Студопедия

КАТЕГОРИИ:

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроникаОрієнтовні теми доповідей студентів. 1. Реалізація положень міжнародних конвенцій в галузі прав людини та основоположних свобод в практиці Європейського суду з прав людини.
Читайте также:
  1. Діагностування індивідуальних особливостей уяви студентів
  2. Діагностування психологічної готовності студентів до опанування нового у професійній діяльності
  3. Діяльність дитячих і юнацьких громадських організацій як одна із форм організації дозвілля учнів та студентів.
  4. ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВСІХ ФАКУЛЬТЕТІВ
  5. для студентів гр. МН01,03-13
  6. Для студентів денної форми навчання
  7. Для студентів заочної форми навчання
  8. Для студентів, які навчаються за галуззю знань
  9. До проведення занять та крітерії оцінювання роботи студентів.
  10. З ДИСЦИПЛІНИ «МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ» (ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

1. Реалізація положень міжнародних конвенцій в галузі прав людини та основоположних свобод в практиці Європейського суду з прав людини.

2. Реалізація загальних засад кримінального провадження в стадії судового розгляду.

3. Проблеми правової реалізації засади верховенства права під час судового розгляду.

4. Проблемні питання забезпечення розумних строків судового розгляду кримінальних проваджень.

5. Проблемні питання участі прокурора в судовому розгляді.

6. Проблемні питання правового регулювання відмови прокурора від підтримання обвинувачення.

7. Проблемні питання зміни обвинувачення в суді.

8. Проблемні питання вирішення питання про нове обвинувачення та про притягнення до кримінальної відповідальності іншої особи.

9. Проблемні питання правового регулювання участі обвинуваченого в судовому розгляді.

10. Проблемні питання правового регулювання участі захисника в судовому розгляді.

11. Проблемні питання правового регулювання підтримання порядку в судовому засіданні, заходів, які вживаються до осіб, які порушують порядок у судовому засіданні та виявляють неповагу до суду.

12. Вдосконалення процесуального порядку проведення судового розгляду.

13. Проблемні питання правового регулювання порядку залучення експерта для проведення експертизи в суді.

14. Судові доручення органові досудового розслідування.

15. Проблемні питання правового регулювання порядку проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції під час судового провадження.

16. Проблемні питання фіксування ходу судового розгляду.

17. Забезпечення прав обвинуваченого у спрощеному провадженні щодо кримінальних проступків.

18. Проблемні питання забезпечення участі народу у здійсненні правосуддя у кримінальних провадженнях.

19. Особливості процесу доказування у провадженні в суді присяжних.

20. Особливості здійснення захисту в суді присяжних.

Література до теми 9:

1. Алексеев Н.С., Макарова З.В. Ораторское искусство в суде. - Л., 1989.

2. Веретехин Е.Г. Пробелы предварительного расследования и их восполнение в суде первой инстанции. - Казань, 1988.

3. Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия. - М., 1978.

4. Выявление и устранение следственных ошибок при судебном рассмотрении уголовных дел. Отв. ред. А.Д.Бойков. - М., 1990.5. Гринюк В.О. Принцип незалежності суддів і підкорення їх тільки закону в кримінальному процесі України. – К., 2004.

6. Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе. - Харьков, 1979 .

7. Гусев Л.Н. Подследственность и подсудность в советском уголовном процессе. - М., 1974.

8. Загорский Г.И. Судебное разбирательство по уголовному делу. - М., 1985.

9. Загурський О.Б. Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми: монографія. – Івано-Франківськ: Видавництво “Місто-НВ”, 2005.

10. Калашникова Н.Я. Гарантия права обвиняемого на защиту при изменении обвинения и наказания. - М., 1975.

11. Каркач П.М., Краснолобов І.Е. Організація роботи прокуратури району (міста) по підтриманню державного обвинувачення в суді: Навч. посібник. — Х. : Торнадо, 2003. — 94с.

12. Кокорев Л.Д. Участники правосудия по уголовным делам. - Воронеж, 1971.

13. Колбая Г.Н. Соотношение предварительного следствия и судебного разбирательства. - М., 1975.

14. Крючко Ю.І. Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства. – Харків, 2000.15. Кучинська О. П. Забезпечення прав осіб при розгляді справ у суді першої інстанції // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2011. - №1(3).

16. Ликас А.Л. Культура правосудия. - М., 1990.

17. Мармазов В.Є. Право на доступ до судового органу та право на ефективний розгляд апеляцій у практиці Європейського суду з прав людини / В.Є. Мармазов // Держава і право. – Вип. 19. – С. 510–513

18. Мартынчик Е.Г. Гарантии прав обвиняемого в суде первой инстанции. –Кишинев, 1975.

19. Мельник В.В. Искусство доказывания в состязательном уголовном процессе. – М.: Дело, 2000.

20. Мельник В.В. Искусство защиты в суде присяжных. - М., ДЕЛО, 2003. – 479с.

21. Михайленко О.Р. Провадження кримінальних справ у суді. - К.: КДУ, 1992.

22. Молдован В.В. Риторика: загальна і судова. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

23. Молдован В.В. Судова риторика. – К.: Інститут післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка, 2001..

24. Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Оценка качества судебного разбирательства по уголовным делам. - М., 1987 .

25. Палиашвили А.Я. Экспертиза в суде по уголовным делам. - М., 1973.

26. Побегайло Г.Д. Судебные прения в советском уголовном процессе. - М.,1982.

27. Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи: Навчальний посібник. – Острог, 2003. – С.32-92.

28. Порубов Н.И. Риторика: Учеб.пособие. 2-е изд., перераб. – Минск :Вышэйшая школа, 2004.

29. Порубов Н.И., Порубов А.Н. Юридическая этика: Учеб пособие. – Минск: Вышэйшая школа, 2003.

30. СавицкийВ.М. Государственное обвинение в суде. - М., 1971.

31. Сергеич П. Искусство речи на суде. - М., 1988.32. Сиза Н.П. Підсудність кримінальних справ в аспекті змін кримінально-процесуального закону // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р.. – Київ, 2010. – С. 320-323.

33. Слинько С.В. Судебное производство по уголовным делам: Учебное пособие. – Харьков: РИФ «Арсис,ЛТД», 2002. – 384 с.

34. Тетерин Б.С. Протокол судебного заседания. - М., 1960.

35. Трофименко Н.С. Правовые и психологические вопросы взаимодействия субъектов уголовно-процессуальной деятельности в суде первой инстанции. -Днепропетровск: ДГУ, 1995.

36. Чеджемов Т.Б. Судебное следствие. - М., 1979.

37. Яновська О.Г. Концептуальні засади функціонування і розвитку змагального кримінального судочинства: Монографія.– К.: Прецедент, 2011. – 303 с.

Лекція 9 (2 год.)

Тема 10. Проблемні питання процесуальної форми
та змісту судових рішень

Проблемні питання правової регламентації видів рішень судів різних інстанцій. Проблемні питання правової регламентації винесення ухвал слідчими суддями за результатами судового контролю за дотриманням конституційних прав і свобод осіб під час досудового розслідування кримінальних справ. Винесення ухвал судом під час судового розгляду в першій, апеляційній, касаційній інстанції. Вирок суду першої та апеляційної інстанції. Ухвали суду, винесені за результатами судового розгляду в апеляційному та касаційному порядку. Проблемні питання юридичного значення окремої думки судді. Проблемні питання законності, обґрунтованості та вмотивованості судових рішень.

Завдання для самопідготовки (4 год.)


Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 15; Нарушение авторских правlektsii.com - Лекции.Ком - 2014-2021 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав
Главная страница Случайная страница Контакты