Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Бухгалтерський облік розрахунків з грошового забезпечення військовослужбовців
Керівник заняття зосереджує увагу на тому, що бухгалтерський облік розрахунків з військовослужбовцями та працівниками військової частини повинен забезпечувати облік зобов’язань та фінансових операцій, пов’язаних з нарахуванням та виплатою грошового забезпечення і заробітної плати, а також перерахуванням за належністю утриманих сум за:

балансовими рахунками, передбаченими Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ;

кодами програмної та економічної класифікації видатків Державного бюджету України;

загальним та спеціальним фондами;

класифікатором кошторису Міністерства оборони України;

структурними підрозділами, а також прикріпленими на фінансове забезпечення військовими частинами та матеріально відповідальними особами.

Облік грошового забезпечення і заробітної плати та розрахунків за ними є одним із найважливіших напрямів облікового процесу військової частини.

До його завдань слід віднести:

правильне і своєчасне зарахування на грошове забезпечення військовослужбовців, які прибули для проходження служби, та працівників, прийнятих на роботу;

своєчасне внесення до обліку змін та доповнень у разі зміни службового становища військовослужбовців (умов праці працівників);

правильний облік витрат робочого часу та праці, обчислення розмірів грошового забезпечення, заробітної плати, інших виплат згідно з діючою законодавчою та нормативно-правовою базою;

правильне документальне оформлення нарахувань і виплат належних сум у разі виконання службових та трудових обов’язків, тимчасового вибуття з військової частини та звільнення;

своєчасне і достовірне ведення регістрів бухгалтерського обліку з відображенням нарахованих, виплачених та перерахованих за належністю відповідних сум;

здійснення контролю за дотриманням штатної дисципліни та раціональним використанням службового (робочого) часу;

організацію дійового контролю за використанням фонду грошового забезпечення та заробітної плати;

надання внутрішнім і зовнішнім споживачам інформації про чисельність військовослужбовців і працівників, а також здійснені витрати на їх утримання.

Видатки на грошове забезпечення і заробітну плату становлять 70-80% призначених річних асигнувань на утримання військових частин, тому правильна організація бухгалтерського обліку цих витрат набуває у військових частинах вирішального значення.

Нарахування грошового забезпечення здійснюється на підставі передбачених Положенням про фінансове господарство військової частини роздавальних відомостей на виплату грошового забезпечення генералам, адміралам, офіцерам, прапорщикам, мічманам, сержантам і старшинам, які проходять службу за контрактом (ф. 13), військовослужбовцям строкової служби (ф. 16), одноразових видів грошового забезпечення (ф. 15) та зведених відомостей на виплату грошового забезпечення військовослужбовцям строкової служби (ф. 17).

Роздавальна відомість (ф. 13) призначається для нарахування грошового забезпечення генералам, адміралам, офіцерам, прапорщикам мічманам, сержантам і старшинам, які проходять службу за контрактом.

Роздавальна відомість (ф. 13) може виконувати функцію розрахунково-платіжної відомості, на підставі якої за бухгалтерським обліком здійснюються як нарахування, так і виплати грошового забезпечення. У цих випадках вона оформляється у двох примірниках (під копірку), і платіжним документом є перший примірник.

Складаються роздавальні відомості (ф. 13) у фінансово-економічному органі військової частини. Кожній відомості присвоюється порядковий номер. У ній відображається умовне найменування військової частини і місяць, за який виплачуються кошти, номер штату військової частини, згідно з яким вона складена. Якщо штат військової частини таємний, то перед здійсненням будь-яких записів у відомості її необхідно встановленим порядком зареєструвати у таємній частині.

Роздавальна відомість складається для нарахування грошового забезпечення за відповідний місяць усьому списковому складу військовослужбовців. Вона може складатись і на окремі виплати грошового забезпечення окремим військовослужбовцям (у разі вибуття у відпустку, відрядження, на навчання, при звільненні, зміні місця служби та в інших випадках дострокової виплати). Перед нарахуванням грошового забезпечення начальник штабу повинен підтвердити підписом, то перелік посад та осіб, які їх займають, відповідають штату та списку особового складу, а перед видачею — командир військової частини та начальник фінансово-економічного органу повинні її підписати.

На окремі виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, а також грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення військовослужбовців, оформляються роздавальні відомості (ф. 15).

Роздавальна відомість (ф. 16) призначена для виплати грошового забезпечення військовослужбовцям строкової служби. Відомість складається старшиною підрозділу і підписується командиром підрозділу. Перелік посад у відомості відображається у порядку, зазначеному в штаті військової частини. До відомості крім посад та прізвищ військовослужбовців строкової служби заносяться також посади та прізвища прапорщиків та військовослужбовців за контрактом (у тому числі й жінок) без нарахування їм грошового забезпечення. Посади офіцерів до роздавальної відомості не заносяться.

Якщо посада вакантна, то назва посади записується у відомість із зазначенням “вакантна”.

Роздавальна відомість (ф. 16) складається в одному примірнику і до передачі до фінансово-економічного органу подається начальнику штабу військової частини або іншій посадовій особі, на яку покладені обов’язки обліку особового складу військової частини, для перевірки відповідності записаних у відомості посад штату і списку особовою складу. За результатами перевірки на кожній роздавальній відомче і ставиться відмітка за підписом вказаної посадової особи.

Начальник фінансово-економічного органу перевіряє правильність складання підрозділами роздавальних відомостей (правильність тарифікації, відповідність посад штату частини, арифметичні розрахунки), присвоює відомостям порядкові номери та завіряє їх своїм підписом.

Після перевірки показники нарахувань та утримань із грошового забезпечення військовослужбовців строкової служби відображаються у зведеній відомості (ф. 17). Якщо штат військової частини таємний, зведену відомість попередньо необхідно зареєструвати у таємній частині.

У зведеній відомості (ф. 17) підрозділи записуються у тій послідовності, в якій вони зазначені у штаті військової частини. У ній підбиваються підсумки за всіма графами.

Перед видачею коштів у підрозділи військової частини зведена відомість підписується начальником фінансово-економічного органу і затверджується командиром військової частини.

Фінансово-економічним органом за роздавальними відомостями здійснюються такі утримання з грошового забезпечення військовослужбовців:

а) податок з доходів фізичних осіб;

б) за виконавчими листами судових органів і нотаріальними надписами, за письмовими заявами військовослужбовців про добровільну згоду платити аліменти на утримання дітей;

в) відшкодування шкоди, заподіяної державі;

г) підзвітних сум, не повернутих у встановлений термін;

д) за товари, видані у дозволених випадках у кредит;

є) за отримані позики;

ж) вартість реалізованих військовою частиною матеріальних цінностей та наданих платних послуг.

Здійснювати через фінансово-економічний орган військової частини утримання, не передбачені чинними законодавчими та правовими актами, забороняється.

Під час кожної виплати грошового забезпечення загальний розмір усіх утримань не може перевищувати 20%, а в окремих випадках, передбачених законодавством, — 50% грошового забезпечення, що підлягає видачі на руки.

Погашення заборгованості військовослужбовці можуть здійснювати шляхом здачі готівки в касу з оформленням прибуткового касового ордеру.

Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям здійснюється: у військових частинах — з 13 по 20 число, в установах, підприємствах і організаціях — з 20 по 29 число кожного місяця. Одночасно з виплатою грошового забезпечення здійснюється виплата грошової компенсації сум податку з доходів фізичних осіб, що утримуються з грошового забезпечення.

У разі вибуття у відпустку, на лікування, на навчання, у відрядження, переведення для проходження подальшої служби до іншої військової частини до настання виплатного періоду виплату грошового забезпечення за поточний місяць може бути здійснено достроково: у поточному місяці за наступний місяць, якщо термін відпустки (відрядження, навчання тощо) завершується після виплатного періоду наступного місяця

Виплата грошового забезпечення генералам, офіцерам, прапорщикам, мічманам, а також сержантам і старшинам, які проходять службу за контрактом, здійснюється касиром (у військових частинах, в яких посада касира не передбачена, іншою посадовою особою фінансове економічного органу).

У військових частинах, що мають велику кількість структурних підрозділів, виплату належних сум цим категоріям військовослужбовці в можуть здійснювати за письмовим наказом командира військової частини інші, крім касирів, особи, з якими укладається договір і на яких поширюються всі права та обов’язки, установлені для касирів. Видача і приймання коштів такими особами здійснюється в приміщеннях каси.

Всі виплати повинні бути підтверджені підписами отримувачів чорнилом або кульковою ручкою.

Виплату грошового забезпечення військовослужбовцям строкової служби здійснюють командири підрозділів.

Під час одержання коштів у касі військової частини командири підрозділів ставлять у зведеній відомості (ф. 17) свій підпис про отримання грошей і роздавальної відомості із зазначенням дати отримання.

Після видачі коштів роздавальні відомості з підписами військовослужбовців про отримання сум та залишок невиданих коштів повинні бути повернуті до фінансово-економічного органу.

У кінці відомості (ф. 16) командир підрозділу робить запис «виплачено за відомістю» і проставляє підсумки за всіма графами. Записи засвідчуються підписом.

У випадках, коли окремим військовослужбовцям з поважних причин грошове забезпечення не було виплачено, у графі «розписка про отримання» напроти прізвищ таких осіб робиться запис «не видано» і в кінці відомості командир підрозділу складає поіменний список цих осіб і виводить загальний підсумок невиданих сум. Список засвідчується підписом командира підрозділу.

Начальник фінансово-економічного органу після отримання під командирів підрозділів роздавальних відомостей (ф. 16) разом з не виплаченими сумами зобов’язаний перевірити наявність всіх розписів військовослужбовців про отримання ними грошового забезпечення і у відповідних графах зведеної відомості (ф. 17) зробити відмітку про дату повернення роздавальних відомостей (ф. 16) до фінансово-економічного органу, а також про фактично виплачені суми в підрозділах і повернуті суми готівки та засвідчити це своїм підписом в останній графі зведеної відомості.

У разі прийому від командирів підрозділів не виплачених особовому складу сум готівки прибутковий касовий ордер не виписується.

Після того як всі роздавальні відомості (ф. 16) з підрозділів будуть повернуті до фінансово-економічного органу (у триденний термін), начальник фінансово-економічного органу за всіма графами зведеної відомості підбиває загальний підсумок і літерами записує фактично видану суму готівки. Підсумкова сума в графі «Видано на руки» зведеної відомості повинна відповідати сумі, фактично виданій з каси.

Нарахування і виплата продовольчо-шляхових грошей і грошової компенсації замість продовольчого пайка здійснюється за роздавальною відомістю (ф. 26), яка складається і підписується начальником продовольчої служби на підставі наказів командира частини й атестатів на продовольство. Виплата належних сум здійснюється касиром після перевірки та підписання відомості начальником фінансово-економічного органу.

За роздавальною відомістю (ф. 22) нараховуються і виплачуються підйомна допомога і добові в разі службових переміщень, пов’язаних з переїздом військовослужбовця та членів його сім’ї з одного населеного пункту до іншого. Виплата здійснюється за наявності бюджетних асигнувань на ці потреби на підставі документів, які підтверджують призначення та вступ до виконання обов’язків за посадою військовослужбовця за новим місцем служби та зміну місця проживання. Роздавальна відомість оформлюється у фінансово-економічному органі і має такі реквізити:

номер;

найменування військової частини;

посада, на яку призначено військовослужбовця;

військове звання, прізвище та ініціали військовослужбовця;

дати і номери наказів вищестоящого начальника про призначення на посаду та командира частини про вступ до виконання обов’язків за посадою;

з якого населеного пункту прибув військовослужбовець та члени його сім’ї із зазначенням їх кількості, віку і родинних відносин

з військовослужбовцем;

розмір місячного грошового забезпечення, із якого нараховується підйомна допомога;

нарахована сума підйомної допомоги на військовослужбовця та на членів його сім’ї;

нарахована сума добових у разі переміщення по службі (зазначаються

норма виплати за одну добу та кількість діб під час переміщення);

загальна сума, яка підлягає виплаті військовослужбовцю.

Витяг з особової справи військовослужбовця та довідка про склад сім’ї з підтвердженням факту зміни місця проживання додаються

до роздавальної відомості.

Виплата грошового забезпечення іншій особі дозволяється тільки за умови пред’явлення оформленого у встановленому порядку доручення. У цьому випадку в графі «Розписка про отримання» відмічається:

«за дорученням» і доручення долучається до роздавальної відомості.

Достроково (не в платіжний період) виплачені суми грошового забезпечення та здійснені інші належні виплати військовослужбовцям відображаються за обліком у день виплати. У разі виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у встановлені строки (виплатний період) списання за бухгалтерським обліком виплачених сум здійснюється протягом трьох днів після отримання готівки на ці цілі.

Після закінчення триденного терміну видачі касир зобов’язаний напроти прізвищ осіб, які не отримали кошти, зробити запис «Депоновано» і скласти окрему відомість на депоновані суми, які підлягають здачі до установи уповноваженого банку (органу Державного казначейства).

Виплата грошового забезпечення та інших виплат військовослужбовцям, вказаних у розрахункових відомостях фінансово-економічним органом, може здійснюватись і за видатковими касовими ордерами. У цих випадках на кожного військовослужбовця оформляється окремий видатковий ордер.

Таким чином, грошові виплати військовослужбовцям провадяться за роздавальними відомостями та видатковими касовими ордерами, оформленими встановленим порядком.

Нарахування військовослужбовцям належних до виплати сум здійснюється на підставі відповідних документів, які підписуються командиром військової частини, начальником фінансово-економічного органу, а в разі необхідності — іншими посадовими особами військової частини.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 382; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты