не менш важливим є усвідомлення студентом необхідності виконання процедурних заходів, від яких у великій мірі також залежить якість роботи. Затвердження теми, плану роботи, обрання керівника повинно відбуватися у відповідності з чіткими інструкціями наукового керівника роботи, завідувача кафедри, закріплюватися офіційними документами.Основна мета пропонованих методичних вказівок — подати студентам методичну допомогу щодо якісного виконання дипломної роботи і відповідного її оформлення.

Дане навчально-методичне видання допоможе студентам з’ясувати специфіку студентської наукової роботи, познайомить з етапами організації наукового дослідження, надасть рекомендації стосовно розробки теоретико-методологічної частини роботи. Важливою особливістю методичних вказівок є докладна характеристика правил оформлення кваліфікаційної роботи.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

1. НОРМАТИВНА БАЗА ТА Загальні положення

Для забезпечення права громадян України на вибір змісту й рівня своєї освіти, а також із метою створення умов для гнучкого реагування вищої школи на запити суспільства в умовах ринкової економіки та гуманізації освітньої системи у нашій країні у відповідності до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, національної програми “Освіта” (Україна ХХІ ст.) та інших законів і нормативно-правових актів України введена багатоступенева система вищої та післявузівської професійної освіти. Її концептуальною основою є безперервність та спадкоємність процесу освіти, що відкриває нові можливості підвищення професіоналізму у різних галузях науки і техніки.

Маріупольський державний університет є вищим навчальним закладом, у якому реалізована інтегрована система підготовки спеціалістів, що включає довузівську і вузівську підготовку. На базі освітньо-професійних програм створена ступенева підготовка “бакалавр – спеціаліст – магістр”, за якої ці етапи завершуються виконанням кваліфікаційної роботи.

Згідно з ч. 1 ст. 10 Конституції України кваліфікаційні роботи виконуються українською мовою.

1.1. Кваліфікаційні та дипломні роботи виконуються на завершальному етапі навчання студентів у вищому навчальному закладі відповідно за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр" і "спеціаліст". Написання кваліфікаційної (дипломної) роботи є обов`язковим для всіх студентів спеціальності “Практична психологія”. Кваліфікаційна робота виконується для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр", а дипломна робота - освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст".

1.2. Тематика дипломних робіт розробляється і щорічно переглядається викладачами кафедри педагогіки та психології з урахуванням ступеня актуальності тем і затверджується радою університету. Студенту надається право обрати тему дипломної (кваліфікаційної) роботи, визначену випускаючою кафедрою або запропонувати власну тему, обґрунтувавши доцільність її розробки. Вибрані теми закріплюються за студентами наказом проректора МДУ за поданням деканату. Цим же наказом кожному студенту призначається науковий керівник дипломної роботи, який розробляє (разом із студентом) і контролює виконання індивідуального плану підготовки дипломної роботи. Керівниками дипломних робіт можуть бути досвідчені викладачі МДУ, наукові працівники або висококваліфіковані спеціалісти з інших організацій.

При необхідності за пропозицією наукового керівника кафедра має право запропонувати консультантів з окремих розділів роботи за рахунок ліміту часу, відведеного на керівництво дипломною роботою. Консультантами з окремих розділів кваліфікаційної (дипломної) роботи можуть бути професори і викладачі університету, а також провідні спеціалісти і наукові співробітники інших закладів і установ. Консультант забезпечує якісне виконання відповідної частини роботи, перевіряє її і ставить на ній свій підпис.

1.3. Кваліфікаційна (дипломна) робота виконується на основі поглибленого вивчення наукової літератури (підручників, навчально-методичних посібників, монографій, періодичної літератури, журнальних наукових статей і ін.) зі спеціальності та проведення експериментального дослідження. Кваліфікаційна робота може бути розширенням курсової роботи з психології, а дипломна робота розширенням кваліфікаційної роботи.

1.4. Контроль за процесом підготовки та захисту дипломних і кваліфікаційних робіт здійснює завідувач випускаючої кафедри. Періодично (2-3 рази на рік) студент звітується на засіданні кафедри про хід виконання дипломної (кваліфікаційної) роботи.

За місяць до закінчення семестру кафедра організує передзахист дипломних (кваліфікаційних) робіт. Передзахист проводиться на засіданні випускаючої кафедри.

1.5. Завершена кваліфікаційна (дипломна) робота, підписана студентом, подається науковому керівнику. Після перегляду дипломної (кваліфікаційної) роботи керівник підписує її і разом з письмовим відгуком подає на випускаючу кафедру. На підставі цих матеріалів кафедра вирішує питання про допуск студента до захисту.

1.6. Кафедра, прийнявши рішення про допуск до захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи, направляє її на рецензію (не пізніше ніж за 4 тижні до захисту в ДЕК). Рецензентами кваліфікаційних (дипломних) робіт призначаються професори, доценти, викладачі університету - кандидати наук, у разі необхідності провідні вчені наукових установ, висококваліфіковані спеціалісти-практики, досвідчені викладачі фахових кафедр університету.

Якщо кафедрою буде прийнято рішення про те, що студент не допускається до захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи у зв'язку з незадовільним станом її написання, то декан факультету подає клопотання про відрахування з університету цього студента як такого, що не виконав навчальний план.

1.7. Порядок захисту дипломних (кваліфікаційних) робіт визначається Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (затверджено наказом № 161 Міністерства освіти України від 2.02.1993).

1.8. Дипломні і кваліфікаційні роботи зберігаються в архіві університету протягом 5 років, потім списуються згідно з установленим порядком. Персональну відповідальність за збереження робіт та їх використання несуть керівники відповідних підрозділів, де вони зберігаються. Відомості про кожну дипломну роботу вносяться у відповідний каталог, який створюється за місцем їх збереження. Кваліфікаційна (дипломна) робота видається користувачам згідно з порядком, встановленим для науково-методичної літератури.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА РОБІТ ЗА РІВНЯМИ

Дипломна (кваліфікаційна) робота є видом наукової роботи, яка передбачає наявність творчого, самостійного і оригінального мислення студентів, а також вміння формалізувати це мислення, приводити його у певну систему. Вона мусить продемонструвати процес оволодіння студентом навичками роботи з науковими джерелами, науковою літературою, їх класифікації. У ній перевіряються практичні навички роботи у контексті вивчення різноманітних джерел і грамотність (у науковому розумінні) опису літератури, здатність письмово викласти свої думки та висновки.

Привиборі теми роботи студенти повинні керуватися власними інтересами до певної проблематики, запасом знань і ерудиції у цій проблематиці. Робота має будуватися на основі фактичного матеріалу, на ґрунтовній теоретичній базі, але не повинна бути компілятивною..

Основні вимоги до робіт:

· актуальність тематики, відповідність її сучасному стану науки та перспективам її розвитку, практичним завданням майбутньої діяльності фахівця;

· вивчення та критичний аналіз монографічної та періодичної літератури з теми;

· вивчення та характеристика історії проблеми, що досліджується, практичного стану її наукової розробки;

· чітка характеристика об’єкта, предмета, мети, завдань і методів дослідження;

· узагальнення результатів, їх обґрунтування, висновки та практичні рекомендації.

Дипломні роботи спеціаліста і кваліфікаційні роботи бакалавра мають відрізнятися як формально (за обсягом), так і за змістом. В цілому відмінності повинні мати місце:

· на тематичному рівні;

· на рівні заглиблення у тему дослідження;

· на рівні наукової новизни;

· за обсягом.

2.1. Кваліфікаційна робота бакалавра

Кваліфікаційна робота бакалавра підводить підсумок фахової підготовки першого рівня вищої освіти – бакалаврської підготовки. Вона має продемонструвати здібності та вміння випускника бакалаврату здійснювати бібліографічний науковий пошук, аналітичну діяльність стосовно накопиченого матеріалу, узагальнення та відображення закономірностей розвитку явищ, що аналізуються.

При підготовці бакалаврської роботи необхідно:

· виявити розуміння наукових концепцій і принципів, що розглядаються;

· продемонструвати знання фактичного матеріалу;

· застосовувати їх до розв’язання конкретних завдань;

· продемонструвати здібності до аналітичного мислення;

· показати знання зі спеціальності, відповідний рівень фахових знань;

· продемонструвати вміння користуватися літературою;

· продемонструвати навички самостійної роботи над науковою темою.

Методологію наукового аналізу студенти актуалізують із теоретичних курсів як необхідну базисну умову для виконання успішної наукової роботи. Необхідні уміння та навички для реалізації технології виконання бакалаврської роботи поступово реалізують через накопичений досвід в період навчання через написання рефератів та курсових робіт. Кваліфікаційна робота бакалавра дозволяє виявити творчий та науковий потенціал студента, а також може бути сходинкою для подальшої наукової роботи. У процесі її підготовки розвиваються навички самостійного вивчення й узагальнення наукової літератури з будь-якого вузького питання; виявляються нові й невирішені наукові проблеми.

Мета кваліфікаційної роботи бакалавра:

· систематизація, закріплення, розширення теоретичних знань освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

· розвиток умінь застосовувати засвоєні знання при вирішенні практичних завдань;

· удосконалення навичок самостійної роботи студента з науковою літературою;

· формування вмінь проводити емпіричні дослідження;

· виявлення вмінь студента методологічно грамотно проводити дослідження, інтерпретувати, систематизувати і класифікувати одержані результати;

· формування вмінь формулювати судження і висновки, логічно й доказово їх викладати;

· формування вмінь публічного захисту підготовленого матеріалу з теми кваліфікаційної роботи.

У порівнянні із кваліфікаційними роботами більш вищих рівнів (спеціаліста та магістра) робота бакалавра носить більш описовий характер.

Оптимальний обсяг кваліфікаційної роботи бакалавра (комп'ютерний набір) – 55-65 стор. У загальний обсяг роботи не входять додатки та список використаних джерел.

 

2.2. Дипломна робота спеціаліста

У дипломній роботі розглядається певна науково-практична або методична проблема: узагальнюються та критично осмислюються теоретичні передумови її вирішення, обґрунтовуються та розробляються положення, а також рекомендації з використання отриманих результатів у практиці.

При підготовці дипломної роботи необхідно:

· виявити глибоке розуміння висунутих наукових концепцій і принципів;

· отримати широкі знання фактичного матеріалу;

· застосовувати їх до розв’язання конкретних завдань;

· продемонструвати розвинуте аналітичне мислення, наукові здібності;

· показати ґрунтовні знання зі спеціальності, високий рівень фахових знань;

· продемонструвати вміння користуватися додатковою літературою;

· виявити зацікавленість до поглибленого дослідження;

· виявити та розвинути навички самостійної роботи.

Методологію наукового аналізу студенти актуалізують із теоретичних курсів як необхідну базисну умову для виконання успішної наукової роботи. Необхідні уміння та навички для реалізації технології виконання дипломної роботи формуються у процесі написання рефератів, курсових робіт та бакалаврської роботи.

Як наукове дослідження, дипломна робота спеціаліста є необхідною і найцікавішою формою реалізації його інтелектуальної діяльності, а залучення до наукового пошуку, перші самостійні відкриття створюють особливу атмосферу, яка стимулює творчий розвиток інтелектуальних сил особистості, який закріплюється у тому, що результати найбільш цікавих досліджень можуть публікуватися в збірниках студентських наукових робіт та у вчених записках.

Дипломна робота спеціаліста дозволяє виявити творчий та науковий потенціал студента, а також може бути сходинкою для подальшої наукової роботи. У процесі її підготовки розвиваються навички самостійного вивчення й узагальнення наукової літератури з будь-якого вузького питання; виявляються нові й невирішені наукові проблеми.

Слід відзначити, що в процесі дослідження й пошуку відповіді на неясне або невирішене питання розвиваються не тільки професійні якості майбутнього фахівця, але й формується здатність приймати самостійні рішення після аналізу проблемної пізнавальної ситуації дипломного дослідження спеціаліста.

Даний аспект дуже важливий для підготовки майбутнього фахівця. Студент-виконавець дипломної роботи спеціаліста, вивчаючи наукову літературу, намагається осмислити й критично оцінити її, шукає свої шляхи розв’язання поставленої проблеми. Досвід самостійного наукового дослідження, вибір найбільш ефективних методів та прийомів, аналіз одержаних результатів та їх оцінка, безперечно, розвиває здатність у відстоюванні своєї думки та вміння викласти її у письмовій формі.

Мета дипломної роботи спеціаліста:

· систематизація, закріплення, розширення теоретичних знань освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;

· розвиток умінь застосовувати засвоєні знання при вирішенні наукових завдань;

· удосконалення навичок самостійної роботи студента з науковою літературою;

· формування вмінь проводити емпіричні дослідження;

· виявлення вмінь студента методологічно грамотно проводити дослідження, інтерпретувати, систематизувати і класифікувати одержані результати;

· оволодіння прийомами (навичками) самостійної дослідницької роботи;

· формування вмінь формулювати судження і висновки, логічно й доказово їх викладати, рекомендувати щодо використання у практиці розробленої технології корекції та розвитку;

· формування вмінь публічного захисту підготовленого матеріалу з теми дипломної роботи.

Завдання наукового дослідження дипломної роботи спеціаліста:

· висунення проблеми, що не одержала достатнього висвітлення у науковій літературі;

· встановлення нових зв'язків між відомими явищами, нова постановка відомої проблеми;

· оригінальні висновки;

· рекомендації про використання запропонованих результатів і висновків у науці та практиці;

· крім висновків, слід включити рекомендації щодо впровадження отриманих результатів дослідження.

Оптимальний обсяг дипломної роботи спеціаліста (комп’ютерний набір) – 75- 85 стор.

 

 

3. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ ТА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

3.1. Вибір та затвердження теми. Графік роботи

Тематика дипломних (кваліфікаційних) робіт розробляється кафедрою педагогіки та психології і періодично уточнюється з урахуванням змін, що відбуваються у психологічної теорії та практиці. Тематика робіт повинна щорічно коригуватися з урахуванням нагромадженого на кафедрах досвіду, побажань спеціалістів, які беруть участь у рецензуванні робіт, і рекомендацій Державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

Тематика кваліфікаційних і дипломних робіт повинна бути актуальною, відповідати профілю професійної підготовки, сучасному стану та перспективам розвитку психологічної науки і практики. При цьому доцільно, щоб тематика робіт відповідала тематиці наукових досліджень випускаючої кафедри, а самі роботи були безпосереднім продовженням відповідно курсових і кваліфікаційних робіт.

При виборі теми слід враховувати її актуальність для організацій (підприємств), на базі яких буде виконуватись робота, можливість отримання і опрацювання відповідного фактичного матеріалу, наявність власних науково-методичних доробок. Орієнтовний перелік рекомендованих до розробки тем подано в додатку Д. Професійно добре підготовленим студентам кафедра може дозволити виконання випускних робіт з тем, пов'язаних з більш глибоким науковим дослідженням, подальшим розвитком теоретико-методологічних, методичних та прикладних питань психології, а також виконати роботу у напрямку науково-дослідницької теми кафедри. За будь-яких умов вибору студент обов'язково погоджує тему випускної роботи зі своїм науковим керівником. Узгоджені теми подаються на розгляд і затвердження кафедри і за її поданням остаточно затверджуються наказом ректора університету.

Після вибору теми студент звертається до свого наукового керівника за порадою. Дуже важливо, коли він сам перед тим спробує розробити план своєї теми, добре обміркує і чітко уявить собі хід її виконання, враховуючи конкретні умови, в яких йому доведеться працювати. Це дасть можливість керівникові зважити і врахувати здібності студента, його підготовленість до виконання даної роботи.

Починаючи роботу, студент повинен розподілити свій час, спланувати його і після вибору теми паралельно з навчальними заняттями взятися за її розробку.

Для орієнтації наукових керівників та випускників пропонується наступний графік контролю за ходом підготовки роботи до захисту, які наведені в таблиці 3.1.

 

Таблиця 3.1

Графік виконання дипломної (кваліфікаційної) роботи

  Заходи Орієнтовний термін виконання
1. Вибір наукового керівника та затвердження теми. вересень
2. Підготовка календарного плану виконання роботи і затвердження його науковим керівником до 15 жовтня
3. Підготовка та узгодження розширеного плану-конспекту роботи до 20 листопада
4. Підготовка чорнового варіанту роботи для першого читання науковим керівником до 1 березня
5. Усунення зауважень, врахування рекомендацій наукового керівника, подання чорнового варіанту на друге читання. до 15 березня
6. Врахування рекомендацій наукового керівника, збагачення роботи додатковими дослідженнями, що проводилися під час практики, підготовка варіанту роботи до рецензування; до 15 квітня
7. Подання роботи науковому керівникові, отримання рецензії до 1 травня
8. Доопрацювання дипломної роботи з урахуванням рекомендацій рецензента і наукового керівника. Чистове оформлення роботи, подання її науковому керівникові на підготовку відзиву до 20 травня
Написання відзиву науковим керівником, його доповідь завідувачу кафедри щодо завершення роботи За два тижні до початку роботи ДЕК
Подання чистового варіанту дипломної роботи разом із рецензією та відзивом на нормоконтроль, затвердження допуску до захисту засіданням кафедри За 10 днів до початку роботи ДЕК

 

При складанні календарного плану особливо суттєвим є дотримання логічної послідовності виконання етапів роботи. Встановлення конкретних термінів проведення дослідження не тільки сприяє самоорганізації студента, а й дає можливість своєчасно отримати консультацію наукового керівника, який може на всіх етапах виконання роботи контролювати її хід і коригувати зміст.

Для оптимізації виконання дипломної (кваліфікаційної) роботи студентом, стосовно його співпраці із науковим керівником рекомендується календарний графік основних консультацій, який наведений в таблиці 3.2:

Таблиця 3.2

Календарний графік основних консультацій випускника

з науковим керівником

 

Заходи Орієнтовний термін виконання
1. Обговорення напрямку дослідження та обрання теми Вересень
2. Підготовка до затвердження теми, обговорення основних положень роботи, які викладаються у вступі Жовтень
3. Обговорення результатів бібліографічного пошуку Листопад
4. Підготовка плану-конспекту дипломної роботи Грудень
5. Подання чорнового варіанту першого розділу Січень
6. Подання чорнового варіанту другого розділу Лютий
7. Подання чорнового варіанту третього розділу, робота над висновками, доопрацювання вступу Березень
8. Подання роботи в цілому Квітень
9. Чистове оформлення роботи та отримання відзиву від наукового керівника Травень

 

Дипломна (кваліфікаційна) робота повинна бути подана в термін, який визначається графіком навчального процесу і встановлений кафедрою (попередній захист роботи) та факультетом (захист роботи перед Державною екзаменаційною комісією).

3.2. Організація дослідження

Специфіка підготовки кваліфікаційних робіт студента вузу полягає в тому, що в процесі їх підготовки та захисту здійснюється досягнення як науково-дослідних, так і навчальних цілей. Студенти глибоко вивчають певні питання, вчаться аналізувати літературу, критично оцінювати її, полемізувати з авторами статей, висловлювати власні думки, відстоювати їх, робити вірні наукові, теоретичні та практичні висновки, набувають певних навиків застосування сучасних наукових методів дослідження.

У процесі такої роботи студент повинен пройти шлях, який включає в себе низку взаємозв’язаних етапів. Як правило, виконання роботи складається з наступних етапів.

Перший етап включає обґрунтування актуальності теми, визначення об’єкта, предмета та мети і завдань дослідження.

Другий етап включає відпрацювання гіпотези та теоретичних передумов дослідження на основі проведеного літературного огляду стану проблеми, яка вивчається під кутом зору його мети.

Третій етап включає розробку програми та методики емпіричного дослідження та його проведення. Розробляючи план експериментального дослідження, можна обрати один із трьох його шляхів:

1. Лонгітюдний план (шлях, зріз): вивчаються одні й ті самі піддослідні протягом тривалого часу та поетапно проводиться аналіз із порівнянням результатів зрізів.

2. Поперечний план реалізовується методом порівняння окремих груп піддослідних різного віку.

3. Можна застосовувати комбінований план, коли піддослідними є люди різних вікових груп, але за однією з них (наприклад, одна експериментальна група студентів) проводиться тривале спостереження (лонгітюдне дослідження), а наприкінці порівнюються результати з іншою (контрольна група).

Четвертий етап включає обробку та аналіз результатів емпіричного дослідження, яке проводилося згідно з розробленою програмою і методикою, а також формулювання висновків і рекомендацій за результатами дослідження.

П'ятий етап оформлення роботи і підготовка до захисту.

3.3. Бібліографічний пошук

Наступним етапом виконання дипломної кваліфікаційної) роботи є вивчення студентом відповідних літературних джерел з вибраної проблеми (підручників, навчальних посібників, монографій, періодики, нормативної літератури як вітчизняних, так і зарубіжних авторів).

При доборі літератури з теми необхідна серйозна і кропітка робота, бо слід враховувати, що з кожної проблеми лише за останні десятиліття примножена велика кількість літератури, обсяг якої з кожним роком збільшується. Для полегшення роботи треба використовувати бібліотечні інформаційно-пошукові системи, корисними є також електронні ресурси мережі Інтернет.

Для складання бібліографії з теми наукової роботи студент використовує наявні в бібліотекахсистематичні каталоги, в яких назви творів розташовані за галузями знань;алфавітні каталоги, в яких картки на книжки розташовані в алфавітному порядку прізвищ авторів;предметні каталоги, що містять назви творів з конкретних проблем і спеціальностей; електронні каталоги, які допомагають швидко орієнтуватися у бібліотечних фондах, а також різноманітнібібліографічні довідникові видання (покажчики по окремих темах і розділах),виноски і посилання в підручниках, монографіях, енциклопедичних словниках, періодичній літературі та ін.

Для підбору періодичної літератури слід звернутися до покажчиків статей, опублікованих протягом календарного року і розміщених у кінці останнього номера журналу за кожен рік видання.

Складений студентом список літератури, необхідної для вивчення при виконанні дипломної (кваліфікаційної) роботи, погоджується з керівником. Керуючись складеним списком літератури, студент приступає до вивчення джерел. За допомогою керівника студент визначає послідовність ґрунтовного вивчення літератури. З літературними джерелами доцільно починати працювати з ознайомлення з працями загальнішого змісту, а потім переходити до вивчення джерел, де проблема висвітлюється конкретніше.

Для полегшення подальшої роботи студент може скласти бібліографічні картки літературних джерел (такі, як у бібліографічних каталогах).

Під час роботи з бібліотечними фондами та Інтернетом необхідно одразу взяти до уваги вимоги до оформлення списку літератури.

 

4. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ (КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ

4.1. Структура дипломної (кваліфікаційної) роботи

Назва дипломної (кваліфікаційної) роботи повинна бути стислою, лаконічною, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (завдання), вказувати на мету дослідження і його завершеність. Назва теми повинна бути, по можливості, короткою, відповідати обраній спеціальності та суті вирішеної наукової проблеми (завдання), вказувати на мету дослідження і його завершеність. Іноді для більшої конкретизації до назви слід додати невеликий (4-6 слів) підзаголовок. У назві не бажано використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Треба уникати назв, що починаються зі слів "Дослідження питання...", "Дослідження деяких шляхів...", "Деякі питання...", "Матеріали до вивчення...", "До питання..." і т. ін., в яких не відбито достатньою мірою суть проблеми.

Дипломна (кваліфікаційна) робота повинна містити основні структурні елементи у наступній послідовності:

- титульний аркуш,

- зміст,

- перелік умовних позначень (при необхідності),

- вступ,

- основна частина, яка складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів,

- висновки,

- список використаних джерел,

- додатки.

У роботі необхідно стисло, логічно і аргументовано викладати зміст і результати досліджень, уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Роботу до захисту подають у вигляді спеціально підготовленого рукопису в твердій палітурці.

Мова написання дипломної (кваліфікаційної) роботи - державна.

 

4.2. Основні вимоги до змісту дипломних і кваліфікаційних робіт


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 20; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.04 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты