Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаВисвітліть матеріальні, фінансові, територіальні та соціальні основи місцевого самоврядування.
Читайте также:
  1. Б21_3. “Основи роботи з дисками". Розкрити тему і запропонувати послідовність та методику навчання.
  2. В) створювалися окремі адміністративно-територіальні одиниці в місцях компактного проживання неукраїнського населення
  3. Висвітліть особливості вивільнення персоналу. Розкрийте сутність та причини плинності персоналу.
  4. Висвітліть особливості організації мотивації та стимулювання персоналу організації.
  5. Висвітліть особливості організації професійної підготовки працівників.
  6. Висвітліть роль профспілок у представництві й захисті прав та інтересів працівників на підприємстві.
  7. Висвітліть специфіку застосування психологічних методів у соціальній роботі.
  8. Гарантії і захист прав місцевого самоврядування.
  9. Голова місцевого суду, порядок його призначення, повноваження.

Конституція України (ст. 142) до матеріальної і фінан­сової основи місцевого самоврядування відносить рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об'єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Провідне місце в структурі матеріальної основи міс­цевого самоврядування займає комунальна власність самостійна форма публічної влас­ності, суб'єктами якої є територіальні громади села (кіль­кох сіл у разі добровільного об'єднання в сільську громаду їх жителів), селища, міста, району в місті.

До складу комунальної власності входить: рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, підприємства, установи та ор­ганізації, в тому числі банки, страхові товариства, а та­кож пенсійні фонди, частка в майні підприємств, житло­вий фонд, нежитлові приміщення, місцеві енергетичні системи, громадський транспорт, системи зв'язку та ін­формації, заклади культури, освіти, спорту, охорони здо­ров'я, науки, соціального обслуговування, майно, пере­дане в комунальну власність іншими суб'єктами власно­сті та будь-яке інше майно, рухомі та нерухомі об'єкти, які на праві власності належать територіальним грома­дам, а також кошти, отримані від відчуження об'єктів права комунальної власності.

Під соціальними основами місцевого са­моврядування розуміють муніципально-правовий інсти­тут, який становить сукупність норм, що закріплюють та регулюють соціальну політику місцевого самоврядування, спрямовану на створення умов, які б забезпечили гідне життя та вільний розвиток людини — члена територіаль­ної громади. Соціальні основи місцевого самоврядуван­ня спрямовані на гарантування соціально-економічних та соціально-культурних прав людини і громадянина на міс­цевому рівні. Конституція України безпосередньо по­кладає на місцеве самоврядування обов'язки щодо забез­печення таких прав людини і громадянина у сфері еко­номічного, соціального і культурного життя:

• права громадян користуватися для задоволення своїх потреб об'єктами права комунальної власності (стаття 41); право громадян на соціальний захист, яке гарантуєть­ся ...створенням мережі... комунальних... закладів для догляду за непрацездатними (стаття 46);• право громадян, які потребують соціального захис­ту, на отримання від органів місцевого самоврядування житла безоплатно або за доступну для них плату (стат­тя 47);

• право громадян на безоплатне отримання медичної допомоги в комунальних закладах охорони здоров'я (стат­тя 49);

• право громадян на освіту, яке забезпечується доступ­ністю і безоплатністю освіти в комунальних навчальних закладах (стаття 53);

• права громадян на відшкодування за рахунок місце­вого бюджету матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень (стаття 56).

Органи місцевого самоврядування здійснюють соці­альний захист населення, надають підтримку соціально незахищеним верствам населення, сім'ї, материнству і дитинству, розвивають систему соціальних служб, за­ймаються питаннями охорони праці тощо.

Важливим інститутом муніципального права України є інститут фінансової основи місцевого самовряду­вання, який становлять правові норми, що регулюють питання місцевих фінансів, тобто структуру, порядок і процедуру формування, розподілення та використання місцевих коштів.Фінансові ресурси територіальної громади (місцеві фінанси) за своєю структурою включають:

а) кошти бю­джету місцевого самоврядування;

б) позабюджетні кош­ти місцевого самоврядування;

в) кошти комунальних підприємств та інші кошти місцевого самоврядування.

Шляхи формування доходної частини місцевих бюджетів:

по-перше, за рахунок власних джерел (місцеві подат­ки і збори;

по-друге,до доходів місцевих бюджетів зараховую­ться закріплені доходи, тобто закріплені законом загаль­нодержавні податки, збори та інші обов'язкові платежі;

по-третє,в дохідну частину місцевих бюджетів мо­жуть входити кошти з державного бюджету, які переда­ються з метою надання фінансової підтримки місцевого самоврядування з боку держави, яка гарантує органам місцевого самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних соціальних потреб. Дотаціїце кошти, які передаються до місцевого бюджету з державного бюджету у випадках, коли кош­тів, що надходять з власних джерел та закріплених дохо­дів, недостатньо для формування мінімального розміру місцевого бюджету. Використання дотацій не має цільо­вого призначення, вони виділяються державою на без­відплатній та безповоротній основі. Субвенції —це кошти, які виділяються з державного бюджету на певний строк для фінансування конкретних програм з метою соціально-економічного вирівнювання відповідних територій.

по-четверте,до дохідної частини місцевого бюджету включаються кошти, необхідні для фінансування витрат, пов'язаних зі здійсненням органами місцевого самовря­дування повноважень органів виконавчої влади та вико­нанням рішень органів виконавчої влади.Видатки бюджетів міс­цевого самоврядування поділяються на дві частини: ви­датки, пов'язані з виконанням власних повноважень місцевого самоврядування, і видатки, пов'язані з вико­нанням делегованих законом повноважень органів ви­конавчої влади.

Територіальна основа місцевого само­врядуваннятериторіальна одини­ця, в межах якої територіальна громада здійснює місцеве самоврядування і на яку поширюється юрисдикція її органів.


 


Дата добавления: 2015-04-18; просмотров: 13; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты