Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаШкала оцінювання. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Читайте также:
  1. S-A-L-V-I-A шкала
  2. Абсолютна шкала температур
  3. Академічних успіхів осіб, що навчаються за ECTS (100-бальною системою) та національною системою оцінювання знань
  4. Американская шкала
  5. Б. Критерии и шкала оценивания.
  6. Б. Критерии и шкала оценивания.
  7. Б. Критерии и шкала оценивания.
  8. Білімдер бағалау жалпы шкаласы
  9. Білімді бағалаудың жалпы шкаласы
  10. ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ШКАЛА

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра правосуддя

Укладачі: д.ю.н., проф. Погорецький М.А., д.ю.н., проф. Шумило М.Є.,

д.ю.н., проф. Яновська О.Г., к.ю.н., доц. Костюченко О.Ю.,

к.ю.н. доц. Сиза Н.П., асист. Задоєнко О.В.

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

для студентів спеціальності 6.030401 «Правознавство»

 

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 2

від 17 вересня 2012р.

Завідувач кафедри

________ проф. Погорецький М.А.

 

Декан юридичного факультету

 

________ д.ю.н. Гриценко І.С.

КИЇВ - 2012

Робоча навчальна програма з дисципліни: „Актуальні проблеми кримінального процесу України”

 

Укладачі: д.ю.н., проф. Погорецький М.А., д.ю.н., проф. Шумило М.Є.,

д.ю.н., проф. Яновська О.Г., к.ю.н., доц. Костюченко О.Ю.,

к.ю.н., доц. Сиза Н.П., асист. Задоєнко О.В.

 

Лектори: ю.н., проф. Погорецький М.А., проф. Шумило М.Є.,

д.ю.н., проф. Яновська О.Г., к.ю.н., доц. Костюченко О.Ю.

Викладачі:к.ю.н., доц. Костюченко О.Ю., к.ю.н. доц. Сиза Н.П.,

к.ю.н. асист. Плахотнік О.В., асист. Задоєнко О.В., асист. Котюк О.І.

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

„____” ______________ 2012 р.

Вступ

Навчальна дисципліна (курс) «Актуальні проблеми кримінального процесу України» викладається на І курсі магістратури 1 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 34 год., семінарських занять – 18 год., самостійна робота – 56 год. Завершується вивчення дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесу України» складанням іспиту.

Метоювикладання даної дисципліни є вироблення у студентів вміння орієнтуватися у сучасних проблемах кримінально-процесуального права, аналізувати їх та висловлювати власну думку щодо причин і варіантів вирішення цих проблем.

Основними завданнями дисципліни є:

– з’ясування проблемних питань кримінального процесуального права;

– вивчення позицій науковців щодо перспектив вирішення проблемних питань кримінального процесуального права;

– проведення наукового аналізу кримінального процесуального законодавства і практики його застосування;– виявлення переваг і недоліків пропозицій щодо вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства;

– формування власної думки щодо проблемних питань кримінального процесуального права.

Предметом навчальної дисципліниє актуальні проблеми розвитку кримінального процесуального законодавства, реалізації загальних засад кримінального провадження, вдосконалення процесуального статусу суду, сторін та інших учасників кримінального провадження, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення і закінчення досудового розслідування, правової регламентації порядку судового провадження у першій інстанції, судового провадження з перегляду перегляду судових рішень, відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження та процесуальної форми особливих порядків кримінального провадження виконання судових рішень, міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Студент повинен знати:

– теорію кримінального процесу;

– кримінальне процесуальне законодавство України;

– практику його застосування судами, прокурорами, органами дізнання та досудового слідства, адвокатами;– проблемні питання кримінального процесуального права.

Студент повинен вміти:

– правильно розуміти та застосовувати норми кримінального процесуального права;

– самостійно поповнювати і поглиблювати свої знання;

– визначати, обґрунтовувати і обстоювати свою правову позицію;

– захищати права, свободи і законні інтереси громадян, юридичних осіб, інтереси суспільства і держави.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі:навчальна дисципліна «Актуальні проблеми кримінального процесу України» є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр” із спеціальності – 6.030401 «Правознавство», базується на вивченні навчальних дисциплін „Кримінальний процес України”, «Судоустрій України» „Адвокатура в Україні”, „Прокуратура в Україні”.

Система контролю знань та умови складання іспиту.Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми кримінального процесу України» оцінюється за модульно-рейтинговою системою. Вона складається з 2 змістовних модулів (ЗМ). Після завершення курсу студенти в першому семестрі складають іспит.

Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 - бальною шкалою.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у першому семестрі за один ЗМ дорівнює 20-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 40 балів (по 20 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 60 балів, що одержуються ним на комплексний підсумковий модуль (іспит) (КПМ).

Параметри Змістовий модуль 1 (ЗМ 1) Змістовий модуль 2 (ЗМ 2) Комплексний підсумковий модуль (іспит) (КПМ) Разом (підсумкова оцінка)
Оцінка в балах 0 – 20, у т.ч. модульна контрольна робота – 0-10 0 – 20, у т.ч. модульна контрольна робота – 0-10 0 – 60 0 – 100

 Орієнтовні форми контролю та їх оцінювання:

- доповідь (виступ на задану тему на базі підготовленої статті 8-12 с.) – до 20 балів;

- доповнення доповіді, участь у дискусії – до 5 балів;

- експрес-опитування – до 5 балів;

- самостійна робота на семінарському занятті – до 5 балів;

- поточне тестування (з набору суджень вибрати вірні) – до 5 балів;

- відмова від відповіді – 0 балів;

- письмові модульні контрольні роботи – до 10 балів.

 

Для формування у студентів навиків науково-дослідної роботи одним із підсумкових завдань вивчення дисципліни є підготовка наукової роботи у формі наукової статті (обсягом 8-12 сторінок) з проблемних питань кримінального процесуального права. Дана робота виконується студентами протягом семестру самостійно і подається для перевірки викладачеві за 10 днів до останнього семінарського заняття з предмету.

Наукова стаття має бути написана на актуальну тему і мати такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку (З постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1).

Підсумкова наукова робота студента може бути оцінена до 60 балів і зараховується на іститі.

Іспит проводиться у формі співбесіди.

 

Бали, одержані студентами за змістові модулі і бали, одержані на іспиті, у підсумку додаються і провадиться оцінювання за наступною шкалою:

Шкала оцінювання

За шкалою університету 100-бальна система Оцінка за національною шкалою та шкалою університету
90 – 100 відмінно
75 – 89 добре
60 – 74 задовільно
0 – 59 незадовільно

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ теми Назва теми Кількість годин
Лекції Семінар­ські заняття Само­стійна робота Всього
Змістовий модуль 1
1. Предмет, завдання та система навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесу України». Проблемні питання розвитку кримінального процесуального законодавства України
2. Проблемні питання реалізації загальних засад кримінального провадження
3. Проблеми реалізації функції суду, сторін та інших учасників кримінального провадження
4. Проблемні питання доказів і доказування у кримінальному провадженні
5. Проблеми застосування заходів забезпечення кримінального провадження
6. Проблемні питання проведення досудового розслідування
7. Проблемні питання правової регламентації та проведення гласних і негласних слідчих (розшукових) дій
8. Проблемні питання зупинення та закінчення досудового розслідування. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування
Контрольна модульна робота (15 хв. останнього семінарського заняття)
Всього за ЗМ
Змістовий модуль 2
9. Проблемні питання визначення підсудності та судового провадження у першій інстанції
10. Проблемні питання процесуальної форми та змісту судових рішень
11. Проблемні питання провадження у суді апеляційної інстанції
12. Проблемні питання провадження у суді касаційної інстанції
13. Проблемні питання провадження у Верховному Суді України
14. Проблемні питання провадження за нововиявленими обставинами
15. Проблеми вдосконалення процесуальної форми особливих порядків кримінального провадження
16. Проблемні питання правової регламентації виконання судових рішень
17. Проблемні питання міжнародного співробітництва під час кримінального провадження
Контрольна модульна робота (15 хв. останнього семінарського заняття)
Всього за ЗМ
Всього
                   

 

ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 10; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.034 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты