Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПриклади оформлення джерел
Читайте также:
  1. Bлaснi iнвестицiйнi джерела пiдприємств та механiзми їx використання
  2. Internet-джерела
  3. Iноземнi джерела фiнансування iнвестицiйної дiяльностi
  4. Б. Непряме джерело
  5. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  6. Види резервного капіталу та джерела його формування
  7. Види та джерела формування конкурентних переваг
  8. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
  9. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ВИПУСКНОГО БАКАЛАВРСЬКОГО ПРОЕКТУ
  10. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 

Один автор:

Анохин П.К. Системные механизмы высшей нервной деятельности / П.К. Анохин. – М.: Наука, 1979. – 453 с.

Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. / О.Є. Гуменюк – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 310с.

Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. / Т.М. Титаренко – К.: Либідь, 2003. –376с.

 

Два автори:

Брагина Н.Н. Функциональные асимметрии человека / Н.Н. Брагина, Т.А. Доброхотова – М.: Медицина, 1988. – 240 с.

Березин С.В. Психология ранней наркомании. / С.В. Березин, К.С. Лисецкий – Самара: Самарский университет, 2000. – 64 с.

 

Три автори:

Аракелов Г.Г. Особенности стрессовой реакции у правшей и левшей / Аракелов Г.Г., Шотт Е.К., Лысенко Н.Е. // Вестник МГУ. – Серия 14. – Психология. – 2004. - №2. – С. 3-20.

Чотири автори:

Методики психодиагностики в спорте / [Марищук В.Л., Блудов Ю.М., Плахтиенко В.А., Серова Л.К.]. – М.: Просвещение, 1990. – 256 с.

Микродинамическая структура моторной стадии действия / [Гордеева Н.Д., Евсевичева И.В., Зинченко В.П., Курганский А.В.]. - К.: Гнозис, 2009. – 216 с.

 

 

П′ять і більше авторів:

Унилатеральный электросудорожный припадок / [Балонов Л.Я., Баркан Д.В., Деглин В.Л. и др.]. – Л.: Наука, 1979. – 172 с.

О функциональной асимметрии мозга при восприятии пения с различными эмоциональными оттенками / [Морозов В.П., Дмитриева Е.С., Зайцева К.А. и др.] // Физиология человека. – 1982. – Т.8. - №6. – С. 932-938.

 

Стаття з журналу або іншого періодичного видання:

Ільїна Т.Б. До проблеми пошуку одиниці аналізу самосвідомості / Т.Б. Ільїна // Психологія і суспільство. – 2001. – №2. – С.72-76.

Брушлинский А.В. Деятельность, действие и психическое как процесс / А.В. Брушлинский // Вопр.психол. – 1984. - №4. – С. 17-29.

Иванченко С. Н. Природа изменчивости скоростных характеристик сенсомоторных реакций в различных экспериментальных условиях / С.Н. Иванченко, С.Б. Малых // Психол.журн. - 1994. - №6. – С. 80-86.

 

Стаття в збірнику наукових праць:

Меднікова Г.І. Методологічні засади дослідження динамічної системи самооцінки і рівня домагань особистості / Г.І. Меднікова // Психологія у XXI столітті: перспективи розвитку: Матеріали VI Костюківських читань. – Т.2. – К.: Міленіум, 2003. – С.123-128.Грибенко І.В. Генеза функціональної асиметрії мозку людини / І.В. Грибенко // Психічний і фізіологічний розвиток учня та норми навантаження / За заг. ред. В.В. Клименка. – К.: Главник, 2005. – С 176-183.

 

Складова багатотомного видання:

Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. / А.В. Запорожец – М.: Педагогика, 1986. – Т.2: Психическое развитие ребенка. – 1986. - 320 с.

 

Стаття з хрестоматії:

Зинченко П.И. Непроизвольное запоминание и деятельность / П.И. Зинченко // Хрестоматия по общей психологии. Психология памяти / Под. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. - М.: МГУ, 1979. - С. 207-216.

 

Автореферати дисертацій:

Поликарпова Н.В. Влияние психомоторных асимметрий на динамику спортивных результатов у фехтовальщиков: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психол. наук. / Н.В. Поликарпова – СПб., 1998. – 20 с.

 

Перекладені видання:

Прибрам К. Языки мозга / К. Прибрам: [пер. с англ. под ред. А.Р. Лурия]. – М.: Прогресс, 1975. – 464 с.

 

Іншомовні джерела: 

Один автор:

Bryden M.P. Laterality. Functional asymmetry in the intact brain / M.P Bryden. – N.Y., Academic Press, 1982. – 321 p.

 

Два автори:

Geschwind N. A.M. Cerebral lateralization: Biological mechanisms, association and pathology / N. Geschwind, A.M. Galaburda. - Cambridge: Mill Press, 1987. - 331 p.

 

Bruce R. Conditions of transfer of training / R. Bruce // Journal of experimental psychology. - 1933. - V. 16. - P. 343-361.

 

Складова монографії:

Starosta W. Sprawnosciowe kryteria doboru do sportu / Wybrane problemy doboru i selekcji w sporcie / W. Starosta. – Warszawa: Instytut Sportu, 1985 - S. 97-225.
Додаток Е

оформлення бібліографічних посилань
НА електронНі версії публікацій та електронні видання з Internet

Обов’язковими елементами бібліографічного опису посилань за стилем WEAPAS з використанням модифікації стилю АРА є:

 автор(и) електронного документу,

 назва документу,

 дата публікації версії документу,

 тип документа у квадратних дужках,

 URL - уніфікований локатор ресурсу (повна електронна адреса ресурсу в Internet),

 дата перегляду документа,

 інші дані.

Ці елементи друкуються у бібліографічному описі послідовно. Вимоги до кожного з елементів опису є такими.

Автор документу:на початку опису вказуються автори (перший, другий, третій та інші).

Замість імені автора можливе використання адреси електронної пошти, якщо немає іншої інформації, яка дозволила б ідентифікувати автора. При цьому не можна вносити ніяких змін в адресі (наприклад, замінювати прописні літери на строчні). Коли автор відомий під псевдонімом, то вказується адреса його електроної пошти у круглих дужках відразу після псевдоніма. Увага! Особливості написання іншомовних прізвищ: прізвище та ініціали відокремлюються комою.Приклад № 1:

Li, X., Crane, N. (1996, September 2). Bibliogaphic formats for citing electronic information [WWW document]. URL http://www.uvm/edu/ncrane/estyles (2 травня 1999).

Смольникова И.А. (23 января 1999). Рабочий конспект для внедряющих информационные технологии в школе - Центр “Информатика“ // Письма в emmissia. offline.- CПбАИО [WWW документ]. URL http://www.informatica.ru/text/school/its.html (18 лютого 1999).

Подвійний слеш (//) підкреслює періодичність надходження листів на сервер.

Назва документу: друкується курсивом з великої літери без крапки у кінці.

Дата публікації версії документу:

 друкується у форматі (рік, місяць ,день) для англомовних посилань, у форматі (день, місяць, рік), наприклад (21 лютого 2001) – для російсько/україномовних посилань. Після дужок ставиться крапка,

 посилання на статті у періодичних виданнях, які не модифікуються, повинні мати рік та місяць публікації. Якщо періодичним виданням є журнал, то вказується рік, номер тому, номер журналу, як це робиться за ГОСТ 7.31-84,

 електронні документи, які не мають інформації щодо дати створення і модифікації, вважаються перевиданням робіт з невідомою датою публікації і посилання оформлюється як (n.d./рік), де рік - це рік отримання доступу до документу, а ”n.d.” – “не має дати”,

 у посиланнях на документи, які модифікуються з часом, за роком вказується місяць та день (коли є).

Приклад № 2.

Wainright, M. (n.d./1995). Citation style for internet sources [WWW document]. URL http://www.cl.cam.ac.uk/users/maw13/citation.html (5 вересня 2000).

Типи документів:друкуються у квадратних дужках, після яких ставиться крапка:

 база даних (Database),

 FTP-архів (FTP archive) - каталог файлової системи з доступом за протоколом FTP,

 On-line новини (On-line news posting) - стаття в Usenet або у локальній групі новин,

 текстовий файл (Text file) - файл з текстом, який можливо прочитати без спеціальної програми, тобто, у будь-якому текстовому редакторі,

 WWW-документ (WWW document) - документ HTML, який розташований на Web-сервері і продивляється із використанням спеціальної програми, яка називається Web-броузером (Microsoft Internet Explorer та інші подібні).

Приклад № 3.

Scribe, S. (1997, August 13). Scribe ARA Style reference builder [Computer program/Windows]. URL http://www.scribesa.com/apastyle.htm (27 квітня 2001).

Приклад № 4.

Tent, J. (1995, February 13) Citing e-text summary. Linguist list, 6(210) [On-line serial]. URL http://www.lamp.com/infosis (17 квітня 2001).

Приклад № 5.

Shakhtarin, E. (1995, April). Операционная система Linux - передовая технология для всех [FTP archive]. URL ftp://citforum.ru pub/os/linux1-win.zip (23 лютого 1997).

Вимоги до друкування URL:

 до і після написання URL йде пробіл,

 URL не повинен закінчуватися двокрапкою, крапкою, комою або іншим подібним знаком,

 довгий URL може бути перенесеним на інший рядок. В такому випадку URL розбивається символом (“/“) без пробілу, який повинен бути останнім символом у першій строці. Бажано друкувати адресу URL в один рядок для запобігання помилок.

Дата перегляду документу:друкується у круглих дужках у форматі (день, місяць, рік) українською мовою, наприклад, (31 травня 2001).

Рекомендації щодо опису документів, які одержані електроною поштою

Опис такого документу включає автора, його адресу, дату відправлення документу, тему, тип документа, дату отримання повідомлення. Адреса електронної пошти друкується у дужках < >.

Приклад № 6.

German, C. <germannc@mscd.edu> Our projects [Личная переписка]. (5 лютого 1999).

Рекомендації щодо опису документів, які одержані з телеконференцій
(Usenet newsgroups)

Приклад № 7.

Розина И.Н. <rozina@edu.donpac.ru> (7 января 1999). Вопросы для преподавателей. edu@emissia.spb.su GROUP emissia offline, ART 629 (18 лютого 1999).

Примітка: ART 629 - це наскрізний номер статті або повідомлення на телеконференції.

Рекомендації щодо опису документів, які опубліковані в електронному фаховому виданні «Інформаційні технології і засоби навчання»

Приклад № 8.

1.Биков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем // Інформаційні технології і засоби навчання. – Грудень 2006. – №1. – [WWW document]. URL http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/emg.html (21 червня 2007 р.)

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 8; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты