Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗаголовки структурних частин роботи
Читайте также:
  1. CD-ROM-накопичувачі для роботи з переносними виданнями
  2. II. Основна частина
  3. II. Основна частина 70 хв.
  4. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ
  5. II. ОСНОВНА ЧАСТИНА УРОКУ.
  6. IV. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА УРОКУ.
  7. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
  8. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  9. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  10. Аналіз ритмічності роботи підприємства.

· Заголовки структурних частин роботи ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ друкують великими літерами симетрично до тексту (шрифт – 14 напівжирний), заголовок центрується, крапка не ставиться.

· Заголовки розділів вміщують на цьому ж рядку після слова РОЗДІЛ, друкують великими літерами, шрифт 14 напівжирний. Крапку в кінці назви розділу не ставлять. Заголовок розділу вирівнюють по центру.

· Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами, крім першої – великої, з абзацного відступу, шрифт 14 – напівжирний. Крапку в кінці заголовка не ставлять.

· Відстань між заголовком розділу та заголовком підрозділу — один рядок. Текст підрозділу друкується з наступного рядка, з абзацу після заголовку підрозділу. Відстань, між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна становити 3-4 інтервали.

· Переноси слів у заголовках не допускаються. Підкреслення заголовків не допускається.

· Кожен новий розділ роботи треба починати з нової сторінки. Відступ між підрозділами – один рядок, при умові, що новий підрозділ розпочинається у верхній половині сторінки. Якщо ж його початок має розміститися у нижній половині сторінки, підрозділ необхідно починати з нової сторінки.

Приклад оформлення заголовків розділів, підрозділів та їх розташування на сторінці наведено у додатку Г.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

Титульний аркуш має єдиний загальновузівський стандарт і містить дані, які наводяться в такій послідовності:

а) назва міністерства та навчального закладу;

б) затвердження завідувачем кафедри;

в) назва роботи згідно з наказом вищого учбового закладу;

г) номер групи, прізвище, ім’я та по-батькові студента, його власний підпис;

д) вчене звання наукового керівника та його власний підпис;

є) місто і рік виконання роботи.

Приклад оформлення титульного аркуша наведено у додатках А, Б.

Змістрозташовують після відгуку наукового керівника та рецензії, починаючи з нової сторінки. До змісту включають: вступ; послідовно перелічені назви всіх розділів та підрозділів; висновки; список використаних джерел; додатки і напроти них – номери сторінок, які містять початок вищевказаних складових роботи. Приклад оформлення змісту наведено у додатку В.Приклади оформлення титульної сторінки подано в додатку.

 

5.2. Нумерація

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, малюнків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Нумерацію сторінок подають у правому верхньому куті. Крапка після номера сторінки не ставиться.

Підрахунок нумерації сторінок здійснюється з врахуванням того, що титульний аркуш є першою сторінкою роботи і номер сторінки на ньому не ставиться. Відгук наукового керівника та рецензія на роботу підшиваються після титульного листа і не нумеруються. На сторінці зі змістом та першій сторінці вступу нумерація не проставляється (сторінки рахуються). Таким чином, сторінка, на якій починають проставляти нумерацію, є друга сторінка вступу, на якій проставляється – 6. Надалі здійснюється наскрізна нумерація сторінок через всю роботу. У нумерацію входять всі аркуші, враховуючи додатки.

Зміст, вступ, висновки, список використаних джерел, додатки не мають порядкових номерів.

Розділи повинні мати наскрізну нумерацію у межах всієї роботи. В тексті роботи номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера ставлять крапку, потіму тому ж рядку друкують заголовок розділу.Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. – третій підрозділ другого розділу. Потім у тому ж рядку друкують заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У кінці номера повинна стояти крапка, наприклад: "1.3.2." (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як і пункти.

Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

 

5.3. Таблиці

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: Таблиця 1.2 (друга таблиця першого розділу). Якщо у роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють.Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. В тексті повинна бути вказівка на таблицю. Наприклад, “…статистичні дані наведені в таблиці 4.2”. Таблицю розміщують таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну (і подальші) сторінки назву вміщують тільки над її частиною на першій сторінці. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку – боковик. Слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: Продовження табл. 1.2.

Якщо текст, який повторюється у графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінити лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами “Те ж”, а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Примітки до тексту таблиць, в яких вказують довідкові і пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах одної сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова “Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

1....

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова “Примітка” ставлять крапку.

Приклад оформлення табличного матеріалу

 

 

Таблиця 2.3

Коефіцієнти кореляційного зв′язку темпераментальних рис та параметрів творчого мислення (N=28)

    Показники творчого мислення
    Побіжність Гнучкість Розробленість Назва Оригінальність Загальний рівень
Темпераментальні риси Ергічність ,036 -,346 ,257 -,312 ,217 ,029
Соціальна ергічність ,109 ,892** -,050 ,488 ,044 ,512
Пластичність ,265 -,092 ,415 ,058 ,439* ,463*
Соціальна пластичність ,089 ,412 -,199 ,761** ,109 ,235
Темп ,527* -,046 -,049 ,167 ,188 ,082
Соціальний темп ,207 ,480 ,267 ,048 ,075 ,350
Емоційність ,063 -,920** -,002 -,629 -,166 -,432

Примітка: *-значущість на рівні р≤0,05;

** - значущість на рівні р≤0,01.

 

Формули в роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках. наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу). Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба починати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки. Наприклад: Обсяг вибіркової сукупності для простого ймовірного відбору визначаємо за формулою:

n = 1/0,0025 = 1/N,

де N – обсяг генеральної сукупності,

n – обсяг вибіркової сукупності.

5.4. Ілюстрації

Ілюстрації (малюнки, схеми, графіки) необхідно подавати у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад:Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу).

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами. Якість ілюстрацій повинна забезпечувати їх чітке відтворення. Фотознімки розміром меншим за формат А4 повинні бути наклеєні на стандартні аркуші білого паперу формату А4.

Приклад оформлення малюнків

 

 

Рис. 3.1. Середні значення за шкалами методики Дембо-Рубінштейн

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты