Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні бухгалтерські проведення з обліку спецмайна
Читайте также:
  1. Аналітичний та синтетичний облік спецмайна
  2. Апарати місцевих та апеляційних судів: структура, основні завдання.
  3. Біографія як жанр PR-тексту: основні види, особливості структури.
  4. Виборче право України: поняття, джерела й основні принципи.
  5. Визначте основні види діяльності соціального працівника на виробництві.
  6. Визначте основні шляхи управління адаптацією персоналу організації.
  7. Документальне оформлення надходження і вибуття спецмайна
  8. Евакуація населення і порядок її проведення
  9. Етапи підготовки та проведення міжнародних виставок–ярмарків.
  10. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТЕНДЕРУ
№ з/п   Зміст операцій Кореспонденція субрахунків
за дебетом за кредитом
Отримано спецмайно з арсеналу, бази,складу на підставі нарядів (розпоряджень) вищих органів постачання. 010 позабалансовий  
Передано військовою частиною іншій   010 поза
  військовій частині (арсеналу, базі, скла   балансовий
  ду) спецмайно на підставі нарядів (роз    
  поряджень) вищих органів постачання.    
За розпорядженнями командира війсь 010 поза 010 поза
  кової частини видається спецмайно балансовий балансовий
  зі складу в підрозділ. (підрозділ) (склад)
Списується спецмайно, яке вислужило   010 поза
  терміни експлуатації і непридатне   балансовий
  для подальшого використання (згідно    
  з актом).    
  Одночасно оприбутковуються мате 234,235, 681,701,
  ріальні засоби, отримані від розбирання. 238,239 711-713
Переводиться спецмайно, яке знаходи    
  лось на довгостроковому зберіганні,    
  на поточні потреби військової частини    
  (за розпорядженнями вищих органів    
  постачання у зв’язку із закінченням    
  термінів зберігання):    
  а) списання з довгострокового збері   010 поза
  гання;   балансовий
  б) оприбуткування в поточних запасах:    
  - продовольства; 683,684
  - медикаментів і перев’язувальних 683,684
  матеріалів;    
  - пально-мастильних матеріалів; 683,684
  - речового майна;
  - іншого майна. 231,238,239 683,684

 

№ з/п Зміст операцій Кореспонденція субрахунків
за дебетом за кредитом
  а) оприбутковується на довгострокове 010 поза  
  зберігання; балансовий  
  б) списується з поточних запасів:    
  - продовольство; 683, 684
  - медикаменти і перев’язувальні 683,684
  матеріали;    
  - пально-мастильні матеріали; 683,684
  - речове майно;
  - інше майно. 683,684 231,238,239

Оборотна відомість відкривається на рік і складається щомісячно на підставі даних бухгалтерського обліку за кожною групою військового майна, закріпленого за відповідними службами та матеріально-відповідальними особами.Щодо кожного виду майна та матеріально відповідальної особи виводяться загальні сумові підсумки, що повинні відповідати загальному показнику позабалансового рахунку 010 «Озброєння, військова техніка та майно спеціального призначення».

9. Бухгалтерський облік грошових коштів в касі та на рахунках в органах Державного казначействаОголосивши навчальне питання, керівник заняття зосереджує увагу студентів на тому, що рух і наявність грошових коштів у готівці, які зберігаються в касі установи обліковується на рахунку 30 "Каса".

Готівка, одержана установами, повинна витрачатися суворо за цільовим призначенням у відповідності до кошторисів бюджетних установ (далі - кошториси).

При казначейському обслуговуванні кошторисів уся виручка, що надходить готівкою до каси установи, повинна бути зарахована на рахунки, відкриті установі в органах Державного казначейства (установах банків).

Використання виручки, що надходить готівкою без попереднього зарахування її на рахунки, забороняється.

Установа може мати в своїй касі готівку в межах установлених лімітів (за винятком готівки для виплат, грошового забезпечення і заробітної плати впродовж трьох робочих днів, включаючи день одержання готівки ).

Порядок проведення готівкових операцій регулюється Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320.

Розрахунок і установлення ліміту каси проводяться військовими частинами, які обслуговуються в органах Державного казначейства, самостійно на підставі розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується начальником фінансової служби та командиром військової частини відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320.Ліміт каси встановлюється залежно від режиму та специфіки роботи клієнтів, віддаленості від установи банку, що здійснює готівкове обслуговування, а також обсягу касових оборотів за всіма рахунками, термінів здачі готівки тощо.

У розрахунку зазначається визначений у договорі про здійснення розрахунково-касового обслуговування між органом Державного казначейства та військовою частиною строк здавання готівкової виручки (готівки) в банк для зарахування Ії на реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державного казначейства. Для кожної військової частини складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі.

Порядок оформлення та ведення касових операцій в установі здійснюється відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за № 40/10320.

Касові операції – це операції, що пов’язані з прийманням і видачею готівки шляхом проведення розрахунків через касу установи.

Усі форми касових документів затверджені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 637 (типові форми документів були установлені наказами Державного комітету статистики України від 15.02.96 №51 "Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій", який на даний час втратив чинність, відповідно до наказу Держкомстату від 09.06.08 №186).

Касові операції оформляються прибутковими касовими ордерами та видатковими документами.

До прибуткових касових документів належить прибутковий касовий ордер (ф. КО-1).

До видаткових документів належать: видатковий касовий ордер (ф. КО-2), розрахунково-платіжна відомість (ф. П-49), платіжна відомість (ф. П-53).

Прибуткові касові ордери та видаткові документи реєструються у Журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів (ф. КО-3 або ф. КО-3а).

Облік касових операцій установи ведеться у книзі (ф. КО-4). Установа чи організація, що є юридичною особою і має касу, веде одну касову книгу.

В установах, де готівку через велику кількість підрозділів, видають довірені особи (роздавачі), касиром установи ведеться Книга обліку прийнятих та виданих старшим касиром грошей (ф. КО-5).

Усі касові операції ведуться касиром або іншим працівником, який призначається на цю посаду керівником установи. З касиром укладається письмовий договір про повну матеріальну відповідальність, який зберігається в його особистій справі.

В установі повинні бути створені відповідні умови, які гарантують збереження готівки в касі (окреме приміщення з охоронною сигналізацією для каси, сейфа тощо).

З метою контролю за схоронністю готівкових коштів в установах проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації згідно з наказом керівника, призначається комісія, яка після перевірки каси складає акт.

Для обліку касових операцій передбачено рахунок 30 "Каса", який розподіляється на субрахунки:

301 "Каса в національній валюті";

302 "Каса в іноземній валюті".

На субрахунку 301 "Каса в національній валюті" ведеться облік наявності та руху готівки в національній валюті в касі установи.

На субрахунку 302 "Каса в іноземній валюті" обліковуються наявність та рух готівки в іноземній валюті в касі установи. За кожним найменуванням валюти в обліку установи ведуться окремі рахунки третього порядку в залежності від виду валюти (302-1, 302-2, 302-3 та інші).

За дебетом субрахунків рахунку 30 відображаються суми надходження готівки в касу установи, при цьому кредитуються субрахунки рахунків 31, 32, 35, 36, 63, 65, 66, 67, 71, 80, 81, 82.За кредитом субрахунків рахунку 30 відображаються суми, видані з каси установи, при цьому дебетуються відповідні субрахунки рахунків 31, 32, 33, 35, 36, 63, 65, 66, 67.

Облік цільового використання готівки ведеться у Картці аналітичного обліку готівкових операцій, форма і порядок заповнення якої встановлені наказом Державного казначейства України від 06.10.2000 № 100 "Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядок їх складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2000 за № 747/4968.

Записи в Картці здійснюються за кожною операцією надходження або видачі готівки з каси установи в розрізі кодів бюджетної класифікації (окремо за загальним та спеціальним фондами). Також у розрізі кодів виводиться залишок готівки на початок і кінець дня.

На підставі перевіреного звіту касира щоденно здійснюється запис у Накопичувальну відомість за касовими операціями ф. 380 (бюджет) - меморіальний ордер № 1.

Дані меморіальних ордерів щомісяця переносяться до книги "Журнал-головна".


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 19; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.014 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты