Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


ДЛЯ ДЕННОГО ВІДДІЛЕННЯ
 

Застосування кредитно-модульної системи активно впливає на характер і організацію навчального процесу, стимулює роботу студентів, підвищує їхню зовнішню та внутрішню мотивацію за допомогою постійного і систематичного контролю та оцінки їх знань, вмінь, гласності результатів. Така організація навчального процесу активізує навчальну роботу планомірно, протягом усього семестру, вимагає від студента систематичної роботи, розширює можливості для всебічного розкриття здатностей, розбудовує творче мислення, індивідуалізує вимоги до рівня розвитку аналітичних здатностей, що виключає зрівняльний підхід до оцінки знань студентів. Студент зобов'язаний виконати всі види робіт, передбачених з дисципліни. Його діяльність буде оцінена певною кількістю балів. Контрольні питання для підготовки до заліку і іспиту видаються студентам для ознайомлення не менш, ніж за місяць до початку залікової та екзаменаційної сесії. Кредитно-модульна система найбільш повно забезпечує реалізацію основних освітніх функцій, властивих навчальному контролю в цілому: діагностичної, пізнавальної, стимулюючої, виховної та оціночної.

Теорія права та держави як навчальна дисципліна вивчається студентами протягом двох семестрів і передбачає проведення заліку (наприкінці першого семестру) та іспиту (наприкінці другого семестру).

Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого перевіряється під час поточного контролю. Поточний модульний контроль проводиться відповідно до розкладу, складеного деканатом з урахуванням календарного графіку навчального процесу та особливостей навчального плану спеціальності «Правознавство». Об'єктами поточного контролю знань студентів з теорії права та держави є:

- систематичність і активність роботи на семінарських заняттях;

- виконання завдань для самостійної роботи студентів;

- виконання завдань для індивідуальної роботи студентів;

- виконання модульних контрольних робіт.

У випадку невиконання певних завдань поточного контролю з об'єктивних причин студенти мають право, з дозволу деканату, скласти їх до останнього семінарського заняття. Час і порядок здачі визначає викладач.

У першому семестрі підсумкова оцінка знань студентів – зараховано (від 50 до 100 балів) – виставляється на основі результатів поточного контролю знань у першому та другому модулях.

Загальна кількість балів за поточний контроль не може перевищувати 100 балів. Ця оцінка складається на основі суми балів поточного контролю з перших двох модулів дисципліни «Теорія права та держави» (див. Таблицю 1).

Таким чином, по Модулю I «Право як система» студент може набрати максимально 50 балів, з яких:

- за роботу на семінарських заняттях – максимально 15 балів;

- за самостійну роботу студентів – максимально 10 балів;

- за індивідуальну роботу студентів – максимально 10 балів;

- за підсумкову контрольну роботу – максимально 15 балів.

По Модулю II «Дія права в суспільстві» студент може набрати максимально 50 балів, з яких:

- за роботу на семінарських заняттях – максимально 15 балів;

- за самостійну роботу студентів – максимально 10 балів;

- за індивідуальну роботу студентів – максимально 10 балів;

- за підсумкову контрольну роботу – максимально 15 балів.

Таблиця 1


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 57; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты