Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АстрономияБиологияГеографияДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника


Теорія витрат виробництва. Методика пояснення суті економічних витрат. Зовнішні та внутрішні витрати. Нормальний та економічний прибуток.
Економічні витрати фірми - це виплати, які фірма повинна зробити, чи ті доходи, які вона повинна забезпечити постачальникам ресурсів, необхідні для виробництва, щоб відволікти ці ресурси від використання в інших цілях. Для виробництва товарів чи послуг будь-яка фірма, звичайно, використовує, як ті ресурси, які вона купує у власників цих ресурсів, так і власні економічні ресурси. З цієї точки зору всі економічні ресурси поділяються на дві великі групи: зовнішні витрати та внутрішні витрати. Грошові кошти, які фірма сплачує зовнішнім постачальникам, купуючи у них фактори виробництва, становлять їх зовнішні витрати (ці витрати мають ще такі назви, як явні витрати, грошові витрати, експліцитні витрати та ін.). Оскільки ці витрати знаходять відображення у бухгалтерському обліку і враховуються бухгалтерами за статтями та елементами витрат, вони виступають як бухгалтерські витрати. Отже, бухгалтерські витрати - це фактичні витрати підприємства на виробництво певного обсягу продукції. Витрати на сировину, паливо, електроенергію, матеріали, оплату праці робітників та ін. - все це є прикладами бухгалтерських витрат. Інша група витрат - це внутрішні витрати (неявні витрати, імпліцитні витрати), що пов'язані із власними ресурсами фірми. Витрати, обумовлені використанням факторів виробництва, які є власністю фірми, мають назву неявних витрат. Оскільки фірма відмовилась від використання власних факторів виробництва в альтернативних варіантах, то неявні витрати фірми оцінюються як сума максимальних витрачених доходів від цих факторів виробництва в найкращому з відкинутих варіантів. Витрати, що виникають як результат втрачених можливостей через альтернативне використання ресурсів, називаються альтернативними витратами. Важливим елементом неявних витрат виступає нормальний прибуток. Нормальний прибуток – це мінімальна плата, необхідна для того, щоб втримати підприємця в даній галузі. Нормальний прибуток – це доход, від якого відмовляються власники підприємства на користь використання ресурсів на своєму підприємстві, але який вони могли б отримати, вклавши свої ресурси в інші сфери діяльності поза межам підприємства. Для власника фірми всі витрати - явні та неявні - є альтернативними, так як існують альтернативні варіанти використання коштів, вкладених ним у фірму.

Економічні витрати = бухгалтерські витрати + неявні витрати.

Орієнтуючись на економічні витрати, власник фірми приймає рішення щодо доцільності діяльності фірми в конкретній галузі. В подальшому під загальними витратами фірми ми будемо розуміти виключно економічні витрати. Саме на них, а не на бухгалтерські витрати, буде орієнтуватися фірма, розраховуючи свої обсяги виробництва продукції, а отже і пропозиції. Відповідно, і прибутком фірми буде перевищення її доходу над економічними (альтернативними) витратами.

Бухгалтерський прибуток – це різниця між загальними доходами фірми (TR) та бухгалтерськими витратами (TCбух): πбух=TR - TCбух,де πек – бухгалтерський прибуток.

Величина економічного прибутку встановлюється як різниця між загальним доходом (виторгом) та економічними витратами (TCек): πек=TR-TCек, де де πек – економічній прибуток.

Крім цього, економічний прибуток можна визначити як різницю між бухгалтерським прибутком та неявними витратами: πекбух-неявні витрати.Оскільки ТСек>ТСбух, то πекбух

Економічний прибуток
Неявні витрати (включаючи нормальний прибуток)
Явні витрати

Економічний прибуток дорівнює загальному доходу (виторгу) мінус альтернативна вартість

Альтернативна вартість – це сума явних та неявних витрат. Неявні витрати включають в себе нормальний прибуток підприємця.

Бухгалтерський прибуток дорівнює загальному доходу мінус бухгалтерські (явні) витрати.

Для фірми дуже важливим є економічний прибуток, як перевищення доходу фірми над усіма здійсненими нею витратами. Останні стосуються не тільки витрат виробництва, але й втрачених доходів від нереалізованих видів діяльності та доходів, очікуваних від тих видів діяльності, якими фірма займається реально.

 

Постійні, змінні та валові витрати. Графічна інтерпретація категорій. Засоби пояснення суті закону спадної віддачі факторів виробництва та категорії граничного продукту. Гра „Фабрика піцци”.

В краткосрочном периоде все экономические издержки можно разделить на постоянные и переменные. Постоянные– это такие издержки, котрые не изменяются при любом количестве производимой продукции (орендная плата, амортизация оборудования, зарплата управленческого персонала). Это такие издержки, которые существуют даже тогда, когда производство остановлено и равно нулю. Переменныеиздержки изменяются при росте производства (сырье, зарплата, электроэнергия, транспорт). Динамика переменных издержек не равномерна. При небольших масштабах производства они растут большими темпами , опережая прирост (дельтаQ) , при дальнейшем увеличении (Q1,Q2), начинается складываться фактор экономии на массовом производстве или положительный эффект масштаба: использование приимущественно разделение труда, более рациональное использование ресурсов, происходит экономия на общехозяйственных расходах. Однако, каждое предприятие имеет оптимальный масштаб, если производство перерастает эти приделы, то дополнительные затраты становятся менее эффективными, в действие вступает закон убывающей отдачи (производительности) факторов производства, и переменные издержки вновь приростают быстрее, чем производство. Закон убывающей отдачи факторов производства поясним на примере. Предположим, есть небольшое предприятие, обеспеченное оборудование и сырьем. Есть 5 станков, но при этом занято только 2 работника. Результат их труда будет небольшим. Если увеличивать количество работников, то объем производства будет прирастать, причем большими темпами чем издержки, но если продолжать увеличивать число работников, не меняя остальных ресурсов, то отдача от каждой дополнительной единицы труда будет убывать. Закон убывающей отдачи факторов производстваутверждает, что начиная с определенного момента последовательное присоединение единиц переменного ресурса (прим. труда) к неизменному (фиксированному) ресурсу (прим. капиталу) обеспечивает уменьшающийся добавочный (предельный) продукт, в расчете на каждую дополнительную единицу переменного ресурса. Предельный продуктМР – это прирост объема производства, обусловленный использованием дополнительной единицы ресурса. MP=Qn-Qn-1, где Q- объем производства, n-количество переменного ресурса. Валовые (общие. суммарные) ТС – представляют собой сумму постоянных и переменных издержек, при каждом заданном объеме производства.

Кривая ТС графически отражается как линия параллельная VC и смещенная вверх на величину FC.

 

МОДЕЛИРУЮЩАЯ ИГРА «ФАБРИКА ПИЦЦЫ»

Ножницы – 1 шт.; Красный фломастер – 1 шт.; Черный фломастер – 1 шт.; 200 листов бумаги; таблица «Производство пиццы»

1.Объяснить, что класс будет производить пиццы. Продемонстрируйте производственный процесс, используя следующие шаги:

а) согнуть лист бумаги пополам.

б) снова согнуть уже согнутый лист пополам.

в) ножницами вырежьте четверть круга у согнутого края бумаги так, чтобы получился полный круг, когда вы развернете лист.

г) красным фломастером нарисуйте на круге 10 кусочков колбасы (диаметром примерно 2,5 см).

д) черным фломастером нарисуйте 20 оливок (диаметром примерно 1,5 - 2 см). Теперь пицца готова

2. Разложите производственные материалы на столе. Стол должен быть достаточно большим, чтобы на нем умещались все материалы и за ним могли работать два ученика.

3. Выберете одного ученика, который будет заниматься производством пицц. Объясните, что преподаватель является инспектором контроля качества. Поручите работнику-ученику сделать как можно больше пицц за 3 минуты.

4. Начните производственный период. Через 3 минуты остановитесь. Проверьте качество пицц, отбраковывая те из них, которые не соответствуют стандартам.

5. В таблицу «Производство пиццы» внесите результат 1 раунда – заполните колонку 2 для 0 рабочих и для 1 рабочего. Отложите в сторону все пиццы, произведенные в первом раунде.

6. Выберите второго ученика в помощь первому. Поручите обоим работникам сделать как можно больше пицц за следующий рабочий период. Они могут использовать только материалы, лежащие на столе, должны находиться на одной и той же стороне стола и работать в течение того же периода времени, что и в первом раунде.

7. Результаты второго раунда внесите в таблицу.

8. Проделайте то же самое с тремя, четырьмя, пятью, шестью рабочими. Важно напоминать рабочим, что они должны работать только столом и стоять только на одной его стороне. Не забывайте заполнять таблицу (колонку 2) для каждого проведенного раунда.

9. Попросите учащихся взглянуть на колонку 3 таблицы (Предельный продукт). Объясните, что предельный продукт представляет собой дополнительный выпуск пиццы, полученный при увеличении числа работников на единицу. Посчитайте предельный продукт и заполните колонку 3.

10. Обсудите:

а) Как менялось количество производимой пиццы при увеличении числа рабочих? (оно увеличивалось, но на определенном этапе могло и уменьшиться).

б) Что происходило с предельным продуктом? (Предельный продукт увеличивался, а затем начал уменьшаться).

в) Как вы думаете, почему с определенного момента предельный продукт начал уменьшаться? (Были добавлены новые рабочие – это привело к тому, что среди рабочих возникла конкуренция за использование ограниченных ресурсов, таких как ножницы, фломастеры, рабочее пространство за столом.)

11. Объясните, что уменьшение отдачи трудового ресурса началось с момента, когда маржинальный продукт начал уменьшаться. Закон убывающей отдачи факторов производства (убывающей предельной производительности) гласит, что предельный продукт переменного ресурса рано или поздно начнет уменьшаться, если по крайней мере один из других ресурсов будет оставаться неизменным.

Количество работников Количество пицц Предельный продукт
1 2 3
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 
32. Аналітичні та графічні методи пояснення суті категорії “середні витрати”, їх динаміки та значення для аналізу положення фірми на ринку

Валовые издержки важны для определения прибыли фирмы, но не менее важен показатель, как средние издержки, т.е. затраты на производство единицы продукции. Именно этот показатель предприниматель сопоставляет с рыночной ценой, чтобы понять, выгодно или нет производство этого продукта, входить или нет в эту отрасль?

AC (ATC)=TC/Q=AVC+AFC

Динамика средних общих издержек зависит от динамики средних постоянных и средних переменных издержек.

AFC=FC/Q

AVC=VC/Q

 

 

Кривая средних общих издержек АТС всегда имеет форму параболы, нисходящая ветвь отражает положительный эффект масштаба, восходящая ветвь отражает действие закона убывающей отдачи факторов производства. В точке М средние издержки минимальны.

Показатель средних издержек позволяет определить положение фирмы на рынке, путем сравнения цены с рыночной. В условиях совершенной конкуренции фирма не может влиять на цену. Он выступает стороной, которая принимает цену такой, которая стихийно складывается под влиянием спроса и предложения. Предприниматель может влиять на издержки производства.

Возможные варианты положения фирмы на рынке:

Ситуация представленная на рис.1 отражает положение т.М предельной фирмы, у которой минимальные предельные издержки совпадают с рыночной ценой, при соответствующем объеме производства. Фирма находится в точке «нулевой прибыли», это значит, что фирма получает нормальную прибыль. Экономическая прибыль =0. Любое отклонение от Q1, как в меньшую, так и в большую сторону связанно с убытками.

Рис.2 отражает наилучший из вариантов для фирмы, так как здесь в интервале (Q1,Q3) она получает сверхприбыль. При объеме Q2 прибыль наибольшая.

На рис.3 отраженно положение запредельной фирмы. При любом объеме производства затраты выше предельной цены, фирма не эффективна. Ей надо либо модернизироваться или выйти из отрасли.


Поделиться:

Дата добавления: 2015-09-13; просмотров: 84; Мы поможем в написании вашей работы!; Нарушение авторских прав

lektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2024 год. (0.007 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты