Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


З ТЕОРІЇ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ
 

Теорія права та держави - це фундаментальна юридична наука, що включає комплексні знання про основні закономірності державно-правового розвитку суспільства. У системі юридичних наук вона займає особливе місце, зумовлене тим, що теорія, досліджуючи державно-правову форму організації суспільства в цілому, виступає своєрідним вступом до правознавчих наук. Вивчення теорії припускає засвоєння універсального категоріального апарату, єдиного для всіх юридичних наук, оволодіння методологічними основами дослідницької діяльності в межах спеціальності «Правознавство».

Курс теорії права та держави є однією з найскладніших навчальних дисциплін, але його викладання обов'язкове на початковому етапі юридичної освіти, оскільки засвоєння загальнотеоретичних положень і концепцій про державу та право надає студентам необхідну базу для вивчення галузевих юридичних наук. Сказане означає, що теорія права та держави займає особливе місце в системі юридичних наук. Її вивчення як навчальної дисципліни припускає своєрідне введення до правознавчої науки взагалі, тому що теорія права та держави – це унікальна юридична наука, що досліджує державно-правову форму організації суспільства в цілому.

Фундаментальна та методологічна роль теорії права та держави, її провідне місце в системі юридичних наук не знімають складності вивчення курсу, а навіть трохи підсилюють її. Вивчаючи загальнотеоретичний курс, державно-правовий матеріал (значною мірою абстрактні конструкції та поняття), завжди необхідно мати на увазі зв'язок теорії з усією системою юридичних наук, розглядати теоретичні положення крізь призму їх реального прояву, орієнтуватися на їхнє практичне значення та застосування в конкретних юридичних науках. Тільки такий підхід до вивчення теорії може забезпечити послідовне накопичення необхідних знань і навичок для професійної освіти в межах юридичної спеціальності на всіх наступних етапах навчального процесу.

Теоретична наука про право та державу – самостійна галузь знань, що володіє специфічним, відокремленим предметом дослідження. Жодна юридична наука, крім теорії, не вивчає весь комплекс державно-правової форми життя суспільства в цілому. Теорія досліджує її із часу виникнення у всьому процесі розвитку людського суспільства, включаючи сучасну епоху, під кутом зору виявлення та визначення основних, загальних закономірностей цього процесу, тоді як предмети вивчення інших юридичних наук «локалізовані» у часі (наприклад, історичні науки про державу та право) або у просторі (так, цивільне право вивчає певні групи відносин у суспільстві).

Вивчення теорії права та держави припускає не тільки оволодіння студентами знаннями про загальні, основні принципи розвитку державно-правової форми дійсності, юридичну термінологію, методологічну дослідницьку базу, але й вироблення в них світоглядних установок і орієнтирів в осмисленні, аналізі та оцінці державно-правової форми розвитку суспільства. Зміни, що відбуваються в державному, громадському, господарському устрої нашої країни, об'єктивно припускають новий теоретичний аналіз і осмислення традиційних державних інститутів, тенденцій і форм їх історичного руху. Політико-правові теоретичні конструкції, оцінки, судження (історично вищий тип держави, його найбільш досконала форма, загальнонародна демократія та інші), що практикувалися донедавна, сьогодні не можуть допомогти в поясненні суспільних процесів, що відбуваються. Мова йде не про механічну зміну світоглядного кольору або адаптації до подій, а про необхідність відтворити сучасний теоретичний портрет державно-правової дійсності. Сучасний досвід державно-правового розвитку вимагає включити до сфери уваги студентів при вивченні теорії права та держави такі явища, як національні та психологічні проблеми, природні та екологічні фактори, ідеологічна терпимість, розмаїття соціального руху й ін. Тому процес пізнання державно-правових явищ у межах цього курсу повинен бути пов'язаний з аналізом взаємодії цих явищ із громадянським суспільством, націями, культурою, природою.

Засвоєння теорії права та держави в навчальному процесі покликано допомогти студентам у сприйнятті всього багатства сучасної державно-правової думки, різних проявів і тенденцій державно-правового розвитку, включаючи синергетичні (мимовільні, самоорганізуючі, випадкові) процеси.

Вивчаючи теорію права та держави, необхідно виходити з всеосяжних зв'язків різних явищ і процесів, що відбуваються в суспільстві, враховувати взаємодію теорії як суспільної науки з іншими науками про суспільство: філософією, економічною теорією, соціологією і т.д. При цьому тут студентів чекає ще одна проблема: усі ці науки майбутні юристи вивчають на наступних навчально-освітніх етапах, слідом за теорією права та держави, і перше знайомство з ними в студентів відбудеться саме в рамках навчального процесу за курсом теорії права та держави. Вочевидь, все це означає необхідність особливої уваги до вивчення теорії, але показує і значний інтерес даної дисципліни.

Вивчення теорії права та держави припускає звернення до політико-правових поглядів і концепцій відомих мислителів давнини і сучасної епохи. Тільки співставлення та аналіз різних ідей, конструкцій, вчень, їх осмислення та оцінка можуть забезпечити оволодіння студентами тим найбагатшим теоретичним матеріалом у сфері права та держави, який накопичило людство. При цьому зв'язок різноманітних теоретичних положень із сучасною практикою державно-правового розвитку допоможе студентам усвідомити справжню цінність конкретних державно-правових інститутів.

Загальна теорія права та держави вимагає вдумливих міркувань на тему прочитаного, співставлення з практикою, співвіднесення з загальнолюдськими цінностями. Її засвоєнню студентами покликані допомогти лекційні, семінарські та інші аудиторні заняття, де багато чого залежить від бажання студента одержати знання. Саме тут, насамперед, студенти можуть з'ясувати всі виниклі (у тому числі, й у процесі самостійної роботи над курсом) питання, усунути наявні протиріччя, переконатися в істинності своїх суджень.

Тематичний план курсу теорії права та держави припускає вивчення його на основі логічно-тематичного підходу до розвитку державно-правової форми організації суспільства. Зокрема, вивчення тем «Форма держави» або «Джерела (форми) права» означає дослідження питання спочатку на рівні загального поняття і визначення, а потім – прояву на конкретних історичних етапах руху держави і розвитку права й, нарешті, – підсумок еволюційного (або революційного) розвитку через призму соціальної цінності та цивілізованості.

Залік та іспит з теорії права та держави означають перевірку академічних знань студентів з усіх комплексних, універсальних державно-правових процесів розвитку суспільства. При цьому передбачається, що студенти не тільки опанували теоретичні положення, концепції, конструкції та т.п., але й набули навички практичної реалізації цього матеріалу за допомогою аналізу законодавства відносин, що фактично складаються, усього того, що становить зміст професійної юридичної діяльності. З'єднання теорії та практики розвитку права і держави означає також вироблення в майбутніх фахівців світоглядних установок і орієнтирів в осмисленні та оцінці навколишньої юридичної дійсності.

Накопичений «запас» теоретичних знань і методологічних основ дозволить майбутнім юристам не тільки орієнтуватися в діючому нормативному масиві, але й бути впевненими в оцінці якості та обґрунтування досить частих законодавчих новел, у визначенні принципів формування системи права і функціонування правової системи. Академічна теорія права та держави – це також основа професійної правосвідомості та правової культури юриста.

Підготовка до заліку та іспиту припускає повторення пройденого матеріалу, ознайомлення з новими роботами в цій області і, обов'язково, ґрунтовне міркування на тему прочитаного, зіставлення із практикою, співвіднесення із загальнолюдськими цінностями.

Навчально-методичне видання підготовлено з метою допомогти студентам відновити в пам'яті те, що вони вже вивчили, заповнити прогалини в знаннях і ґрунтовно підготуватися до заліку та іспиту з теорії права та держави.

Підготовку до заліку та іспиту з теорії права та держави рекомендується розпочати з ознайомлення із системою та структурою названої навчальної дисципліни, що відбите в її тематичному плані. Далі за кожним контрольним питанням необхідно визначитися з його приналежністю до відповідної теми, передбаченої в програмі дисципліни, співвіднести це питання зі змістом конкретної теми програми, осмислити взаємозв'язок питання з іншими положеннями та структурними частинами тем і, нарешті, звернутися до переліку рекомендованої літератури.

Видання включає загальні методичні рекомендації з підготовки до заліку та іспиту і передбачає тематичний план дисципліни, тобто її структуру, містить повну програму всієї дисципліни, контрольні питання для підготовки до заліку та іспиту, і оснащене переліком літератури. Перелік включає переважно навчальну літературу і, частково, спеціальні джерела: монографії, роботи, опубліковані в періодичній пресі і т.д. Перелік літератури є рекомендаційним, не має обов'язкового характеру і не є вичерпним.

Кафедра бажає всім студентам ґрунтовної підготовки й відмінних успіхів у складанні заліку та іспиту з теорії права та держави.

 

3. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

«ТЕОРІЯ ПРАВА ТА ДЕРЖАВИ»

НАЙМЕНУВАННЯ ТЕМИ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Денне відділення Заочне відділення Прискорене відділення
лекції сем.зан. лекції сем.зан. лекції сем.зан.
1 СЕМЕСТР
1. «Нульовий» контроль - - - - -
МОДУЛЬ I «ПРАВО ЯК СИСТЕМА»
2. Теорія права та держави як наука            
3. Походження держави і права   -     -   -   -   -
4. Право в системі соціального регулювання відносин у суспільстві                 -         -
5. Джерела (форми) права - -
6.Правотворчість і систематизація в праві       -   -   -   -
7. Право як система. Основні правові системи сучасного світу             -     -     -     -
8. Правова норма - - -
9. Підсумкова контрольна робота з модулю I «Право як система»   -     -   -   -   -
МОДУЛЬ II «ДІЯ ПРАВА В СУСПІЛЬСТВІ»
10. Правові відносини -
11. Реалізація права -
12. Тлумачення права - - - -
13. Механізм і ефективність правового регулювання суспільних відносин         -     -     - -
14. Правомірна та неправомірна поведінка         -   -
15. Юридична відповідальність - - - -
16. Підсумкова контрольна робота з модулю II «Дія права в суспільстві»     -     - - -     -
Разом за 1 семестр
2 СЕМЕСТР
МОДУЛЬ III « ВЧЕННЯ ПРО ДЕРЖАВУ»
17. Поняття та ознаки держави. Її сутність і функції            
18. Форма держави -
19. Громадянське суспільство і його політична організація         -     -
20. Правова держава. Поняття, система та захист прав людини            
21. Підсумкова контрольна робота з модулю ІII «Вчення про державу»     -         -     -     -     -
Разом за 2 семестр
ВСЬОГО
                       

 

 


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 73; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты