Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаПотреби
Читайте также:
  1. Quot;Правила оказания услуг общественного питания": понятия, инф-я об услугах, порядок оказания услуг, ответс-ть исполнителя и потребителя за предоставление услуг.
  2. Анализ информации для потребителя печеночного паштета
  3. Анализ потребительского рынка. Сегментация и отбор целевых рынков.
  4. Анализ предпочтений и мотивации потребителя.
  5. Анализ расходов организации: цели, последовательность проведения, особенности показателей в различных отраслях деятельности потребительской кооперации.
  6. Анализ состояния потребительского рынка, способов его насыщения.
  7. Б) Требования к качеству, не определенные потребителем
  8. Благосостояние первого потребителя улучшится, второго ухудшится
  9. благосостояние первого потребителя ухудшится, а второго улучшится;
  10. Бюджетная линия потребителя. Наклон бюджетной линии. Понятие бюджетного множества. Уравнение бюджетной линии.

За Е.Маслоу (США) існує 5 основних рівнів потреб людини: Фізіологічні; потреба безпеки; потреба спілкування; потреба при­хильності, любові та поваги; потреба самовираження, тобто реалі­зації здібностей.


Я.І. БедрШ. Безпека життєдіяльності

Потреби поділяються на біологічні, соціальні, ідеальні.

Біологічні потреби покликані забезпечити індивідуальне та ви­дове існування людини (плюс потреби економії сил, які спонука­ють людину шукати простий, легкий шлях реалізації і досягненні своєї мети).

Соціальні потреби — бажання належати до певної соціальної групи і посідати в ній певне становище, користуватися прихиль­ністю оточення, бути об'єктом їх уваги та любові. Це потреба відстоювати свої права, виконувати свої обов'язки по відношен­ню до інших членів суспільства.

Ідеальні потреби — потреби пізнання навколишнього світу і його окремих частин та своєї місії в ньому; пізнання сенсу і при­значення свого існування на Землі.

Кожна група потреб зумовлює відповідні різновиди діяль­ності: виробничу, (матеріальну), духовну, соціально-політичну.

1.5.7. Здібності

Здібності— це істотні психічні властивості людської особис­тості, що виявляються в її цілеспрямованій діяльності і зумовлю­ють її успіх.

Здібності характеризують людину як особистість. Людина тому і є особистістю, оскільки відрізняється від інших людей свої­ми здібностями. Здібності людини — "сплав" природних особли­востей нервової діяльності і прогресивних змін її, зумовлених об­ставинами життя і виховання.

Розрізняють загальні та спеціальні здібності.

Загальні здібності притаманні багатьом людям і, завдячуючи їм, одна і та сама людина може успішно оволодіти різними видами діяльності.

Спеціальні здібності — це такі властивості особистості, якіда-ють змогу досягти вершин у певній вузькій діяльності (спорт,ми-стецтво, наука тощо). Різновиди діяльності мають свої спеціальні вимоги. Утому, як людина задовольняє ці вимоги, виявляються особливості її спеціальних здібностей. Спеціальні здібності тісно пов'язані з загальними, а останні виявляються у тих чи інших спеціальних здібностях.

Талант—видатні здібності в одній або декількох галузях діяль­ності, що виявляється у творчому розв'язанні завдань.
1. Основи безпеки життєдіяльності

Геніальність — найвищий ступінь розвитку здібностей. Генії залишають глибокий слід в житті суспільства, відкривають нові етапи розвитку науки, техніки, мистецтва.

Задатки — природні можливості розвитку здібностей кожної людини. Задатки є потенцією розвитку здібностей і мають бага­тозначний характер. Здібності — це реалізовані задатки людини.

Обдарованість визначається індивідуальною своєрідністю за­датків кожної людини, тобто здатністю людини до розвитку ії здібностей.

Організаторські здібності сприяють розвитку різних галузей суспільної діяльності і визначаються швидкою орієнтацією в си­туації, спостережливістю, творчою уявою та ініціативністю, сміли­вістю, твердістю, здатністю ризикувати.

Структура здібностей. Основні компоненти здібностей:

- знання — показник розумового та загального духовного розвитку особистості;

- уміння — знання людини в дії;

- спостережливість — здатність людини швидко сприймати і помічати істотне;

- пам'ять — внутрццня умова розвитку здібностей;

- уява, або фантазія;

- мислення — вирішальний структурний компонент здібно­стей при навчанні;

- мовлення — засіб спілкування людей і їх розумової та прак­тичної діяльності;- мотивація;

- наполегливість, сила волі.

Видатні люди відрізняються від інших тим, що у них ці влас­тивості особливо розвинені, а їх поєднання виявляється дуже сприятливим для успіху творчої діяльності.


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты