Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаЗмістова та структурна специфіка PR-тексту.
Читайте также:
  1. Ароматические углеводороды. Структурная формула бензола (по Кекуле). Химические свойства бензола. Получение и применение бензола и его гомологов.
  2. Бекграундер як жанр PR-тексту. Бекграундер і факт-лист: спільне та відмінне.
  3. Деятельностно-структурная классификация социального расслоения Т.И. Заславской.
  4. Динамика представлений о материи в философии и науке. Структурная организация материального мира.
  5. Избыточность как метод повышения надежности АСОИУ. Структурная, информационная и временная избыточность
  6. Какова структурная организация судов Европейского Союза?
  7. Классификация антенн. Структурная схема антенны. Электромагнитные поля излучающих систем: дальняя зона, промежуточная область, ближняя зона. Основные соотношения для полей.
  8. Конвертор ССПС-128. Структурная схема. Поддержка интерфейсов.
  9. Концепция криптосистем с открытым ключом. Электронная цифровая подпись. Структурная схема построения ЭЦП

Змістова та структурна специфіка PR-текстів зазвичай характеризується на основі комплексної універсальної схеми, що враховує і текстоутворюючу значимість окремих структурно-смислових елементів (заголовок, підзаголовок, лідер-абзац, статистичні дані, мовна структура), і особливості використання потенційних можливостей мовної ієрархічної системи (лексика, фразеологія, синтаксис, стилістика).

PR-тексти комерційної спрямованості є дієвим інструментом сучасного маркетингу і можуть містити найрізноманітнішу інформацію про базові суб'єкти PR (найчастіше мова йде про комерційну організації або торгову марку): історія, структура, діяльність, опис продукції, партнерські взаємини, фінансова звітність і т . д. Основною інтенцією PR-текстів у цьому випадку виступає передача достовірної, публічно значущої інформації та створення сприятливого іміджу комерційної організації, відповідність продуктів її діяльності (товарів і послуг) потребам, бажанням і інтересам споживачів.

Подібні PR-тексти виступають як реалізація масово-інформаційного виду інституційного дискурсу з елементами наукової, рекламної та ділової комунікації. Основні ознак таких текстів: прості і максимально інформативні заголовки, найчастіше - розгорнуті номінативні конструкції; переважання стилістично й експресивно нейтральної лексики і фразеології, вживання спеціальної термінології, головним чином доступної для розуміння цільовою аудиторією; публічної значимість введеного в текст фактичного матеріалу; переважна однорідність мовної структури (як правило, повідомлення або інформаційне опис).

PR-тексти, які створюються в процесі PR-діяльності некомерційних громадських організацій, зокрема, правозахисних мають такі основні інтенції, як безпосередня інформаційна допомога громадянам, взаємодія зі ЗМІ для поширення інформації про свою роботу, проекти та необхідність підтримки їх реалізації. Специфіка PR правозахисних організацій, пов'язана з актуальністю та емоційністю їх особливо соціальна значимість, є одним з найважливіших позамовних факторів і виступає головним показником відповідного дискурсу, в умовах якого учасники комунікації сприймають інформацію в безпосередньому контексті подій, що відбуваються.

PR-тексти такого типу використовують потенційні можливості всіх функціональних стилів мови, в них інформативна функція реалізується нарівні з функцією впливу, що дозволяє говорити про те, що ці тексти є одночасно і інформативно-змістовними. Саме ця особливість дає можливість проводити численні паралелі між PR-текстами, пов'язаними з діяльністю некомерційних громадських організацій, з публіцистичними текстами, які, зокрема, представляють собою різноманітні реалізації політичного дискурсу і характеризуються особливими ознаками мови сучасних мас медіа.Як показав проведений порівняльний аналіз, PR-тексти можуть володіти різними, іноді протилежними структурно-семантичними і стилістичними особливостями, що обумовлено їх інтенцією, прагматикою та дискурсною специфікою. Однак, незважаючи на всі їхні екстралінгвістичні і власне мовні відмінності, PR-тексти в умовах PR-комунікації, незалежно від сфери їх функціонування, націлені в першу чергу на оптимізацію комунікативних зв'язків між базовим суб'єктом PR і його цільовими аудиторіями.

 


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 7; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.016 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты