Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Розробка заходів підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства та оцінка їх ефективності
 

Загалом конкурентоспроможність підприємства представляє здатність забезпечувати власний дохід за рахунок конкурентоспроможної продукції.

Щодо конкурентоспроможності підприємства, то, щоб створити конкурентоспроможне підприємство, потрібно розуміти те, для чого ми це робимо, яку мету потрібно досягнути, адже основною перевагою при цьому повинно бути вміння визначити й ефективно використовувати свої порівняльні переваги у боротьбі з іншими конкурентами. Прийнято вважати, що конкурентоспроможність підприємства має пряму залежність із його продукцією на ринку. Це посилюється тим, що чим вища конкурентоспроможність продукції тим більший економічний ефект отримує підприємство [3 c. 40].

Ієрархічна структура показників якості продукції і послуг для автомобільного підприємств включає:

1. Якість продукції: технічні показники, зовнішні показники, різноманітність асортименту.

2. Культура обслуговування: культура взаємовідносин обслуговуючого персоналу зі споживачами, техніка обслуговування, дотримання правил міжнародного етикету, техніки і специфіки обслуговування іноземних споживачів, володіння іноземними мовами.

3. Комплексність обслуговування: рівень сервісу, наявність комфорту та додаткові послуги.

Для підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства і для того, щоб збільшити свою часку на ринку, можна досягнути мети за допомогою декількох шляхів: знизити ціни на продукцію; продавати товар через більшу кількість торгових представників; подати на ринок новий вид продукції; через рекламу представити привабливіший образ товару тощо.

Шляхами підвищення конкурентоспроможності ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" є:

– розширення асортименту продукції і покращення якості;

– активізація рекламної діяльності в засобах масової інформації;

– стимулювання продажів за рахунок проведення різноманітних акцій;

– завоювання частки на ринку харчової промисловості України.

Це дозволить підприємству зміцнити свої конкурентні позиції, підвищити свою конкурентоспроможність, тим самим забезпечивши собі нових клієнтів та розширення частки на ринку продукції в Україні.

Впровадження такого комплексу заходів надасть можливість підвищити конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому, зміцнити його становище серед конкурентів на ринку.

Забезпечення конкурентоспроможності підприємства передбачає: аналіз фінансового становища; аналіз привабливості товарів та послуг на ринку; комплексний аналіз конкурентоспроможності та конкурентних переваг підприємства.

В результаті оцінки конкурентоспроможності продукції на підприємстві можуть бути прийняті наступні рішення:

– зміна структури матеріалів, які використовуються (сировини), комплектуючих виробів чи конструкції продукції;

– введення акційних заходів для клієнтів;

– вдосконалення та покращення технічних показників продукції;

– зміна цін на продукцію, цін на послуги по обслуговуванню та ремонту, цін на запасні частини;

– зміна порядку реалізації продукції на ринку.

Перспективи удосконалення діяльності підприємства ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" визначаються ефективністю асортиментної та цінової політики підприємства, політики просування товарів та організації їх закупівлі, обґрунтованістю та дієвістю рекламних заходів, організацією роботи з вивчення та прогнозування споживчого попиту тощо. Оцінка можливостей удосконалення системи управління підприємством потребує дослідження раціональності організаційної структури підприємства, спеціалізації існуючих функціональних управлінських підрозділів, стану організації планово-економічної роботи, бухгалтерського обліку, контролю за виконанням прийнятих рішень, рівня професійної підготовки та практичного досвіду менеджерів, ступеня впроваджень інформаційних технологій управління тощо.

Діяльність ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" направлена на максимальне задоволення потреб споживачів. З цією метою проводиться удосконалення діяльності підприємства. Соціальна ефективність від проекту на підприємстві проявляється у таких напрямках:

– підвищується якість виготовлюваної продукції;

– підвищується заробітна плата працівників;

– збільшується прибуток підприємства;

– збільшується фонд соціального розвитку підприємства.

Програма розвитку лояльності клієнтів закріпить старих клієнтів і приверне увагу нових. Автоматизація системи збуту підвищить ефективність роботи підприємства і залучить в обіг кошти, що були зосереджені в запасах.

Формування ширшого асортименту також привабить нових клієнтів, гроші і дасть змогу претендувати на більшу частку ринку.

Оцінювання потенційних стратегій завершується обгрунтуванням їх використання. При цьому визначається оптимальна стратегічна поведінка підприємства, яка уможливлює використання сильних сторін для отримання віддачі від можливостей і зменшення впливу загроз, а також усунення слабких сторін за умови сприяння з боку виявлених можливостей та зменшення впливу загроз.

Підвищення конкурентоспроможності являє собою процес змін, і як будь-який процес, особливо той, який викликає певні протидії, він потребує управління і, зокрема, стратегічного підходу. Оскільки зміни стосуються всіх основних організаційних складових, включаючи структуру кадрів, зайнятість, кваліфікацію, технологію, обладнання, продукцію, ринки збуту, то, відповідно, вихідним моментом підвищення конкурентоспроможності виступає розробка стратегії такого підвищення з врахуванням всіх аспектів сприяння та протидії. Далі проводиться робота по роз’ясненню цілей і кінцевих результатів, спрямована на подолання опору змінам [5 c. 320].

Процес підвищення конкурентоспроможності потребує врахування специфіки взаємозв’язку як між елементами організації, так і з їх оточенням, і являє собою процес прийняття рішень (включаючи цілі, методи, плани) по досягненню цілей підвищення конкурентоспроможності. При цьому менеджмент підприємства повинен:

– об’єктивно оцінювати існуюче положення організації;

– визначати концепцію підвищення конкурентоспроможності;

– доводити необхідність змін;

– наочно представляти та пояснювати очікувані результати вдосконалення діяльності.

Програмою підвищення конкурентоспроможності прийнято вважати особливим чином організований комплекс робіт, спрямований на вирішення завдання підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства, виконання котрого обмежено в часі, а також пов’язано зі споживанням конкретних фінансових, матеріальних і трудових ресурсів.

Програми підвищення конкурентоспроможності, як інструмент вдосконалення складної соціотехнічної системи, характеризуються [13]:

– цільовою спрямованістю та складністю мети;

– багатозначністю та невизначеністю середовища;

– складною організаційною структурою (залученням великої кількості виконавців і організація їх кооперації);

– складною динамікою функціонування та великими термінами розробки;

– суттєвими ризиками успішного виконання.

З метою утримання конкурентних переваг, підприємства ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" має використовувати три основні різновиди маркетингових стратегій:

1) розширення місткості ринку;

2) захисту позицій;

3) підвищення ринкової частки за існуючої місткості ринку.

Маркетингова стратегія розширення місткості ринку може бути реалізована трьома шляхами [11 c. 223].

1- й шлях. Пошук нових споживачів, заснований на положенні, що кожен товар має своїх потенційних споживачів, які не знають про його існування.

2-й шлях. Пошук нових потреб – орієнтує фірму на виявлення нових сфер та засобів застосування свого товару. Виявлення нових сфер застосування товару може відбуватися як за ініціативою самих споживачів, так і через розвиток потреби у споживачів.

3-й шлях. Збільшення обсягів споживання товару – реалізується через активну рекламну діяльність, коли реклама спонукає до збільшення частоти та обсягу використання товару.

Якщо провести паралель між різними класифікаціями, то пошук нових споживачів та нових потреб є відтворенням стратегії розвитку ринку (одна із стратегії інтенсивного росту), а збільшення обсягів споживання – це стратегія глибокого проникнення на ринок (також одна із стратегій інтенсивного росту).

Таким чином, до принципів утримання ринкових позицій відносяться:

1) активна інноваційна політика, інакше першість може бути усунена;

2) увага товарно-ринковій матриці – ринковий лідер, оцінюючи той чи інший сегмент, дуже часто має орієнтуватися не на найвищий прибуток, а на утримання позицій на даному сегменті;

3) кореляція цінової політики лідера, якщо конкуренти застосовують атаку через наголос на ціни. Яскравий приклад – слоган «навіщо платити більше, якщо якість однакова».

Для виходу з таких ситуацій була розроблена модель, однією з рекомендацій якої було відстоювання престижного іміджу товару:

– орієнтація на довгострокові перспективи розвитку, а не на швидке отримання прибутку;

– спрямованість на високу якість товару;

– активна рекламна діяльність;

– ефективне сервісне обслуговування.

Для розробки ефективної стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства доцільним буде використати Marketing Mix, його складові елементи є тактичним інструментарієм маркетингу.

Продукт – це все, що може бути запропоновано ринку на продаж, для споживання, що привертає увагу та все, що задовольняє певні потреби. Це можуть бути в будь-якій комбінації:

– фізичні продути;

– послуги, консультації, навчання;

– місце (зручний офіс, WEB-сайт);

– організації: (клуб клієнтів компанії).

Ціна – міра обміну продукту або послуги:

– цінності, якими одна зі сторін жертвує, щоб отримати в обмін вигоди від використання продукту або послуги;

– цінність у грошовому виразі, яку встановлює організація щоб продати свої продукти;

– динамічний ціноутворення: зміна цін у залежності від ситуації і платоспроможності клієнтів.

Місце (місце продажу або канал збуту). Управління каналами збуту на увазі досягнення цілей бізнесу, маркетингу, наприклад:

– захоплення частки ринку або сегмента;

– підвищення продажів, прибутку;

– поліпшення обслуговування;

– інформування потенційних клієнтів;

– зворотній зв’язок від клієнтів;

– потреба у додатковій підтримці – рекламі, навчанні.

Просування. Тут використовуються всі можливі інструменти комунікації зі споживачами:

- персональні продажі:

- акції просування;

- участь у виставках;

- реклама;

- спонсорські акції.

Підприємство ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" використовує стратегію підвищення ринкової частки за існуючої місткості ринку. Ця стратегія передбачає, що ріст ринкової частки є фактором зростання прибутковості фірми. Вибір цієї стратегії виправданий, тому, що збільшення ринкової частки засновано на стратегії диференціації. Але застосування стратегії має певні обмежувальні фактори:

– законодавче обмеження (через антимонопольне законодавство);

– зростання витрат фірми на забезпечення збільшення ринкової частки, оскільки зростають витрати на систему просування, боротьбу з конкурентами, які втрачають цю частку ринку, після 50% ринку прибутковість зменшується.

Таким чином, доцільним на підприємстві є формулювання інтегрованої маркетингової стратегії «Імітації лідера», яка поєднає у собі розширення місткості ринку, захист існуючих позицій та підвищення ринкової частки за існуючої місткості ринку.

Також ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" активно використовує мобільний захист. Ця стратегія відкриває для підприємства виходи на інші товарні та територіальні ринки збуту з метою зміцнення свого конкурентного становища. Захист забезпечується шляхом поєднання стратегії розвитку ринку, яка належить до стратегій росту та стратегії диференціації.

На підприємстві застосовується кредитна політика, яка має пільговий характер щодо умов і строків кредитування клієнтів автосалону.

Користуючись послугами відділу фінансового сервісу ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" пропонується оформлення послуги – кредит на купівлю товару на вигідних умовах. Завдяки багатолітньому партнерству з банками-лідерами ринка споживчого кредитування клієнти можуть отримати більш низький процент по позиці та оформити договір в максимально короткий термін часу. Менеджер фінансового сервісу надасть кваліфіковану допомогу у визначенні найбільш вигідної кредитної пропозиції. Переваги придбання товару в кредит:

– індивідуальний підбір відповідної клієнту програми;

– оперативне ухвалення рішення банком про видачу кредиту завдяки багаторічному партнерству з дилером;

– оперативна видача товару вже через два дні після подачі документів на кредитування.

Кредитна програма пропонує спеціальні умови придбання товару:

– процентна ставка становить 12,50%;

– авансовий платіж становить від 15%;

– термін кредиту 48 місяці.

Впровадження такого комплексу заходів надасть можливість підвищити конкурентоспроможність продукції та підприємства в цілому, сформувати імідж успішного суб’єкта ринку


Поделиться:

Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 280; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2023 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты