Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаБагато реакцій в живих системах є оборотними. Як змінюється швидкість таких реакцій за участю ферментів?
Читайте также:
  1. А. Багатошаровий зроговілий епітелій
  2. Во всех системах стремятся научить, как уменьшить привычное напряжение в теле.
  3. ЗАДАНИЕ N 1 сообщить об ошибке Тема: Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
  4. ЗАДАНИЕ N 1 сообщить об ошибке Тема: Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
  5. Захист інформації від комп’ютерних вірусів. Особливості захисту інформації у відкритих системах.
  6. Изменения в опорно-двигательной и других системах организма при физической нагрузке
  7. Измерение преимуществ в эмпирических системах
  8. Как состояние внутренней остановки используется в эзотерических и религиозных системах
  9. Медикаментозное лечение применяется в первую очередь для того, чтобы сделать таких детей более управляемыми, а не для того, чтобы вылечить их.

A. *Збільшується швидкість прямої реакції.

B. Збільшується швидкість оборотної реакції.

C. Знижується швидкість оборотної реакції.

D. Змінюється стан рівноваги.

E. Швидше наступає стан рівноваги.

94.Який з наведених нижче доказів підтверджує субстратну специфічність α-амілази?

A. Гідроліз сахарози до глюкози і фруктози.

B. *Гідроліз крохмалю до глюкози.

C. Гідроліз лактози до глюкози і галактози.

D. Гідроліз клітковини до глюкози.

E. Гідроліз целюлози до глюкози.

95.Який з наведених нижче ферментів володіє відносною специфічністю дії?

А. Сахараза.

В. Аргіназа.

С. Уреаза.

*Д. Хімотрипсин.

Е. Лактаза.

96. Чим визначається субстратна специфічність ферменту?

А. Алостеричним центром ферменту.

В. Структурою субстрату.

С. Структурою ферменту.

Д.* Активним центром ферменту.

Е. Холоферментом.

97. При афінній хроматографії як ліганд застосовано крохмаль. Який з білків-ферментів, що є у суміші, буде осідати на цьому ліганд?:

А. Лактаза.

В. *Амілаза.

С. Сахараза.

Д. Мальтаза.

Е.Ліпаза.

98. Який з наведених нижче ферментів володіє абсолюною специфічністю дії?

А. α-амілаза.

В. Пепсин.

С. Ліпаза.

Д.* Аргіназа.

Е.Трипсин.

99.Фермент трипсин гідролізує розщеплення пептидних зв’язків у молекулах білків. За специфічністю дії його відносять до:

А. Стереоспецифічних.

В. Абсолютно специфічних.

С.* Відносно специфічних.

Д. Просторово специфічних.

Е. Індивідуально специфічних.

100. Ціаністий калій є отрутою, смерть організму наступає миттєво. Назвіть, на які

ферменти в мітохондріях діє цианистий калій:

A. Ц*итохромоксидазу [аа3]

B. Флавінові ферменти

C. Цитохром В5

D. НАД+ - залежні дегідрогенази

E. Цитохром Р-450

101. 60-літній чоловік звернувся до лікаря після появи болю в грудній клітці.В сироватці крові

виявлено значне зростання активності ферментів: креатинфосфокінази та її

МВ-ізоформи, аспартатамінотрансферази. Про розвиток патологічного процесу в якій

тканині свідчать ці зміни?

*A В серцевому м’язі.

B В тканині легень.

C В скелетних м’язах.

D В тканині печінки.

E В гладеньких м’язах

102. У крові хворого виявлено підвищення активності ЛДГ-1, ЛДГ-2, АсАТ,

креатинфосфокінази. В якому органі найбільш ймовірний розвиток патологічного

процесу?

A Нирки

B Підшлункова залоза

C Печінка

*D Серце

E Скелетні м”язи

103. Основними тригерами, що включають ефекторні системи клітини у відповідь на дію

гормонів, є протеїнкінази, які змінюють каталітичну активність певних регуляторних

ферментів шляхом АТФ-залежного фосфорилювання. Який із наведених ферментів є

активним у фосфорильованій формі?

A Глікогенфосфорилаза

B Ацетил-КоА-карбоксилаза

C ГОМГ-КоА-редуктаза

D Піруваткіназа

E Глікогенсинтаза

102. При пародонтитах розвивається ліпідна пероксидація у тканинах пародонту, у ротовій рідині зростає вміст малонового диальдегіду, пероксиду водню. Який із перелічених ферментів здійснює антиокисдантний захист:A Сахараза, протромбін

B Амілаза, трипсин

C Мальтаза, хімотрипсин

D Лактаза, лізоцим

*E Супероксиддисмутаза, каталаза

103. При зниженні активності ферментів антиоксидантного захисту посилюються процеси перекисного окислення ліпідів мембран клітин. При нестачі якого мікроелементу знижується активність глутатіонпероксидази?

*A Селену

B Молібдену

C Кобальту

D Марганцю

E Міді

104.При обстеженні пацієнта виявлено ожиріння ІІ ступеня. З’ясувалось, що він любить вживати багато солодощів, жирну їжу, веде малорухливий спосіб життя, тому в його організмі пріоритетним є анаболічний тип обміну. Який з наступних шляхів можна вважати амфіболічним?

*A Цикл трикарбонових кислот

B Глюконеогенез

C Ліполіз

D Гліколіз

E Окислення жирних кислот

 


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 15; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2022 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты