Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаФерменти і біологічне окиснення
Читайте также:
  1. Окиснення бензенового циклу
  2. Реакції часткового окиснення
  3. Ферменти. Трипсин, комбінації

Банк завдань до підсумкового модульного контролю №2

(стоматологічний факультет)

Ферменти і біологічне окиснення

1. Дослідженнями останніх десятиріч встановлено, що безпосередніми «виконавцями» апоптозу в клітині є особливі ферменти - каспази. В утворенні одного з них бере участь цитохром С. Яка його функція в нормальній клітині?

A. *Фермент дихального ланцюга переносу електронів.

B. Компонент піруватдегідрогеназної системи.

C. Фермент бета-окиснення жирних кислот.

D. Компонент Н + - АТФазної системи.

E. Фермент ЦТК.

2. В організмі людини дефіцит вітаміну В1.Синтез якого коферменту при цьому порушується?

A. НАД.

B. *ТДФ.

C. НS-КоА.

D. ПАЛФ.

E. ФАД.

3. При якій температурі зберігають органи і тканини для трансплантації?

А. –5-0 0С.

В. 5-150С.

С. 20-300С.

Д. 37-40 0С.

Е. 50-60 0С.

4. До якого класу ферментів відноситься лактатдегідрогеназа?

A. *Оксидоредуктаз.

B. Трансфераз.

C. Гідролаз.

D. Ліаз.

E. Ізомераз.

5. Який тип реакцій каталізують оксидази?

А. *Окисно-відновні.

В. Транспорт хімічних груп.

С. Гідролізу.

Д. Негідролітичного розщеплення.

Е. Ізомеризації субстратів.

6. У регуляції активності ферментів важливе місце належить їхній постсинтетичній ковалентній модифікації. Яким із зазначених механізмів здійснюється регуляція активності глікогенфосфорилази і глікогенсинтетази?

A. АДФ-рибозилювання.

B. Обмеженого протеолізу.

C. Аденілювання.

D. Метилювання.

E. *Фосфорилювання-дефосфорилювання.

7. В чому полягає біохімічна основа дії сульфаніламідних препаратів на бактеріальну флору?

A. *Конкурентно заміщують ПАБК.

B. Стабілізують конформацію фермента ПАБК.

C. Активують ферменти ПАБК.

D. Коагулюють ферменти ПАБК.

E. Індукують синтез ферментів ПАБК.

8. До відділення інтенсивної терапії поступила жінка 50 років через 3 години після початку розвитку інфаркту міокарда. Активність якого ферменту найбільш імовірно буде підвищена під час дослідження плазми крові хворої?

А. Аланінамінопептидази.

В. Креатинфосфокінази.

С. Лактатдегідрогенази.

Д. Аланінамінотрансферази.

Е.* Аспартатамінотрансферази.

9. При ураженні тканин печінки спостерігається підвищення активності аланінамінотрансферази в сироватці крові. У результаті якого процесц відбуваються такі зміни?A. * Виходу ферменту в кров зі зруйнованих гепатоцитів.

B. Самоактивації ферменту.

C. Інактивації інгібіторів ферменту.

D. Підвищення концентрації ферменту в гепатоцитах.

E. Підвищення концентрації активатора ферменту.

10. При патологічних процесах, що супроводжуються гіпоксією, відбувається неповне відновлення молекули кисню в дихальному ланцюзі і нагромадження пероксиду водню. Вкажіть фермент, який запобігає нагромадженню недоокиснених продуктів в організмі:

А. Сукцинатдегідрогеназа.

В. Цитохромоксидаза.

С.* Каталаза.

D. Аконітаза.

E. α-кетоглутаратдегідрогеназа.

11.Утворення глюкози з глікогену це:

A. *Перша стадія катаболізму.

B. Друга стадія катаболізму.

C. Третя стадія катаболізму.

D. Анаболізм.

E. Амфіболізм.

12. Органелами, що відносяться до «енергетичних станцій» клітини, є:

A. Плазматична мембрана.

B. *Мітохондрії.

C. Лізосоми.

D. Рибосоми.

E. Апарат Гольжі.

13.У клініку надійшов пацієнт, що помилково перевищив дозу снодійного препарату похідного барбітурової кислоти. Які порушення обміну речовин це може викликати?A. *Гальмування дихального ланцюга.

B. Інгібування цитохромоксидази.

C. Роз'єднання дихального ланцюга і окисного фосфорилювания.

D. Збільшення синтезу АТФ.

E. Підвищення теплопродукції.

14.Конкурентний інгібітор вступає у взаємодію із ферментом і блокує:

A. Алостеричний центр.

B. * Активний центр.

C. Взаємодіє з небілковою частиною фермента.

D. Викликає явище денатурації.

E. Розриває пептидні зв’язки у білковій частині ферменту.

15.Ціанід калію, що є отрутою, потрапив до організму пацієнта і викликав смерть через декілька хвилин. Найбільш вірогідною причиною його токсичної дії було порушення активності:

A. АТФ-синтетази.

B. Синтезу гемоглобіну.

C. * Цитохромоксидази.

D. Каталази.

E. НАДФ-Н-дегідрогенази.

16. В результаті обміну речовин енергія виділяється за рахунок:

A. Синтезу складних речовин.

B. Утворення функціональних груп.

C. *Розриву хімічних зв’язків в молекулі складних речовин.

D. Утворення ковалентних зв’язків між атомами.

E. Утворення водневих зв’язків.

17. Підвищена активність ЛДГ є характерною для хвороб серця, печінки, нирок. Яке додаткове біохімічне дослідження потрібно провести для уточнення локалізації патологічного процесу?

A. * Визначення ізоферментів ЛДГ.

B. Визначення концентрації ацетонових тіл.

C. Визначення цукру крові.

D. Визначення концентрації холестерину.

E. Визначення активності трансаміназ.

18.Для ферментів характерною ознакою є специфічність дії. Який з названих ферментів володіє абсолютною специфічністю?

A. Ліпаза.

B. *Уреаза.

C. Трипсин.

D. Амілаза.

E. Пепсин.

19.В організмі людини дефіцит заліза. Зниження активності якого ферменту буде спостерігатись?

A. Фосфатази.

B. Амілази.

C. * Каталази.

D. Церулоплазміну.

E. Ліпази.

20.В організмі людини дефіцит міді. Зниження активності якого ферменту буде спостерігатись?

А. Фосфатази.

В. Амілази.

С. Каталази.

Д. *Церулоплазміну.

Е. Ліпази.

21.Клітину обробили речовиною, яка блокує процес фосфорилювания нуклеотидів у мітохондріях. Який процес життєдіяльності клітини буде порушений у першу чергу?

A. * Ресинтез АТФ.

B. Анаеробне окислювальне фосфорилювання.

C. Інтеграція функціональних білкових молекул.

D. Фрагментація великих мітохондрій на менші.

E. Синтез мітохондріальних білків.

22.Всі ферменти поділяють на 6 класів.До якого класу ферментів відноситься гексокіназа?

A. Оксидо-редуктаз.

B. * Трансфераз.

C. Гідролаз.

D. Ліаз.

E. Ізомераз.

23.Всі ферменти поділяють на 6 класів за типом каталізованлї реакції. Який тип реакцій каталізують метилтрансферази?

A. Окисно-відновні.

B. * Міжмолекулярного переносу хімічних груп.

C. Гідролізу.

D. Негідролітичного розщеплення зв’язків.

E. Ізомеризації субстратів.

24.Всі ферменти поділяють на 6 класів. Які критерії покладено в основу поділу ферментів на класи?

A. Хімічна природа апоферменту.

B. Хімічна будова коферменту.

C. Хімічна природа субстрату.

D. * Тип реакції.

E. Механізм реакції.

25. На основі клінічних даних хворому поставлено попередній діагноз – гострий панкреатит. Який біохімічний тест підтверджує цей діагноз?

A. *Активність діастази сечі.

B. Активність кислої фосфатази крові.

C. Активність лужної фосфатази крові.

D. Активність амінотрансфераз крові.

E. Рівень креатиніну в сечі.

26. В клініках використовують визначення активності ізоферментів. В чому перевага їх визначення перед визначенням загальної активності цих самих ферментів?

A. * Виявляє локалізацію патологічного процесу.

B. Є більш точним.

C. Характеризує ступінь важкості процесу;

D. Не залежить від прийому ліків.

E. Є більш доступним.

27. У сироватці крові хворого значно підвищена активність АлАТ, ЛДГ4 і ЛДГ5. Для якого захворювання характерні такі зміни ферментного спектру сироватки крові?

A. Інфаркт міокарду.

B. Міозит.

C. * Гепатит.

D. Нефрит.

E. Панкреатит.

28.Пацієнт звернувся зі скаргами на напади утрудненого дихання, запаморочення. З’ясувалося, що він працює на хімічному підприємстві з виробництва синильної кислоти. З порушенням функції якого ферменту можуть бути пов’язані вказані симптоми?

A. Сукцинатдегідрогенази.

B. *Цитохромоксидази.

C. Каталази.

D. Лактатдегідрогенази.

E. Піруватдегідрогенази.

29. Розщеплення біополімерів приводить до утворення проміжних метаболітів, які зазнають подальших перетворень.У результаті якого процесу відбувається утворення молочної кислоти з глюкози ?

A. Першої стадії катаболізму.

B. Другої стадії катаболізму.

C. * Третьої стадії катаболізму.

D. Анаболізму.

E. Амфіболізму.

30. Яка речовина є центральним проміжним подуктом всіх обмінів (білків, ліпідів, вуглеводів)?

A. Щавелевооцтова кислота.

B. Сукциніл-КоА.

C. *Ацетил-КоА.

D. Цитрат.

E. Піруват.

31.Ціанід калію, що є отрутою, потрапив в організм пацієнта Б і викликав смерть через декілька хвилин. Порушення активності якого ферменту спостерігалось найбільшою мірою?

A. АТФ-синтетази.

B. НАДФН-дегідрогенази.

C. Порушенням синтезу гемоглобіну.

D. * Цитохромоксидази.

E. Каталази.

32.При гідролізі яких біополімерів утворюються α- амінокислоти?

A. Гіалуронової кислоти.

B. * Білків.

C. Нуклеїнових кислот.

D. Глікогену.

E. Крохмалю.

33.Обмін речовин включає анаболічні і катаболічні процеси. Який з наведених нижче процесів відноситься до анаболічних?

A. Гліколіз.

B. Розпад амінокислот.

C. * Синтез білка.

D. β-окислення жирних кислот.

E. Розпад білків.

34.Який з наведених нижче коферментів входить до складу сукцинатдегідрогенази?

A. НS –КоА.

B. *ФАД.

C. ФМН.

D. НАД.

E. НАДФ.

35.В організмі людини дефіцит вітаміну В2. Синтез якого коферменту при цьому порушується?

A. НАД.

B. ТДФ.

C. НS-КоА.

D. ПАЛФ.

E. *ФАД.

36.Всі ферменти поділяють на 6 класів.До якого класу ферментів відноситься амілаза?

A. Оксидоредуктаз.

B. Трансфераз.

C. * Гідролаз.

D. Ліаз.

E. Ізомераз.

37.Всі ферменти поділяють на 6 класів за типом каталізованої реакції. Який тип реакцій каталізують протеїнази?

A. Окисно-відновні.

B. Міжмолекулярного переносу хімічних груп.

C. * Гідролізу.

D. Негідролітичного розщеплення зв’язків.

E. Ізомеризації субстратів.

38.Обмін речовин включає анаболічні і катаболічні процеси. Яким шляхом вілбувається утворення білків з амінокислот?

A. Першій стадії катаболізму.

B. Другій стадії катаболізму.

C. Третій стадії катаболізму.

D. * Анаболізму.

E. Амфіболізму.

39.У реанімаційне відділення привезли людину з явними ознаками отруєння метанолом. Хворому зразу ж призначили етанол внутрівенно в концентрації, яка у здорової людини викликає інтоксикацію. Чому таке лікування є ефективним?

A. *Етанол конкурує з метанолом за активний центр алкогольдегідрогенази.

B. У великих концентраціях етанол витісняє метанол з клітин, який виділяється з сечею.

C. Введення етанолу стимулює інтенсивне розщеплення метанолу в мікросомах печінки.

D. Етанол зв’язує дуже отруйний формальдегід, який утворюється в результаті окислення метанолу.

E. Етанол конкурує з метанолом за активний центр фермента альдегіддегідрогенази.

40.У хворого через 12 годин після гострого приступу загрудинного болю знайдено різке підвищення активності АсАТ в сироватці крові. Для якої патології характерне це порушення?

A. * Інфаркт міокарду.

B. Вірусний гепатит.

C. Колагеноз.

D. Цукровий діабет.

E. Нецукровий діабет.

41.Для лікування вірусного кон’юктивіту використовують очні краплі Який фермент містить цей препарат?

A. Амілазу.

B. Гіалуронідазу.

C. Пепсин.

D. *Дезоксирибонуклеазу.

E. Ліпазу.

42.Хімічна сполука 2,4-динітрофенол роз’єднує процес окислення і фосфорилювання в мітохондріях. Окислення субстратів при цьому продовжується, але синтез молекул АТФ неможливий. У чому полягає механізм роз’єднувальної дії 2,4-динітрофенолу згідно хеміосмотичної теорії Мітчела?

A. * В аномальному транспорті протонів водню.

B. В активації АТФ-ази.

C. В інгібуванні цитохромоксидази.

D. У транспорті субстратів за межі мітохондрії.

E. В інгібуванні піридинзалежних дегідрогеназ.

43. Розщеплення біополімерів відбувається за участю ферментів. Який фермент каталізує реакцію гідролізу крохмалю?

A. Ліпаза.

B. Естераза.

C. Протеїназа.

D. *Амілаза.

E. Пептидаза.

44.У всій живій природі, у тому числі в організмі людини, відбувається синтез високоенергетичних речовин. Яка речовина є головною макроергічною сполукою?

A. *АТФ.

B. Фосфоенолпіруват.

C. Креатинфосфат.

D. Ацетил-КоА.

E. Дифосфогліцерат.

45.Хворий в стані гострої гіпоксії після отруєння сірководнем доставлений в клініку. Який один із можливих механізмів дії цього газу на організм?

A. * Інгібує тканинне дихання в мітохондріях.

B. Інгібує реакції дегідрування.

C. Інгібує ЦТК.

D. Роз’єднює тканинне дихання і фосфорилювання.

E. Гальмує гліколіз.

46.Які ферменти локалізуються у лізосомах:?

A. * Гідролази.

B. Ферменти синтезу жирних кислот.

C. Ферменти синтезу глікогену.

D. Ферменти синтезу сечовини.

E. Ферменти синтезу білка.

47. У вигляді яких речовин всмоктуються вуглеводи в ШКТ?

A. Сірчаних ефірів.

B. Фосфорних ефірів.

C. Дисахаридів.

D. Олігосахаридів.

E. *Моносахаридів.

48.Як називається процес розпаду жирів до гліцеролу і жирних кислот?

A. *Ліполіз.

B. Протеогенез.

C. Гліколіз.

D. Протеоліз.

E. ліпогенез.

49.Відомо ряд речовин, що здатні інгібувати процес тканинного дихання, шляхом блокуваня переносу електронів по дихальному ланцюгу. Яка з нижче вказаних речовин здійснює таке інгібування на рівні першого комплексу?

A. Антиміцин А.

B. *Барбітурати.

C. Олігоміцин.

D. Пеніцилін.

E. СО, SH.

50.Недостатність якого вітаміну позначиться на синтезі флавінових дегідрогеназ?

A. РР.

B. *В2.

C. В6.

D. Д.

E. С.

51.При якій температурі найчастіше визначають активність ферментів у біологічних об’єктах?

A. 0 0С.

B. 250С.

C. *37 0С.

D. 45 0С.

E. 600С.

52.Всі ферменти поділяють на 6 класів.До якого класу ферментів відноситься альдолаза?

A. Оксидо-редуктаз.

B. Трансфераз.

C. *Гідролаз.

D. Ліаз.

E. Ізомераз.

53.Всі ферменти поділяють на 6 класів за типом каталізованої реакції. Який тип реакцій каталізують дегідрогенази?

A. *Окисно-відновні.

B. Міжмолекулярного переносу хімічних груп.

C. Гідролізу.

D. Негідролітичного розщеплення зв’язків.

E. Ізомеризації субстратів.

54.Які ферменти каталізують реакції окиснення, що протікають при безпосередній взаємодії кисню із субстратом?

A. Ліази.

B. Цитохроми.

C. Гідролази.

D. Дегідрогенази.

E. * Оксидази.

55.Яка з наведених нижче речовин є активатором амілази?

A. Жовчні кислоти.

B. HCl.

C. АТФ.

D. *NaCl.

E. Іони заліза.

56.Пацієнт відмічає болі в правому підребер’ї, особливо після вживання жирної їжі, підвищення tо, пожовтіння склер. Запідозрено гепатит. Який ферментативний тест крові підтвердить це припущення?

A. Збільшення орнітинкарбомоїлфосфаттрансферази;

B. Зниження ЛДГ1,2;

C. Збільшення креатинфосфокінази;

D. Зниження амілази;

E. Збільшення аспартатамінотрансферази

57.Який фермент використовують для лікування деяких форм лейкозу?

A. Амілазу.

B. Пепсин.

C. Трипсин.

D. *Аспарагіназу.

E. Глутаміназу.

58.При дослідженні сироватки крові у хворого виявлено підвищення активності лактатдегідрогенази. Які зміни в організмі на клітинному рівні призводять до подібних порушень?

A. *Порушення плазматичних мембран.

B. Порушення енергозабезпеченості.

C. Порушення міжклітинних взаємодій.

D. Пошкодження генетичного апарату.

E. Інгібування ферментних систем.

59.Як називається процес утворення жирних кислот з триацилгліцеролів?

A. *Перша стадія катаболізму.

B. Друга стадія катаболізму.

C. Третя стадія катаболізму.

D. Анаболізм.

E. Амфіболізм.

60.Назвіть загальний кінцевий продукт другої стадії внутрішньоклітинного катаболізму вуглеводів, ліпідів та амінокислот.

A. Ацетил КоА.

B. АТФ.

C. *Піровиноградна кислота.

D. Лимонна кислота.

E. Ацил КоА.

61.Пацієнт помилково прийняв велику дозу снодійного препарату. Який процес порушиться при цьому в організмі?

A. Синтез глікогену.

B. *Утворення АТФ.

C. Реплікація.

D. Секреція жовчі.

E. Реабсорбція води нирках.

62.Який з ферментних препаратів використовують для лізису гною та некротичних тканин?

A. Пепсин.

B. Нуклеазу.

C. * Трипсин.

D. Ліпазу.

E. Амілазу.

63.Як називається процес синтезу білків з амінокислот?

A. Ліполіз.

B. *Протеогенез.

C. Гліколіз.

D. Протеоліз.

E. Ліпогенез.

64.Обмін речовин включає анаболітичні, катаболітичні та амфіболічні процеси. Який з наведених нижче процесів відноситься до амфіболічних?

A. * Цикл трикарбонових кислот (цикл Кребса).

B. Гліколіз.

C. Біосинтез білка.

D. Глюконеогенез.

E. Синтез жирних кислот.

65. Інгібітори ферментів поділяють на дві великі групи – конкурентні і неконкурентні. Яка з наведених нижче речовин належить до неконкурентних інгібіторів?

A. Глюкоза.

B. Сульфаніламідні препарати.

C. *Солі важких металів.

D. Малонова к-та.

E. Амінокислоти.

66.В організмі людини дефіцит вітаміну В3 (пантотенової кислоти). Синтез якого коферменту при цьому сповільнюється?

A. НАД.

B. ТДФ.

C. * НSКоА.

D. ПАЛФ.

E. ФАД.

67.Всі ферменти поділяють на 6 класів.До якого класу ферментів відноситься пепсин?

A. Оксидо-редуктаз.

B. Трансфераз.

C. |*Гідролаз.

D. Ліаз.

E. Ізомераз.

68.Всі ферменти поділяють на 6 класів за типом каталізованої реакції.Який тип реакцій каталізують декарбоксилази?

A. Окисно-відновні.

B. Міжмолекулярного переносу хімічних груп.

C. Гідролізу.

D. *Негідролітичного розщеплення зв’язків.

E. Ізомеризації субстратів.

69.Які ферменти здійснюють розщеплення молекул складних речовин за участю води?

A. *Гідролази.

B. Ізомерази.

C. Ліази.

D. Кінази.

E. Синтетази.

70.В медичній практиці широко використовуються для лікування інфекційних захворювань сульфаніламідні препарати. Що лежить в основі механізму їх дії на мікробні клітини?

A. * Конкуренктне інгібування ферменту.

B. Порушення структури білків.

C. Деполімеризація мукополісахаридів клітинної стінки.

D. Алостеричне інгібування ферменту.

E. Інгібування біосинтезу білків.

71.В клініках використовують визначення активності ізоферментів. В чому перевага їх визначення перед визначенням загальної активності цих самих ферментів?

A. *Виявляє локалізацію патологічного процесу.

B. Є більш точним.

C. Характеризує ступінь важкості процесу.

D. Не залежить від прийому ліків.

E. Є більш доступним.

72.У хворого після загоєння опікових ран залишились шрами, рубці. Які з перерахованих ферментних препар*атів доцільно застосувати для зменшення наслідків опіку?

A. Гіалуронідазу, колагеназу.

B. Гіалуронідазу, амілазу.

C. Еластазу, стрептокіназу.

D. Трипсин, лізоцим.

E. Колагеназу, каталазу.

73. Застосування роз’єднувальних агентів викликає рясне потовиділення і підвищення температури тіла. Яка головна причина цього?

A. Зменшення коефіцієнта фосфорилювання.

B. Збільшення коефіцієнта фосфорилювання.

C. Порушення реакції утворення ендогенної води.

D. Зниження споживання кисню.

E. Порушення транспорту електронів по дихальному ланцюзі мітохондрій.

74. В результаті якого процесу відбува.ється утворення жирних кислот з ацетил-КоА?

A. Поршої стадії катаболізму.

B. Дугої стадії катаболізму.

C. Тетя стадія катаболізму.

D. *Анаболізму.

E. Амфіболізму.

75.Для нормального метаболізму клітинам необхідні макроергічні сполуки. Яка з наведених нижче сполук належить до макроергів?

A. Глюкозо-6-фосфат.

B. Аденозинмонофосфат.

C. * Креатинфосфат.

D. Креатин.

E. Креатинін.

76.Які вітаміни утворюють коферменти, шо входять до складу дихального ланцюга?

A. Вітамін С та В12.

B. Вітамін А та В1.

C. Вітамін В6 та В8.

D. *Вітамін РР та В2.

E. Вітамін D та Е.

77.Для лікування панкреатиту використовують трасилол і контрикал. На які біохімічні процеси впливають названі препарати?

A. Підвищують активність амілази.

B. *Пригнічують активність протеїназ.

C. Підвищують активність протеїназ.

D. Пригнічують активність амілази.

E. Підвищують активність пепсину.

78. Жирні кислоти, як висококалорійні сполуки зазнають перетворень у мітохондріях. У результаті їх метаболізму утворюється велика кількість енергії. Яким шляхом це відбувається?

A. * b - окиснення.

B. Декарбоксилювання.

C. Трансамінування.

D. Дезамінування.

E. Відновлення.

79.Як називається процес розпаду білків до амінокислот?

A. Ліполіз.

B. Протеогенез.

C. Гліколіз.

D. *Протеоліз.

E. Ліпогенез.

80.Хворий звернувся зі скаргами на погане заживлення та нагноєння опікової рани, її болючість. Який із засобів обробки пришвидшить очищення рани та її загоєння?

A. Аплікації трипсином.

B. Промивання глюкозооксидазою.

C. Промивання пероксидом водню.

D. Накладання стерильних пов’язок.

E. * Накладання пов’язок з гіпертонічним розчином NаС1.

81.Як змінюється активність ферментів при підвищенні температури від 100С до 300С?

A. Знижується.

B. * Збільшується.

C. Втрачається.

D. Не змінюється.

E. Різко знижується.

82. Як змінюється активність ферментів при підвищенні температури від 300С до 400С?

A. Знижується.

B. *Збільшується.

C. Втрачається.

D. Не змінюється.

Е. Різко знижується.

83.Яка із наведених нижче речовин входить до складу активного центру амінотрансфераз?

A. ФМН.

B. ФАД.

C. НАД.

D. ТПФ.

E. * ПАЛФ.

84. Яке із тверджень про оптимальне значення рН ферментів крові вірне?

A. 6,8 – 7,4.

B. 7,2 – 8,0.

C. *7,0 – 7,4.

D. 0,5 – 3,5.

E. 1,5 – 2,5.

85. Яка характеристика властива для ізоелектричного стану ферментів?

А. Висока рухливість в електричному полі.

В. Висока стабільність в електричному полі.

С. Висока активність в електричному полі.

Д. Низька стабільність в електричному полі.

Е.*Низька рухливість в електричному полі.

86. За низької температури швидкість ферментативних процесів знижується. Чим пояснюється така зміна?

A. Руйнується первинна структура.

B. Руйнується вторинна структура.

C. Руйнується третинна структура.

D. * Переходять в кристалічний стан.

E. Відбувається денатурація

87.Фермент шлункового соку пепсин має оптимум рН 1,5-2,5. Як змінюється активність цього фермента при зміні рН до 4,0?

A. *Знижується.

B. Підвищується.

C. Не змінюється.

D. Повністю втратиться.

E. Різко зростає.

88.Чим відрізняється активний центр простих ферментів від активного центру складних ферментів?

A. Містить каталітичну ділянку.

B. Містить якірну ділянку.

C. Відбувається взаємодія з субстратом.

D. * Містить коферменти.

E. Складається з унікальної послідовності амінокислот.

89. Яка із наведених нижче речовин входить до складу активного центру цитохромоксидази?

А.Рибофлавін.

В.Тіамін.

С.Нікотинамід.

Д.*Гем.

Е.Піридоксин.

90.Деякі ферменти стійкі до високої температури. Наявністю яких амінокислот це обумовлено?

А.Тирозину.

В. Цистеїну.

С.Гліцину.

Д. Глутаміну.

Е. Фенілаланіну.

91.Швидкість реакції залежить від енергії активації. Як змінюється енергія активації під дією ферментів?

А. Підвищення Еа і зниження енергетичного бар’єру.

В.Підвищення Еа і підвищення енергетичного бар’єру.

С*. Зниження Еа і зниження енергетичного бар’єру.

Д. Зниження Еа і підвищення енергетичного бар’єру.

Е. Не зазнає змін.

92.При вимірюванні рН шлункового соку встановлено, що рН= 0, 9. Яких змін за цих умов зазнає ферментативне розщеплення білків?

A. Підвищується за рахунок зростання Еа.

B. Не змінюється.

C. Знижується за рахунок зниження Еа.

D. Знижується за рахунок інактивації пепсину.

E. Підвищується за рахунок активації пепсину.


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 77; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2020 год. (0.04 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты