Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОПИС МОДУЛІВ Розв'язання конфліктів

Модуль 1. Природа конфлікту (4 год.)

Студенти повинні знати:

що таке конфлікт, в чому полягають його причини, якими можуть бути наслідки;

що конфлікт має певну структуру, рівні, види;

що природу конфлікту можна визначити з точки зору відповідної теорії.

вміти:

• аналізувати конкретні конфлікти, складати карту конфлікту, встановлювати позиції, побажання, потреби, інтереси, цінності сторін.

Питання теми:

Конфлікт і конфліктогенна ситуація. Роль конфліктів в житті людини. Структура конфлікту. "Образи" конфліктної ситуації. Конфлікт як процес. Стадії емоційного стану учасників конфлікту.

Рівні конфлікту, теорії глибинного конфлікту (реалізму, гегемонних структур, етнонаціоналізму, психодинаміки, потреб особистості, явища міметичного бажання).

Види конфліктів: деструктивно-конструктивні; латентні-гострі; явні-приховані; глибинні-поверхневі; локальні-глобальні; міжособистісні-внутрішньогрупові, мотиваційні, міжгрупові, особистісні, конфлікти взаємин, цінностей, інтересів, структурні, інформаційні, прямі-опосередковані тощо.

Автоматичні та набуті реакції людини, що проявляються в процесі конфлікту.

Причини конфліктів. Своєрідність причин конфліктів в громадських організаціях. Аналіз конфлікту. Сторони конфлікту. Карта конфлікту.


Практичні заняття:

конфлікт: деструкція чи конструктивне вирішення проблеми (групова робота або дебати);

Вправи:

• ситуаційна вправа "Неестетичні грати";

• вправа "намалюй павутиння конфлікту";

• вправа "Визначення структури, етапів конфлікту";

• вправа "Чи варто ображати?"

• вправа "Премія";

• вправа "Звільнення";

• вправа "Відмінність бачення";

• вправа "Плітка";

• вправа "Порівняння причин конфліктів у виробничій сфері і громадській організації";

• ситуаційні вправи "Аналіз конфлікту. Складання карти конфлікту" (№ 1,№2, №3).

Тести:

• Дослідження схильності до ризику (опитувальник О.Шмельова);

• Дослідження властивостей темпераменту (тест-опитувальник В.М.Русалова).


Завдання до теми: Прочитати:

Лозниця В.С. Психологія менеджменту: теорія і практика. К.: Екс Об, 2000. с. 160-177.

Ликсон Ч. Конфликт: семь шагов к миру,- С.-Пб.: Питер, 1997, с. 16-22. Гришина Н.В. Психология конфликта. - С.-Пб.: Питер, 2000, с. 161-187. Гірник А.М. Посередництво в трудових конфліктах. - К., 1998, с. 12-23.

Стати нейтральним посередником (Матеріали тренінгу). Інститут менеджменту громадського сектору. Львів, 2000 (переклад), с. 11, 13-14.


Модуль 2. Розв'язання конфліктів: підходи, шляхи (4 год.)

Студенти повинні знати:

• стилі поведінки людини у конфлікті, доцільність стилю у конкретній ситуації;

• фактори, що сприяють конструктивному вирішенню конфліктів;

• процедури примирення залежно від особливостей конфліктної ситуації;

 

• загальні етапи розв'язання конфлікту. вміти:

• обирати конкретний стиль поведінки у конфліктній ситуації;

• визначати, яка процедура примирення є доцільною.

Питання теми:

Стилі поведінки людини у конфліктній ситуації. Підходи до розв'язання конфлікту: базованого на силі, правах, інтересах сторін. Процес насильства, що веде до глибинного конфлікту та процес благодіяння, що сприяє примиренню. Фактори насильства та благодіяння.

Примирення з точки зору теорій конфлікту, процедури примирення, міра та суб'єкти втручання у конфлікт. Модель, етапи розв'язання конфлікту.Практичні заняття. Вправи:

• вправа "Перетягни партнера";

• вправа "Застосування стилів поведінки в конфлікті";


• ситуаційна вправа "Допомога багатодітній сім'ї";

• вправа "Лото";

• вправа "Книжка";

Тести:

• "Ваш стиль конфлікту" (К.Томас)

Завдання до теми. Прочитати:

Гірник А.М. Посередництво в трудових конфліктах. - К., 1998, с. 12-17. Пірен Марія. Основи конфліктології. - К., 1997, с. 105-135. Скотт Д. Конфликты: путь их преодоления. - К., 1991, с. 115-165.

Примирення (Семінар ПІ). Канадський інститут розв'язання конфліктів. Львів, 2000 (переклад).


Модуль 3. Переговори (8 год.)

Студенти повинні знати:

• сутність і особливості переговорів як способу вирішення конфліктів;

• види і правила ведення переговорів. вміти:

 

• готувати, організовувати і проводити переговори у відповідності з правилами і особливостями різних типів переговорів;

• протистояти емоційному тиску в переговорах;

• складати угоду.

Питання теми:

Переговори як спосіб вирішення проблем і розв'язання конфліктів. Види і стилі переговорів.

Підготовка до переговорів: визначення мети, стратегії і тактики переговорів; аналіз учасників переговорів, підготовка групи до переговорів; планування ходу переговорів.

Особистісні риси, вміння і навички учасників переговорів. Уміння слухати і переконувати. Вміння сказати "ні". Вміння читати інтонації, жести, міміку партнерів.

Прийоми, що можуть покращити стосунки в переговорах. Підготовка місця для ведення переговорів.Ведення переговорів. Етапи переговорів: діагностичний, визначення загальних рамок угоди; спільного пошуку рішень; прийняття рішень; складання угоди.


Угода, техніка її відпрацювання і написання.

Завершення переговорів, підписання угоди.

Переговорне айкідо: переговори з опонентом, що займає жорстку позицію.

Практичні заняття. Відпрацювання навичок і вмінь: Вправи:

• вправа "Вміння сказати "ні";

• вправа "Допоможи дівчині знайти вихід" (розвиток гнучкості мислення);

• вправа "Так" і "Ні";

• вправа "Ти-повідомлення переробіть у "Я-повідомлення";

• вправа "Складний партнер";

• ситуаційна вправа "Угода";

Тести:

• Чи вмієте Ви вести переговори?

Рольові ігри:

• рольова гра "Продаж будинку";

• рольова гра "Страйк вчителів"


Модуль 4. Фасилітація (8 год.)

Студенти повинні знати:

• особливості фасилітації та відмінності цього процесу від інших процедур примирення;

• структуру процесу фасилітації, основні методи його організації; вміти:

• проводити фасилітацію для досягнення поставленої мети;

 

• збирати групу, стимулювати групу до обміну поглядами, отримувати зворотній зв'язок;

• застосовувати необхідні методики для роботи з групою.

Питання теми:

Робота посередника з групою: роль фасилітатора, принципи його діяльності, забезпечення потреб групи та динаміки процесу у групі, основні завдання фасилітації роботи групи.

Структура процесу фасилітації, планування та підготовка. Фасилітація як відкритий та закритий процес, переваги та обмеження.

Уміння та навички проведення фасилітації: збирання групи; забезпечення умов для роботи; користування дошкою або фліпчартом і ведення записів; визначення та встановлення правил роботи; представлення та отримання зворотного зв'язку; формування та представлення питань різних видів і типів; взаємодія з людьми з "важкою поведінкою"; стимулювання членів групи до обміну поглядами, співробітництва, досягнення консенсусу.


Організація процесу фасилітації роботи групи: залучення групи до роботи; дослідження проблем групи, застосування "брейнстормінгу" (мозкової атаки); рефлексія життєвого досвіду у групі; здійснення виборів, визначення пріоритетів, застосування методик голосування; організація діалогу в групі; застосування моделі візуального бачення та розв'язання проблеми; виконання групою спільного завдання: аналіз спільного рішення, досягнення консенсусу, розв'язання конфлікту у групі.

Практичні заняття. Вправи:

• вправа "Мозковий штурм";

• вправа "Встановлення пріоритетів";

• вправа "Синектика";

• вправа "Рефлексія";

• вправа "Візуалізація проблеми";

• проведення діалогу у великій групі "Як будувати нашу громаду?"

Завдання до теми. Прочитати:

Стати нейтральним посередником (Матеріали тренінгу). Інститут менеджменту громадського сектору. - Львів, 2000, (переклад), с. 32-40.

Роджерс К. О груповой психотерапии. - М., 1993, с. 56-91.


Модуль 5. Медіація (10 год.) (Діяльність посередника у медіації).

Студенти повинні знати:

• особливості, умови проведення медіації, структура процесу;

• принципи діяльності посередника, способи поведінки на кожному етапі медіації;

• способи, прийоми, засоби регулювання переговорів між конфліктуючими сторонами.

вміти:

• проводити попередні зустрічі з конфліктуючими сторонами;

• складати угоду зі сторонами про організацію процесу медіації;

• дотримуватися правил, етичних норм, принципів діяльності посередника;

• керувати процесом переговорів конфліктуючих сторін;

• складати угоду про домовленість сторін.

Питання теми:

Роль, функції завдання посередника у медіації; принципи діяльності. Модель медіації - посередник/спостерігач, їх завдання, функції.

Структура процесу медіації, його основні етапи. Попередня зустріч з конфліктуючими сторонами. Відкриття процесу. Вербальна і невербальна поведінка посередника. Формулювання питань для регуляції процесу. Дії посередника на різних етапах розв'язання сторонами конфлікту. Складання угоди про домовленість сторін. Сепаратна зустріч. Етичні норми, стандарти проведення медіації, професійної діяльності медіатора. Угода про організацію медіації.


Практичні заняття. Тести:

• тест "Потенційний посередник".

Рольові ігри:

• рольова гра "Ув'язнені";

• рольова гра "Суперники";

• рольова гра "Посередництво" (мешканці будинку - громадська молодіжна організація);

• рольова гра "Посередництво" (студентки Галина і Катерина).

Завдання до теми. Прочитати:

Гірник А.М. Посередництво в трудових колективах. - К., 1998, с. 33-38. Конфликтология / Под ред. А.С.Кармина. - С.-Пб., 1999, с. 402-431.

Соснов В.А. Урегулирование й разрешение конфликтов: проблема посредничества в прикладной исследовательской практике Запада/ Психологический журнал, 1994. Т.15. №5-с. 130-141.


Модуль 6. Громада: конфліктів без насилля (2 год.)

Студенти повинні знати:

• ознаки громади, здатної розв'язувати конфлікти;

• принципи розбудови громади, що вирішує конфлікти; вміти:

• визначати рівень розвитку громади та обирати способи діяльності, дії для скерування громади до конструктивного розв'язання конфліктів (без насильства).

Питання теми:

Розбудова громади, здатної розв'язувати конфлікти, етапи цього процесу. Принципи розв'язування конфліктів у громаді (залучення-інклюзивність, відкритість. позитивна спрямованість, повага та довір'я). Запобігання конфліктам i втручання у розв'язання конфліктів у громаді

Практичні заняття. Вправи:

• ситуаційна вправа "Полювання на відьом";

• проведения мозкової атаки у малих трупах для обміну думками "Miй крок у громаді;

• організація дискусії "Як формувати громаду, здатну до розв'язання конфліктів".


Рольові ігри:

• рольова гра "Чи бути фабриці?"

Завдання до теми. Прочитати:

Конфликтология/ Под ред. А.С.Кармина. - С.-Пб., 1999, с. 143-163.

Розуміння розв'язання конфліктів у громаді (Семінар 1). Канадський інститут розв'язання конфліктів. - Львів, 2000 (переклад).


Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 12; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.023 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты