Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОсновні заходи удосконалення стратегії забезпечення конкурентоспроможності діяльності підприємства
Читайте также:
  1. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  2. III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь
  3. Агротехнічні заходи
  4. Адміністративно попереджувальні заходи, їх види та суть.
  5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В УМОВАХ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ
  6. Алгоритм діяльності командира і його заступника з виховної роботи в ході підготовки і ведення бойових дій
  7. АЛЬТЕРНАТИВИ СТРАТЕГІЇ ЗРОСТАННЯ
  8. Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства
  9. Аналіз групи методів організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності.
  10. Аналіз діяльності конкурентів

 

В ході аналізу господарської діяльності ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" визначено резерви підвищення конкурентоспроможності продукції та прийнято рішення про розширення ринків збуту шляхом розробки стратегії маркетингу, якому передує вибір цільових ринків підприємства. В свою чергу цей процес складається з чотирьох етапів.

Виміри і прогнозування попиту. Виміри і прогнозування попиту припускають виявлення всіх аналогічних товарів, що продаються на ринку, оцінку обсягу їх продажу і оцінку майбутнього розміру ринку.

Існує багато причин для того, щоб говорити про подальший розвиток ринку харчової галузі. Підстави для оптимізму — зростання доходів населення. Перспективу розвитку найбільше визначають обсяги виробництва, які з кожним роком неухильно зростають. Вже один цей чинник говорить про те, що цей ринок залишається дуже перспективним. Ще один напрям — орієнтація на ширше коло споживачів.

Для ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" можливі наступні варіанти: більш глибоке впровадження на ринок, тобто ріст продажу наявних товарів вже існуючій групі покупців без внесення змін у сам товар. З цією метою можна використати наступні підходи: збільшення витрат на рекламу, розширення мережі збуту, вивчення і завоювання нових сегментів ринку тощо.

Одним з основних факторів ефективної діяльності підприємства на даний момент є налагодженість маркетингової збутової системи, оскільки саме система збуту забезпечує безперебійність процесу реалізації продукції. Таким чином, порушення системи збуту призводить до збільшення часу просування товару до споживача (збільшується період товарообороту) та простоювання продукції на складах. Внаслідок цього збільшуються складські витрати та затримується момент отримання прибутку за реалізовану продукцію, що негативно впливає на фінансовий стан підприємства.

На існуючій стадії підприємство використовує власну збутову мережу, а також реалізує продукцію через одно- та дворівневі канали товароруху, використовуючи традиційну маркетингову систему збуту. Значна частина продукції підприємства продається через власний магазин та бар, що знаходяться на території підприємства. Витрати на власний персонал по збуту в цілому нижче, а його ефективність — вище.Разом з тим організація власної збутової мережі представляється доцільною при достатньому обсязі продажів на ринку. При обслуговуванні вузьких сегментів ринку й окремих непостійних замовників використання власного штату співробітників по збуту недоцільно. Так як підприємство реалізує споживчий товар, що не потребує додаткових послуг, доцільніше використовувати посередників (оптових та роздрібних торгівців) у більшому обсязі, що дозволяє організувати непрямі канали збуту другого та третього рівнів, тобто залучити до співпраці великих гуртових покупців.

Використання незалежної збутової мережі необхідно і на основному ринку, якщо дана мережа представлена сильними конкуруючими підприємствами. Великі підприємства, як правило, прагнуть перетворити незалежну систему збуту в систему збуту через фінансово залежних посередників, особливо на ринках, що мають першорядне значення для підприємства. Застосування вертикальної маркетингової системи є дуже ефективним, але оцінивши фінансовий стан товариства та проаналізувавши економічні показники, можна стверджувати, що підприємство ще не готове створити таку збутову систему, адже організація збуту повинна здійснюватися у відповідності з усім комплексом ринкових і виробничих факторів діяльності підприємства. Без виконання цього обліку система збуту вступає в конфлікт з установками маркетингової стратегії.Одним з варіантів для підприємства є розробка горизонтальної системи збуту, тобто підписання тимчасових договорів, що передбачають об’єднання учасників каналу товароруху. Це має сенс, так як об’єднання маркетингових ресурсів, виробничих потужностей та капіталу підсилюють позиції фірми.

Отже, найефективнішим для підприємства буде створення комбінованої (багатоканальної) маркетингової системи, що передбачає використання кількох збутових систем для охоплення різних сегментів ринку. Так для задоволення споживачів регіонального ринку та області необхідно застосовувати традиційну систему збуту з нульовим та одно-, дво- рівневим каналом розподілу, при цьому збільшуючи частку продажу продукції через посередників. Для охоплення нових ринків найефективнішим буде застосування трирівневого каналу розподілу, а також заключення договорів та угод з фірмами, що зможуть допомогти та пришвидшити освоєння підприємства, організувати товарорух на нових територіях.

Для ефективної реалізації маркетингової діяльності та впровадження заходів необхідним є розробка стратегії маркетингу, яка визначає послідовність реалізації конкретних заходів, їхній зміст та виконавців. Стратегія маркетингу ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" на 2015-2016 роки зображена в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2

Стратегія маркетингу ПрАТ "Бердянський райагропромпостач"

на 2015-2016 роки

№ з/п   Назва розділу   Короткий зміст розділу
1.   Стратегія ро­звитку цільового ринку   Боротьбу за лідируюче положення на ринку ведуть 5-6 великих вітчизняних виробників. На ринку присутня значна кількість се­редніх та дрібних підприємств. Регіональний ринок зростає меншими темпами - 7-8% щорічно. На ринку присутня про­дукція 5 виробників-гігантів, незначної кількості середніх та дрібних вітчизня­них виробників. Менше 15% регіонального ринку займає імпортна продукція.    
2.   Сильні та слабкі місця   У боротьбі за долю ринку сила позицій ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" полягає в наступному: великий досвід роботи в галузі; на­явність кваліфікованого персоналу; наявність власних перспективних розробок; добре налагоджені зв'язки з постачальниками; регіональна близькість постачальників сировини; рівень цін робить продукцію доступною для широкого кола споживачів; покращена якість продукції; гео­графічна близькість ринку збуту. Слабкими місцями підприємства є: незавантажені виробничі потужності; слабка економія на ефекті масштабу; не­велика ринкова частка; недостатньо налагоджена збутова мережа; відсутність кваліфікованих спеціалістів з маркетингу; велика плинність кадрів.  
3.   Мета та завдання   - Забезпечення зростання протягом 2015-2016 рр. обсягів реалізації про­дукції у два рази; - Забезпечення розширення ринку збуту до 52% на протязі 2 років; - Систематизація робіт по підвищенню якості продукції, створення для тор­гової марки іміджу престижності; - Забезпечення середнього рівня рентабельності виробництва за 2015-2016 роки - 44%.  
4.   Маркетин-гова стратегія   Основним ринком збуту пива буде м.Рівне та Рівненська область, де протя­гом 2011 р. - першої пол. 2011 року буде реалізовуватись 100% виробленої продукції. 3 середини 2012 року - розширення діяльності на ринки Во­линської та Хмельницької областей, міста Нетішин, Ковель, Луцьк. Основними споживачами продукції будуть споживачі з низьким та середнім рівнем доходів, що забезпечується нижчою ніж у конкурентів ціною на 10-15%. Основним методом збуту буде прямий - через власні торгівельні точки. До 2014 року має зрости частка дво- та трьохрівневого каналу розподілу на 15%.
5.   Товарна стра­тегія   - Підвищення конкурентоспроможності продукції внаслідок покращення її якості, забезпечення характеристик на рівні основних конкурентів; - Поглиблення асортиментного ряду продукції з врахуванням сегментації ринку; - Розробка нового дизайну фірмового стилю підприємства, торгової марки, покращення якості товару.  
6.   Формування каналів збуту   Збереження договірних відносин з підприємствами роздрібної торгівлі (понад 200), дозволить забезпечити розподіл 20% продукції каналом "першого" рівня. Сприятиме співпраці з торговими агентами і надання диференційованих знижок в залежності від обсягу вибірки продукції.  
7.   Цінова стратегія   Продовжувати утримувати цінове лідерство на регіональному ринку протя­гом 2015-2016 рр. Утримувати ціни на 10-15% нижчими, ніж у конкурентів. Допускати збільшення ціни лише як наслідок макроекономічних чинників або заходів державного регулювання.  
8.   Стратегія формування попиту   Спрямування 10% прибутку на маркетингові заходи, в тому числі: на рек­ламну кампанію; на участь у націо­нальних виставках; на виготовлення сувенірної продукції; на здійснення довгострокової рекламної кампанії на каналах місцевого радіо та телебачення.  

 В результаті впровадження даного заходу очікується економічний ефект:

- можливості своєчасного реагування на потреби ринку;

- збільшення обсягів реалізації продукції;

- розширення ринків збуту та покращення збутової політики.

Оскільки розробка комплексу маркетингу полягає у підвищенні конкурентоспроможності продукції, її прибутковості, то результативність даного заходу можна оцінювати показниками прибутку, досягнутим “обсягом продажу” та “часткою ринку” та показниками “число оборотів товарних запасів” або “оборот товарних запасів”, які свідчать про популярність продукції у споживачів.

Очікуваним результатом реалізації такого заходу є збільшення обсягів реалізації товару на 20%. При цьому собівартість зростатиме на 15%.

 

 


Дата добавления: 2015-08-05; просмотров: 22; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты