Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПрофесійна орієнтація в системі управління персоналом
Читайте также:
  1. А) органи управління
  2. Автономія і демократичне управління університетами
  3. Административные методы управления персоналом
  4. Адміністративна відповідальність за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління.
  5. Адміністративні методи -це сукупність прийомів, впливів, за­снованих на використанні об'єктивних організаційних відносин між людьми та загальноорганізаційних принципів управління.
  6. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  7. адровое, информационное, техническое и правовое обеспечение системы управления персоналом
  8. Американская модель управления персоналом (контекст глобализации)
  9. Американская модель управления персоналом.
  10. Анализ кадрового состава и системы управления персоналом

Однією з важливих складових наймання є професійна орієнтація працівників, що полягає в наданні йому допомоги у виборі професії. Поява ринку праці і, як наслідок, конкуренція за право зайняти ва­кантне робоче місце, прагнення підприємств створити працездатні колек­тиви обумовлюють зміну відношення підприємств до профорієнтаційної роботи і ретельного наймання кадрів.

Професійна орієнтація – це комплекс взаємозалежних економіч­них, соціальних, медичних, психологічних і педагогічних заходів, спря­мованих на формування професійного покликання, виявлення здібнос­тей, інтересів, придатності та інших факторів, що впливають на вибір професії або на зміну роду діяльності.

Робота з профорієнтації має своєю метою надання допомоги мо­лодим людям і людям, що шукають роботу, у виборі професії, спеціаль­ності, місця роботи або навчання з урахуванням схильностей і інтересів людей, їхніх психофізіологічних особливостей, а також з урахуванням кон'юнктури, що склалася на ринку праці.

Професійна орієнтація включає професійну пропаганду (або профпропаганду), професійні консультації (або профконсультації), професійний підбір (або профпідбір), професійний вибір (або профвідбір) (рис. 1).

 

  Професійна орієнтація
  ' 1 ' ' ' '
профпропаганда   профконсультації   профпідбір   профвідбір
формування у молоді інтересу до певних видів праці, виходя-чи з потреб підпри-ємства, роз'яснення престижності певних професій, виховання почуття поваги до цих професій   допомога молодій людині у виборі роду тру­дової діяльності з урахуванням його бажань і потреби підприємства у кадрах   визначення кола професій, найбільш опти­мальних для даної людини з урахуванням його психофізіологічних і особистісних даних   дослідження, що спеціально організується з метою визначення придатності людини до даної роботи
               

 

Рис. 1. Складові професійної орієнтації та їх характеристика

 

У проведенні професійної орієнтації (надання допомоги, насамперед, школярам, молоді) зайняті спеціалізовані устано­ви, служби зайнятос­ті (робота з безробітними). Придатність до професії встановлюється з урахуванням ступеня відповідності індивідуальних психофізіологічних і моральних якостей (сила, урівноваженість, увага, сприйняття, пам'ять, реакція, розуміння завдання і т. п.), рівня освіти, спеціальних знань, навичок і вмінь.Підприємства також мають залучатися до роботи з професійної орієнтації. Так, до підприємств звертаються молоді люди з метою отри­мання не тільки роботи, але й певної професійної підготовки.

Крім того, є працівники, що потребують повторної профорієнтації, зокрема:

· працівники, що залишили роботу з власного бажання або у зв'язку зі скороченням штатів;

· працівники, що працюють, але готові змінити місце роботи і профе­сію через незадоволеність певними чинниками (низькою зарплатою, віддаленістю місця роботи від дому, поганим станом здоров'я і т. п.);

· працівники, що звільнені у зв'язку зі скороченням штатів або реор­ганізацією (ліквідацією) підприємства, але по різних причинах не готові до подібних змін, внаслідок чого вони виявляють невдово­лення, почуття протесту і т. п.;

· інваліди і особи з тимчасовою непрацездатністю, з обмеженими показаннями до трудової діяльності, що бажають освоїти посильну професію і одержати відповідну роботу;· звільнені у запас військовослужбовці, а також емігранти, біженці.

Профорієнтація як етап у працевлаштуванні працівників дозволяє:

1) ознайомити з можливими варіантами працевлаштування;

2) професійно визначитися людині (щоб можна було з користю для себе і для підприємства реалізувати трудовий потенціал);

3) сформувати практичний інтерес до вибору професії і прийняття конкретного рішення стосовно виду діяльності.

Висока ефективність проведення професійної орієнтації при прийомі на ро­боту виявляється у:

· підвищенні трудового потенціалу підприємства;

· скороченні термінів і вартості професійного навчання;

· обґрунтованому і своєчасному професійному самовизначенні пра­цівника з урахуванням можливостей реалізації своїх здібностей і схильностей;

· підвищенні задоволеності працею.

Організаційно профорієнтація проходить у різних формах. Зокрема, вона може виступати як самостійна цільова задача, не пов'язана безпо­середньо з найманням працівника і реалізована у формі професійної кон­сультації. Але висновки відносно відповідності людини вимогам даної професії можуть бути отримані і безпосередньо в ході наймання.

Професійний підбір найбільш придатного пра­цівника з декількох кандидатів пов'язаний із проведенням комплексно­го обстеження, порівняльного аналізу особистих якостей даної людини з деяким еталоном вимог, пропонованих професією. Ці вимоги можуть бути представлені у формі професіограм, що розроблюються для окре­мих професій і посад.

У ході обстеження з метою одержання прогнозу професійної при­датності працівника стосовно до сфери майбутньої трудової діяльності з'ясовуються:· стан здоров'я з метою виявлення показань і протипоказань до пев­них видів діяльності з медичної точки зору;

· психофізіологічні якості у співставленні з вимогами, відображени­ми у професіограмі;

· особистісні якості (активність, почуття відповідальності, урівнова­женість, оригінальність мислення і т. п.) та ін.

За результатами профорієнтації окрім висновку про профпридатність людині надаються рекомендації про можливі напрямки розвитку і удосконалення його здібностей та раціональне використання потенціалу.

Отже, важливою складовою найму є професійна орієнтація працівників, що полягає в наданні допомоги людині при виборі професії, спеціаль­ності, місця роботи або навчання з урахуванням її схильностей і інтересів, психофізіологічних особливостей, а також з урахуванням кон'юнктури, що склалася на ринку праці.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 5; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты