Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаГрошові кошти на рахунках в установах банків та органах Державного казначейства
Читайте также:
  1. Автоматизированные информационные системы и технологии в страховых органах
  2. Адміністративно-правовий статус громадян України (права й обов’язки у сфері державного управління).
  3. Б. Венозная гиперемия: причины, изменения в органах, исходы.
  4. Банківська діяльність як галузь економіки. Банківські проценти та участь банків у створенні ВВП.
  5. Банківська система в механізмі фінансового регулювання, її сутність та функції.
  6. Банківська система України
  7. В органах прокуратуры Российской Федерации
  8. В) підготовці документів для передачі їх на зберігання до державного нотаріального архіву.!!!!!!!
  9. Види і структура комерційних банків
  10. Вопрос 1.21 Контроль как функция управления. Организация контроля исполнений решения в органах государственного управления.

Керівник заняття зосереджує увагу на тому, що на рахунках цієї групи обліковуються рух і наявність коштів, які перебувають на особових, реєстраційних, спеціальних реєстраційних рахунках, відкритих в органах Державного казначейства, або поточних рахунках, відкритих в установах банків (якщо відкриття рахунків у банках не суперечить чинному законодавству України) і використовуються у встановленому порядку.

Особові рахунки- рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства головним розпорядникам бюджетних коштів та розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня, якімають підвідомчі установи, для подальшого їх розподілу та перерахування на реєстраційні рахунки.

Реєстраційні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання загального фонду кошторисів.

Спеціальні реєстраційні рахунки - рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам бюджетних коштів за відповідними кодами бюджетної класифікації видатків для обліку операцій з виконання спеціального фонду кошторисів.

На рахунки зараховується сума коштів, яка фактично надійшла на ім’я установи (у тому числі кошти, що вносяться на відновлення касових видатків поточного року).

Суми коштів, які надходять на відновлення касових видатків загального фонду, проведених у минулих бюджетних періодах, перераховуються до доходів відповідного бюджету.

Списання коштів з рахунків установи на оплату видатків проводиться у відповідності до затверджених кошторисів.

Крім того, з рахунків установи можуть бути списані кошти за операціями:

- безспірного списання коштів у випадках, установлених чинним законодавством України;

- помилкового або зайвого надходження коштів на ім’я установи;

- перерахування коштів розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня або підвідомчим установам згідно з нормативно-правовими актами, наказами, та іншими розпорядчими документами розпорядників бюджетних коштів вищого рівня.

Для обліку руху і наявності коштів установи, які зберігаються на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України, призначено рахунок 32 "Рахунки в казначействі" з розподілом на субрахунки:

320 "Рахунки в казначействі сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів для обліку коштів загального фонду";

321 "Реєстраційні рахунки";

322 "Особові рахунки";

323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги";

324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень";

325 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум";

326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду";327 "Рахунки в казначействі сільських, селищних та міських (міст районного підпорядкування) бюджетів для обліку коштів спеціального фонду";

328 "Інші рахунки в казначействі".

На субрахунку 321 "Реєстраційні рахунки" обліковуються кошти, отримані із загального фонду бюджету на утримання установи та на централізовані заходи відповідно до кошторису.

На субрахунку 322 "Особові рахунки" головними розпорядниками бюджетних коштів та розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня, які мають підвідомчі установи, обліковуються кошти, призначені для переказів підвідомчим установам.

На субрахунку 323 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги" обліковуються кошти, що надійшли установі як плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями; кошти, що отримують бюджетні установи від господарської та/або виробничої діяльності; плата за оренду майна бюджетних установ; кошти, що отримують бюджетні установи від реалізації майна.

На субрахунку 324 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень" обліковуються кошти, які надійшли установі для виконання окремих доручень, а також як гранти, дарунки, благодійні внески, інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують установи (в грошовій та в натуральній формі).

На субрахунку 325 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку депозитних сум" обліковуються депозитні кошти, які надійшли на ім’я установ і з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням.

На субрахунку 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду" обліковуються кошти установи, що належать до інших надходжень спеціального фонду бюджету.

У залежності від кількості рахунків, відкритих в органах Державного казначейства (установах банків) за кожним видом коштів (кошти загального та спеціального фондів за джерелами формування спеціального фонду),субрахунки рахунків 31 "Рахунки в банках" та 32 "Рахунки в казначействі" розподіляються на рахунки третього порядку (311-1, 311-2, 321-1, 321-2 та інші).Крім того, якщо нормативно-правовими актами передбачено більшу деталізацію власних коштів установи, ніж порядком відкриття рахунків в органах Державного казначейства (установах банків), то субрахунки рахунків 31 "Рахунки в банках" та 32 "Рахунки в казначействі" додатково розподіляються на рахунки четвертого, п’ятого порядків (313-1-1, 313-1-2, 323-1-1, 323-1-2 та інші).

За дебетом субрахунків рахунків 31 та 32 обліковуються суми бюджетних асигнувань, власних надходжень та інших доходів, а також суми, що надходять на ім’я установи на відновлення касових видатків. При цьому операції відображаються за кредитом відповідного субрахунку рахунків 30, 33, 35, 36, 50, 52, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 80, 81.

За кредитом субрахунків рахунків 31 та 32 відображаються суми проведених оплат видатків установи, суми помилково та зайво перерахованих коштів, внутрішньовідомчі розрахунки, при цьому дебетуються відповідні субрахунки рахунків 30, 35, 36, 50, 52, 60, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 81, 82.

Відображення проведених операцій здійснюється в регістрах бухгалтерського обліку згідно з Інструкцією про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядком їх складання, затвердженою наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68 і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 31.08.2000 за № 570/4791.

Залишки коштів у бухгалтерському обліку за субрахунками рахунків 31 та 32 повинні відповідати залишкам коштів за випискою органу Державного казначейства та/або установи банку з відповідного реєстраційного, спеціального реєстраційного, особового, поточного рахунку установи.

Касові видатки- усі суми, проведені органом Державного казначейства або установою банку з реєстраційного, спеціального реєстраційного, поточного рахунку як готівкою, так і шляхом безготівкової оплати рахунків.

Облік касових видатків установи ведеться в Картці аналітичного обліку касових видатків, форма та порядок заповнення якої встановлений наказом Державного казначейства України від 06.10.2000 № 100 "Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядок їх складання", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25.10.2000 за № 747/4968.

Облік касових видатків ведеться в розрізі кодівбюджетної класифікації, з виділенням видатків за загальним і спеціальним фондами, за джерелами формуванняспеціального фонду окремо за кожним рахунком, відкритим в органі Державного казначейства (установі банку) на ім’я установи.

Крім того, якщо нормативно-правовими актами передбачено більшу деталізацію власних коштів установи, ніж порядком відкриття рахунків в органах Державного казначейства (Про затвердження Положення про порядок обліку та використання коштів спеціального фонду в Міністерстві оборони України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 16.06.2006 № 356), то Картки аналітичного обліку касових видатків ведуться додатково за деталізацією згідно з цими нормативно-правовими актами.

У картках підбиваються підсумки за місяць і з початку року. У підсумку видатків суми, що надійшли на відновлення касових видатків, рахуються з мінусом.

Аналітичний облік операцій за сумами, отриманими на виконання окремих доручень, ведеться додатково в розрізі надавачів сум за дорученням.

Протягом місяця облік операцій з надходження бюджетних асигнувань загального фонду бюджету на особовий, реєстраційний, поточний рахунок установи та здійснення видатків з цих рахунків ведеться в Накопичувальній відомості руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства (установах банків) ф. 381 (бюджет) - меморіальний ордер № 2.

Меморіальні ордери складаються за кожним рахунком окремо: особовим, реєстраційним, поточним.

Облік операцій з отримання власних надходжень та інших коштів спеціального фонду бюджету на спеціальні реєстраційні, поточні рахунки установи, а також перерахування коштів з цих рахунків ведеться в Накопичувальній відомості руху грошових коштів спеціального фонду в органах Державного казначейства (установах банків) ф. 382 (бюджет) - меморіальний ордер № 3.

Якщо установі відкрито декілька особових, реєстраційних, спеціальних реєстраційних, поточних рахунків, накопичувальні відомості ведуться за кожним рахунком окремо, з присвоєнням меморіальним ордерам номерів відповідно № 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3 та інші.


Дата добавления: 2015-04-21; просмотров: 50; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты