Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаДодатки. До додатків включають допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи: проміжні математичні доведення
Читайте также:
  1. Додатки
  2. Додатки
  3. ДОДАТКИ
  4. Додатки
  5. Додатки
  6. Додатки
  7. Додатки
  8. ДОДАТКИ
  9. ДОДАТКИ

До додатків включають допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи: проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, протоколи досліджень, методики, вирішення завдань за допомогою комп'ютера, які розроблені у процесі виконання роботи, ілюстрації допоміжного характеру. У додатки можуть бути включені:

— додаткові ілюстрації або таблиці;

— матеріали, які через великий обсяг, специфіку викладання або форму подання не можуть бути внесені до основної частини (оригінали фотографій, тести, використані анкети, матеріали, розроблені в процесі виконання роботи та ін.).

 

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ (КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ) РОБОТИ

5.1. Загальні вимоги

Оформлення тексту має відповідати загальним вимогам Вищої атестаційної комісії України до оформлення дисертацій [Вимоги до оформлення дисертацій / Бюлетень ВАК України. - К.: ВАК, 2000. - № 2].

Кількість примірників роботи – 2 прим. Примірники повинні бути ідентичними і засвідченими завідувачем кафедри.

Дипломну (кваліфікаційну) роботу друкують за допомогою комп'ютерного набору на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 мм X 297 мм), міжрядковий інтервал 1,5, до тридцяти рядків на сторінку. Шрифт Times new Roman розміром 14.

Текст роботи необхідно друкувати, залишаючи береги таких розмірів: лівий - не менш за 30 мм, правий - не менш за 10 мм, верхній - не менш за 20 мм, нижній - не менш за 20 мм.

Шрифт друку повинен бути чітким, рядок - чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту роботи має бути однаковою.

Текст роботи повинен бути вичитаний як студентом, так і науковим керівником. Невичитаний текст з лексичними та орфографічними помилками є неприпустимим.

Обсяг кваліфікаційної роботи повинен становити 55-65сторінок друкованого тексту. Обсяг дипломної роботи повинен становити 75-85 сторінок друкованого тексту.У загальний обсяг роботи не входять додатки та список використаних джерел.

 

Приклад загального оформлення сторінки роботи

 
 
Вимоги до комп’ютерного набору. · текстовий редактор – WORD · гарнітура шрифту – Times New Roman · кегль шрифту (розмір) – 14 · кількість символів у рядку – не менше 60 · абзац – 1,25 см · міжрядковий інтервал – 1,5 · кількість рядків на сторінці – до 30 · міжрядковий інтервал між заголовком (назвою розділу чи підрозділу) і текстом – 20 мм 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты